Generalforsamling i Thy Køre Selskab 1. november 2017 i Nors Hallen.

Anker byder velkommen, Ejvind foreslås som ordstyrer. Der er 41 deltagere.

Dagsordenen gennemgås af Ejvind, som herefter giver ordet til formanden Anker, som gennemgår årets aktiviteter.

Der har været godt med aktiviteter i løbet af året.

Anker udtrykte stor tilfredshed med vores nye hytte til opbevaring af remedier.

Af aktiviteter kan nævnes, juletur, tilkørsel, foredrag, skovture, Tysklandstur, stævner, besøg på travbanen, på stutteri og hos Sørens rideskole, sommerferietur, træningsa ftener hver onsdag sommeren over med afslutning i forbindelse med pløjetræning og løvfaldsturen.

Der har været afholdt et møde om ”Arbejdshestens Dag”, som bliver d. 25. og 26. august 2018. Anker opfordrer til hjælp med arrangementet.

Anker er blevet kontaktet af formændene for Himmerland og Vendsyssel med henblik på samarbejde.

Der er blevet søgt midler hos familielandbrug til ny varmestue på Klatmøllebanen.

Det blev nævnt at Calle blev Nordisk Mester i pløjning.

Lis er blevet sekretær i foreningen.

Herefter blev ordet givet til Calle ang. pløjning. Der blev givet en meget udførlig beretning om aktiviteter på dette område. Til slut takkede Calle for sponsorstøtten.

Herefter fik Torben ordet angående brugskørsel, som fungerer meget trægt.

Peter fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer.

Kontingentet blev diskuteret i forbindelse med ændring af medlemskab til udelukkende at være enkeltmedlemskab. Der blev ved afstemning med stort flertal at kontingentet fra næste år er 500 kr. Det bliver taget med til hovedbestyrelsesmøde.

Anker og Bjarne var på valg, og de genopstillede. Derudover blev Lis og Laila foreslået.

Anker og Lis blev valgt, og Bjarne og Laila blev suppleanter.

Jørgen og Ejvind blev valgt til revisor, og Knud blev suppleant for revisor.

Vandrepokal blev givet til Calle på baggrund af at have været primusmotor på hytten på banen.

Der var ingen indkomne forslag.

Under evt. inviterede Calle til syaften hver mandag kl. 18.30 første gang d. 6. november. Medbring kaffe, stol og brød.

Midtjysk efterlyser deltagere i TopCup udvalget senest 14. november til Anker.

Det kniber med brugskørsel og topperkørsel og det ny sorte er Trec-kørsel. Se på Himmerlands hjemmeside.

Anker siger tak til alle, der har doneret til huset på Klatmøllebanen, og i øvrigt tak til alle, der har hjulpet i løbet af året.

Der er kommet et tilbud fra Søren om tilkørsel hos ham, og der er mulighed for opstalding i den forbindelse.

Bestyrelsen konstituerer sig:

Anker formand, Eigil næstformand, Peter kasserer, Lis sekretær og Leif er medlem.

Calle´s årsberetning 2017

Jeg, Calle, plejer jo at give en oversigt over hvad jeg har været til i løbet af året, da jeg sidder i DKFs pløjeudvalg vil jeg også fortælle om det.

Den 19 feb. var vi i pløjeudvalget på Gråsten Landbrugsskole for at bese forholdene der da SKS havde tilbudt at vil lave DM i hestepløjning 2017, Elin og Arne Hansen var ligesom primos motor for det, vi fandt forholdene helt i orden. 

Den 2 april havde vi forårsdag i marken for 10 år ved Ruth og Torben, vi startede dagen med en komplet morgen bufe` og sluttede i samme stil til eftermiddags kaffe, vi var 10 spand i marken 4 fra MKS 1 fra HKR her var der tilmeldt 2 mere men pga. bil nedbrud og 5 fra ThKS, Tak til Ruth og Torben. 

D. 11 maj havde vi møde i fællespløje udvalg og igen d.22 aug. 

D. 2 juni var vi Ejgil, Anker og jeg til møde på Nr. Vosborg da vi i DKFs pløjeudvalg er i gang med at lave en Arbejdshestens dag over 2 dage 25-26 aug 2018 der skal være EU tømmertræk som Peter Smed HKR skal stå for, og pløjning som jeg skal stå for sammen med THKS. ØKS skal stå for Con cure kørsel  og andet Erling Larsen er ham som ta det store slæb og han er langt med det. Vi var i Detmold Tyskland her i sommer for at for en masse kontakter og det lykkedes. 

D. 3 sep. havde vi vores pløjetræning på Klatmølle banen i strålende solskin med 9 spand i marken og 1 tømmetræk 2 på skovtur en god dag med pølser til middag,  da vi slog det sammen med afslutning på banen også her tak til alle, også Michael Dahlgård for lån af jorden. 

D. 30 sep. Vores fælles pløjestævne på "Broager" i Nørhå desværre i var vi ved at drukner i vand hele dagen, men folk gik til den med frisk mod det gælder billetsælger, parkeringsfolkene,hestevogn, sekretariatet samt op målerne og dommerne men ikke at glemme pløjene, der var 150 betalede tilskuer. Det vil give en overskud på ca. 12-13000 til deling i 4. Der deltog 8 spand pløjer og 2 hestevogne en med heste for. Tak til alle som hjalp på den ene eller anden måde. 

D. 1 okt. var Torben og jeg med Ruth og Erik som hjælpere i Gassum (ved Hvidstenkro) HKR her var vi / pløjere i strålende solskin. 

D. 6 okt. Rejste Jeg til Norge for at deltager i Nordisk Mesterskab som var den 7 okt. også i solskin havde Erling med som hjælper, en dejlig oplevelse. Tak til ThKS for sponsor støtten. 

D. 15 okt. Var vi Torben og jeg på Nr Vosborg Peter Smed, Erik og Martin som dommer, her var vi 10 pløjer. Og efter stævnet igen møde i Arbejdshestens dag her var Anker og Gerda også med. 

D. 20 okt. Rejste Ruth og Torben, Martin og jeg til DM på Gråsten Landbrugsskole i regnvejr men heldigvis tørvejr på stævnedagen, en vaskelig opgave da jorden her er lerjord, men alt i alt en meget godt stævne med gode faciliteter. Her var vi 20 pløjer kun en opgav om eftermiddagen. Også her tak til ThKS for sponsor støtten. Det koster jo mange penge at være ude og repræsenterer ThKS. 

D. 28 okt. Var jeg til DM traktor på Mors vis vi kan også godt pløje med en spand heste vi var 2 som pløjede Nikolej unge mand

ved Arne Studsgård, ringede og spurgte om jeg ville lave en flækning for ham for han skulle pløje for landboungdom. Anders Lynggård kørte med vogn, i regn og rusk og solskin. TAK