Kølstrup Sogns Beboerforening
Køb medlemskort her

Kvik-medlemskab 100,-/husstand via Mobilepay 96451 (Husk at skrive adresse)


eller 


Klik dig til et printet medlemskort

Kølstrup Sogns Beboerforening * DK-5300 Kerteminde

Kølstrup Sogns Beboerforening er Hundslev, Ladby, Kølstrup og Kertinge områdets beboerforening.

Foreningen blev dannet 16. februar 1988 og har til formål at arbejde for at bevare og videreudvikle Kølstrup sogn og det miljø og den kultur, der her er repræsenteret.

Kølstrup Sogns Beboerforening
CVR nr: 34 57 13 76
Kontonummer: 2377-0725310846

MobilePay nummer: 96451Et medlemskab er naturligvis frivilligt, men kontingentet er med til, at vi fortsat kan bo i nogle attraktiv landsbyer med mange aktiviteter.

Meld dig ind, så vi stadig kan:

  • Kæmpe mod nedgravet atomaffald
  • Udgive sognebladet og opdatere sognets hjemmeside
  • Lave sjove børnearrangementer
  • Lave sociale-, faglige- og kulturelle voksenarrangementer
  • Få musik og teater til lokalområdet
  • Samarbejde med Landsbyrådet
  • Udleje telt med mere
  • Være paraplyorganisation for kajakklubben og revyklubben
  • Samarbejde med områdets andre fællesskaber
  • Varetage sager af fælles interesse overfor myndigheder
CVR nr: 34 57 13 76
Bestyrelsen

Formand Torben Larsen 65 39 10 19

Næstformand & Annoncesælger
Rikke Arevad 65 39 14 18

Kasserer Ole Haastrup 65 39 11 73 

Sekretær Victoria Sommer 51 54 07 77

Bladredaktørteam Katrine Ørnstrup 65 39 17 49

Bladredaktørteam Ingrid Kristensen 65 39 11 17

Merete Damgård 23 90 18 43

Suppleant Gry Linell 

Suppleant Jørgen Olsen

Suppleant Marianne Sternkopf

Bilags kontrollant Anna-Marie Laustsen

Tilknyttet Facebook-redaktør  Anna-Marie LaustsenE-mail tl9@mail.dk

Kontakt os gerne for ideer og ønsker
Annonce i Sognebladet

En annonce med relevant indhold for lokalområdet i Sognebladet som kommer ud til cirka 350 husstande

koster 200,- for maksimalt BxH = 12x5 cm

500,- for en ½-side

Send færdig annonceopsætning til os

Frivilligcenter Kerteminde

Vi er medlem af Frivilligcenter Kerteminde

http://www.frivilligcenterkerteminde.dk/

Aktivt Ældreliv
Teltudlejning

Festtelt med mere

Foreningen har et 5 x 10 meter stort telt til udlejning. Teltet kan opstilles i sektioner á 5 x 2 meter.

Udførlig billedvejledning

Klik her

Desuden har vi 2 lyskæder á 10 meter.

Og har du brug for en holder til Æresporten, kan vi også klare den.

Medlemmer/ikke medlemmer 450,-/500,- kr

  Lyskæder per styk  50,- kr

Æresport holder 100,- kr

Terrassevarmer (sørg selv for gas) 50,- kr

Kontakt Ole på Telefon 65 39 11 73 for aftale om leje
Rundbold

De internationale Rundbold regler – tilpasset forholdene i Kølstrup Sogn

Holdene består af beboere fra henholdsvis Kølstrup/Hundslev og Kertinge/Ladby.

Turneringen finder typisk sted en hverdagsaften medio August.

Først griller man sammen og er flinke ved hinanden – derefter kæmpes om pokalen.

  Sidste års vinder starter i marken og første slag er med vinderbattet ('pokalen')

Holdene er ”inde” i 10 minutter på skift – med 3 skift – der spilles altså i alt i 1 time.

- På den måde får alle i rækken slået til bolden mere end 1 gang.

  Regelsæt:

  Den der slår dør når:

- Bolden gribes.

- Bolden slås direkte ud over sidelinien – også selv om den lander bag baglinien.

- Med andre ord – en laaang bold SKAL passere i mellem de to bagerste kegler.

- Dem der er løbet på en bold hvor slåeren dør skal vende tilbage til der hvor de kom fra.

- Når slåeren dør skal han/hun gå om bag i rækken igen.

  Den der løber dør når:

- Opgiveren/griberen råber ”NU” eller lignende og løberen befinder sig mellem to kegler.

- Bemærk: At være ”i springet” gælder ikke.

- Bemærk: Råber griberen ”NU” og taber bolden skal bolden igen under kontrol før ”NU” gælder.

- Når løberen dør skal han/hun gå ned bag i rækken uden således at have lavet point til sit hold.

  Pointgivning:

 

- For hver løber der når i mål gives 1 point.

- For hver døde slåer eller løber trækkes 1 point.

- For hvert home run gives 1 ekstra point.

 

Dommeren er uden for spillet, har absolut magt og altid ret .

- Dommerens opgave er at dømme en bold for ramt/snittet, afgøre om en bold er god eller om slåeren dør, afgøre om en løber er død eller ej, antallet af døde løbere osv.

- Tiden skal stoppes når en spiller skades. F.eks. en markspiller rammes, en løber styrter osv. – altid efter dommerens skøn. Brug derfor et stopur med mulighed for at stoppe tiden.

  Pointgiveren er uden for spillet og har til opgave at tælle antallet af løbere der kommer hjem samt at tælle antallet af døde løbere. Er der tvivl om antal er det dommeren der har ret.

  Det hold der efter 1 time har flest point har vundet.

  Kølstrup Sogneforening 2003

Kølstrup Sogneforening 2003
Vedtægt

§1

Foreningens navn er Kølstrup Sogns beboerforening.

Med binavnet Kølstrup Sogneforening.

§2

Foreningen, er upolitisk, og har til formål at arbejde for at bevare og videreudvikle Kølstrup sogn, indenfor sognets grænser, og det miljø og den kultur, der her er repræsenteret.

 Foreningen kan varetage sager af fælles interesse såvel indenfor sognet som overfor offentlige myndigheder. 

§3

Enhver med fast bopæl i Kølstrup sogn kan optages som medlem. 

Enhver med tilknytning til Kølstrup sogn kan optages som medlem efter bestyrelsens godkendelse.

Som medlem skal der betales det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

§4

Generalforsamlingen afholdes lokalt hvert år i februar måned. Indkaldelse sker ved lokal annoncering med mindst 14 dages og med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4.  Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden generalforsamlingen

5. Valg af bestyrelse, revisor og 2 suppleanter

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af foreningens repræsentant i Kerteminde Landsbyråd

8. Eventuelt

§5

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 4 af bestyrelsen, eller 25% af medlemmerne ønsker det. Afholdelse skal finde sted senest 14 dage efter begæring herom. Dagsorden skal offentliggøres lokalt.  

 

§6

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

§7

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen indkalder lokale foreninger om koordinering af aktiviteter, dersom disse foreninger er interesseret.

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer, og fastsætter forretningsordenen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Hvert andet år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer. Første gang afgår 3 ved lodtrækning. Revisor og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen nedsætter stående udvalg og arbejdsgrupper, der varetager foreningens løbende opgaver.

Bestyrelsen kan indkalde lokale foreninger eller interessefællesskaber til koordinering af aktiviteter, dersom disse er interesseret.

Det påhviler enhver, som lader sig vælge til bestyrelsen, at udføre et aktivt stykke arbejde heri.

Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen tager stilling til evt. medlemskab af landsdækkende foreninger.

 §8

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves behandling på generalforsamling og efterfølgende underskrift af den samlede bestyrelse. 

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de på foreningen hvilende forpligtelser.

§9

Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen forelægges en ny generalforsamling 14 dage efter, hvor beslutningen træffes med flertal af de fremmødte medlemmer. Eventuelle aktiver bruges til gavn for Kølstrup sogn efter generalforsamlingens beslutning.  


Revideret: 7. Februar 2019

Medlemsskab

Vor regel om medlemskab af Kølstrup Sogns Beboerforening er meget fleksibel, da der i § 3 står:

 

’Enhver med fast bopæl i Kølstrup sogn kan optages som medlem mod at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Enhver med tilknytning til Kølstrup sogn kan optages som medlem efter bestyrelsens godkendelse.’

 

Så på bestyrelsesmøde den 10.september 2010 vedtog vi følgende ekstra retningsregler, til brug for udenbys henvendelser:

- Har tidligere boet i sognet i mange år. OK

- Forældre/børn bor i sognet. OK

- Har sommerhus i sognet. OK

- Har løst sognebånd. IKKE OK

- Er med i brolauget. IKKE OK

- Arbejder på landbrug, gartneri eller anden virksomhed i sognet. IKKE OK.

- Har anpart i ejendom / virksomhed i sognet. IKKE OK

Rundboldresultater

1988 Kølstrup/Hundslev
1989 Kertinge/Ladby
1990 Kølstrup/Hundslev
1991 Kertinge/Ladby
1992 Kølstrup/Hundslev
1993 Kertinge/Ladby
1994 Kølstrup/Hundslev
1995 Kølstrup/Hundslev
1996 Kertinge/Ladby
1997 ?
1998 ?
1999 Kølstrup/Hundslev
2000 Kølstrup/Hundslev
2001 Kertinge/Ladby
2002 Kølstrup/Hundslev
2003 Kølstrup/Hundslev
2004 Kølstrup/Hundslev
2005 Kølstrup/Hundslev
2006 Kertinge/Ladby
2007 Kølstrup/Hundslev
2008 Kølstrup/Hundslev
2009 Kølstrup/Hundslev
2010 Kertinge/Ladby
2011 Kertinge/Ladby
2012 Kølstrup/Hundslev
2013 Kertinge/Ladby
2014 Kertinge/Ladby
2015 Kertinge/Ladby
2016 Kølstrup/Hundslev

2017 Kølstrup/Hundslev

2018 Kølstrup/Hundslev

2019 Kølstrup/Hundslev

2020 Aflyst grundet Covid-19

2021 Aflyst grundet Covid-19

2022 Kertinge/Ladby


Årets vinderhold får æren af at have vandrebattet stående.
Første rundbold vandrepokal
Første fodbold vandrepokal
Tidligere blev der holdt fodboldsturnering i samarbejde mellem Forsamlingshuset, Lokalhistorisk forening og Sogneforeningen


Sct. Hans Pokalen Vandrepokal Skænket af Bikuben
1982 Kertinge
1983 Rynkeby
1984 Hundslev
1985 Kertinge
1986 Kølstrup
1992 Lokalhistorisk
1993 Lokalhistorisk
1994 Vindmøllelaug
1995 Lokalhistorisk
1996 Lokalhistorisk
1997 Vindmøllelaug

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Torben Larsen | Svar 23.11.2021 17:25

Hej Kirsten
Ja, men skriv på: http://www.123hjemmeside.dk/tl9/53259432 så får du nyhedsmailen som over 200 får.

Kirsten Holme | Svar 20.11.2021 09:51

Hej
Jeg har tidligere modtaget jeres blad, men gør det ikke mere. Er i stoppet med at sende det ud?
Kan jeg modtage jeres nyhedsbrev?
Mvh Kirsten Holme

Tine Szilas | Svar 15.08.2021 20:05

Jeg vil gerne modtage jeres nyhedsbrev.

Vagn Tyrsted Rasmussen | Svar 10.05.2017 11:13

Hvorfor er der ingen henvisning til flaghejsningen ved Frihedsstenen den 5 Maj.
Jeg mener, at det er mere vigtigt end der er børnediskotek.
Vagn Tyrsted Rasmuss

Torben Larsen 10.05.2017 18:09

Hej igen Vagn
Send mig din mail-adresse, så kan du få sognets nyhedsmail, som over 100 andre husstande gør.
Venlig hilsen Torben Larsen

Torben Larsen 10.05.2017 18:08

Hej Vagn
Der var både billede og dato, tid og beskrivelse af 5. maj ved Frihedsstenen, og det stod i øvrigt på samme side 'Arrangementer, som børnediskotek m.m.

Vagn Tyrsted Rasmussen | Svar 22.04.2017 10:52

Jeg har læst aktivtetskalenderen, men ingen steder står der noget om flaghejsningen d. 5. maj ved Frihedsstenen kl.8. I år var der ca. 80 mennesker til
stede.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.03 | 18:10

Fint vi lejer let telt den 5 juni
Venlig hilsen
Bendix

...
15.03 | 08:49

Kære Alle i Kølstrup. Her fra Ulriksholmvej 9 skal lyde et rigtig god forår til jer alle. Med venlig hilsen Lasse (40723505/lm@lightconstructor.dk :0)

...
23.11 | 17:25

Hej Kirsten
Ja, men skriv på: http://www.123hjemmeside.dk/tl9/53259432 så får du nyhedsmailen som over 200 får.

...
20.11 | 09:51

Hej
Jeg har tidligere modtaget jeres blad, men gør det ikke mere. Er i stoppet med at sende det ud?
Kan jeg modtage jeres nyhedsbrev?
Mvh Kirsten Holme

...
Du kan lide denne side