Vigtigt om olier til Dit køretøj...

Vigtigt om valg af olie til Dine køretøjer.Lidt om valg af den rette olie til Dine køretøjer:   ( In English below )


Olie - generelle råd og anbefalinger ved valg af olie til køretøjet .

Læs en lille historie nederst fra den virkelige verden om forkert olievalg. Eller rettere om følgerne af et forkert olievalg ud fra forkert rådgivning af den daværende Harley importør tilbage i 1972. 

Hvad betyder viskositet?

Viskositet er et udtryk for oliens tykkelse og dens evne til at flyde ved forskellige temperaturer. Den måles idag typisk efter en international målestok i centistoke cSt(mm2/s). Målemetoden benytter - 18 og 100 grader celcius, som udgangspunkt for angivelse af en motorolies viskositet.


Hvad dækker SAE og API normerne, og hvilke svarer til hinanden?

SAE-systemet

Society of Automotive Engineers har udarbejdet et klassifikationssystem, der inddeler smøreolier efter viskositet. Følgende numre forekommer for motorolier:
0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20, 30, 40, 50, 60 og 70 (W=winter)

Følgende numre forekommer for gearolier:
75W, 80W, 85W, 90, 140 og 250 (W=winter)

Jo højere tal desto tykkere olie.

API-systemet

American Petroleum Institute har udarbejdet et klassifikationssystem, der angiver de motortyper og driftsforhold, hvortil olierne anbefales. Systemet bygger på stigende kvalitet i bogstavskoden SA for benzinmotorer og CA for dieselmotorer, og går meget langt tilbage i tiden.
Klassifikationen SD blev introduceret i 1968, SE i 1972, SF i 1980 og SG i 1989. Den mest almindelig forekomne anbefaling til motorcykler er API SG, der er en anbefaling til person- og visse lastbiler underlagt garantikravene fra motorfabrikanterne for 1988-modellerne !
Set ud fra et teknisk synspunkt er det vanskeligt at forklare, hvorfor der stadigvæk arbejdes med API SG specifikationen, da den principielt ikke har meget med motorcykler at gøre. Anvendes en motorolie (personbilsolie) med højere API-specifikation eksempelvis SH eller SJ på en motorcykel, er der risiko for problemer med koblingen.
Generelt set er det Castrol's holdning at anbefale vore MC-produkter, da baseolier og additivpakker i disse olier er nutidige og specielt udviklet til denne driftsform. Ligeledes anbefales det kraftigt at bruge Monograde motorolier, hvor motorfabrikanten anbefaler dette. Dermed sikres en problemfri drift.

Motor og transmission:

Kan man begrænse olieforbrug ved brug af tykkere olie?

Ja lidt, men til gengæld øger man sliddet ved koldstart, da olien vil være længere tid om at nå de kritiske smøresteder. Ved koldstart har man størstedelen af sliddet på en motor.
Alternativt kan man bruge syntetiske olier, hvor oliemolekylerne er kemisk ens bygget op således, at man ikke har lette fraktioner i olien, som brændes af og dermed giver et højt olieforbrug.

Hvor langt skal man køre før motorolien er driftsvarm?

Op til 10 min. for en motorcykel alt afhængig af belastning og motortype. I den forbindelse er det værd at nævne, at visse olieadditiver først bliver aktive ved en driftstemperatur omkring 70 gr. celcius, så der er ikke nogen god grund til at "fyre den af" de første 10 min.

Hvad betyder det at køre på olie hvis temperaturområde ikke svarer til årstiden?

Olien er i princippet for tynd eller for tyk i forhold til temperaturområdet, hvilket kan medføre skader på udstyret. Med multigradeolier er problemet ikke særligt stort mere, da de dækker et relativt stort temperaturområde, medmindre der er tale om arktiske områder. Følg dog altid fabrikantens eller oliesel- skabets anbefaling.  Fra mange motorcykelfabrikanter, f.eks Harley-Davidsen, bør anbefalingen af Monograde motorolier til ældre årgange før 1987 følges, hhv. SAE-50, SAE-60 og SAE-70 alt efter årstid/temperatur.  F.eks bruger jeg på min egen 1974, 1200cc Shovelhead, en SAE-70 i min køresæson fra ca 1.April til 30.November.   MEN det er værd at huske en god opvarmningstid i de kolde månder tidlig og sent i sæsonen, for at sikre godt oliegennemløb inden større omdrejninger.
.  
Til nyere cykler kan fint bruges multigradolier efter fabrikkens anvisninger.

Kan man køre på gearolie som f.eks. Hypoy C80/W90 eller andre der bliver anbefalet af oliefabrikanterne ?

Principielt skal gear-fabrikantens anbefalinger altid følges. Er der tale om en API GL-4 specifikation, skal man finde en gearolie med denne godkendelse. Såfremt man anvender en gearolie med en API GL-5 godkendelse, så får man en gearolie med meget stærkere olieadditiver, hvilket medfører en hårdere indkobling. Dvs. tandhjulene "børster" tænder og dermed nedslides gearkassen hurtigere ! I visse tilfælde anbefales motorolie til gearkassen, og her er det meget vigtigt at følge den anbefaling for at undgå for hurtig nedslidning af gearkassen.  Men igen, så følg ALTID gearkasse-fabrikantens anbefaling !

Hvorfor skal en 2-takter have speciel 2-taksolie og ikke almindelig motoreolie?

Olien bliver brændt af sammen med brændstoffet. Derfor er flammepunktet meget lavt således, at smøreolien bliver brændt af uden at give afsætninger på stempel, tændrør og i udstødningen. Typisk er flammepunktet under 100 grader celcius, hvor almindelige motorolier har et flammepunkt over 200 grader celcius.  Derfor vil almindelig motorolie iblandet benzinen, give unødigt høj afsætning af koks på stempel og tændrør samt i topstykke og udstødning.


Hvad olie skal bruges til kardan'en?

Check med manual / forhandler, men som hovedregel anvendes ofte gearolier med API GL-5 specifikation pga. den store belastning, der kræve særligt stærke olieadditiver mod slid og høje tryk.

Støddæmpere - forgaffel:

Kan man bruge hydaulikolie i forgaflen?

Det anbefales kraftigt at anvende godkendte produkter specielt udviklet til formålet. Disse produkter har de egenskaber, der er behov for. Eksempelvis et højt viskositetsindeks, hvilket medfører, at olien ikke ændrer sin tykkelse så meget, selvom temperaturen ændrer sig. Dermed sikres en ensartet virkende ydelse fra støddæmpere mv., og dermed ingen kedelige overraskelser under kørsel.


Hvor finder man tykkere forgaffelolie?

Castrol leverer f.eks. 6 forskellige tykkelser på forgaffelolie, og jeg formoder, at der er en af dem, der passer. Eksempelvis er der en Fork Oil 20W med en viskositet på 68 centistoke(ISO VG 68), som er den tykkeste olie. Men igen, følg mc-fabrikkens foreskrifter, som altid sikrer den optimale og sikre virkemåde på forgaflen.

Hvilken olie er der i støddæmpere?

Olien er i princippet en hydraulisk olie og fungerer som sådan. Den er specielt designet til formålet med varierende temperatur og fugtighed. Olien indeholder additiver, der opfylder netop disse krav.

Bremser:

Kan man blande bremsevæsker med forskellige specifikationer (DOT3 og DOT 4), og hvad skal man i givet fald rengøre bremsesystemet med ved skift af type?

Svar 1: Principielt NEJ
Svar 2: Ved skift anbefales det, at rengøre systemet med den nye bremsevæske, inden der fyldes nyt på og udluftes.

Må man bruge bremsevæske til at smøre stemplet med når stemplet har siddet fast, men nu er gjort fri?

Det skulle der ikke være noget til hindring for.   Men bedre, brug evt. Castrol Red Rubber Grease

Hvorfor er der skjolder på lakken efter spildt bremsevæske?
 
Mange bremsevæsker er baseret på esterolie, der kan have en opløsende virkning på lak, hvis det ikke fjernes øjeblikkligt. Tag ingen chancer, fjern rester af bremsevædsken med det samme så der ingen lakskader sker. 

Øvrige:

Kan man skifte fedt i kuglelejer?

Såfremt der er tale fedtsmurte lejer bør den skiftes med passende mellemrum. Og hvor tit det så er, er jo nok et vidt begreb. Men f.eks. hjullejer der ofte belastes hårdt og konstant, vil jeg anbefale vinterrensning og nyt fedt hvert år, for "gammeldags" åbne lejer. Er lejerne lukkede og permanentsmurte fra fabrikken, er der ike så meget at gøre, bortset fra at håbe de er smurt godt nok. 

Kan man bruge olie til at smøre dækkanten ved dækskift?

Olie anbefales ikke til dækkanten, da de fleste olier kan have en opløsende virkning på gummiet i dækket - Brug sæbevand, hvilket er fortrinligt til formålet uden at påvirke gummiet.

Må man bruge ny eller brugt motorolie til en O-rings og andre kæder  ?

Brug kun godkendte produkter, der er specielt anbefalet til O-rings kæder.

Der kan anbefales Castrol Chainspray OR samt Castrol Chainwax til kæder både med- og uden O-ringe.

Hvilken betydning har MS2 (molybdændisulfid) i smørefedt?

Det er et faststof-smøremiddel især beregnet til langsomt-gående bevægelser, hvor en oliefilm ikke giver tilstrækkelig smøring.

Håber Du kan bruge oplysningerne her til et godt olievalg.

Mange hilsener

Sven


In English:

Oil - general recommendations by the choice of oil to the vehicle.

Remember to read a little history at the bottom from the real world on wrong oil choices.
Or rather on the consequences of an incorrect oil choices based on incorrect advice from the Harley importer back in 1972.

What does viscosity?

Viscosity is a measure of oil's thickness and its ability to flow at different temperatures. It is measured today typically after an international scale in centistokes (mm2/s). 
The measurement method using - 18 and 100 degrees Celsius, as the basis for specifying an engine oil viscosity.

What does SAE and API standards, and which correspond to each other?

SAE System

Society of Automotive Engineers has developed a classification system that divides the lubricating oils for viscosity.
The following numbers appear to motor oils:
0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20, 30, 40, 50 and 60 (W = winter)

The following numbers appear for gear oils:
75W, 80W, 85W, 90, 140 and 250 (W = winter)

The higher the number, the thicker oil.

API system

American Petroleum Institute has developed a classification system that indicates the engine types and operating conditions to which the oils are recommended.
It is based on increasing the quality of letter code SA for gasoline engines and CA for diesel and goes very far back in time.
SD classification was introduced in 1968, SE 1972, SF 1980 and SG in 1989.
The most commonly occurring recommendation for motorcycles is the API SG, there is a recommendation for cars and some trucks are warranted under the requirements of engine manufacturers for the 1988 models!
From a technical standpoint, it is difficult to explain why there still working with the API SG specification, since the principle has little to do with motorcycles.
Used motor oil (car oil) with higher API specification for example SH or SJ on some motorcycle, there is a risk for problems with the clutch.
Overall, it is Castrol's position to recommend our motorcycle products, as base oil and additive package in these oils are contemporary and specially designed for this mode. Also it is strongly recommended to use Mono Grade engine oil in which the engine manufacturer recommends it.
This ensures a smooth operation.

Engine and transmission:

Can we reduce oil consumption by using thicker oil?

Yes a little, but in turn increases wear at cold start because the oil will take longer to reach the critical lubrication points.
Cold start has been most of the wear on an engine.
Alternatively, you can use synthetic oils, which are chemically identical oilmolecules built up so that you do not have light fractions of the oil that burned off and thus provides a high oil consumption.

How far do you drive before the engine oil is running hot?

Up to 10 min. for a motorcycle depending on load and engine type.
In this context it is worth mentioning that some oil additives will only become active at an operating temperature around 70 degrees Celsius, so there is no good reason to "Rock'n Roll" the first 10 minutes.

How does it run on oil whose temperature range does not correspond to the season?

The oil is in principle too thin or too thick relative to the temperature range, which can cause damage.  For multigrade oils, the problem is not very large anymore, as they cover a relatively large temperature range, except for Arctic regions.  Follow always the manufacturer or oil companies recommendation.  
From many motorcycle manufacturers such as Harley-Davidson, the recommendation by Mono-grade engine oils for older vintages should be followed.

Can you run the gear oil such as 
Hypoy C80/W90 or others recommended by the oil producers?

In principle, the gear manufacturer's recommendations are always to be followed. Is there an API GL-4 specification, one must find a gear oil with this approval. If you use a gear oil with an API GL-5 authentication, so you get a gear oil with a much higher oil additives, resulting in a harsher engagement. Ie sprockets "brushes" teeth and thus wear gear faster! In some cases recommended motor oil for the gearbox,  and here it is very important to follow the recommendation to avoid rapid wear of the gearbox.
But again, follow ALWAYS gearbox manufacturer's recommendation!

Why should a 2-strokes have a special 2-yew oil and not ordinary motor oil?

The oil is burned along with fuel. Therefore, the flash point is very low so that the lubricating oil are burned without causing deposits on the piston, spark plugs and exhaust. Typically, the flash point below 100 degrees Celsius, where conventional motor oils have a flashpoint above 200 degrees Celsius.
Therefore, ordinary engine oil mixed with gasoline, give unnecessarily high deposit of coke on the piston, spark plug, cylinder head and the exhaust.

What oil to use for kardan'en?

Check the manual / dealer, but as a rule often used gear oils of API GL-5 specification because of the large load that require particularly strong oil additives to abrasion and high pressures.

Shocks - Fork:

Can you use hydaulikoil in the fork?

It is strongly recommended to use approved products specially developed for this purpose. These products have the properties needed. For example, a high viscosity, which means that the oil does not change its thickness so much, even though the temperature is changing.
This ensures a uniform performance from acting shock absorbers, etc.. And therefore no bad surprises while driving.

Where to find thicker forkoil?

Castrol supplies eg. 6 different thicknesses forkoils, and I suppose that is one of those suits. For example, a Fork Oil 20W with a viscosity of 68 centistokes (ISO VG 68), which is the thickest oil.
But again, follow the motorcycle factory requirements, always ensure the optimum and safe operation of fork.

What oil is in shock absorbers?

The oil is in principle a hydraulic oil and act as such. It is specially designed for this purpose with varying temperature and humidity.
The oil contains additives that meets these requirements.

Brakes:

Can you mix brake fluid with different specifications (DOT3 and DOT 4), and what you should, where appropriate, clean with brake when changing the type?

Answer 1:  In principle, NO
Answer 2:  If change is recommended to clean the system with the new brake fluid prior to filling new one and aerated.

Can I use brake fluid to lubricate the piston and when the piston has been stuck, but now is done free?

You can use brake fluid, but even better use the Castrol Red Rubber Grease if necessary.


Why are there stains on the paintwork after spilled brake fluid?
 
Many brake fluids based on ester oils can have a disruptive effect on the varnish, if not removed immediately.
Take no chances, remove remnants of brakefluid away immediately so no paint damage occurs.

Others:

Can you change the grease in ball bearings?

If there is grease lubricated bearings, it should be changed at appropriate intervals. And how often it is, is probably a broad term. But eg. w heel bearings are often used heavily and constantly, I would recommend winter cleaning and new grease every year, for "old fashioned" open bearings. 
Are the bearings sealed and permanently lubricated at the factory, there is not so much to do except to hope they are lubricated well enough.

Can I use oil to lubricate the tread of a tire change?

Oil is not recommended to tread, as most oils can have a disruptive effect on the rubber of the tire - Use soapy water, which is excellent for this purpose without affecting the rubber.

Do I use new or used motor oil to an O-ring and other chains?

Use only approved products specifically recommended for O-ring chains.

There can be recommended Castrol Chain Spray SAI and Castrol Chainwax for chains both with and without O-rings.

What impact has MS2 (molybdenum) in grease?

It is a solid lubricant especially designed for slow-cycles, where an oil film does not provide adequate lubrication.

Hope You can use the information here for a good oil choice.

Oily greetings

Sven


______________________________________________________-

En lille historie til at tænke over:

Tilbage i Marts 1972, da Knut (Valnød) og jeg købte en ny 1970 Sportster hver, var vi jo så kloge at det ikke var nødvendigt at læse instruktionsbogen, hvilket blev fatalt for motoren på min.

Harleyimportøren dengang, fyldte Castrol 20-50 olie på og det stolede vi på var rigtigt. Men efter kun ca 700 kilometers kørsel, begyndte min at klapre noget så gevaldigt fra motoren og satte sig kort efter.  OK - nu havde vi jo ikke ligefrem kørt i tomgang, så mon ikke det var derfor den brækkede sig, var tanken naturligt nok.

Altså skille skidtet ad og reparere bedst muligt. Lejerne var ok, heldigvis. Men cylindre og stempler lignede noget der var løgn, med kæmpe rivninger og smeltepletter. Så nu var gode dyr rådne, for jeg ejede ikke Kongens mønt og forøvrigt kunne man heller ikke få reservedele indenfor den første måned. Så det var tid til alternativ tænkning udi motorreparation.

Ud at købe en masse groft og fint smergellærred, hvorefter de næste par timer gik med at slibe ridser og rivninger væk fra cylindre og stempler. De blev faktisk hel pæne, bortset fra de meget dybe ridser der sad som flotte kanaler lodret begge steder. Og stempelringene der var helt og totalt smeltet fast i ringgangene, fik jeg skrabet ud og finslebet ringgangene så ringene kunne arbejde igen. Det var ikke til at få nye ringe, så de gamle blev dømt flotte og fine efter lidt ståluld. Hvad ellers ?

Så samle maskinen og fylde frisk 20-50 olie på. Den startede med det samme og gik fint, omend den tikkede lidt. Havde også indkøbt en olietryksmåler, som viste et tryk på 5 lbs. ved kold motor og nede i nærheden af NUL lbs. når maskinen var varm. Det var sgu ikke meget, tænkte jeg og fandt for første gang instruktionsbogen frem og læste lidt i den, for at se om der stod hvor meget olietrykket gerne skulle være på motoren. Det var da meget rart at vide, ikk ?

Det stod der intet om, men med fremhævet skrift stod der:  "Never use multigrade oil" .  Hold da op !  Her havde jeg igen fyldt 20-50 olie på maskinen indkøbt hos Harleyimportøren dengang.  Omgående ud og tappe skidtet af og så afsted ind og købe Castrol GP-50 hos Poul Holm på Roskildevej. Hjem igen og fylde den rigtig 50er olie på og så starte maskinen op.

Jeg gik lidt i selvsving, så Knut og jeg måtte have en øl til at fejre det med. Olietrykket der med 20-50 olien var 5 lbs ved kold motor, røg lige op over 50 lbs. Og hvor der ved varm motor før var stortset intet tryk, var der nu omkring 20 lbs. Og motoren gik helt anderledes, med en nærmest ikke klikkende jævn gang. Det var hel vildt og efter at have skiftet Knuts olie også, gik det over stok og sten uden problemer. Havde jeg nu bare tilfældigvis monteret en olietryksmåler da cyklen var ny, var problemet blevet opdaget i tide og alle ærgelserne sparet.  Det var en spændende og lærerig tid for Knut og jeg, når vi fik løst de forskellige "opgaver" der nu engang dukkede op, når man kørte Harley dengang. Uvidende som vi var, stolede vi på hvad Harleyimportøren havde rådet os til at bruge af olie.

Og hvad kan man så lære af det ??  Vær aldrig for klog til at læse den ligegyldige instruktionsbog og følg rådene. Selvom Harleyimportøren gav et olieråd (der viste sig at være helt forkert), skulle jeg jo nok have læst instruktionsbogen alligevel. Så mit råd er: Læs den igennem som en spændende roman et par gange, så hænger det sikkert et par gode råd ved til hverdagsbrug. Det kan uden enhver tvivl, spare Dig for mange ærgelser og penge hen ad vejen.

Hilsen fra Klogesven  A little story to make some thinking:

Back in March 1972, when my friend Knut (also called Walnut) and I bought a new 1970 Sportster each, we were so clever that it was not necessary to read the instruction book, which was fatal for the engine on my bike.

The Harley importer then filled Castrol 20-50 oil in the engine and we trusted his were right. But after only about 700 kilometers of driving, it began to clack something tremendously from the engine and sat down shortly after.  
OK - now we had not exactly been running at idle speed, so I guess that was why it broke itself, the idea was natural it was my own guilt.

So discard the muck along and repair the best way possible. The bearings were ok, luckily. But the cylinders and pistons looked like something that was a lie, with giant friction and melt spots.  So now were good advices neaded, because I did not have any currency and by the way, one could not get spare parts within the first month.
Then it was time to alternative thinking in engine repair.

Besides buying a lot of grossly and fine emery cloth, then the next few hours was spent sanding scratches and rubbing off the cylinders and pistons. They were actually quite nice, apart from the very deep scratches which sat as handsome vertical channels in both cylinders.  And piston rings were completely and totally melted into the ring grooves.  I scratched out and honed the ring grooves so the rings could work again. It was not to get new pistonrings, so the old was convicted beautiful and fine after a little steel wool.
What else?

Then assemble the machine and fill fresh oil 20-50 oil on. It started right away and was fine, though a little ticked. Had also purchased an oil pressure gauge, which showed a pressure of 5 lbs. at cold engine and down at ZERO lbs. when the engine was hot. It was a damn little, I thought and took the instruction book and read a little in it (for the first time at all) to see if there was mentioned how much the oil pressure should be for the engine.
It was very nice to know, right?

There was nothing mentioned, but bold it said: "Never usemulti-grade oil".  Wow! Here I again had filled 20-50 oil on the machinery, purchased from the Harley importer back then.  Out and tapping the oil of and then go in and buy Castrol GP-50 at Poul Holm (an old wise Harley mechanic) on Roskildevej. 
Home again and fill on the 50-oil and then start up the machine.

I went heavy rollicking, so Knut and I had to have a beer to celebrate it with. Oil pressure, which with the 20-50 oil was 5 lbs by cold engine, get straight up over 50 lbs.  And when the engine is warm there were now about 20 lbs., compaired with almost zero with the multigrade oil.  And the engine run completely different, with an almost non-clicking regular "dadung-dadung".  It was the whole game and after replacing Knuts oil also, went we over the hills with no problems. Had I just happens mounted an oil pressure gauge when the bike was new, the problem had been discovered in time and all the disappointments spared. It was an exciting and educational time for Knut and I when we had solved the various "missions" when even showed up when you rode Harley back then.
Ignorant as we were, we relied on which oil the Harley importer had advised us to use.

And what can we learn from that?  Never be too clever to read the indifferent instruction books and follow the advices. Although Harley Importers gave an oiladvice (which turned out to be completely wrong), I should probably have read the manual anyway. So my strongly advice is: Read the manuel through as an exciting novel a few times, then hangs probably a few tips for everyday use.
It can no doubt save you many disappointments and money down the road.

Greetings from the Wiseguy
Sven


.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.03 | 21:56

Test af link

...
13.02 | 10:39

Kære Bente... Lyder da spændende. Du skal være velkommen til at kopiere og indsætte Ottos spændende livshistorie i Jeres slægtshistorie. Hygge fra Sven

...
12.02 | 13:37

Otto er min fætter som jeg ikke har set i mange år. Otto,s liv er efter det læste ualmindelig dramatisk. Ville gerne indsætte historien i vores slægtshistorie !

...
13.12 | 09:33

Kære Helle og Finn .. Ja, det er længe siden, men en rigtig god tid at tænke tilbage på. Håber I har det godt og passer på hinanden. Knuser med hygge.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE