Vigtigt om valg af dæk til Dit køretøj.

Vigtigt om dæk ..........

.
Lidt spørgsmål og svar om dæk.         ( In English below )
 
Min motorcykel slingrer, når jeg kører over de hvide striber på vejen .
 
Selvom Du har slidbane tilbage på dækkene til, at de er lovlige, kan cyklen slingre ubehageligt når Du kører over de hvide striber.  Nogle dæk- og motorcykelkombinationer har mere tendens til det end andre.  Se MC-fabrikkens anbefalinger i håndbogen.
 
Skal jeg øge dæktrykket, hvis jeg skal køre på bane eller langtur ?
 
Producentens anbefalinger er absolut bedst under de fleste forhold - de bruger mange penge på grundige test.  Men dækkene bliver varmere på bane end på vejen, så trykket stiger.  Derfor skal Du sænke trykket med omkring 4 psi, før Du kører på bane i forhold til vej.   Men iøvrigt skal dæktrykket altid kontrolleres, når dækkene er kolde.
 
Kan et dæk repareres efter en punktering ?
 
Sandsynligvis vil det ikke være klogt. De fleste dækproducenter fraråder reparation af dæk til hurtige (!) motorcykler.  Men nogle producenter tillader reparation af visse dækmærker i visse lande - men spørg Din lokale dækforhandler eller evt. fabrikken hvis de har en servicelinie.
 
Er V-mærkede dæk bedre end de biligere H-mærkede dæk ?  Og hvad er forskellen ?
 
Kig på dæksiden - Her kan Du se størrelsen og et bogstav, der angiver hastighedmaksimum.
 
L    betyder en maxhastighed på  120 km/t.
M   betyder en maxxhastighed på 130 km/t.
P    betyder en maxhastighed på  150 km/t.
S    betyder en maxhastighed på  180 km/t.
T    betyder en maxhastighed på  190 km/t.
H    betyder en maxhastighed på  210 km/t.
V    betyder over 210 km/t. men der angives en maxhastighed.
VR  betyder maxhastighed over 240 km/t.
 
Hvor ofte skal man kontrollere dæktrykket ?
 
Du bør kontrollere dæktrykket hver uge og helst med samme trykmåler.  Og kontroller ihvertfald altid dæktrykket, før Du skal ud på en længere tur.
 
Hvorfor medbringe lappegrej og dåselappeluft, når reparation af højydelsesdæk frarådes ?
 
Hvis lappegrejet er anvendt korrekt, er det sikkert nok at anvende i en nødsituation.  Blot skal Du absolut huske at holde en passende lav fart med nødlapningen og så få skiftet dækket så hurtigt som muligt herefter.
 
Hvad sker der, hvis jeg pumper ekstra luft i hjulene ?
 
Dæk der er for hårdt pumpede har mindre kontakt med vejbanen, så vejgrebet bliver mindre.  Du mindsker også vejgrebet, fordi dæksiderne bliver mindre fleksible, så hver gang Du rammer et bump, går der et hårdt stød op gennem affjedringen.
 
Hvorfor skal hjulene afbalanceres ?
 
Tænk på, hvor meget en vaskemaskine vibrerer, når den centrifugerer. Det er, fordi tøjet ikke er fordelt jævnt i tromlen.  Og selvom dækkene er fabrikeret efter krævende specifikationer, bliver
de aldrig hel perfekte.  Der er normalt et balancemærke på dækket, som viser den lettese del og dette skal placeres ved ventilen.  Et hjul der er ude af balance, påvirker manøvredygtigheden og styringen, specielt i extreme situationer.  Så afbalancering af Dine hjul er vigtig !
 
Mine dæk er slidt mere på den ene side end den anden.  Hvorfor ?
 
Små variationer i sliddet på siderne, skyldes  oftest vejens hældning. Vejene er højere inde på midten, så regnvandet løber ud i rendestenen.  Derfor kan der være lidt mere slid på den side af dækket, der kører på den højeste del af vejen, altså midten. Men hvis sliddet er mere ujævnt eller uforholdsmæssigt stort, kan årsagen være at hjulene ikke
sporer korrekt, måske fordi baghjulet ikke sidder lige i svingarmen eller stellet er vredet.
 
Hvilket dæk skal jeg vælge ??
 
Faktisk ikke særlig svært !    Lyt IKKE for meget til de ofte ganske kloge venner og bekendte, men søg istedet oplysninger hos MC-fabrikanten og Dækfabrikanten.  Så kan det ikke gå helt galt og vejene vil lokke med super køreture uden de store overraskelser, hvad dækkene angår .
 
Håber Du kan bruge oplysningerne her.

Hej fra 
Sven


.
Some questions and answers about the tires:
 
My motorcycle wobbles when I drive over the white stripes on the road.
 
Though You have tread left on tires which are legal, the bike can wobble uncomfortable when you drive over the white stripes. Some tires and motorcycle combinations have more tendency for it than others.
See the MC-factory recommendations in the manual.
 
Should I increase the tire pressure if I need to run on track or long distance?
 
Manufacturer recommendations are definitely the best under most conditions - they spend much money on thorough testing. But the tires become hotter on the track than on the road, so the pressure rises. Therefore, you lower the pressure by about 4 psi, before riding the track in relation to road.
But remember, the tire pressure should be checked when tires are cold.
 
Can a tire be repaired after a puncture? 
 
It probably would not be wise. Most tire manufacturers do not recommend repairing tires for fast (!) motorcycles.  But some manufacturers allow the repair of certain tire brands in some countries - but ask your local tire dealer or maybe the tire
factory if they have a service line.
 
Are V-rated tires better than the cheaper H marked tire?
And what's the difference?
 
Look on the sidewall - Here you can see the size and a letter indicating the speed limit.
 
L  means a maxspeed of 120 km/h.
M  means a maxspeed of 130 km/h.
P  means a maxspeed of 150 km/h.
S  means a maxspeed of 180 km/h.
T  means a maxspeed of 190 km/h.
H  means a maxspeed of 210 km/h.
V  does over 210 km / h.
but indicate also a maxspeed.
VR  does maxspeed over 240 km / h.
 
How often should I check the tire pressure?
 
You should check the tire pressure every week and preferably with the same pressure gauge.
And control certainly always tire pressure before you are going on a longer trip.
 
Why bring repair kit and canned air patch when repairing motorcycle tire discouraged?
 
If the repair kit is used correctly, it is safe enough to use in an emergency.
Just You absolutely must remember to keep an adequate low speed with this premilary repair and then have to change the tire as soon as possible thereafter if neaded.
 
What happens if I pump extra air into the wheels?
 
Tires that are too hard pumped has less contact with the ground so the grip is reduced.
You also reduces traction because the tire sidewalls are less flexible, so every time you hit a bump, it takes a sharp blow through suspension.
 
Why do the wheels be balanced?
 
Think how much a washing machine vibrates when spinning. It is because the clothes are not distributed evenly in the drum.
And even though the tires are manufactured to exacting specifications, 
they never run quite perfect. There is usually a balance mark on the deck, which shows the light part of the tire and this must be placed by the valve. A wheel out of balance affects maneuverability and control, especially in extreme situations.
So balancing your wheels is very important!
 
My tires are worn more on one side than the other.
Why?
 
Small variations in the wear on the sides, most frequently due to the road's incline. The roads are higher in the middle so the rain water flows into the gutter. Therefore there can be a little more wear on the left side of the deck, which running on the highest part of the road, the middle.
But if the wear is more uneven or excessive, the cause may be that the wheels do not
tracking properly, perhaps because the rear wheel does not sit right in the swing arm or the frame is twisted.
 
Which deck should I choose?
 
Actually not very difficult!  Do not listen too much to the often very clever friends, but instead search for information from the motorcycle manufacturer and tire manufacturer.
So it can not go horribly wrong and the roads will lure with super drives without major surprises, what tires are concerned.
 
Hope You can use the information here. 

Take care  
 Sven

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.03 | 21:56

Test af link

...
13.02 | 10:39

Kære Bente... Lyder da spændende. Du skal være velkommen til at kopiere og indsætte Ottos spændende livshistorie i Jeres slægtshistorie. Hygge fra Sven

...
12.02 | 13:37

Otto er min fætter som jeg ikke har set i mange år. Otto,s liv er efter det læste ualmindelig dramatisk. Ville gerne indsætte historien i vores slægtshistorie !

...
13.12 | 09:33

Kære Helle og Finn .. Ja, det er længe siden, men en rigtig god tid at tænke tilbage på. Håber I har det godt og passer på hinanden. Knuser med hygge.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE