referater m.v.

Blad nr. 7. 2020

Blad. Nr. 7. 2020

 

Bladet indeholder:                              s. 14: Gråhovedet stær

s. 3: Næste møde                                 s. 15: Angola Turako 

s. 4: Årskalender                                 s. 20: Sulawesi purpurdue

s. 5: Siden Sidst                                   s. 22: Brunbrystet sivfinke

s. 5: Åben volieredag                          s. 27: Isfugl

s. 7: Om næste møde                           s. 30: Medlemssevice

s. 8: Køb og salg                                  s. 30: Bestyrelsen

s. 7: Annonce for bog                                              

s. 8: Blommehovedet parakit            

 

 

Siden sidst

Da vi desværre har været nød til at aflyse en del arrangementer her i foråret, var det en fornøjelse, at formanden endelig igen kunne byde velkommen til et møde i foreningen.

Opstarten efter sommerferien blev afholdt i Frederiksberg Have i Bækmarksbro, hvor 27 medlemmer var mødt op til lidt hygge.

Efter en kort velkomst tog Niels over og fortalte lidt om Skalstrup vinmarks opstart og hvordan han selv var blevet en del af driften af vinmarken. Derefter kørte vi alle ud til vinmarken og fik set hvordan sådan en mark rent faktisk så ud og hvilke udfordringer man står med, når der skal produceres druer til vin i Danmark. Et meget spændende besøg og en tak til Niels for hans tålmodige svar på alle spørgsmålene.

Der var dog ingen vin vi kunne smage på, da sidste års høst af hvidvin desværre kun gav 2 flasker pr. mand i vinlauget (rødvinen ligger på egetønder og er først klar næste år).

Da alle spørgsmål var besvaret kørte vi tilbage til Frederiksberg Have, hvor formanden stod klar med grillen fyldt med pølser og brød.

Der blev snakket en del på kryds og tværs over pølserne og den efterfølgende kaffe og lagkage.

Efter en hyggelig aften i dejligt vejr og godt selskab med fuglesnak og grin, har vi forhåbentlig fået startet efteråret op igen og håber at de næste arrangementer ikke bliver berørt at den generelle situation omkring Covid19.

Kim Højer

 

KØB OG SALG

Købes:

1,0 hvidhovedet nymfeparakit

1,0 hvid nyme med gule kindpletter

0,1 ørkentopvagtel

Henry Kreilgaard, Tlf. 20 43 49 12

 

Se mere under Medlemsnyt 2020 

 

Blad nr. 3. 2020

Bladet indeholder:                              s. 11: Nyt fra LDF

s. 3: Næste møde                                 s. 17: Venezuela Amazone 

s. 4: Årskalender                                 s. 18: Vasapapegøjer

s. 5: Fuglemarkedet                            s. 20: Muskatfinke

s. 6: Generalforsamlings referat        s. 26: Fiskeørn -billede

s. 8: Lidt om martsmødet                   s. 27: Ringdue

s. 9: Nyt om medlemmer                    s. 30: Medlemssevic

s. 9: Køb og salg                                  s. 30: Bestyrelsen

s.10: Lokale førsteopdræt                  

s.10: Forårstur                  

Siden sidst

Fugle marked i Borbjerg Fritids- og Kulturcenter

1. februar 2020

Klokken 7:30 mødtes bestyrelsen til en tom hal i Borbjerg. Efter en lille halv time var der sat borde op i 5 rækker, stole op langs kanten omkring bordene, samt indgangsbord og salgsborde til ringsalg og dansk fuglehold, så vi kunne holde marked fra klokken 9:00. Der blev sat skilte op udenfor til at guide besøgene ind til vores fuglemarked i 2020. De første fuglesælgere dukkede op allerede fra klokken 8:15. Vi vil dog gerne se at de først kommer tidligst klokken 8:45 i fremtiden, så vi lige når at få alt på plads og samle fangstbur og ikke behøver at stresse os samtidigt om de sidste detaljer, med sælgere.

Klokken 9:00 åbnede vi officielt til vores fuglemarked og den sidste fuglesælger ankom klokken 9:45 helt fra Aalborg. På selve markedet var der 25 sælgere, som vi håber, har haft en god formiddag med deres salg af fugle. Markedet blev vurderet af dyrlægen og som igen roste forholdene for fuglene, så en tak skal lyde til alle sælgere, at de overholder at vores fugle skal have rimelige forhold.

Da vi lukkede markedet ned havde der denne dag været 101 betalende

købere/besøgende samt de 25 sælgere. Vi hørte fra cafeteriet at der hav-5

 

de været et tilfredsstillende antal kunder i løbet af formiddagen.

Tak til alle der hjalp med at rydde op, feje og fjerne skilte. Vi i bestyrelsen syntes, at det var god formiddag med god opbakning fra foreningens medlemmer og klokken 14:00 kunne vi aflevere hallen efter endt leje.

Referent Dorthe & Askil

 

Referat fra ordinær generalforsamling 3. februar 2020

 

Søren Galmstrup kunne byde velkommen til 19 fremmødte til generalforsamlingen.

Knud Erik Krøjgaard blev valgt som dirigent. Alle fremmødte var stemmeberettigede. Charles Mathiesen og Lasse Noer Mathiesen blev valgt som stemmetællere, såfremt der mod sædvane skulle være behov herfor.

 

Herefter kunne Søren Galmstrup fremlægge sin beretning for 2019 over de mangeartede aktiviteter som 2019 bød på, lige fra beretning om tur til Brasilien fra Benny Kløppels side til John Frikkes beretning om rejse til Alaska og Beringshavet. Tillige bød 2019 på forskellige indlæg fra diverse foredragsholdere om vitaminer, duer og vagtler, farvekanarier mv., ligesom flere gode ture var på programmet.

Sørens beretning blev enstemmigt godkendt.

 

Klaus Johansen gennemgik herefter regnskabet for 2019 og kunne fortælle at udstillingen udviste et overskud på 5.984 kr., dog med den tilføjelse at der ikke var modtaget faktura på ca. 4.000 kr. til gravering af pokaler. Det samlede regnskab for NVF gav et overskud på 653 kr., men ville have udvist et underskud såfremt regning for gravering var modtaget. Der blev stillet enkelte spørgsmål til regnskabet, herunder om fremtidig trykning af vort lokale blad, idet vores kopimaskine gik i stykker 14 dage før udstillingen og ikke kunne repareres. Bestyrelsen arbejder videre med om der skal anskaffes erstatning for kopimaskinen eller vi skal få trykt blad og udstillingskatalog ude i byen. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Under indkomne forslag kunne formanden fortælle at der ikke var indkommet nogen. Bestyrelsen ved Niels Pedersen fremlagde forslag til

6

en kommende 2 dages tur til Skagen med ophold undervejs til havev-andring og besøg hos fugleholdere samt et guidet besøg på trækfugle-centret i det Grå fyr i Skagen, hvor naturvejleder kunne fortælle om ringmærkningen der sker af trækfugle i Skagen og fugletræk generelt. Der var positive forhåndstilkendegivelser til en sådan tur, og det blev opfordret at arbejde videre hermed, evt. som bustur med deltagelse fra naboforeninger.

 

Kontingentet blev fastsat uændret 300 kr.

 

Generalforsamlingen godkendte af betale for diæter for bestyrel-sesmedlemmer ved Danske Fugleforeningers repræsentantskabsmøde.

 

Til bestyrelsen skulle vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. De nuværende personer var villige til genvalg, således Søren Galmstrup er genvalgt som formand og Kristian S. Andersen og Søren Nielsen som bestyrelsesmedlemmer.

Endvidere var Niels Pedersen og Knud Erik Krøjgaard på valg som bestyrelsessuppleanter og blev genvalgt. Der var ingen modkandidater til ovennævnte poster.

 

Kaj Borgholm blev valgt til at fortsætte som revisor for 2 år. Og Per Kirkeby blev genvalgt revisorsuppleant for 1 år.

 

Til førsteopdrætsudvalget blev ændringen i personkredsen at Christian Buus udtræder for Lemvig området, og erstattes af Per Kirkeby.

 

Bladudvalget kører for nedsat kraft, nu hvor kopimaskinen er kaput, så her var skulle det fremtidige arbejde nok kunne varetages af de eksisterende udvalgsmedlemmer.

 

Til udstillingsudvalget trak Agnete Nielsen sig pga. køreafstand. Endvidere udgår Jørgen Jensen. Charles Mathiesen blev valgt ind i udvalget og der er fremadrettet en vakant post i udvalget. Dette vurderedes ikke at være noget problem, hvorfor dette blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Under eventuelt ville Niels Pedersen lige høre om foretrukken lokation for skovvandring, men da resultat efter håndsoprækning om forskellige steder var uafgjort, har Niels frie hænder til at vælge stedet for næste skovtur.

7

Foreningen råder over filmoptagelser fra diverse ture i foreningens historie. Det blev foreslået at der arbejdes videre med at få disse overspillet til mere moderne medier, herunder USB nøgle.

Erik og Agnete tilbød at holde åbent hus til september og andre interesserede opfordres til at melde ind.

Endelig blev Christian Buus ønsket tillykke med fødselsdagen – en hilsen som ganske vist var lidt forsinket – og kvitteret med en flaske bitter. Tak til Christian for han tilkendegav fortsat at gøre en uvurderlig indsats i arbejdet med støtteannoncer til udstillingsbladet.

 

Herefter kunne dirigenten takke for god ro og orden og afslutte generalforsamlingen. Der blev herefter nydt smørebrød som foreningen gav.

 

Referent: Søren Nielsen

Lokale Førsteopdræt 2020

 

Niels Pedersen:

1 unge af Rødmasket astrild

 

 

 

 

        Tillykke med resultatet

Opdrætsudvalget

 

d

 

Forårstur 16. maj

 

På generalforsamlingen blev der fremlagt forslag til en 2-dages tur til Nordjylland. Denne kunne se ud som følger:

Formiddag volierebesøg i Himmerland – Nellemanns have, Sæby her nydes medbragt mad – besøg med guide på Skagen Trækfuglecenter – fælles spisning - overnatning på Danhostel, Skagen – næste formiddag starter med volierebesøg i Nordjylland – Anna Justa Have eller Skulpturparken i Hune- hjemkørsel.

Ved kørsel i egne biler vil prisen være ca 450 kr pr. deltager som dækker 2x entre og overnatning. Hertil kommer omkostning til EGEN KOST. 

Inden vi i bestyrelsen arbejder videre med planlægning beder vi om en foreløbig tilmelding senest til medlemsmødet 6. april til Niels Pedersen eller Søren Nielsen.

 d

Nyt fra LDF

Bestyrelsen orienterer

Når du læser dette, så er det noget siden, at udstillings-sæsonen sluttede, men jeg vil alligevel bruge et par ord på den. Når jeg sidder og ser i de blade, som jeg får fra nogle foreninger, så har det været en god sæson for en del foreninger. De har haft et pænt publikums besøg, og der er da også enkelte, der har fået flere medlemmer på deres udstillinger, og det er da en god oplevelse, da det forhåbentlig er det, man håber på, inden man starter. Til jer der har haft succes med udstillingen, skal der lyde et stort tillykke.

Der er også foreninger, som i det forgangne år har haft jubilæum, I skal også have et tillykke. Jeg var selv været inviteret til jubilæum i DZK, der blev holdt i Ebeltoft. Det var rigtig hyggeligt, det blev holdt sammen

med deres årlige udstilling, der skal lyde en stor tak til jer for en dejlig aften. Der er andre, som har haft jubilæum, og der skal da også lige komme et stort tillykke til jer. I de tider vi har, er det en stor præstation

at holde gang i en forening i så mange år, som de, der har haft jubilæum i det forgangne år, har gjort. Der er også foreninger, som har jubilæum i det år, som vi nu har taget hul på, også tillykke til jer, når I kommer der-til. Der blev jo for snart en del år siden besluttet, at hvis man ikke markerede sit jubilæum, eller selv henvendte sig til bestyrelsen i Landsorganisationen Danske Fugleforeninger, ville man ikke modtage noget fra organisationen. Det er måske på tide, vi ser lidt på den proce-dure igen, nu da administrationsudvalget har lavet sådan en fin liste med, hvornår foreningerne har jubilæum. Det nye år vil også som de foregående år byde på nogle udfordringer, som skal klares. Der er nogle poster, som skal besættes i bestyrelsen på næste repræsentantskabsmøde i marts måned. Det har ikke været nemt de andre gange, men jeg tror på, at det lykkes endnu engang. Vi kan jo også tænke nye veje og måske la-ve sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer anderledes, det er jo også en løsning, men lad os håbe på, at det løser sig, inden vi kommer så langt. Vi vil prøve at lave et kongresprogram med fire emner, som alle har med vores hobby at gøre, så der er ingen undskyldning for ikke at deltage. Vi har denne gang flyttet kongressen tilbage til Fyn nærmere bestemt Fjelstedskovkro, der vil selvfølgelig blive lidt længere for dem i det nordjyske og kortere for dem fra

11

Sjælland, men vi kan ikke gøre alle tilfreds, prisen på arrangementet er den samme.

Der er enkelte, der i det forløbne år har ytret ønske om, at man satte kontingentet ned, men det ville være det samme som at begynde en af-vikling af organisationen, da økonomien kun næsten hænger sammen.

Der vil sikkert også være nogle, som mener vi bare kan spare lidt, men vi gør det nærmest så billigt, vi kan med et minimum af møder og meget begrænset kontorhold, så vi kan ikke love jer et nedslag i kontingentet, men vi vil da prøve på at gøre det for det beløb, man betaler nu, så håber vi bare, at I alle er tilfredse med det. Sidder man og har de vise ord for, hvordan man kunne få alle dem, som holder fugle og ikke er medlem af en forening til at melde sig ind, så kom frem med det, for når der er cirka 120.000 mennesker, som holder fugle uden til knytning til en forening, så ville bare 10-20 procent være rigtig godt og få ind i foreningerne og dermed ind i organisationen. Jeg vil endnu engang appellere til de foreninger, der står udenfor LDF – kom med i fællesskabet, for sammen vil vi stå meget stærkere.

Slutteligt skal der lyder et godt nytår for fugle sagen med gode oplevelser sammen med andre fuglefolk.

Med venlig hilsen

Bo Pedersen

Formand Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

 

Venezuela-amazone

 (Amazona amazonica)

Af Kristian Saugbjerg Andersen

Denne 31-32 cm lange papegøje, kommer fra Columbia over Venezuela og sydpå til østlige Peru og det sydlige Brasilien, desuden på Trinidad og Tobago. på godt og vel 12.000.000 km2. I nogle områder er den meget almindelig, og ses i flokke på op mod 2000 fugle. Bestanden er ikke skønnet, men betragtes som nogenlunde stabil, skønt lidt i tilbagegang, bl.a. på grund af at der ryddes skov, ligesom den i visse områder betragtes som jagtbar vildt, så er den er bestemt ikke truet. Den kan træffes fra kysterne og et godt stykke op ad bjergsiderne, når der blot er en vis træbevoksning. Det kan være mangrovesumpe, sumpområder, spredte skove på sletterne samt mere tætte skove. Dog ikke i så ofte i skovområder som nok er lidt fugtige, men hvor skovbunden er hård og tør, her er det der i mod Farinosa-amazonen Ama-zona farinosa som domi-nerer. Det er en lavlandsfugl, som sjæl-dent træffes over 600 m.o.h. Ses også i palme-plantager, i parker og endda i byernes haver.

Føden finder de oftest i trætoppene og den be-står af frø, frugter, bær, nødder, blomster og grønne skud, her i blandt også fra plantager hvor der dyrkes mango, oran-gefrugter og kakaobønner.

17

Yngletiden variere alt efter hvor de lever i det store udbredelses-område, , fra dec. til hen i juli, og strækker sig oftest over ca. 3 mdr. De yngler i hul-ler i gamle træer, også ude i mangroverne. De lægger 2-5 æg, som hunnen udruger på ca. 3 uger. Ungerne bliver i reden i ca. 2 mdr. og mades i endnu et stykke tid.

Som Volierefugl. Venezuela amazone har i alt fald været her fra engang i 1970’erne. Det første opdræt herhjemme fandt sted hos Ruth og Rasmus Stang i Nr. Alslev i 1978. De fortæller i en lille beretning om det i Stuefuglene 1978. Som foder brugte de solsikke i store mængder. Opblødt majs, spiret solsikke, jordnødder, æbler, hyben og lidt gulerod. Da ungerne var i kassen, fik de mange grønne hvedeaks, og det var i ret store mængder. Man bør holde dem i kraftige volierer, hvor de har en solid redekasse til rådighed, sådan at de har mulighederne for at kunne yngle. Som foder skal de have en god papegøjeblanding, masser af frugt, samt bær, nødder og grønt. Får man unger vil de gerne have et tilskud af æggefoder. Det vil dog altid være godt at kontakte erfarne opdrættere for at få råd og vejledninger.

d

Vasa papegøjerne

Af Kristian Saugbjerg Andersen

Vasa papegøjerne er sorte eller mørkebrune fugle af en temmelig slank type, men med en noget ludende holdning. Forholdsvis lange og spidse vinger og en lang afrundet, svagt aftrappet hale, ca. 2/3 af vingens længde. Næbbet er kraftigt, ret tykt og sammentrykt, og der er ikke nogen tydelig indskæring i næbranden, men en ret stor, lys vokshud og en nøgen øjenring.

Deres udbredelsesområde er kystområderne på Madagaskar, samt ø-gruppen Comorerne nordvest for Madagaskar. Her færdes de i småflokke på 10-15 stykker, og deres flugt foregår påfaldende højt, når flugten sker over åbent terræn. Undertiden har man hørt disse papegøjer flyvende og kaldende hele natten, i måneskin har man også kunne se dem. De søger med forkærlighed et enligt, udgået træ, hvor de slår sig ned. De kan godt være en pest for de opdyrkede områder, i det de æder afgrøderne lige fra aks til roden. De afbider ofte planterne og flyver med dem til deres siddesteder, de holder dem fast med den ene fod, medens de fortærer eller sønderbider dem.

18

Yngletiden varierer efter, hvilken art det drejer sig om, fra oktober til februar, og de benytter helst huller i træer, men gnaver dem ikke selv. I den ufriserede skov, hvor der altid er hule og frønnede træer, finder de dem normalt uden problemer, ellers yngler de i klipperevner. Der lægges oftest 2 æg. Hunnen ruger, imedens hannen synger.

Hos de indfødte holdes de ofte som husdyr. For Stor Vasa papegøjes vedkommende holdes de normalt ikke indespærret, man stækker deres vingefjer og lader dem gå frit omkring. For Lille Vasa papegøjes vedkommende er det mere normalt, at de holdes i åbne flettede kurve, og de bliver dermed meget tamme. De bliver fodret med kogt eller rå ris, bananer osv.

Erfaringerne i forbindelse med importer, der er sket til Europa, har den vist sig at være  en behagelig fugl, der ikke gnaver eller skriger. Ved fornuftig pleje kan den endog blive meget fortrolig over for sin ejer og kan tage føde fra hånden uden at bide.

Når den ikke har bidt sig fast indenfor fugleholdet skyldes det ikke de gode egenskaber og hårdførhed, men derimod de manglende farver, som vi kender på andre papegøjer.

For yderlige oplysninger, bl.a. omkring opdræt og voliereforhold henvises til artikler i DANSK FUGLEHOLD og andre tidsskrifter.

 

Stor vasapapegøje

Coracopsis vasa

Den er ca. 50 cm. og har et par underarter, bl.a. C. v. drouhardi, som blev opdrættet herhjemme i 1995 af Ebbe Nielsen i Vipperød. De kan især i yngletiden godt benytte sig af en høj stemmefø-ring.

De æder mere eller min-dre alt hvad de bliver budt, men tager i sær masser af frugt og grønt, og gerne opblødt frø samt en spireblanding af ærter, vikker, bønner og hvede. 

19

Lille vasapapegøje

Coracopsis nigra

Den er kun 35-40 cm lang og taler knapt så højt som den store.

Den foretrækker at mængden af

Frugt og grønt udgør en større del af kosten end hos stor vasa.

Den er så vidt jeg kan se endnu ikke opdrættet herhjemme.

 

De har begge underarter ude på øerne. D.v.s. at et par af de som førhen hørte til lille vasapapegøje, vist efterhånden betragtes som selvstændige arter.

d

 

 d

 

 

Blad nr. 2 - 2020

Bladet indeholder:                              s.   8: Kanariefugl

s. 3: Næste møde                                 s. 10: Sahel skoggerdue   

s. 4: Årskalender                                 s. 12: Hvidhovedet Skadedrossel

s. 5: Siden Sidst                                   s. 14: Auroraastrild

s. 5: Regionsmøde                               s. 17: Ny Rødliste

s. 6: Generalforsamling                      s. 23: Nordlig rosella

s. 6: Nyt om medlemmer                    s. 27: Fiskeørn

s. 7: Husk kontingent                          s. 30: Medlemssevice

s. 7: Fuglemarked i Borbjerg            s. 30: Bestyrelsen

s. 8: LAP udstilling                            

 

Siden sidst

 

Medlemsmøde den 6. januar

Årets første møde lå i nostalgiens tegn, idet vi så lidt af nogle gamlevideofilm, der var optaget i 1988, samt lidt fra en Valsrode tur.

Vi havde lejet et lille kamera, hvor der ikke var zoom på hvilket var medvirkende til at kvaliteten ikke var helt som den vi ser på film i dag. Samtidig var mikrofonen meget retningsbestemt, så det var lidt svært at høre hvad det var der blev talt om. Kvaliteten bliver heller ikke helt så god, når filmen skal gennem en projektor, i stedet for at den vises på et TV. Vi er jo ikke så mange tilbage, som var med dengang, og man kan heller ikke altid huske hvad man har haft af fugle. Da vi så filmen ude fra Jens Andersen, kom der et par nymfeparakitter op på lærredet. Dem kunne han ikke huske at han havde haft, men beviset var der.

Filmen fra Valsrode, fik lov til at køre, medens de 16 fremmødte nød kager og kaffe/the, medens snakken gik lystigt, både om hvad der sker rundt om hos de forskellige, men der kom også gamle minder/røver-historier frem.

KSA

d

 

Et kort referat fra Regionsmødet

Lørdag d. 11. januar var Søren Galmstrup og undertegnede til møde i Hobro, sammen med 8 andre foreninger, hvor vi udvekslede syns-punkter og erfaringer med hinanden. Det er jo stort set de samme ting vi går og bøvler med i det daglige, men vi griber jo ikke altid tingene an på samme måde, ligesom der kan være forskellige forhold, som spiller ind efter hvor man bor. Det kan være angående presse og formidling af hvornåar der er udstilling m.v., ligesom de kommunale regler for støtte ej heller er helt ens. Så her kan der

d af og til hentes inspiration til at ændre på et eller andet. Der blev talt om meget og Jesper nørkjær opfordrede til at støtte aktivt op om både LDF og Dansk Fuglehold. Fra Randers kunne man godt tænke sig et register over chipmærkede fugle i LDF regi, idet dyrlægerne ikke registrerer de fugle som de mærker. I Silkeborg er man ved at arbjde for at få etableret en fjerkrækoloni. Man har bl.a. indraget en del indvandrere med i projektet, som har været med

5

til at udforme de regler der skal være. Kommunen er ved at se på hvor der evt kan være et område som kan udlægges til dette formål.

Det er heldigvis ikke altid de samme mennesker som møder så så det er også muligt at få nogle nye kontakter. Selv om det også er rigtig hyggelig at mødes med dem, man har mødtes med til regionsmøderne, helt tilbage fra den gang det hed Nordjysk Udstillings-samarbejde, navnet blev senere ændret til Region Nord. I det midtjyske havde man også et samarbejde, igennem rigtig mange år, men det gled ud, så da nogle af foreningerne i det nordjyske faldt fra, blev der inviteret lidt flere foreninger med, sådan at det nu kan køre igen, desværre deltager der kun et par stykker, men det bliver måske bedre.

Vi besluttede for nogle år siden, at så vidt det var muligt ville det være mest praktisk at lægge møderne i Hobro, og vi andre skal så på skift forestå indkaldelse m.v. I år var det Frederikshavn Fugleforening og næste år er det Hjørrings tur, til at kalde ind til et møde den 9. januar.

Der kommer et mere uddybende referat fra Frederikshavn, som bliver bragt i næste blad.

Kristian Saugbjerg Andersen

 

d

Husk Fuglemarkedet i Borbjerg

lørdag d. 1. februar

 

Fuglemarked i Borbjerg lørdag d. 2. februar 2019

kl. 1000  -  1330

I Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter, Hvamvej 84, 7500 Holstebro

Grundet dyrlægekontrol skal fuglene indleveres i tidsrummet kl. 0900  -  0945

Entre kl. 09-10    - 40,- kr.

Entre kl. 10-1330 - 20,- kr.

Ønsker man en stand for salg af tilbehør m.v. bedes man bestille pladsen  ved Søren Galmstrup på tlf. 2087 3850 – Prisen er 100,- kr. pr bord.

De Anvendte bure/kasser skal være lyse og rene.

De skal have en passende størrelse til fuglene som sidder i det, og fuglene skal have mulighed for at sidde på en pind.

Snavsede og mørke kasser, transportkasser

samt sorteringskasser afvises.

 

Sælger er selv ansvarlig for at der er vand og foder hos fuglene.

Due og Hønsefugle skal være ringmærket

 

I Centercafeen kan man købe kaffe/te, øl og vand samt diverse retter.

d

HVIDTOPPET SKADEDROSSEL

(Garrulax leucolophus)

Af Kristian Saugbjerg Andersen, Borbjerg

Fra naturen: De kommer fra Himalaya til sydvestlige Kina og sydpå gennem Indokina til det vestlige Sumatra. De er ret almindelige i hele SØ-Asien undtagen Malysia, Thailand og Hongkong. De færdes mest i tykninger og i lav bevoksning i såvel løvfældende som skove og lign. med en blandet bevoksning, og bambusskove synes at være et foretrukkent opholdssted. De ses også i plantager og ved opdyrkede marker og i haver, når der blot ikke er langt til skoven. De synes bedst om områder der ikke er alt for tørre, men lidt fugtige, de træffes i såvel lavland som oppe i bjergskove. De ses sjældent over 1.600 m.o.h., men enkelte steder dog op til 2.100 m.o.h. De kan træffes spredt ud over et stort område, som strækker sig over ca. 3.700.000 km2. Man har ikke skønnet bestandens størrelse, men selv om de er pressede og antallet helt sikkert falder, så betragter man den dog til at være ret stabil. Tilbagegangen skyldes ændringer der hvor de lever. Der bliver fældet skove, dels til tømmer men også, sådan at der bliver plads til agerbrug og kvæghold. I området er der store nationalparker, hvor de trives fint. Den er for øvrigt en udpræget standfugl.

Det er ikke en stum fugl, selv om den helt sikkert kan være meget stille når den er på jagt efter føde, så kan den høres på lang afstand, når man hører dens høje ”kaglende latter”, som kan variere lidt i tonelejet. De færdes ofte en 6-12 sammen, endda op til 40 stk., det er af og til i selskab med andre skadedrosler.

12

De yngler fra februar til september, og de yngler ofte gruppevis meget tæt på hinanden. De bygger deres ret flade kopformede reder i buske og træer af græs, bambus, visne blade, kviste, rødder, mos, bladstængler m.v., som oftest fores med bløde plantematerialer. Reden vil oftest være placeret i en højde på 1,8-6 m over jorden. De lægger 2-6 æg som udruges på ca. 12-14 dage, og begge forældre uger. Alle medlemmer i en gruppe, hjælper til med opmadningen af ungerne, som forlader reden kun ca. 12 dage gamle, hvor de er meget uselvstændige. De udvikler sig hurtigt men efterfodres i et stykke tid. De agerer af og til værtsfugle for redesnyltere, det dreje sig om rødvinget skadegøg (Clamator coromandus), Jacobinergøg (Clamator jacobinus) og stor høgegøg (Hierococcyx sparverioides).

Deres føde består næsten udelukkende af insekter, inklusiv en del biller, snegle, små firben m.v., suppleret med lidt bær, frugt og måske halvmodent frø. En stor del af føden finder de på jorden.

Som volierefugl: De trives bedst i en stor voliere, og de skal gå alene, i en beplantet voliere, da de oftest vil gå i flæsket på de fleste andre fugle, ellers skal de vist være meget store. De er hårdføre og kræver ikke nogen særlig varme om vinteren, men de skal gå tørt og trækfrit. De er nærmest altædende og som foder bør de tilbydes et groft insektfoder (evt. med fedt om vinteren). Dette foder kan af og til tilsættes lidt magert kød. Insekter som melorme, "kæmpemelorme", myrepupper, larver (evt. fluelarver), biller, samt hvad de ellers vil æde. Som tilskud masser af frugt, bær, evt. halvmodent frø og til opmadning evt. et tilskud af æggefoder og evt. foderpiller der er beregnet til disse fugle.

d

 

 

 

Medlemsnyt nr. 1-2020

Bladet indeholder:           

s. 3: Næste møde                                 s. 9: Rødhalet Astrild Opdræt         

s. 4: Årskalender                                 s. 19: Nyt fra LDF 

s. 5: Generalforsamling                      s. 20: Citronparakit

s. 6: Siden Sidst                                   s. 26: Slørugle 

s. 7: Kontingent/rubrikannoncer      s. 30: Medlemservice

s. 7: Fuglemarked i Borbjerg             s. 30: Bestyrelsen

 

 

Ordinær Generalforsamling

Mandag den 3. februar 2020 kl. 19.30

Ungdomsborgen - Kirkestræde 9 i Holstebro

DAGSORDEN:

1. Valg af Dirigent.

2. Valg af Stemmeudvalg.

3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning.

5. Indkomne forslag.

6. Kontingent for næste år.

7. A) Diæter for bestyrelsesmedlemmer ved Danske Fugleforeningers Repræsentantskabsmøde.

B) Vederlag bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg til bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

 A) Formand: Søren Galmstrup

 B) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

        Søren Nielsen

        Kristian Saugbjerg Andersen

9. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er:

    A 1.suppleant: Niels Pedersen

    B: 2. suppleant: Knud Erik Krøjgaard

10. Valg af 1 revisor samt suppleant.

    A) På valg for 2 år er revisor: Kaj Borgholm

    B) Revisorsuppleant (1 år): Per Kirkeby

11. Valg af udvalgene:

 A) 6 personer til 1. Opdrætsudvalget - Nuværende kontrollanter:                                                   

Lemvig området:  Christian Buus og Jens Andersen        

Struer-Thyholm  området:  Kim Højer og  Kaj Borgholm              

Holstebro området m.v.: Henry Kreilgaard og Kristian S. Andersen

B) 3 personer til Bladudvalget. Nuværende medlemmer:

Jørgen Jensen, Henry Kreilgaard og Carsten Jensen

C) 3 personer til Udstillingsudvalg valgperiode 2 år. På valg er

Agnethe Nielsen, Jørgen Jensen og Lasse Noer Mathiesen

12. Eventuelt.

d

5

 

Siden sidst

 

Medlemsmøde D. 2. Dec. 2019

Til vores traditionsrige julemøde var der 43 fremmødte, der forhåbent-ligt alle hyggede sig.

 

Aftenen startede med af formanden bød velkommen og fortalte lidt om aftenens program.

 

Derefter blev smørrebrødet nydt og snakken gik lystigt ved bordene.

Efter at tallerknerne igen var samlet sammen kunne der blive plads til bankopladerne og brikkerne.

Vi spillede som altid 10 runder, hvor gevinsterne var både smør, and med rødvin og købmandskurve.

Som altid er nogle mere heldige end andre og dem der ikke vandt i banko prøvede så deres held af i amerikansk lotteri, hvilket for nogle af os, ikke hjalp synderligt.

Så kom vi til næste punkt, - uddelingen af pokaler, diplomer og masser af anerkendelse i forbindelse med de udstillede fugle på efterårets fugleudstilling.

Efter en lidt tøvende start af de nye og urutinerede præmieuddelere (Søren og jeg) så lykkedes det alligevel at få alle pokaler og diplomer delt ud sammen med et fortjent bifald til alle udstillerne.

Når nu det var et julemøde blev aftenen selvfølgelig afsluttet ved en god gang gløgg og masser (rigelige mængder) af æbleskiver.

 

Tak til alle de fremmødte for en hyggelig aften og glædelig jul

 

Vi ses til nogle spændende medlemsmøder i 2020.

Kim Højer

 

Hermed ønskes alle et godt og lykkebringende Nytår

6

Kontingent 2020

Beløbet er for seniormedlemmer 300,- kr. *

For juniormedlemmer er kontingentet på 150,- kr.

Kontingentet må meget gerne indbetales inden 31.12.2019

Beløbet kan betales direkte til kassereren

eller indbetales på vores bankkonto

Reg. Nr. 9112  - Konto nr. 0001343823

*=  + Evt. 100,- kr. hvis I har en støtte annonce, se herunder.

Klaus Johansen

d

 

Opdrætter-/støtte-annonce i blad, katalog og hjemmeside.

Mange af jer har en lille annonce, som vi håber der skal fortsætte i 2018, jeg har ændret en smule på layuotet. Har I ændringer, skal I blot give besked, så klarer vi det, nogle gange hurtigere end andre.

Som I kan se herover omkring kontingent for 2020, så lægger I blot de 100,- kr. annoncen koster, til kontingentet, som så bliver til 400,- kr. for de der er over 18 år.

Ønsker I ikke at have annoncen mere, så giv venligst besked til Klaus eller til mig.

Kristian Saugbjerg Andersen

d

Husk Fuglemarkedet i Borbjerg

lørdag d. 1. februar

 

kl. 1000  -  1330

I Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter, Hvamvej 84, 7500 Holstebro

 

Som i de foregående år arrangere vi også et fuglemarked i starten af det nye år, og som i de foregående år bliver det i Borbjerg.

Mød op og få nogle hyggelige timer sammen med fuglevenner.

 

7

Grundet dyrlægekontrol skal fuglene indleveres i tidsrummet kl. 0900  -  0945

 

Entre kl. 09-10    - 40,- kr.

Entre kl. 10-1330 - 20,- kr.

 

Ønsker man en stand for salg af tilbehør m.v. bedes man bestille pladsen  ved Søren Galmstrup på tlf. 2087 3850 – Prisen er 125,- kr. pr bord.

De anvendte bure/kasser skal være lyse og rene.

De skal have en passende størrelse til fuglene som sidder i det, og fuglene skal have mulighed for at sidde på en pind.

Snavsede og mørke kasser, transportkasser

samt sorteringskasser afvises.

 

Sælger er selv ansvarlig for at der er vand og foder hos fuglene.

Due og Hønsefugle skal være ringmærket

 

I Centercafeen kan man købe kaffe/te, øl og vand samt pølser, pomfritter, kartoffelsalat m.v.

 

Vi er blevet pålagt at indsende lister over både sælgere og købere, når det drejer sig om duer og vagtler, så sælgerne vil få udleveret lister, hvorpå der noteres hvilke fugle det drejer sig om, ligesom køberne skal skrive deres navn og adresse.

 

Sælgerne kan med fordel tilmelde sig på mail til: krisauand@gmail.com 

så vil listerne ligge klar når I ankommer til centeret

 

Alle er velkomne til

at købe og sælge.

 

Arrangør: Nordvestjydsk Fugleforening

Yderligere information ved Søren Galmstrup på  tlf. 2087 3850

Medlemsnyt nr. 10-2019

Siden sidst

Medlemsmøde d. 4. november:

 

 

Der var mødt 22 medlemmer frem for at høre Steen Carstensens foredrag om farvekanarier.

Farvekanarier er en undergruppe bestående af farverne : gul, rød, hvid, elfenben samt mosaik.

Carstensens enorme erfaring med opdræt af kanarier igennem 50 år har naturligvis givet ham en masse dejlige oplevelser med både fuglene og andre opdrættere i ind- og ud-land.

For at fastholde en stamme i kanarier anbefaler han, at man har 16 par i avlsarbejdet, da tab af fugle og mislykkede avl, gør at antallet af par skal være ret stort for at føre stammen videre og udvikle den i den ønskede retning.

Carstensen har igennem de mange år set, hvordan farvemutationer ændres fra de oprindelige mutationer pga. at ”moden” har skiftet og det har desværre gjort, det svært at fastholde de oprindelige gener, og der er gået meget værdifuldt avlsarbejde tabt, da interessen for disse har været meget svingende. Sidste nye mode er Kobolt kanarier.

Carstensen fortalte også om, hvor vigtigt det er at gøre sine fugle klar til udstilling og gav samtidig lidt af sine ”hemmelige” råd videre. Blandt andet vasker han fuglene nogle dage før udstillingen. Når fuglene er tørret, så sprøjtes de med en blanding af vand med salt og nogle dråber glycerin med en vandforstøver – sørg for at fuglene sidder i helt rene bure. Neglene klippes, næbbet pudses og benene smøres med vaseline. Det giver fugle i god kondition og gør den lille forskel, som dommeren forhåbentligt får øje på.

I dag har Carstensen focus på opdræt at Agat opal og Rimet, hvor han

5

har omkring 30 par siddende – han har desværre mistet en del fugle pga.

sygdom, hvilket førte frem til påmindelse om altid at sætte nyindkøbte fugle i karantæne i 2-3 uger, så evt. sygdom ikke spredes til andre fugle.

Carstensen afsluttede foredraget med en opfordring til at arbejde med de skønne farvekanarier samt et løfte om, at han gerne giver gode råd og vejledning til både nye og erfarne opdrættere af kanarier.

Tak til Steen Carstensen for at dele en lille smule af hans ernorme erfaring med kanariefugle med os, samt et indblik i opdrætsarbejdet og anekdoter fra mange års interesse i de dejlige fugle.

 

Til sidst en opfordring til medlemmerne om at møde op til næste medlemsmøde d. 2/12, hvor der er julebanko, smørrebrød, æbleskiver og uddeling af præmier/pokaler fra vores udstilling.

Husk tilmelding til julemødet pga. bestilling af smørrebrød.

Kim Højer 

d

 

Lidt info om mødet den 2. december

 

Denne aften afvikles på en anden måde end den sædvanlige, bl.a. fordi man jo altid ”skal gøre som vi plejer”. Så vi gentager succesen fra sidste år, og håber at det bliver en rigtig god aften for alle som kommer for at få præmier, spoille banko, eller bare være med i det hele..

 

Kl. 18.00: Serveres der 3 stk. pænt smørrebrød pr næb, som inkl. en øl/vand koster 60,- kr.

P.g.a. indkøb af smørrebrød er der tilmelding til denne del af arran-gementet til Søren Galmstrup på tlf. 20 87 38 50. Senest den 26/11.

Kl. 18.30: Præmieuddeling, desuden uddeling af diplomer for Lokalt Førsteopdræt, samt jubilæumsplader.

Kl. 19.30: Bankospil med de sædvanlige 10 spil, hvortil der serveres gløgg og brunkager.

Derefter er der kaffe og æbleskiver, samtidig med at der sælges lidt amerikansk lotteri, bl.a. om nogle af de gevinster, som ikke blev vundet i tombolaen, og som ikke kan overleve til næste år. 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE