Velkommen til vores hjemmeside


VEDTÆGTER FOR HINNERUP LYSTFISKERFORENING

§       1.  Navn, hjemsted og adresse.

Foreningens navn er Hinnerup Lystfiskerforening, dens hjemsted er Hinnerup Kommune og dens adresse er formandens.

§       2. Formål.


Det er foreningens formål at virke for udbredelsen af almindelig sportsfiskerkultur.

Foreningen vil desuden arbejde for at fremme og bibeholde sportslige fiskemetoder.

Usportslige fiskemetoder såsom pirke og ulovligt rusefiskeri i åer og vandløb samt rykfiskeri
overalt medfører første gang advarsel, og ved gentagelse eksklusion af foreningen.

§       3. Forbundsmedlemskab.

Foreningen er  ikke medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.

§       4. Medlemmer, deres rettigheder og pligter.

Enhver, der er fyldt 10 år, kan optages som medlem.Medlemmer er pligtige til at efterleve foreningens vedtægter og aktivt fremme god og sportslig lystfiskermoral.


Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer.

Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling ved skriftlig anmodning herom til formanden,
fra den person eksklusionen drejer sig om.

Foreningens medlemstal kan begrænses.

§       5.  Generalforsamling.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned.

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

      1.      Valg af dirigent

       2.      Formanden aflægger beretning til godkendelse

       3.      Beretning fra de af bestyrelsen nedsatte udvalg

       4.      Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

        5.      Budget for det kommende år fremlægges

        6.      Fastsættelse af  kontingent

        7.      Behandling af indkomne forslag

        8.      Valg af bestyrelse og suppleanter

        9.      Valg af revisor og suppleant

      10.  Eventuelt

Dagsorden og det reviderede regnskab omdeles på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen fidner det fornødent, eller når mindst 1/5
af foreningens medlemmer skriftligt begærer det overfor formanden med angivelse af dagsorden.

Indvarsling til generalforsamling skal ske med 14 dages i udsendte mail.

Alle afgørelse på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før

§       6. Bestyrelsen

        Foreningen repræsenteres af formanden.

Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, vælges blandt medlemmerne på en   generalforsamling.
Et medlem kan vælges til bestyrelsen selv om medlemmet ikke er til stede på generalforsamlingen, såfremt medlemmet
har givet skrifteligt tilsagn herom.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og aktiviteter i overensstemmelse med vedtægterne og det af generalforsamlingen vedtagne.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for et tidsrum af 2 år, således at der vælges tre på ulige årstal og to på lige årstal.

Til bestyrelsen vælges 2 suppleanter, hvoraf 1 er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen fordeler i øvrigt forretningerne mellem sig.

Beslutninger inden for bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.

I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

 

Bestyrelsen nedsætter, for 1 år ad gangen, de udvalg, som de finder fornødent.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en forhandlingsprotokol.

§       7. Regnskabet.

Regnskabsåret er fra 1. november til 31. oktober.

Det årlige regnskab for Hinnerup Lystfiskerforening skal omfatte:

a.       Indtægts- og udgiftsregnskab

b.      Balance pr 31. oktober

c.       Specifikation der viser, hvorledes foreningens midler er anbragt

d.      Budget for det kommende år

Regnskabet skal dokumenteres med samtlige dertil hørende indtægts- og udgiftsbilag.

Det reviderede regnskab skal mindst 8 dage før generalforsamlingen kunne rekvireres af medlemmerne.
Ønsker et medlem at benytte denne ret, skal medlemmet rette henvendelse til kassereren

Foreningens eventuelle formue bør være anbragt i e anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

§       8. Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og skal være indbetalt senest den
følgende 15. januar.

§       9. Revision.

Til at revidere de i paragraf 7 nævnte regnskaber vælges af generalforsamlingen, i blandt medlemmer uden for
bestyrelsen, 2 revisorer, hvis valg gælder for 2 år, dog således at der vælges en hvert år.

Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted

§        10. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

Beslutningen om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer
for forslaget.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler et ungdomsprojekt som bestyrelsen og generalforsamlingen kan godkende. 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 03.12.2018 

Vedtægterne træder i kraft straks.

Peder Jeppesen Thom Jørgensen    Torben Nielsen
(Formand) (Næstformand) (Kasserer)
     
Jan Hansen     Britta Sørensen 
(Bestyr,medl.)   (Bestyr,medl.)
     
        Bjarne Petersen  
  (Dirigent)       
     
 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE