Vores ophold på Sauntehus Slotshotel

Noget af en fuser på Sauntehus !

OBS !!   Desværre ingen billeder af "tekniske" årsager (kvajer).


Lidt om vores ophold på Sauntehus Slotshotel  (in English below) 

Vi har jo tidligere gæstet Hvedholm Slot ved Faaborg på Fyn 2 gange, hvor vi har nydt opholdet til fulde, både hvad værelse, slot, betjening og ikke mindst Gourmetmaden angår.

Så vi var fulde af forventning undervejs nordover fra Utterslev mod Hornbæk, hvor Sauntehus ligger tilbagetrukket fra landevejen. Vi ankommer ved halvtretiden og parkerer bilen ved slottet.  Slot er nu så meget sagt, da jeg nu hellere vil kalde det en jagthytte for det bedre borgerskab. JoJo, det er da stort nok, men det er en lidt kold spand vand i hovedet, at se man har sammenbygget det gamle slot med nogle nye og moderne tilbygninger. Det passer overhovedet ikke sammen og er en klar hån mod det gamle stolte bygninger, hvis jeg må have en mening.

Til venstre for hvad der nok er hovedindgangen, ligger vist køkkenet. Ihvertfald ligger der et større bjerg af affald lige ud til parkeringspladsen, føj!. Det kunne man i det mindste have afskærmet, så ikke man uvilkårligt kommer til at tænke om køkkenet også ser sådan ud. Ufff !

Nå, men Lisa og jeg går rundt og leder efter en reception af en slags i 10 minutter, inden vi tilfældigt finder noget der ligner. Her må vi vente yderligere 5-10 minutter, inden der dukker een mand op i krøllet T-shirt og cowboybukser.  Vi er bestemt ikke sarte, men når man har bestilt og ikke mindst betalt for hvad det skulle være et Slotsophold, kan man ikke være tjent med at ankomme til noget der minder om et 3. klasses vandrehjem, hvad førsteindtrykket angår.

Ikke nok med det,  for samme receptionist har også sin lille datter rendene rundt og lege og vi kan senere finde hendes legetøj, sko og andet tøj spredt lidt omkring på gangene, hvor vi senere gik lidt rundt og forestillede os tingene som de måske var engang i fortiden.

Men altså!  Vi får vores værelse og her er absolut intet at udsætte på det. Pæn størrelse med en dejlig dobbeltseng, dejligt badeværelse med gulvvarme og vistnok slottets eneste altan ud mod haven. Vi fyrer op for varmen og kaster os i sengen for at slappe lidt af, mens vi nok undrer os over den totale mangel på oplevelsen af Slot som vi til fulde havde på Hvedholm Slot.

Ned for at tage slotshaven i øjesyn, men her er skuffelsen omend endnu større.  Godt nok er det ved at være efterår, men når man gerne vil ligne et Slot i brochurer og på nettet, så bør der i det mindste være ryddet op og gjort fint for årstiden til gæsterne, så disse får hvad de har betalt for, nemlig et Slotsophold !  

Men foreløbig nok om det og så ned i spisesalen, hvor den 5-retters meny venter, med vores bestilte Chaplis til forretten og Amarone vin til hovedretterne, plus naturligvis koldt vand.  Til kafffen og kagen nød vi en Portvin af de bedre.  Puha, var blevet lidt nervøs for maden, nu vi havde set og oplevet så meget beklageligt om eftermiddagen. Og så var der tjeneren, eller hvad der skulle ligne en sådan, der var iklædt køkkentøj og viskestykke over armen, alt imens vi måtte vente for længe på retterne, indtil det passede hende at servere. Nej, vi havde ikke travlt, men at sidde unødigt i 10-15 minutter eller længere og vente på næste ret, er for dårligt. MEN! Her vil jeg retfærdigvis fortælle, at maden var absolut perfekt og vi nød kalorierne fra først til sidst, selv med op mod et kvarter mellem retterne, nok på grund af en ret sløv tjener eller kok.

Igen, når man betaler for et opreklameret Slotsophold, skal man også kunne forvente at få det!  Ellers skal prisen ganske enkelt være reguleret ned, med oplysning om der kun er en halv tjener (den anden halvdel vasker op) ligesom servicen på hotellet er så godt som fraværende.  Og så vil det være helt op til kunden, om man vil tage på et discountophold istedet for et forventet Slotsophold hvor det hele fungerer upåklageligt, som vi oplevede det på Hvedholm.

Nå, men vi fik da en rigtig god nattesøvn og stod op til et dejlig bad, inden vi gik ned til morgenmaden. Her var alt hvad vi kunne begære og maverne blev fyldt inden vi tænkte på at komme hjem til Slottet i Utterslev.

Det var det!  Ærgelige og noget skuffede forlader vi Sauntehus Søndag formiddag, for at køre et smut til Helsingør hvor vi futter lidt rundt og kigger på byen, inden vi kører sydover ad motorvejen, med retning mod Byernes by Utterslev, hvor vores eget Slot venter med en sulten kat. Naa, sulten er Pjuske nok ikke, for vores søde nabo Lotte har været inde og fodre hende af et par gange i går og i dag. Så hun kan vel nøjes med at få et kyllingebryst skåret ud når vi ankommer?

Hyg fra 
 
 Lisa & Sven  A bit about our stay at Sauntehus Castle  2010:

We've previously visited Hvedholm Castle near Faaborg on Funen 2 times, where we enjoyed the stay to the fullest, both in the room, castle, operation and not at least what the Gourmet food is concerned.

So we were full of expectation on the way north from Utterslev against Hornbaek where Sauntehus are set back from the road. We arrive at three o'clock and find the car park at the castle.  Castle is now to much to say, now that I'd rather call it a hunting lodge for the bourgeoisie.  Oooyes , it's big enough, but it's a little cold bucket of water in the head to see the owner have combined the ancient castle with some new and modern outbuildings.
It fits not at all together and is a clear affront to the proud old buildings, if I may have an opinion.

To the left of what is probably the main entrance, is shown the kitchen.  At any rate there is a larger mountain of waste next to the parking lot, phew!  It could at least be shielded, so you do not instinctively comes to mind about the kitchen also looks like this.
Ufff!

Well, Lisa and I go around looking for a reception of some kind for 10 minutes before we randomly find something similar. Here we must wait another 5-10 minutes before one man pops up in wrinkled T-shirt and jeans. We are certainly not squeamish, but when you have ordered and paid for no less than what it would be a Castle stay,  you can not be served to arrive at something resembling a third
class hostel, what first impressions are concerned.

Not only that, the same receptionist has her little daughter run around up play and we can later find her toys, shoes and other clothing scattered just around the hallways, where we later walked around and imagined things as they might have been once
in the past.

Anyway!  We got our room and there is absolutely nothing to expose it.  Nice size with a nice double bed, nice bathroom with underfloor heating and probably the only castle balcony facing the garden.
We fired up the heat and throw us in bed to relax a bit while we talking about the total lack of experience of the castle which we had in full on Hvedholm Castle.

Down to take look in the castle garden, but here's the disappointment even greater.  Well , it is about to be autumn, but if you want to look like a castle in catalogs and online, so there should at least be cleaned up and done just fine for the season to guests,  so they get what they paid for, namely
a Castle Stay!

But enough negative thoughts and down at the dining hall where the 5-course meny are waiting,  with our ordered Chaplis to the starter and Amarone wine to main dishes, plus of course, cold water.  For the coffee and cake we enjoyed a Port of the better.  Whew, we was a little nervous about the food, now we had seen and experienced so much regretted the afternoon in the "Castle". And then there was the waiter, or what would look like this, who was dressed in cookware and kitchen towel over her arm, while we had to wait for the courts until it suited her to servers.  No, we did not have a hurry, but to sit unnecessarily for 10-15 minutes or even longer and wait for the next dish is unnecessary.   BUT! 
Here, I have to tell that the food was absolutely perfect and we enjoyed all the calories from first to last, even with almost a quarter between the courts, probably because of a right dull servant or cook.

Again, when one pays for a publicized Castle stay, you should also expect to get it!  Otherwise, the price should be simply regulated down, indicating that only a half serving (the other half washing dishes) and service at the hotel is virtually absent.  
And then it will be entirely up to the customer,  if you will take on a discount stay instead of a projected Castle stay where it all works perfectly, as we experienced it on Hvedholm.

Well, we got a really good night's sleep and got up to a nice bath before we went down for breakfast.  
Here was everything we could ask for and our stomachs were filled before we thought of coming home to the our own palace in Utterslev.

That's it!  Infuriating and somewhat disappointed, we leave Sauntehus "Castle"  Sunday morning to run a trip to Elsinore where we fizzle around and look at the town before we drive south along the highway in the direction of Utterslev where our own castle are waiting with the hungry cat "Pjuske"  Well,  maybe not that hungry, because our sweet neighbor Lotte has been in and feed her a couple times yesterday and today. 
So she may well just to get a chicken breast cut out when we arrive?

Hi from
    Lisa & Sven.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.12 | 16:38

Tak for.. Der er også Thuletræf i Lundeborg, nu Du er fynbo. Mener det er fast Lørdagen efter 6/6 .. Det er godt
www.facebook.com/groups/36418208895/?fref=nf

...
04.12 | 11:25

OK.. Det vil jeg huske når vil skal besøge svigerfamilien, jeg bor ved Middelfart.. Din hk. Side er spændende og jeg er importeret over alt det du har set

...
04.12 | 09:47

deler minder, rygter og lignende over lidt drik og kloge ord. Dér er jeg kommet i mange år på denne dag og hygger. Duk op og fald i snak.. God fornøjelse og hyg

...
04.12 | 09:44

Dig til evt at kmme ind på Hviids Vinstue i København, d 12 i 12 kl. 12 (gerne før for at finde plads) hvor der kommer mange gamle thulefolk og deler minder og

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE