Vedtægter
Foreningens vedtægter

Foreningen er stiftet 16. februar 2000.   
                                    
                                        § 1  Navn.

EDB CAFE POGHØJ.  (Er en selvstændig forening.)

 

 § 2  Formål.

Foreningens formål er at vejlede og rådgive alle fra 18 år og opefter i at bruge computer og IT.

    

§ 3  Hjemsted.

6840 - Oksbøl

 

§ 4  Medlemsforhold.

EDB Cafe’en er  tilsluttet Danske-Seniorer.
Som medlem kan optages personer, der er fyldt 18 år og som er bosiddende i Varde 
Kommune.

Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen/formanden.

Ved optagelsen udstedes medlemskort, som giver adgang til foreningens aktiviteter og generalforsamlingen, samt valg til bestyrelsen.

Kortet er samtidig kvittering for betalt kontingent.

 

§ 5  Medlemskontingent.

Medlemskontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen

og skal være betalt senest den 31. januar.


 
§ 6  Bestyrelsen. 

Der vælges 5 personer til bestyrelsen og 2 bestyrelsessuppleanter.
Formand, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 bestyrelsessuppleant vælges i lige år.
Næstformand, referent og 1 bestyrelsessuppleant vælges i ulige år.
Uden for bestyrelsen vælges:
1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges i lige år.
1 revisor vælges i ulige år.
Genvalg kan foretages.
Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal.

Et bestyrelsesmedlem kan vælges uden at være tilstede, men kun med dennes accept.    

Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

Bestyrelsen må bruge hjælpere udefra til hjælp ved computerne.

                                                                                                    Side 2

§ 7  Generalforsamling.

Generalforsamlingen er EDB Cafe’ens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel

ved opslag i vore lokaler. Indkomne forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte medlemstal.

Såfremt 1 medlem ønsker det, skal afstemninger foregå skriftlig.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst

omfatte følgende punkter.

                      Valg af dirigent.

                      Formandens beretning.

                      Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

                      Indkomne forslag.

                      Valg.

                      Eventuelt.
                              § 7 a Tegningsret.
 
Foreningen tegnes af kassereren og formanden i fællesskab. Ved en af disses fravær medunderskriver næstformanden eller to bestyrelsesmedlemmer.
                           § 8  Vedtægter. 
Vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær generalfor-samling, såfremt ændringerne er bekendtgjort i deres fulde ordlyd i indkaldelsen til denne.
Ændringsforslag skal derfor være formanden i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.

§ 9  Ekstraordinær generalforsamling .

Indkaldes når 1/4 af medlemmerne fremsætter ønske herom, eller hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.  

§ 10  Opløsning .

Opløsning af EDB Cafe’en  kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
På den første generalforsamling skal det besluttes,     

hvorledes foreningens aktiver skal forvaltes.
På anden generalforsamling kræves der mindst 3/4 af de fremmødtes stemmer til flertal.
 
Hvis foreningen opløses, overlades det til den siddende bestyrelse at træffe afgørelse om anvendelse af den tiloversblevne formue og materiel, når alle forpligtelser er afholdt. Formuen skal gives til sociale formål, der særligt kommer pensionister og efterlønsmodtagere til gode.

§ 11  Kassererens og revisorers forpligtigelser .

Kassereren sørger for alle ind- og udbetalinger og fører skriftligt regnskab herfor.
Kassereren kan forlange bilag attesteret af formanden. Regnskabet følger kalenderåret og kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse på de ordinære general-
forsamlinger. Bestyrelsen og revisorer har ret til at foretage uanmeldt revision. Ved al revision skal formanden være til stede.
På nær en nødvendig driftskapital skal foreningens formue være indsat i et pengeinstitut.

 

Side 3

 

Vedtægterne er vedtaget på Generalforsamlingen.

Første udgave godkendt  den 10. maj  2000

2. udgave godkendt den  28.  feb . 2001

3. udgave godkendt den  27. feb. 2002

4. udgave godkendt den 25. feb. 2003

5. udgave godkendt den 17. marts 2006

6. udgave godkendt d. 23. feb. 2007 og d. 7. marts 2008
7. udgave godkendt den 16. marts 2012
8. udgave godkendt den 21. marts 2014

9. udgave godkendt den 03. marts 2017. 

                                                                                                    Side 4


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.01 | 16:34

Nem at finde rundt, det er dejlig. hilsen Yrsa

...
07.12 | 20:40
For- og Aktiviteside har modtaget 5
04.09 | 17:27
Bestyrelse + Instruk har modtaget 2
01.04 | 11:23
Vedtægter har modtaget 2
Du kan lide denne side