Velkommen til vores hjemmeside

Jubilæumstidsskrift for Hinnerup Lystforenings 25 års jubilæum

FORORD

I August måned  2002 var det 25 år siden, en lille håndfuld lystfiskere satte sig sammen, og dannede det, der  skulle komme til at hedde Hinnerup Lystfiskerforening.

I det daglige ser man den ikke, men når der er offentlige arrangementer slår den teltet op, det være ved byfester, markedsdage og mange andre ting.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor bestyrelsen vælges. Bestyrelsen består af 
5 medlemmer, og udøver sin myndighed i møder, hvor de overordnede beslutninger tages, og hvor arrangementerne tilrettelægges.

Den siddende formand, har ansvaret, og tegner foreningen udadtil.

Dette lille forord, er kun en appetitvækker, til denne jubilæumsfolder, som i ord og billeder gengiver nogle af de
scener, som har udspillet  sig gennem de sidste 25 år.

 Bjarne Pedersen

Tidl. Formand.
 

1977  Den 29.6.1977 blev foreningen stiftet på Hinnerup Kro. 

            Formand :   Karl Otto Rostgaard Evald, Hinnerup

            Kasserer  :  John Clausen, Hinnerup

            Sekretær :   Freddie Christensen, Foldby

            Næstform:   Finn Abel, Lystrup

            Suppleant:   Kjell Vrammen, Grundfør

            Menig      :  Per Bundgård Sørensen      

            Revisorer:   Mimi Rostgård Sørensen

                               Dr.Løw Larsen

          1.  Man søger om optagelse i DanskSportsfiskerforbund :D.S.F.

                   2.  Der indgås 5 års kontrakt på fiskevande med kommunen.

 3.  Hadsten & Århus Lystfiskerforening inviteres til samarbejde.  (fiskevande og udsætning)

 1978   Vandplejeudvalget er repræsenteret ved Carsten Lund og Jens Hansen.

            Aftaler er indgået med lodsejere angående brug af fiskevande.

            Samarbejdet med Hadsten,Århus og Hinnerup Lystfiskerforening sættes i kraft.

            Starten på årensning og oprydning langs åen påbegyndes.

            Der foreslås en løbende konkurrence om størst fangede fisk i
            Hinnerups fiskevande. Forslag vedtaget.

            Der søges om fiskerikontrolkort i D.S.F.

 

1979      Der tildeles 2 kontrolkort fra Fiskeriministeriet.

             Ny aftale med Århus og Hadsten indgås om ret til at fiske i deres fiskevand.

             Ligeledes indgås en aftale om udsætning af gydeklare fisk.

             Forslag om bomærke  til lystfiskerforeningen.

             Man kontaktes af Gudenåsammenslutningen angående samarbejde.

 

Teglværkssøen

  1980    Forslag om bådkøb fremsættes  og godkendes.

             Båden bliver købt og placeres ved Skæring Strand. Den døbes ”Gerda”.

             Der sættes fisk ud for 10.000 kr i fælles fiskevande.

 

1981     Der afholdes lotteri til fordel for ”Flygtning 81” i forbindelse med generalforsamlingen.

             Båden ”Gerda” flyttes til Vosnæs Pynt

             Der udskrives en konkurrence om bomærke til klubben.

             1.6.81 Klubbens bomærke godkendt.

                             

1982     Formand Rostgaard udnævnes som klubbens første æresmedlem

             Preben Torp Jacobsen besøger klubben for første gang.(fluefiskerguru, dyrlæge og meget andet )

             Båden ”Gerda” flyttes til Udbyhøj (Randers Fjord)

             Første klubblad bliver fremvist for medlemmerne.

             Grundfør Mølle skaber problemer.

 

1983      Udgivelse af klubbladet Topøjet fastsættes til uge 11.

             Støtte til Bjerringbro/Langå`s ørredfond.

             Medlemstallet er steget til 187 medlemmer.

 

1984     Der udarbejdes kort over fiskevande ved Lilleåen.

             Der gøres ihærdige anstrengelser for at få nye fiskevande.

             Restaurering af de mindre vandløb i kommunen indledes.

 

1985      Vi mister båden ”Gerda” under vinterens is i fjorden.

             Fiskeretten i Rønbæksøen er periodevis opnået.

             Hinnerup Lystfiskerforening bliver medlem af Gudenåens vandplejeudvalg.

 

Fra fiskekonkurrence ved Rønbæksøen


1986      Et stille år i klubbens historie

             Ingen udgivelse af Topøjet.

 

1987      ”Gerda” vender tilbage.

 

1988       Grundfør Mølle ødelægges.

 

1989       80 % af Danmarks Sportfiskerforbunds kongres beslutter at ”Sportfiskeren” bliver medlemsblad fra og med 1990.

 

1990     Vandplejeudvalget sender forslag til Teknisk Udvalg i Hinnerup

             Kommune om ådalens videre forløb og forbedring.(Offentlig høring I maj1990.)

 

1991     Grundfør Mølle og stryget bliver genoprettet.

 

1992      Engene omkring Sellingbækken er kommet på 10 års kontrakt.

 

1993      Ny 17 fods jolle m.9hk. motor indkøbes.

            Nye klublokaler i Søften på Præstemarksskolen indvies d.14 august.

 

            

             En stolt lystfisker

 

1994     Teglværkssøen bliver igen fiskevand fra 1995.

 

1995      (mangler oplysninger for perioden).

 

1996       (mangler oplysninger for perioden.

 

1997      Kort udgives over vores fiskevande i foreningsregi.

            Båden bliver solgt p.g.af for lille udnyttelse.

            Modtaget fane af Danmarksforbundet.

 

1998       Hinnerup Lystforening har fået deres hjemmeside på internettet: http://home6.inet.tele.dk/GLWEB/Info/www.hilf.dk

              E-mail hilf@outlook.dk

 

1999     (mangler oplysninger for perioden)

 

2000      Vi har erhvervet retten til at fiske i Teglværkssøen i 5 år.

             Nyt stryg ved Løgstrup Dambrug sættes i kraft.

 

2001     Klublokalerne er udvidet til det dobbelte.Lokalerne vil blive brugt fortrinsvis til værkstedsrum.

 

2002       4. august 25 års jubilæum.              

 

 

Generelt om Hinnerups Lystfiskerforening igennem 25 år.

Foreningen har igennem sine 25 år været en inspiration for både ældre og yngre generationer som er tilhængere af den frie natur og især lystfiskerlivet .Den har sat dagsordenen i bestræbelserne på at få et godt foreningsliv i Hinnerup Kommune.

Foreningsaktiviteterne omfatter både klubliv (aftenundervisning i fluebinding, knivfremstilling, stangbygning,fiskenet o.s.v.) og den mere aktive del af foreningen er arbejdet i marken.

Livet ved Lilleåen er dog en væsentlig del af foreningens liv, som vore medlem-mer nyder godt af.

Foreningen har også været primus motor for utroligt mange arrangementer i de 25 år der er gået. Det skal i den her forbindelse nævnes at turudvalgene i de forskellige bestyrelser i tidens løb har ydet et kanonarbejde for at få turarrange-menterne til at fungere. Det skal de have stor ros for. Vi kan i denne forbindelse godt nævne at det er en af de sværeste opgaver i foreningsarbejdet.

Lilleåens ve og vel har haft en stor dominans i foreningsarbejdet.Der har været arbejdet i forskellige udvalg  (også sammen med kommunen) om hvordan vi bedst bevarer vores natur i og omkring i Hinnerup Kommune og specifikt omkring kommunens fiskevandløb. Vi ser frem til et frugtbart og iderigt sam-arbejde med kommunen og vores sponsorer i de næste 25 år.

Vi takker alle som har støttet os igennem årene der er gået, især sponsorer, kommunens folk i de forskellige udvalg, samt de mange frivillige personer og lokale borgere i byen. Vi retter også en tak til de forskellige foreninger/Hadsten/Århus/Brabrand lystfiskerforening som vi har haft et frugtbart samarbejde med gennem årene.

Grillhygge ved Karup Å

Flotte knive et resultat af klubaftnerne

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE