Troy fan Færch

Eos fan Færch m/ Troy fan Færch (Jurre x Alwin)

Race: Frieser
Kåringsstatus: Vb H
Køn: Hingst
Født: 06.06.2022
Far: Jurre 495 (Maurits x Jasper)
Mor: Eos fan Færch, Ster (stam 027)
MF: Alwin 469 Pref AAA