Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Lidt om Nordlysets hemmeligheder.

Bliv lidt klogere på Nordlyset under nattehimlen.


( Fotos af flotte nordlys i undermappe )

Hvad er Nordlys? (Svenska översätning nedan) (in English below) 

Hvad er nordlys egentligt? Ja, lyset frembringes i højder på ca. 90 til 300 km., når energirig stråling bombarderer atmosfærens molekyler og atomer. Ved kollisionerne bringes de i en anslået, ustabil tilstand, hvor energiniveauet er højere end før. Under henfald til den stabile grundtilstand afgives overskydende energi i form af lyskvanter med karakteristiske bølgelængder (farver).

Nordlyset på nattehimlen har nogle få kraftige karakteristiske farver, der afspejler atmosfærens sammensætning. Det var svenskeren A.J. Ångstrøm, der i 1867 med et simpelt spektrometer først bestemte karakteristiske bølgelængder for de synlige linier i nordlyset. De dominerende farver er den gul-grønne linie på 5570 Å (1 Ångstrøm=1/10000000000 m.) og den røde på 6300 Å , som begge kommer fra iltatomers henfald. Desuden de blå-violette linier på 4709 Å og 4278 Å, der stammer fra ioniserede kvælstofmolekyler. Derudover er der en række intense linier i både det ultraviolette og det infrarøde område og et antal af svagere linier.

Mange af de forekommende henfalds-processer er komplicerede foto-kemiske reaktioner, der kun kan foregå i den ekstremt fortyndede luft i mere end eet hundrede km's højde. Og sammensætningen af det udsendte lys afspejler den øvre atmosfæres varierende sammensætning og ioniseringsgrad, temperatur og tæthed. Derved bliver farvespillet også afhængigt af de bombarderende partiklers indtrængningsdybder. Desuden spiller øjets mangel på farvefølsomhed en rolle for den visuelle opfattelse af nordlys. Svagt lys vil opfattes som hvidligt eller lysegråt uanset de egentlige farver, som først kommer frem ved de kraftigste nordlys.

Strålingen, der skaber nordlys, er overvejende elektroner og protoner (brintkerner). Typisk har disse elektrisk ladede partikler energier, der svarer til, at de er blevet accelereret gennem spændinger på mellem nogle få hundrede og nogle få tusinde volt. Disse spændinger opstår i grænselagene mellem jordens magnetfelt og solvinden, strømmen af varm, ioniseret gas fra solen. Grænselagene er forbundet til jordens øvre atmosfære ved de magnetiske feltlinier, der udgår fra ringformede områder nær de magnetiske poler - den nordlige og sydlige nordlysoval. Med moderne satellitinstrumenter kan man nu i stor højde fotografere hele nordlysovalen i eet billede, og man vil ofte se ovalen som et sammenhængende, lysende område.   ( Klik på den blå tekst ovenfor
Nordlysforekomsten ændrer sig med solvindens intensitet. Ved svag solvind er nordlysene svage og ovalerne er trukket helt op omkring de magnetiske poler. Ved kraftig solvindsintensitet udvides ovalerne og forskydes mod ækvator. Samtidig bliver også nordlysenes intensitet forøget. Denne dobbelte virkning medfører, at man i Danmark næsten udelukkende observerer nordlys ved solplet maksimum, hvor solvindsstyrken er størst. Da kan der forekomme nordlys i op mod halvdelen af alle nætter, mens der ved solplet minimum højest ses nordlys nogle få nætter om året
.

Trods de mange års forskning er processerne, der fører til dannelsen af nordlys, endnu ikke fuldt belyst, og nordlyset udgør stadig en spændende og inspirerende videnskabelig udfordring.

Spændende og utrolig flotte ting at få lov at opleve.

Hilsen
 
Sven
_________________________________

Vad är Norrsken?   (Se Norrsken i mappan nedan)

 
Ja, det ljus som produceras på höjder på ca. 90 till 300 km, när energi strålning bombarderar atmosfäriska molekyler och atomer. Genom kollision väckts i uppskattningsvis instabilt tillstånd då energinivån är högre än tidigare. Under sönderfallet till stabila grundtillståndet visst överskott energi i form av ljuskvanta med karakteristiska våglängder (färger).

 Norrsken på natthimlen har några starka karakteristiska färger som återspeglar atmosfärens sammansättning. Det var Svensken A.J. Ängström,  där i 1867 med en enkel spektrometer endast vissa karakteristiska våglängder av det synliga linjer i Norrsken. Den dominerande färgen är gul-grön linje vid 5570 Å (1 Ångström = 1 / 10000000000 m.) och röda vid 6300 Å, vilka båda kommer från sönderfallen syreatom. Dessutom är den blå-violetta linjer på 4.709 Å och 4.278 Å. från joniserat kväve molekyler. I övrigt en rad intensiva linjer i både ultraviolett och infraröd intervall och ett antal svagare linjer.

 Många av de kommande förfall processer är komplexa fotokemiska reaktioner får endast i extremt utspädda luften i mer än hundra kilometers höjd. Och sammansättningen av det utsända ljuset speglar den övre atmosfären och ioniseringsgrad varierande sammansättning, temperatur och densitet. Detta gör spelet även färg beroende på bombardera partiklars penetration djupt. Den spelar en brist på ögonfärg känsligheten en roll för det visuella intrycket av Norrsken. Svagt ljus kommer att uppfattas som en vitaktig eller ljusgrå oberoende av den faktiska färger, som först förekommer i starkaste Norrsken. (klik på den blåa teksten i den Danska del)

Den strålning som skapar Norrsken, är mestadels elektroner och protoner (vätekärnor). Normalt är dessa elektriskt laddade partiklar energier som motsvarar att de har påskyndats genom spänningar mellan några hundra och några tusen volt. Dessa spänningar uppstår i gränsen lagret mellan Jordens magnetfält och solvinden, ett flöde av het, joniserad gas från solen. Gränsskikt är anslutna till Jordens övre atmosfär av de magnetiska fältlinjerna härrör från den ringformade nära de magnetiska polerna - norra och södra auroral oval. Med modern satellite instrument kan nu på hög höjd fotografera hela nordlysovalen i en bild och du kommer ofta ser oval som en sammanhängande, lysande yta.
Auroral händelse förändras med solvinden intensitet. Av svaga solvinden är svag och Norrsken ovala dras upp kring de magnetiska polerna. Av solvindsintensiteten utvidgas oval och förskjutits mot ekvatorn. Samtidigt ökade också intensiteten i Norrsken. Denna dubbla effekt av att man i Danmark nästan uteslutande observera Norrsken av solfläck maximal, när solvindsstyrken är som störst. Eftersom det kan finnas auroral i upp till hälften av alla nätter, medan de solfläck minsta sett högsta Norrsken några nätter per år.

Trots många års forskning är de processer som leder till bildandet av Norrsken, ännu inte helt klarlagd och Norrsken är fortfarande en spännande och inspirerande vetenskaplig utmaning.
 
Spännande och otroligt kul att få uppleva.

Hälsningar 
SvenWhat is the Auroral ?

(Photos of the beautiful Auroral in a subdirectory)

What are the Auroral really?   The  light is generated at heights of approx. 90 to 300 km. When energy radiation bombards the atmospheric molecules and atoms.  By collisions brought in an estimated unstable condition where the energy level is higher than before. During the decay to the stable ground state given excess energy in the form of light quanta with characteristic wavelengths (colors).

Auroral in the night sky has a few strong characteristic colors that reflect the atmospheric composition. It was the Swede A.J. Å ngström, who in 1867 with a simple spectrometer only certain characteristic wavelengths of visible lines in the Auroral. The dominant color is yellow-green line at 5570 Å (1 Ångstrom = 1 / 10000000000 m.) and the red at 6300 Å, both of which come from the oxygen atom decays.  Moreover, the blue-purple lines on the 4709 Å and 4278 Å, derived from ionized nitrogen molecules.
In addition, a series of intense lines in both the ultraviolet and infrared ranges and a number of weaker lines.

Many of the strains decay processes are complex photochemical reactions that can only be done in the extremely dilute air for more than one hundred kilometers altitude. And composition of the emitted light reflects the upper atmosphere varies in composition and ionisinggrade, temperature and density. This makes the color game also depends of the bombarding particles penetration depths. It also plays the eye lack of color sensitivity of a role for the visual perception of the Auroral.
Low light will be perceived as a whitish or light gray regardless of the actual colors, which first appears at the strongest Auroral.

The radiation that creates the Auroral, are mostly electrons and protons (hydrogen nuclei). Typically these electrically charged particles energies that correspond to that they have been accelerated through voltages of between a few hundred and a few thousand volts. These tensions arise in the boundary layer between Earth's magnetic field and solar wind, the stream of hot, ionized gas from the sun. Boundary layers are connected to the earth's upper atmosphere by the magnetic field lines emanating from the ring-shaped areas near the magnetic poles - the northern and southern auroral oval. With modern satellite instruments can now at high altitude photography throughout the Auroral ovale in one picture, and you will often see the ovale as a coherent, illuminated area.
(Click on the blue text above in Danish language).

Auroral occurrence changes with the solar wind intensity.
At low solar wind is weak and the northern lights ovale are pulled up around the magnetic poles. At heavy solvindsintensitet extended ovals and shifted towards the equator. Meanwhile,  Auroral get also the intensity increased. This dual effect of that in Denmark almost exclusively observe Aurora at sunspot maximum, when sunwindstrench is greatest.
Since there may be Auroral in up to half of all nights, while at sunspot minimum highest seen Auroral a few nights a year.

Despite the many years of research, the processes that lead to the formation of Aurora, not yet fully elucidated, and the Auroral still represents an exciting and inspiring scientific challenge.

An exciting and incredible thing to be able to experience.

Greetings
Sven
.

Nyeste kommentarer

08.10 | 01:19

My email: sven-hansen@live.dk

...
08.10 | 01:18

Hi Michael
IF I should to be convinced to sell, the price would be $ 18,000 which is normal in Denmark, due to our high taxes. A NEW Harley costs $ 95-115000

...
07.10 | 01:30

Hello I’d like to buy your motorcycle and I am actually from Chicago IL. My cell is 708 area code 821-3181

...
26.08 | 15:07

Kære Claus
Jeg kan anbefale Facebooksiden "Thule Air Base - past and present". En facebookside med 5300 medlemmer, så måske dér er en chance.. God vind med det.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE