Djurslands Fodbolddommer Klub

OBS!-OBS! ny dato Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Djurslands Fodbolddommerklub

Torsdag den 27. maj 2021, kl. 19.00 i Auning Idræts og Kulturcenter,

Sdr. Fælledvej 5, 8963 Auning

Bemærk: der er spisning kl. 18.15 (suppe)

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest10 dage før generalforsamlingen.

Nedenstående dagsorden jf. vedtægternes § 9

Pkt. 1          Valg af dirigent

Pkt. 2          Bestyrelsens beretning

Pkt. 3          Forelæggelse af revideret regnskab for det foregående år

Pkt. 4          Indkomne forslag 

Pkt. 5          Fastsættelse af kontingent og kampafgift

Pkt. 6          Valg til bestyrelse (for 2 år):

                       - Formand, på valg Poul Johan – villig til genvalg

                     - 1 Bestyrelsesmedlem, på valg Kasper Eriksen – villig til genvalg

                      - 1 Bestyrelsesmedlem, på valg Siavash Gholami – villig til genvalg

 

  - Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år), på valg:

      - pt. ingen

      - pt. ingen

           

  - Valg af revisor (for 2 år)

                       - 1 revisor, John Poulsen

  - Valg af 1 revisorsuppleant, hvert år (for et år), på valg

    Gunnar Bjerglund

 

Pkt. 7          Eventuelt

Poul Johan Christensen

 

 

 

 

Hej alle i DFK.

Lige som mange andre bliver vi desværre også nød til at sige at der i år ikke bliver nogen afslutningsfest i Djurslands Fodbolddommerklub. Covid19 situationen gør det umuligt på ansvarlig vis at afholde noget. Vi håber at vende stærkt tilbage næste år.

På aktivitet udvalgets vegne.. Kasper.

 

Protokol for fodbolddommere der dømmer under Lokalunionerne under DBU Bredde pr. 19-09- 2020 En forsvarlig genoptagelse af breddefodbold indebærer, at alle omkring kampen tager et fælles ansvar for, at det sker på en forsvarlig måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt og i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

En forudsætning for, at breddefodbold kan genoptages er, at alle kampens aktører føler sig trygge. Det er derfor både af hensyn til dem, samt den generelle smittespredning i Danmark, at dommerområdet er forpligtet til at følge nedenstående krav og retningslinjer for afvikling af kampe.

Som dommer skal du som det første nøje overveje de risici og konsekvenser der kan være forbundet med dommergerningen, idet du ved at stille op som dommer løber en kalkuleret risiko for, at du kan blive smittet med COVID -19.

Ved at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, samt tage ansvar for dig selv, mindsker du din risiko for at blive smittet med COVID-19, når du udøver din dommergerning. Det er ligeledes vigtigt, at du melder afbud til kamp, hvis du føler dig syg eller har et eller flere symptomer på COVID-19.

Retningslinjer for afvikling af kampe Hvem har det sundhedsmæssige ansvar til kampen? Det er klubbernes ansvar at følge de til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer udstedt af sundmyndighederne, og det er ikke dommerens ansvar at sikre disse overholdes i forbindelse med kampen. Transport til kamp foregår på egen hånd.

Ved samkørsel i forbindelse med triokampe skal der iagttages samme regler som de til enhver tid gældende Corona regler ved offentlig transport.

Mødetid og ankomst til stadion Mødetid er den normale mødetid før en kamp som den enkelte lokalunion har udmeldt. Cafeteria/klubhus

Personer der står eller går i et klubhuslokale, hvor der serveres mad og drikke, skal bære mundbind – dette gælder Dommere, spillere og trænere.

Omklædning og toilet Der vil være mulighed for at benytte omklædningsrum, herunder bad og toilet de steder hvor klubberne lever op til de gældende retningslinjer for rengøring, men det kan ikke forventes at der er omklædningsrum.

Håndsprit medbring altid håndsprit så du både før, eventuelt under og efter kampen kan spritte hænder af. Forplejning Du bedes selv medbringe vand og evt. forplejning til før, under og efter kampen.

Opvarmning Eventuel opvarmning før kamp skal foregå i afmærkede områder – på kampbane eller andet afmærket område.

Kampafviklingen Dommeren/trioen skal ikke håndtere corona-reglerne i forbindelse med kampen.

Det er værtsklubbens ansvar at de gældende retningslinjer omkring eksempelvis zoner og siddende publikum overholdes.

Såfremt det ønskes, at der benyttes fairplay hilsen før og efter kampen, må der kun anvendes de af sundhedsmyndighedernes anbefalede måder at give hilsner på. Kontakt med bolden bør minimeres til kun det absolut nødvendige for eksempel, når bolden skal falde mv. Du kan med fordel bede hjemmeholdet om at lægge bolden til rette, når kampen skal sættes i gang ved begyndelsesspark i forbindelse med opstarten på kampen, efter pausen og ved scoringer. Alle henvendelser til trænere, spillere mv skal ske med minimum 1- 2 meters afstand.

Dette gælder både ved påtaler, advarsler, udvisninger, skadessituationer, lodtrækning mv. Du skal som dommer undlade at spytte på banen for at udvise et godt eksempel overfor spillerne. Opdateringer Protokollen er genstand for løbende opdatering i takt med udviklingen, så hold dig orienteret om eventuelt nye versioner på din lokalunions hjemmeside, samt om der er lokale restriktioner i den kommune som kampen spilles.

Hold dig ligeledes orienteret omkring myndighedernes løbende anbefalinger til, hvordan du forholder dig i forhold til COVID-19.