Fattighuset i Elev
I kan nu læse og se billeder fra mit foredrag i anledning af udgivelse af Lystrup-Elsted- Elev Lokalhistoriske Forenings Årbog 2017 på hjemmesiden:
Det Gamle Syge-plejehjem i Norring er et tidligere fattighus opført i 1813. Huset er i dag museum og viser livet for fattighusets beboere.

Med reformationen 1536 forsvandt den omsorg for fattigge, syge og gamle, som klostre og kirke hidtil havde varetaget som frivillig godgørenhed. Tiggeriet voksede og man måtte lade stodderkonger føre tilsyn.
Fra  1558 skulle hvert sogn af kirketiendet opføre et fattighus for gamle og arbejdsudygtige. Ordningen fik dog aldrig den ønskede virkning.
En forordning  i 1708 forbød tiggeri og værdigt trængende skulle nu forsørges i hjemsognet. Derved opstod et omgangssystem, efter  et lighedsprincip, der gik ud over frivilligheden.
Ifølge fattigforordningen 1803, som danner grundlag for det kommunale selvstyre, skulle sognets "bedste mænd" forestå den lokale forsorg.
I 1856 var der 1177 fattighuse og mange trængende  bortliciteredes til de lavest bydende. Fattiggårdene opstod og her mistede de indsatte deres borgerlige rettigheder.
Det var noget nedværdigende at være fattig.

1940 - Kjeldsbjergvej 6

                             En skæbne fra Fattighuset i Elev
Maren Pedersdatter er født i 1803 i Elsted af en ugift mor. Ved folketællingen i 1834 er hun ugift tjenestepige hos Søren Laursen på Noruplund i Elev.
Hun volder en del kvaler for sogneforstanderen i Elev. Således står der 18. september 1843: "fremdeles at fattigvæsnet endnu er forskånet for trængende, hvorimod en løsagtig kvinde siges at ville komme sognet til byrde..."
Maren føder en søn i 1844. Barnet bliver sat i pleje hos den 67 årige Hans Nielsen i Elsted. Den 41 årige Maren benævnes "fattiglem", da hun flytter til Skårupgård den 1. august 1844.
Man har noteret i afgangslisten: "Fødte 2. gang et uægte barn og denne gang med en gift mand"!
På Skårupgård ernærede Maren sig som en af de 5 malkepiger. Den 26-årige røgter Christian fra Søby kan ikke holde sig fra Maren, og en datter fødes 5. oktober 1845. Også dette barn bliver født i Elev, hvor Maren Pedersdatter må have opholdt sig så længe at hun menes at høre til i sognet.
Sognerådet besluttede  den 14. oktober 1845, at: "kvinden og hendes mindste barn skal indlogeres i fattighuset og bør forsørges med kost, som erholdes ved hver mands bord efter omgang."
Den 28. december 1846 noteres: "Rigtig nok er for øjeblikket kommunen fri for andre udgifter, hvorved den store bekostning på et liderligt fruentimmer bliver lettere at bære."

                                     Folketælling 1880
Ved folketællingen i 1880 findes der i fattighuset to beboere, en ældre kone og en knap halvvoksen pige, der tilsyneladende ikke var i familie med hinanden.
 Lidt usædvanligt, for ellers plejede man at udlicitere forældreløse børn til det lavestbydende hjem.
 Måske har de to, den 70-årige kone og pigen haft det rart med hinanden i fattighuset.
I hvert fald boede de for sig selv, og levede deres eget liv, bortset fra de dage hvor de "går med kurven". Det vil sige at de gik rundt til gårdene tiggede for at samle madvarer som et nødvendigt tilskud til de få skillinger, som sognerådet kunne afse til samfundets allermindste.

1915 - Kjeldsbjergvej 10, 6 og 4.
                                            Mues Jens

Jens Chr.Christensen er født den 1. august 1850 i Gjerslev ved Holbæk.
Han kommer til Jylland som 18-årig og får arbejde ved landbruget.

Ved folketællingen den 1. februar 1870 er han tjenestetyende hos Jens Sørensen på ”Elevgård”, hvor han arbejder som tærsker. På samme tid er hans storebror, Hans Peter Christensen, født 1848, avlskarl hos Morten Nielsen på ”Elev Østergård”, og hans lillebror, Christen Christensen, født 1854, er røgter hos Poul Pedersen på ”Østerhåb”. 

Til november 1871 kommer Jens Chr. fra en plads i Ølsted til Morten Nielsen på ”Elev Østergård”. Her bliver han indfanget af Marie Rasmine, og 2 mdr. før deres 1. barns fødsel, gifter de sig den 22. maj 1873 i Elev kirke. Christen Nielsen (brudens far) og tækkemand Anders Jensen fra Elev er forlovere ved brylluppet i Elev kirke.

Marie Rasmine Christensen er født 23. januar 1853, som yngste datter af bødker Christen Nielsen og hustru Christine Henriksdatter Mejer (på Kjeldsbjergvej 21).

 

Jens Chr. ernærer sig som arbejdsmand og er tidligere daglejer hos gdr. Jens Møller. Familien bor de første år til leje i Elev Mose i den sydlige del af sognet og her er de 3 ældste børn født.

Herefter er familien indsiddere i Elev nogle år, hvor endnu 4 børn fødes.
De yngste børn er født, da familien atter er flyttet til Elev Mose.

Ved folketællingen i 1880 bor Jens Chr. og Rasmine i nærheden af kirken i Elev by, for atter at flytte til Elev Nedermark omkring folketællingen 1890. Rasmines forældre bor endnu i den øverste del af Kjeldsbjergvej. Moderen Stine Henriksdatter dør den 3. juli 1894 73 år gammel, og faderen Christen Nielsen dør den 5. maj 1905, 82 år gammel.

Jens Christian  kaldes aldrig andet end ”Mose Jens”, også efter at familien først lejer og siden køber huset på Kjeldsbjergvej 6.

Den 23. oktober 1903 optager Jens Chr. Christensen et lån på 350,-kr. i ”Kreditforeningen af ejere af mindre ejendomme på landet i Jylland ”, og han overtager det tidligere fattighus i Elev.


Lærer Dydenborgs søn Arne  Dydensborg beskriver i sine erindringer 1973: "MIN LANGE SKOLETID", fra elev til Hellerup, om byens folk. (Skolen lå på Kjeldsbjergvej 10.)
Han skriver om det lille hus:
Vi går fra skolen ned mod byen, og har "Toften" til højre, mens vi til venstre som nabo til skolen finder Jens Christensens (Mues Jens) lille, sirlige bindingsværkshus. Det var engang sognets fattighus med plads til to familier.
De havde, han og hans ret strenge Marie, endnu lerstampede gulve.
Han var en stadssmand, der trofast sled sine 12 timer daglig for 3 kr. + mælk og kartofler. Senere blev han vejmand og ringer, da Lærer  Dydensborg, der for 100 kr. pr. år havde bestridt dette hverv, i 1910 rejste. Men intet tog smilet fra "Mues Jens", og altid var han ren og hel, særlig hans træsko var af høj klasse. 7 børn havde han og Marie.
Næste nabo, stadig i inderkredsen blev bygget af Rasmus Holm, da han  pga. hans udtalte svaghed for spiritus blev skilt og kom fra sin store gård, Østerhåb.

”Mose Jens” benævnes ”tidligere ringer og graver”, da han 84 år gammel fortæller om nytårsskikke på landet i en indberetning til Dansk folkemindesamling indsendt af lærerinde Marie Bjerg i 1934:

”Nytårsaften gik alle karlene rundt i byen, og i alle gårde blev de budt på en dram eller en kaffepunch. Det fortsatte nytårsdag og ofte 2. nytårsdag med. Mændene passede dyrene og sørgede så for, at alle de unge fik fri. De blev som regel fulde alle sammen (altså karlene). Kom een for sent blev han dømt til at drikke lige så mange dramme i et drag, som de andre havde fået. Der var ingen skole i Elev. Børnene gik i skole i den gamle bindingsværksgård ved siden af præstegården i Elsted.   Men så blev der bygget en skole i 1860, og degnen søgte at få den gamle skik afskaffet  Navnlig var han imod, at de altid var delt i to flokke. Gårdmandssønnerne gik for sig, og tjenestekarlene gik for sig. Ville de ud, formanede han dem til at følges ad, men det var dog bedre, om de blev hjemme og indbød et par kammerater til et spil kort. . . Det lykkedes også degnen at få den gamle skik afskaffet. (Det gav et stort plus til ædrueligheden, og et minus til hårdtarbejdende unge, som ikke fik ferie!)”

 

  Huset matrikel nr. 18, beliggende på Kjeldsbjergvej 6, med tilhørende jord af hartkorn 1½ album (86,25 kv.m.), er ved 8.alm. vurdering i 1933 vurderet til 1500,-kr. (grundskyld 200,-kr.)

 

Jens Chr. Christensen er enkemand, da han dør den 18. marts 1940, 89 år gammel. Hans hustru Marie Rasmine Christensen er død få år forinden. 

   

Landsbyen Elev omkring år 1900

                                              Landsbyen Elev
"Elev" er den ældste og var den eneste bebyggelse i området i sin tid. I år 1439 skrives navnet "Ætheløff". Det stammer antageligt fra et mandsnavn "Æthel", eller måske  fra ordet ætia, der står for "Ædning" (græsgang).
Endelsen "lev" i bynavnet stammer fra år 500-800, og betyder  Liv. 
Landsbyen Elev er præget af at have været en Forteby, omkrandset af Høvej, Hovmuren og Kjeldsbjergvej. Markerne lå i Stjerneform ud fra Forten og var opdelt i 3 holds vekseldrift.
Bønderne havde foruden disse  marker en strimmel jord ned til Egåen, til høslet - derfra stammer navnet "Høvej".
Indtil 1788 da stavnbåndet blev hævet  var Elevs bønder hoveripligtige  på Skårupgård, herfra stammer navnet "Hovmuren", der samtidig var den gamle amtsgrænse mellem Århus og Randers. Skårupgård hørte således til i Randers amt.
Elev Skole blev bygget i 1910.
Det gamle børnehjem, der blev bygget i 1895 på Høvej, var oprindelig en højskole.
Navnet "Stokbrovej" kommer af, at der var et sumpet Område, hvor man brolagde en vej med stokke. 

                                  Ejner og Signe
Ejner og Signe Pedersen, der overtog huset i 1940 for 850 kroner, fortæller, at der ingen brønd var, og vand måtte hentes på nærmeste gård. Der havde aldrig været tapet på væggene eller andet, som ikke var absolut nødvendigt.

Signe og Ejner havde 7 børn, hvoraf de 5 er født på Kjeldsbjergvej 6.

Ejnar har arbejde ved landbruget, og i flere år hos landbrugsskribenten Leonard Nielsen på ”Egholm”. Signe har rengøringsarbejde på Elev skole, til hun bliver ansat i køkkenet på Elev børnehjem omkring 1950. Hun står for den daglige madlavning, og Ejner, der også får arbejde på Elev børnehjem, tager sig af gartneriet.

Med til huset på Kjeldsbjergvej hører en lille isbod, som familien driver frem til 1960erne til stor glæde for byens unge.

 

Ejner er meget omhyggelig med at vedligeholde huset. Bindingsværket bliver tjæret og grænsen mellem bindingsværk og murværk bliver markeret med hvide streger

 

I 1974 flytter Signe og Ejner Pedersen til Elsted, hvor Signe dør 65 år gammel den 5. december 1980, og Ejnar dør 79 år gammel den 11. juli 1986.

                                      Ivan og Valborg
Ivan og Valborg Iversen købte huset i 1974 af Ejner og Signe og gennemførte en total renovering.
Der er meget lavt til loftet i det lille hus og Ivan Iversen graver gulvet op og øger højden fra ca. 1,65 m til ca. 2,10 m i hele huset (der skrives ca. for der er langt fra lige højt til loftet over alt!). Gulvet isoleres, og der støbes nyt gulv med klinkebelægning.
Loftetagen indrettes til beboelse, og forsynes med en kvist mod øst. Ydervæggene isoleres, og der bliver indlagt centralvarme samt nyt køkken og badeværelse osv.
Ivan Iversen overtager nabogrunden matr. 22b af kommunen. Her lå tidligere Elev kommunes vandværk.
Familien Iversen er udstationeret i Saudi Arabien nogle år.Mens familien er udenlands bor sognets hjælpepræst, Hans Åge Koller, i huset på Kjeldsbjergvej 6.
Ved hjemkomsten i 1984 flytter familien Iversen til et næsten nyt og meget større hus på Høvej 3a.

Kjeldsbjergvej 6 - 1984
                                      Tage og Magna

Vi købte huset i 1984.
Jeg var den gang lige blevet gift med Magna i Holland.
Forhistorien er, at jeg sammen med et hold danske teknikere havde været udstationeret i Holland, hvor vi arbejdede med projektering af transmissionsledninger for varmeforsyning fra kraftvarmeværker til fjernvarmeanlæg.
Ved en jazzfestival i den hollandske by Etten-Leur løb jeg på Magna. Magna var født i Struer og lige  blevet skilt fra sin hollandske ægtemand efter 25 års ægteskab.

Magna efterlod 3 voksne, men ugifte døtre i Holland, da hun valgte at flytte tilbage til Danmark sammen med mig.
Magna, der var uddannet formningslærer i Holland, kom her i Danmark til at fremstille håndformede porcelænsdukker, hvilket medførte at huset i folkemunde også blev kaldt dukkehuset.
I 1989 byggede vi vinklen ud mod Kjeldsbjergvej på ialt 19 kvadratmeter således at det samlede bebyggede areal nu er på 131 kvadratmeter.
Magna døde i 1996 og ligger begravet på Elev kirkegård.

Mere lokalhistorie

På hjemmesiden:
http://www.8520.dk - se specielt under Lokalområdet - Kort - Elevruten.

http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Linda | Svar 16.09.2018 19:30

p.s Aldrig set dem på billeder før..

Tage Petersen 17.09.2018 08:38

Hej Linda
Du kan læse mere om fattighuset, hvis du køber Lokalhistorisk Årbog 2017 på Lystrup Bibliotek eller Djursland Banks filial i Lystrup.
Se også http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk/

Linda | Svar 16.09.2018 19:29

Skægt at læse jeres historie om Fattighuset i Elev. Jens Chr. Christensen og Marie Rasmine Christensen (mine tip-oldeforældre). Aldrig dem på billede. Mange tak

Preben | Svar 29.11.2013 18:29

Dejligt at besøge din hjemmeside, også alt lokalhistorie du har med.

Anne-Mette | Svar 17.06.2013 12:42

Hej Tage

Hvor helt fantastisk lavet hjemmeside, med både historie og private fortællinger )

Mange hilsner Anne-Mette

Tage 17.06.2013 14:57

Hej Anne-Mette
Jeg er glad for at du synes godt om hjemmesiden.
Kærlig hilsen
Tage

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.09 | 08:38

Hej Linda
Du kan læse mere om fattighuset, hvis du køber Lokalhistorisk Årbog 2017 på Lystrup Bibliotek eller Djursland Banks filial i Lystrup.
Se også http://lystrup-elsted-elev-lokalhistorie.dk/

...
16.09 | 19:30

p.s Aldrig set dem på billeder før..

...
16.09 | 19:29

Skægt at læse jeres historie om Fattighuset i Elev. Jens Chr. Christensen og Marie Rasmine Christensen (mine tip-oldeforældre). Aldrig dem på billede. Mange tak

...
29.11 | 18:29

Dejligt at besøge din hjemmeside, også alt lokalhistorie du har med.

...
Du kan lide denne side