Møder/Generalforsamling

Generalforsamling 13.11.2021

Generalforsamling på Biblioteket, Slagelse, 
lørdag 13. november 2021, kl. 10 - 14.30

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent

 2.  Valg af stemmetællere

3.   Formandens beretning 
4.   Kassererens Regnskab

5.   Indkomne forslag

6.  Valg af bestyrelse

7.   Valg af suppleanter                                                                 

8.  Valg af revisor og revisorsuppleant (alle vælges for 1 år)

9.    Eventuelt


Generalforsamling 2020

Beretning for kalenderåret 2019.

Vi i bestyrelsen mødes ca. 4 gange årligt til bestyrelsesmøde og holder os derudover i kontakt med hinanden via mail og telefon.

Vi har en hjemmeside, som Doris Christiansen bestyrer på glimrende vis. Doris er lynhurtig til at lægge ud, når der bliver planlagt nye arrangementer. Hjemmesiden kommer man ind på via landsforeningens hjemmeside. Man trykker på kortet over Vestsjællands Amt, så bliver man dirigeret over på vores egen side.

Derudover sendes der med jævne mellemrum nyhedsbreve ud til alle danseledere, når jeg ved noget nyt – eller har noget på hjerte.

Vi har to repræsentanter i landsbestyrelsen her fra regionen, nemlig Lisbeth Christiansen og undertegnede.

I 2019 har der i regionen været følgende arrangementer:

D. 12. januar afholdt vi Nytårskur i Slagelse med dans, boblevand og hyggeligt samvær.

D. 19. – 20. januar deltog en flok fra bestyrelsen i årsmødet på Agerskov Kro.

Vi afholdt generalforsamling d. 9. februar, hvor vi skiftede en del ud i bestyrelsen – og skiftede bank.

Der var inviteret til dans i Korsør d. 23. februar. Tak for det. Det er altid hyggeligt at besøge jer.

Vi havde afdansningsbal i Sørbymaglehallen d. 30. marts med dans og bespisning. Vi var 109 deltagere.

Næstved havde inviteret til dans på Sydpolen d. 11. april. Også tak til jer.

Landsgeneralforsamlingen blev i år afholdt d. 13. april i Nørre Alslev med efterfølgende dans. Der deltog en del her fra regionen.

Vi havde 2 forårsarrangementer i Slagelse d. 9. maj og d. 6. juni. Begge gange med godt 30 deltagere.

Vi var inviteret til Glumsø d. 19. juli. Et fint arrangement med mange deltagere.

D. 17. november havde vi det traditionelle efterårsstævne med ca. 100 deltagere.

Og endelig deltog en flok her fra regionen i en bustur til Bremen d. 4. – 9. december.

Tak til alle danselederne, som gør et stort stykke arbejde i regionen.

Helle Milàn Nielsen, formand

Referat fra generalforsamling 29. februar 2020

Dansk Seniordans region Vestsjælland/Storstrømmen

1.    Valg af dirigent: Gudmund Madsen
valg af referent: Conny Frederiksen

 2.  Valg af stemmetællere: Jørgen Cederbye og Inger Skåning (Sus)

3.   Formandens beretning: 
Fremlagt og godkendt. (vedhæftet)

4.    Kassererens Regnskab: 
Fremlagt og godkendt. (vedhæftet)

5.  Indkomne forslag: Ingen

6.  Valg af bestyrelses (2 årigt) :
Helle Milan Nielsen og Lone Thybo modtag begge genvalgt

7.   Valg af suppleanter (1 årigt) 
Arne Nielsen modtag genvalg                                                                             
Doris Christiansen  blev valgt

8.  Valg af revisor og revisorsuppleant                                                                                                         
(alle vælges for 1 år):
 Niels Jørgen Nielsen og Kirsten Munch modtog  genvalg son revisorer
Birthe Olsen modtog genvalg som  revisorsuppleant

9.   Eventuelt:

Der fremkom voldsom kritik af måden, der blev valgt danseledere til stævnerne, hvilket bestyrelsen ikke kunne genkende og beklagede, hvis det er den opfattelse, der er danselederne imellem.

Der blev foreslået, at danselederne evt. kunne mødes i små grupper (da vi jo bor langt fra hinanden) til løs snak og gennemgang af danse, hvis der er noget, der ”driller”.

Det var svært at se, om der var tilslutning, blandt de fremmødte danseledere, for hvem skal starte det op, og hvor skal det holdes. (igen afstandene).

 

Således opfattet

Referent  Conny Frederiksen  

Generalforsamling 2019

Regionsbestyrelsens beretning for år 2018

Vi har afholdt 4 bestyrelses møder, udover det bruger vi mail og telefon/sms som forbindelsesled

Året startede med Nytårsdans og Boblevand på biblioteket, vi var 40 dansere samlet til en fornøjelig eftermiddag med dans og snak.

Til Landsforeningens årsmøde den 20-21.januar deltog Helle, Conny og Lone, et af emnerne var, hvordan får vi flere dygtige dansere til at blive danseledere. Der mistes dansehold når nogen stopper, og der ikke er nogen til at tage over.

Næstved Seniordansere havde indbudt til sommerdans den 9. april 2018, der var 40 dansere til en hyggelig eftermiddag til ”Dans med Carrie” i Sydpolen.

Regionen afholdte sit forårsstævne den 21. april i Sørby med god tilslutning 107 var fremmødt til et rigtig godt stævne. Der var skosalg ved La Fame.

Sommerdans i Midgården blev aflyst henholdsvis den 15. maj og 22.juni, grundet manglende tilmelding. Ærgerligt når vores danseledere står på spring for os dansere.

Suså Senior dansere indbød til dansedag den 20. juli der var 32 deltagere til en rigtig hyggelig eftermiddag med mange glade danse.

Dans med udfordringer på biblioteket den 28. september og 26. oktober, der var mødt 27 dansere til en god og lærerig eftermiddag med nyere/svære danse.

Kursus i Nordiske danse for danseledere ledet af Margit B. Poulsen og Lene Damkjer den 6. oktober 20 deltagere

Efterårsstævne i Sørby den 10. november med 73 deltagere en lille nedgang i forhold til året før, måske det var Mortens aftens dag der udgjorde tallet.

Regionens juletur sammen med region Fyn gik til Bremen. Billetterne var udsolgt på få dage, regionens juletur er meget populær, det havde været en god tur.

Landsforeningen har afholdt digital kurser (musik i fremtiden) Helle Milan Nielsen og Doris Christiansen er blevet superbrugere og danselederne kan få assistance fra dem ved omlægning af deres musikanlæg.

Regionens hjemmeside styres af Doris Christiansen www. 123hjemmeside.dk/regionvestsjll-ogstorstrømmen der kan du orientere dig. Vi mangler stadig kommentarer/billeder både til hjemmesiden og Danseretningen.

Ser vi lidt fremad, så er der vinterstævne i Korsør den 23. februar 2019, torsdagsdans i Næstved den 11. april, Landsforeningens generalforsamling i Nr. Alslev på Falster den 13. april, mød stærkt op det varer sikkert flere år inden det er så tæt på geografisk. Torsdagsdans på biblioteket henholdsvis den 9. maj og 6. juni, afdansningsbal i Sørby den 30. marts, se nærmere i Danseretningen.

Afslutningsvis tak til danseledere og dansere, det er altid dejligt at møde jer til stævner og kurser. Tak til Doris for godt arbejde med hjemmesiden, det kører bare. Tak til vore revisorer for veludført arbejde, og ikke mindst tak til min bestyrelse for godt samarbejde det har været livsbekræftende, det kan man godt komme til at savne.  

 

Referat fra generalforsamlingen region Vestsjælland/Storstrømmen

den 9. februar 2019

1. Valg af dirigent: Carrie Cederbye blev valgt.

2. Formandens beretning fremlagt og godkendt (vedhæftet)

3. Kassererens regnskab fremlagt og godkendt (vedhæftet)

4. Indkomne forslag – ingen.

5. Valg af bestyrelse + suppleanter.

Bestyrelsen: Conny Frederiksen, Lisbeth Christiansen og Gudmund Madsen er på valg. Gudmund ønsker ikke at fortsætte. Lisbeth Christiansen ønsker at være suppleant.

Suppleanter: Henrik Kiner og Jørgen Andersen er på valg. Begge ønsker at stoppe.

Opstillet blev Arne Nielsen, Hanne Persson og Lisbeth Søegaard Hansen. Arne Nielsen blev valgt til suppleant. Hanne og Lisbeth blev valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen består nu af: Conny Frederiksen, Lisbeth Søegaard Hansen, Lone Thybo, Helle Milan Nielsen og Hanne Persson. Suppleanter er: Arne Nielsen, Lisbeth Christiansen.

6. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Alle vælges for 1 år. Niels J. Nielsen og Kirsten Munch blev genvalgt til revisorer. Birthe Olsen blev genvalgt til revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Lisbeth Christiansen orienterede om DIF’s nye tiltag, som også er beskrevet i Danseretningen. Mere herom på Landsgeneralforsamlingen i Nørre Alslev d. 13. april.

Lone Thybo orienterede om bankskift. Foreningen skifter til Sydbank.

Helle Milàn Nielsen takkede Gudmund Madsen, Henrik Kiner og Jørgen Andersen for 8 gode år i regionsbestyrelsen

 

Referant: Helle Milàn Nielsen                                                         _____________________

 

Dirigent: Carrie Cederbye                                                                 ______________________                                 

Generalforsamling 2018


Generalforsamling søndag den 25.februar 2018 i Slagelse  

Bestyrelsens beretning for år 2017 

Regionen har afholdt 5 bestyrelsesmøder udover det har vi brugt E-mail og telefon som forbindelsesled

Året startede med Landsforeningen Dansk Senior Dans årsmøde på Pejsekroen i Brædstrup, deltagere fra regionen var Conny, Inge-Lis og Gudmund. Et af emnerne var som tidligere ” Hvordan får vi flere nye medlemmer og nye dansesteder” medlemstallene er dalende. Det gælder også i vores region i december var vi 266 sidste opgørelse i februar 2018 var vi 235 et fald på 31.

Regionsbestyrelsen havde indbudt til Champagne brus og Nytårsdans lørdag den 28. januar. Det blev en vellykket dag med højt humør og masser af dans, vi var ca. 50 medlemmer.

Regionen afholdte sit forårsstævne i Sørby Hallen den 1.april, der var 88 medlemmer som havde sat dagen af til dans og hygge, et godt stævne.

Forårsdans i Næstved, Skælskør og Slagelse der blev danset lidt svære og nyere danse. Der var i snit ca. 35 dansere pr. gang en flot tilslutning.

Regionen havde i august måned i samarbejde med Klingenberg Busrejser satset på en 3 dags tur til ”Det smagfulde Samsø” det var lidt af en forbier der var kun 8 seniordansere med – en rigtig god tur.

Regionen afholdt kursus i CD.19 den 30.  september på biblioteket i Slagelse Lene og Lisbeth instruerede i de nye danse. En god og lærerig dag med ca. 45 dansere.

Efterårsdans på Slagelse bibliotek over 4 gange med gennemgang af dansenøglen og forskellige figurer og fatninger ca. 35 medlemmer pr. gang.

Oktober stævne i Korsør ”Kom ind i varmen”. Regionen solgte lotteri, en dag med ca. 80 dansere. Dans og god stemning.

Efterårsstævne den 19. november i Sørby Hallen en dag med 96 deltagere. En fin dag med dans og højt humør. Der var skosalg af La-Fame. Hallens personale havde som altid gjort sit til vi fik en god dag.

Juletur og juleoplevelser med Egon’s busser til Lübeck med besøg i Christiansfeld og Højer pølser. Regionens juletur er blevet meget populær, der deltog ca. 50 deltagere.

Hjemmesiden styres af Doris Christiansen gå ind på vores hjemmeside www. 123 hjemmeside.dk/ regionvestsjll-og storstroemmen der kan du orientere dig. Vi mangler kommentarer og billeder både til hjemmesiden og Danseretningen.

Ser vi lidt fremad så er der forårsdans i Næstved den 9. april og på Midgårdscentret, Slagelse 4 gange første gang den 25.maj. Se danseretningen.

Landsforeningen Dansk Seniordans afholder generalforsamling i Randers den 14.april

Forårsstævne i Sørby Hallen den 21.april

Afslutningsvis tak til danseledere og dansere det er altid dejligt at mødes til stævner og kurser. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og til Doris for godt arbejde med hjemmesiden og til vores revisorer for veludført arbejde.

Referat fra generalforsamling 2017

Region Vestsjælland/Storstrømmen

Bestyrelsens beretning år 2016

Regionen har i årets løb afholdt 4 bestyrelses/arbejdsmøder en del af korrespondancen er foregået over telefon og mail.

Den 30.januar havde regionen indbudt sine danseledere til en lille ”Nytårskur” til en skål ”Godt Nytår” med hyggeligt samvær og dans. Desværre måtte vi aflyse, der kun var fire tilmeldte.

Landsforeningen havde årsmøde den 23-24. januar på Pejsegården, et af emnerne var, hvordan får vi flere medlemmer og nye dansesteder, Det er et stående problem, Nogle medlemmer må trække sig af forskellige grunde, der kommer ikke nok nye ind. I regionen havde vi 274 medlemmer et plus på 13. Pr. 6.december var der 2747 medlemmer i Landsforeningen.

Regionen afholdte sit årlige forårsstævne den 30.april i Sørbymagle Hallen 107 dansere havde afsat dagen til hygge og dans, et rigtig godt stævne.

Sommerdans i Korsør, Slagelse og Næstved havde god tilslutning 30-35 dansere pr, gang.

Regionen ville gerne ønske alle dansere og danseledere en god sommer med ”En regnvejrsdag i juni” i strålende sol sammen med region København. Vi mødtes på Nørreport st. hvor vi solgte paraplyer m/logo. Derefter gik ca. 60 dansere rundt om Kultorvet og Rundetårn, hvor mange fik en snak med dem de mødte på gaden. Turen gik videre til Arbejdermuseet hvor man havde mulighed for at besøge selve museet, derefter frokost og dans. Der blev og så danset i Kgs. Have, hvor dagen sluttede.

Sommerdans i Andelslandsbyen ved Holbæk over 2 søndage i juni/juli med ca. 100 dansere hyggelig dage med madkurv og dans.

Medlems arrangement på Sorø Gymnastik/efterskole i november måtte desværre aflyses, manglende tilslutning.

Efterårsdans på biblioteket i Slagelse over 3 gange, hvor man kiggede på dansenøglen og gennemgik forskellige figurer og fatninger. Der var god tilslutning til alle 3 dansedage.

Julebal i Sørbymagle Hallen med 109 dansere var en rigtig god dag med en fin juleplatte masser af dans efter jule CD. og højt humør.

Regionens juletur til Flensburg/Kiel var en succes med 49 personer en god oplevelse med dans og hygge.

Desværre er 2 af vore danseledere stoppet i årets løb Anni Rasmussen og Meta Kirkebjerg, regionen siger tak for jeres indsats for Seniordansen gennem årene.

Hjemmesiden har fået nyt udseende og styres af Doris Christiansen, gå ind og se fornyelsen af den. Samtidig har Landsforeningen fornyet deres. Der er stadigvæk plads til kommentarer og billeder brug den.

Ser vi lidt fremad afholder regionen forårsstævne den 1.april i Sørbymagle Hallen og der er sommerdans i forskellige steder, se regionens hjemmeside og i Danseretningen.

Tak til danseledere og dansere ved stævner og kurser det er altid dejligt at møde jer. Tak til min bestyrelse for godt samarbejde i årets løb, vi er et godt team sammen. Tak til Doris for omlægning og arbejde på hjemmesiden, til vores revisorer for veludført arbejde

 

Referat fra generalforsamling 2016

Region Vestsjælland/Storstrømmen

Bestyrelsens beretning år 2015

Regionen har siden sidste generalforsamling afholdt 3 bestyrelses/arbejdsmøder og klaret resten over telefon og mail.

Året startede med ”Nytårskur” for danseledere på biblioteket, der var lagt op til en hygge/dansedag med lidt vin og kransekage, der deltog ca. 30 personer.

I weekenden den 24.-25. januar afholdt Landsforeningen årsmøde på Pejs kroen ved Brædstrup. Vi deltog med 3 bestyrelsesmedlemmer, her var økonomi og hvordan får vi flere nye medlemmer som hovedpunktet. Her i regionen har vi haft fremgang vi er nu 271 medlemmer, på landsbasis i alt 2793 medlemmer.

19. april afholdt Regionen sit årlige forårsstævne i Sørbymagle Hallen, ca. 100 medlemmer havde sat dagen af til hygge og dans.

Den 30.april var Regionerne inviteret ind til Folketinget af Astrid Kragh som guidede os rundt og fortalte om sit job som ordfører, den dag var el-bilerne for 2 behandling, så Astrid var meget forsinket i forhold til vores aftale.

27. maj dans på Københavns Hovedbanegård og besøg på Politigården, et godt arrangement og god reklame for seniordans. Mange rejsende var tilskuere enkelte dansede lidt med. (Man kan læse om dagen i tidligere udsendte nr. af Danseretningen) Derefter gik turen til Københavns Politigård, hvor 2 pens. politifolk guide os rundt på gården, samtidig fik vi et indblik i Politigårdens historie. Desværre fik vi ikke mulighed for at danse i den runde gård. Arrangementet i april blev aflyst  så ikke alle fra Regionen fik muligheden for at komme ind. For tiden er det umuligt, at komme ind på grund af terrortrusler og flygtninge strøm. Vi var 57 dansere på dagen.

Regionen har budt på sommerdans henholdsvis i Slagelse og Korsør, ingen af dagene var der under 30 dansere. Selv en dejlig sommerdag er danselysten der.

Sommerdans i Andelslandsbyen over 2 søndage med ca. 110 dansere, hyggelige dage med dans på plænen og medbragt madkurv.

19.september afholdte Regionen et Mini dansestævne for ledere med svære danse en fin dag hvor danseledere skiftede til at lede dansene og sikkert fik nogle nye ideer med hjem.

31. oktober efterårsstævne i Korsør med ca. 100 dansere, der blev danset i 2 sale en god og hyggelig dansedag.

4. november besøg på Gymnastik og Efterskolen i Sorø, hvor eleverne fortalte og guide os gennem skolen. Derefter dansede 190 elever sammen med 78 seniordansere en forrygende aften

29. november afholdt Regionen sit julebal for anden gang med ca. 85 deltagere, vi fik en god juleplatte til frokost og masser af dans.

Regionen har i årets løb haft flere arrangementer kun for medlemmer. Formålet er flere nye medlemmer til Landsforeningen, så der kan blive bedre økonomi til flere kurser og forskelligt materiale til vores  danse- ledere.

Ser vi fremad afholder Regionen sit forårsstævne den 30.april i Sørbyhallen.

Lørdag den 16.april afholder Landsforeningen generalforsamling i Hammerum ved Herning. Alle er meget velkomne.

Sommerdans fem gange henholdsvis på Rynkevangsskolen ved Kalundborg. I Næstved, Korsør og Slagelse, se Danseretningen nr.1 om tid og sted.

Besøg Regionens hjemmeside, som vi gerne skulle have noget mere liv i, det kan kun gøres ved jeres hjælp, vi mangler kommentarer og billeder fra stævner mv.

Tak til danseledere, dansere for opbakning ved Regionens stævner og kurser. Tak til min bestyrelse for et godt samarbejde i årets løb, det er godt at arbejde sammen med jer. Også tak til Henry for ført hjemmeside og til vores revisorer for udført arbejde.