Generalforsamling i Thy Køre Selskab 1. november 2017 i Nors Hallen.

Anker byder velkommen, Ejvind foreslås som ordstyrer. Der er 41 deltagere.

Dagsordenen gennemgås af Ejvind, som herefter giver ordet til formanden Anker, som gennemgår årets aktiviteter.

Der har været godt med aktiviteter i løbet af året.

Anker udtrykte stor tilfredshed med vores nye hytte til opbevaring af remedier.

Af aktiviteter kan nævnes, juletur, tilkørsel, foredrag, skovture, Tysklandstur, stævner, besøg på travbanen, på stutteri og hos Sørens rideskole, sommerferietur, træningsa ftener hver onsdag sommeren over med afslutning i forbindelse med pløjetræning og løvfaldsturen.

Der har været afholdt et møde om ”Arbejdshestens Dag”, som bliver d. 25. og 26. august 2018. Anker opfordrer til hjælp med arrangementet.

Anker er blevet kontaktet af formændene for Himmerland og Vendsyssel med henblik på samarbejde.

Der er blevet søgt midler hos familielandbrug til ny varmestue på Klatmøllebanen.

Det blev nævnt at Calle blev Nordisk Mester i pløjning.

Lis er blevet sekretær i foreningen.

Herefter blev ordet givet til Calle ang. pløjning. Der blev givet en meget udførlig beretning om aktiviteter på dette område. Til slut takkede Calle for sponsorstøtten.

Herefter fik Torben ordet angående brugskørsel, som fungerer meget trægt.

Peter fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer.

Kontingentet blev diskuteret i forbindelse med ændring af medlemskab til udelukkende at være enkeltmedlemskab. Der blev ved afstemning med stort flertal at kontingentet fra næste år er 500 kr. Det bliver taget med til hovedbestyrelsesmøde.

Anker og Bjarne var på valg, og de genopstillede. Derudover blev Lis og Laila foreslået.

Anker og Lis blev valgt, og Bjarne og Laila blev suppleanter.

Jørgen og Ejvind blev valgt til revisor, og Knud blev suppleant for revisor.

Vandrepokal blev givet til Calle på baggrund af at have været primusmotor på hytten på banen.

Der var ingen indkomne forslag.

Under evt. inviterede Calle til syaften hver mandag kl. 18.30 første gang d. 6. november. Medbring kaffe, stol og brød.

Midtjysk efterlyser deltagere i TopCup udvalget senest 14. november til Anker.

Det kniber med brugskørsel og topperkørsel og det ny sorte er Trec-kørsel. Se på Himmerlands hjemmeside.

Anker siger tak til alle, der har doneret til huset på Klatmøllebanen, og i øvrigt tak til alle, der har hjulpet i løbet af året.

Der er kommet et tilbud fra Søren om tilkørsel hos ham, og der er mulighed for opstalding i den forbindelse.

Bestyrelsen konstituerer sig:

Anker formand, Eigil næstformand, Peter kasserer, Lis sekretær og Leif er medlem.