Waltzing Matilda

Velkommen til sangen om Waltzing Mathilda

Glem ikke at se i undermapper !

 
Velkommen til sangen om Waltzing Matilda.  Der findes mange oplysninger om sangen, men det er sikkert at melodien blev komponeret af James Barr fra Skotland i 1805.

Og  Andrew Barton "Banjo" Paterson satte ordene til melodien.  Det skete i 1895  på Dagworth Station (en farm) og musikken blev spillet af Christina MacPhersson, der også omskrev "Banjo´s" tekst så den passede ind i musikken.

På de 4 link findes første vers af de kendeste udgaver af "Waltzing Matilda":Australien    
Welcome
to the Song of Waltzing Mathilda . A lot of information about the song , but it is safe to melody was composed by James Barr from Scotland in 1805.

And Andrew Barton " Banjo " Paterson put words into the melody . It happened in 1895 at Dagworth Station ( a farm ) and the music was played by Christina MacPhersson , who also rewrote " Banjo 's "text so it fitted into the music .

At the 4 link is the first verse of the most famous versions of " Waltzing Mathilda "
http://www.waltzingmatilda.net.au/images/tunes/macphersonversion.mp3

http://www.waltzingmatilda.net.au/images/tunes/queenslandversion.mp3

http://www.waltzingmatilda.net.au/images/tunes/dennisokeeffeversion.mp3

http://www.waltzingmatilda.net.au/images/tunes/cowanversion.mp3


Hele historien om hændelserne der skabte "Waltzing Mathilda" finder Du efter sangen herunder, både på Dansk og Svensk:

Der er indsat flere billeder  under den Svenske oversættelse nederst !  
 


Waltzing Matilda[1][2]

Once a jolly swagman camped by a billabong,
Under the shade of a coolibah tree,
And he sang as he watched and waited till his billy boiled,
You'll come a-Waltzing Matilda with me.

Waltzing Matilda, Waltzing Matilda,
You'll come a-Waltzing Matilda with me,
And he sang as he watched and waited till his billy boiled,
You'll come a-Waltzing Matilda with me.

Down came a jumbuck to drink at the billabong,
Up jumped the swagman and grabbed him with glee,
And he sang as he stowed that jumbuck in his tucker bag,
You'll come a-Waltzing Matilda with me.

Waltzing Matilda, Waltzing Matilda
You'll come a-Waltzing Matilda with me
And he sang as he stowed that jumbuck in his tucker bag,
You'll come a-Waltzing Matilda with me.

Up rode the squatter mounted on his thoroughbred,
Up rode the troopers, one, two, three,
Where's that jolly jumbuck you've got in your tucker bag?
You'll come a-Waltzing Matilda with me.

Waltzing Matilda, Waltzing Matilda,
You'll come a-Waltzing Matilda with me
Where's that jolly jumbuck you've got in your tucker bag?
You'll come a-Waltzing Matilda with me.

Up jumped the swagman and sprang into the billabong,
You'll never take me alive, said he,
And his ghost may be heard as you pass by that billabong,
You'll never take me alive, said he.

Waltzing Matilda, Waltzing Matilda,
You'll come a-Waltzing Matilda with me,
And his ghost may be heard as you pass by that billabong,
You'll come a-Waltzing Matilda with me.
________________________________________________

Herunder er original "skriftet" til "Waltzing Mathilda", som herefter er blevet tilpasset musikken af Christina MacPhersson.

Item 2: Lyrics of Waltzing Matilda - Part 1
Item 2: Lyrics of Waltzing Matilda - Part 2

 

 Historien om da "Waltzing Mathilda" blev skabt:
 
( På Svensk nedenfor)   (In English below)

I løbet af de sidste hundrede år har mange mennesker hentydet til Banjo Paterson's kærlighedsaffære med Christina Macpherson på det tidspunkt, "Waltzing Matilda" blev skrevet. Men dette var ikke den eneste faktor i skabelsen af Australiens uofficielle nationalsang, som også var et produkt af voldelige konflikter i løbet af 1894 under fåreklipper strejken.
"Waltzing Matilda" er to klart definerede dele, et omkvæd og versene, som også omfatter to meget forskellige historier og følelser. Begge dele af sangen var et sorgløst svar af Andrew Barton (banjo) Paterson til meget dybereog mere komplicerede begivenheder omkring hans liv i den skrivende stund
 
Omkvædet er utvivlsomt og ganske enkelt, en kærlighedssang inspireret af Paterson's kærlighedsaffære med Christina Macpherson. Desværre for Banjo, hans forlovede på ottende år, var Sarah Riley, Christina's ven, til stede i huset på samme tid. Denne sag endte i ydmygelse og var pinligt for alle involverede, hvilket Paterson distancerede sig fra ved skrivningen af "Waltzing Matilda", og noget, der forbinder ham til den sang eller til arrangementer på Dagworth station, hvor sangen blev skrevet.
 
Versene er hentet fra særlige begivenheder, der indtraf i løbet af 1894 fåreklipper strejken. I virkeligheden, uden de flygtige og turbulente begivenheder i denne særlige strejke, ville 'Waltzing Matilda "er aldrig blevet skrevet. Denne række af begivenheder kulminerede i den påståede selvmord af Samuel Hoffmeister (The Swagman) ved siden af denne Billabong nær Kynuna.  Men har Hoffmeister skudt sig selv eller var hans død en del af noget større i Australiens historie ?
 
De faktiske omstændigheder omkring "Waltzing Matilda",  fik en kolossal social og politisk betydning i Australiens historie.

"Waltzing Matilda" blev virkelig en af verdens største folk-sange.

"Waltzing Matilda" blev oprindeligt skrevet i det vestlige Queensland i løbet af januar 1895 af Banjo Paterson og Christina Macpherson. I hvilket tidsrum Banjo og Christina blev romantisk involveret, resulterer i at Paterson måtte afbryde sit engagement med Sarah Riley. (Christina's ven)

Mens nedbrændingen af skuret i Dagworth og Hoffmeisters død var hændelser, som fik Paterson at skrive "Waltzing Matilda", der blev mere end en isoleret hændelse ved en ekstern lille Billabong i det vestlige Queensland.
 
Banjo Paterson boede i Sydney i 1894 og som så mange andre mennesker i hovedstæder langs østkysten af Australien, troede han at landet var på kanten af borgerkrig. I ugerne forud for hændelsen på Dagworth station, var Sydney aviserne fyldt med overskrifter om vold og brandstiftelse, der forekom dagligt i indlandet.

Så han befinder sig på Dagworth station, hvor fåreklipper skuret var brændt ned i en voldelig kamp. Der blev 144 får brændt til døde og en "Swagman" blev fundet død ved en Billabong og nogle besættere og tre politimænd påstod at "The Swagman" var død ved selvmord. 

Hændelserne bliver til, at han skriver en sang om et dødt får, en Swagman, nogle besættere, tre politifolk og et uforklarligt selvmord. Paterson, digteren, advokaten, journalisten, soldaten og farmeren, bruger begivenhederne til at skrive versene i "Waltzing Mathilda".

Og på Dagworth station, midt i dette kaos af en af Australiens største social-politiske konfrontationer, forelskede "Banjo" Paterson sig i den unge og attraktive Christina MacPherson, en kvinde han ikke kunne få. Hun spillede en "iørefaldende provokerende finurlig melodi", som vakte hans kreative sanser.

Og ... Australiens uofficielle nationalsang blev skabt, nemlig "Waltzing Matilda" !
 


Sverige   Svensk översättning:     

Historien om när "Waltzing Mathilda" skapades.

Under de senaste hundra åren har många människor nämnt "Banjo" Paterson's kärleksaffär med Christina Macpherson vid den tiden "Waltzing Matilda" skrevs. Men detta var inte den enda faktorn i skapandet av Australiens inofficiella nationalsång, som också var en produkt av dom våldsamma konflikter under 1894  fårklippar strejk.
"Waltzing Matilda" tydligt urskiljai två delar, en refräng och verser, som omfattar två mycket olika historier och känslor. Båda delarna av låten var en  "förklaring" av Andrew Barton "Banjo" Paterson till djupara och mycket mera komplicerade händelserna kring hans liv i den skrivande stund.
  
The chorus är utan tvekan och helt enkelt en kärlekssång inspirerad av Paterson's kärleksaffär med Christina Macpherson. Tyvärr för "Banjo", var hans fästmö på åttonde år, Sarah Riley, Christina vän, som finns i huset samtidigt. Det målet slutade i förnedring och var pinsamt för alla inblandade, då Paterson skrev "Waltzing Matilda", och något som kopplar honom till den låt eller händelserna i Dagworth station där sången skrevs, kan man jo gissa om. 
 
Verser tas från speciella händelser som inträffat under 1894  fårklippar strejk. För utan dom instabila och turbulenta händelser av denna strejk, hade "Waltzing Matilda" aldrig skrivits. Denna serie av händelser som kulminerade i den påstådda självmord av Samuel Hoffmeister (The Swagman) bredvid en Billabong nära Kynuna. Men har Hoffmeister sköt sig själv eller var hans död en del av något större i Australiens historia?
 
Fakta om "Waltzing Matilda" var en enorm social och politisk betyddelse i Australiens historia.

"Waltzing Matilda" är verkligen en av världens största folkvisor.

"Waltzing Matilda" skrevs ursprungligen i västra Queensland under januari 1895 av "Banjo" Paterson med Christina Macpherson vid pianot. I vilken tid "Banjo" och Christina blev inblandade romantiskt, vilket resulterar i att Paterson var tvungen att avbryta sitt deltagande med Sarah Riley. (Christina's vän)

Samtidigt som brände ner i förrådet i Dagworth Hoffmeister och död var händelser som ledde Paterson att skriva "Waltzing Matilda", vilket var mer än en isolerad händelse vid en extern liten Billabong i västra Queensland.
 
Banjo Paterson bodde i Sydney i 1894 och som så många andra människor i huvudstäderna längs ostkusten i Australien, trodde han att landet var på randen till inbördeskrig. Under veckorna före händelsen vid Dagworth stationen fylldes Sydneys tidningar med rubriker om våld och mordbrand som inträffade dagligen i inlandet.

Så han befinner sig på Dagworth station där fårklippar huset brann ned under en våldsam kamp.  144  får brändes till döds och en "Swagman" hittades död vid en Billabong, och några ockupanter och tre poliser hävdade att "The Swagman" var död genom självmord.

Händelserna kommer att vara att Paterson skrivar en låt om ett dött får, en Swagman, några ockupanterna, tre poliser och en oförklarlig självmord.  Paterson, poeten, advokaten, soldaten och farmeren, använder händelserna till att skriva verserna av "Waltzing Mathilda".

Och på Dagworth station mitt i detta kaos av en av Australiens största sociala och politiska konfrontationer, hittar Banjo Paterson kärleken i den unga och attraktiva Christina MacPherson, en kvinna som han inte kunde få. Hon spelade en "provocerande melodi" som väckte hans kreativa sinnen.

Och ... Australiens inofficiella nationalsång skapades, nämligen "Waltzing Matilda"!


Australien In English: 

The story of where and when "Waltzing Mathilda" was created:

Over the last hundred years, many people have alluded to Banjo Paterson's love affair with Christina Macpherson at the time, "Waltzing Matilda" was written.  
But this was not the only factor in the creation of Australia's unofficial national anthem, which was also a product of violent conflict during 1894 under the sheep rocks strike.

"Waltzing Matilda" are in two clearly defined parts, a chorus and verses, which also includes two very different stories and feelings. 
Both parts of the song was a carefree response by Andrew Barton (Banjo) Paterson at very deep and more complex events surrounding his life at the time of writing
  
Chorus is undoubtedly and quite simply, a love song inspired by Paterson's love affair with Christina Macpherson. Unfortunately for Banjo, his fiancee in eight years, was Sarah Riley, Christina's friend was present in the house at the same time.
That case ended in humiliation and was embarrassing for everyone involved, which Paterson distanced himself from in the writing of "Waltzing Matilda" and something that connects him to the song or for events at Dagworth station where the song was written.
 
The verses are taken from special events that occurred during the 1894 sheep strike period.  In fact, without the volatile and turbulent events of this particular strike, the "Waltzing Matilda" has never been written. This series of events culminating in the alleged suicide of Samuel Hoffmeister (The Swagman) beside the Billabong near Kynuna. But have
Hoffmeister shot himself or was his death a part of something bigger in Australian history?
 
The facts about "Waltzing Matilda" was a tremendous social and political significance in Australian history.

"Waltzing Matilda" was originally written in western Queensland during January 1895 by Banjo Paterson and Christina Macpherson. In which time Banjo and Christina became romantically involved, resulting in Paterson had to discontinue his involvement with Sarah Riley.
(Christina's friend)

While the burning of the shed in Dagworth and Hoffmeister's death was the event which got Paterson to write "Waltzing Matilda" which was more than an isolated incident by an external small Billabong in western Queensland.
 
Banjo Paterson lived in Sydney in 1894 and like so many other people in the capital cities along the east coast of Australia, he believed that the country was on the brink of a civil war. 
In the weeks preceding the incident at Dagworth station, Sydney newspapers were filled with headlines about violence and arson that occurred daily in the country.

So he is at Dagworth station where the sheep rocks shed was burned down in a violent struggle.
There were 144 sheep burnt to death and a "Swagman" was found dead by a Billabong, and some squatters and three police officers claimed that "The Swagman" was death by suicide.

The events will be for him to write a song about a dead sheep, a Swagman, some squatters, three policemen and an unexplained suicide.
Paterson, poet, lawyer, journalist, soldier and farmer, uses the events to write the verses of "Waltzing Mathilda".

And at Dagworth station, amidst this chaos of one of Australia's biggest social-political confrontation,  "Banjo" Paterson fall in love with the young and attractive Christina MacPherson, a woman he could not get. 
She played a "provocative whimsical catchy melody", he said, which aroused his creative senses.

And ...
Australia's unofficial national anthem was created, namely the "Waltzing Matilda"!  
Portrait of Andrew Barton (Banjo) Paterson  (1864 - 1941)     

Andrew Barton "Banjo" Paterson 
Item 5: Portrait of Christina Macpherson, ca. 1900 [picture] - Part 1
Christina Rutherford MacPhersson


Dette er måske den oprindelige Billabong. Billedet er taget ved "The Combo waterhole", Outback Queensland, ikke langt fra Dagworth Station.Dette er alt hvad der idag er tilbage af Dagworth Station.


Dette Her er "The Blue Heeler Hotel" i Kynuna, hvor "Waltzing Mathilda" for første gang blev spillet for publikum med Christina MacPhersson ved pianoet.

Who’ll Come A Waltzing Matilda With Me?  1957
Once a Jolly Swagman camped by a Billabong .............

 

På hovedgaden i Winton, Queensland, har "Waltzing Mathilda" sit eget museum. Her kan findes mange oplysninger om sangen. Blandt andet, at den måske er skrevet helt tilbage i 1887. Så der er mange forskellige oplysninger om sangens tilblivelse, men der er størst enighed om at 1895 skulle være det rigtige årstal. 

Postkort med sangen Waltzing Mathilda. Ligeså er der tegninger der sætter billeder på historien om den uheldige vandringsmand.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.01 | 14:17

Hej Sven, kig engang herind www.per-anne.dk find ferieture i menuen og Grønland 1989
Mvh. Per Skjødt, søn af den kolde smed

...
04.12 | 16:38

Tak for.. Der er også Thuletræf i Lundeborg, nu Du er fynbo. Mener det er fast Lørdagen efter 6/6 .. Det er godt
www.facebook.com/groups/36418208895/?fref=nf

...
04.12 | 11:25

OK.. Det vil jeg huske når vil skal besøge svigerfamilien, jeg bor ved Middelfart.. Din hk. Side er spændende og jeg er importeret over alt det du har set

...
04.12 | 09:47

deler minder, rygter og lignende over lidt drik og kloge ord. Dér er jeg kommet i mange år på denne dag og hygger. Duk op og fald i snak.. God fornøjelse og hyg

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE