Standardside

Generalforsamling 

Dagsorden.

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning samt evt. udvalgsberetning

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

    (Regnskabsår: 1. oktober - 30. september).

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsen samt evt. ungdomsudvalg.

7. Valg af 1 revisor i lige år.

    Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant i ulige år. 

8. Eventuelt. 

 

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden skriftlig i hænde 7 dage før generalforsamlingen .

Bestyrelsen.

                                     Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 blev afholdt torsdag den 24. oktober kl. 19.00 i klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen samt årsrgnskab kan rekvireres hos formand Leif Lind.