Fotos fra USA og Canada

Billeder fra USA og Canada kommer når vi engang finder dem !

Rasende ærgeligt at billederne måske er forsvundet.På Svenska    and in English   below !


 

-
Her skulle gerne have været lidt forskellige billeder, fra steder min Lisa og jeg så og oplevede da vi fløj fra Kastrup til Seattle, USA og kørte i lejet bil til Canada for at besøge vore dejlige venner Iben og Kim der havde indvitteret os, ligesom vi året efter gæstede USA og Canada igen, blot østfra.  I mangel af billeder, vil jeg hurtigt berette lidt fra de 2 rejser, plus en hurtig tur til Polen efter den anden rejse vestover. 

Turen gik op  gennem USA over grænsen og ind i Canada og videre til Jasper Nationalpark, hvor Iben og Kim ventede os på et dejligt hotel hvor vi kunne nyde livet i Jasper, inden vi kørte med videre nordover og oplevede livet hos dem samt i og omkring Edmonton. Vi var sammen med Iben og Kim en uges tid, hvor vi også besøgte og overnattede hos Ibens bror Jens, der boede med hans kone Alice ude i skovene omkring den lille by Little Smokey. Jens var jagtguide for rige Europærere, der ville på bjørnejagt for at finde Grizzly og sortbjørne i skovene.  Vi havde en dejlig og spændende tid inden vi kørte videre på egen hånd og så lidt af Canada, inden vi returnerede ad Trans Canadian Highway 1 og kørte ind i USA ved grænseovergangen i Sumas.

Et par år senere fløj vi til Newark på østkysten og turede lidt rundt og kørte derfra nordpå op til Buffalo og Niagara Falls og så vestover gennem Canada. Vi kørte igen ind i USA nordøst for Chicago, rundede byen og derfra op gennem Wisconcin og nåede byen Millwaukee med Harley-Davidson fabrikken, som naturligvis skulle besøges. Noget jeg har set frem til i mange år, så det var med øjnene på stilke da fabrikken endelig skulle besøges og examineres ved selvsyn.

Efter at have set de hellige haller i fabrikken, kørte vi igen sydover ned gennem Chicago og derfra østover gennem staterne, blandt andet til byen York hvor Harley-Davidsons motorfabrik ligger.  Det var da bare et Slaraffenland for en gammel Harleygut, at komme ind og se oceaner af nye Harleymotorer stå i uendelige rækker på hylderne og vente på montering.

Vi havde en sjov lille oplevelse udenfor York, da vi fandt et lille motel for natten.  Bestyreren her lignede een fra de gamle Chaplinfilm, med skaldet hoved, skurkeskæg og det hele.  Han lyste op da vi fortalte vi var fra Danmark, for vi kunne måske hjælpe ham?  Han havde kort forinden haft nogle andre Danske gæster, der havde indvitteret ham til "Ringiiii".  Hvad dælen er "Ringiiii", tænkte vi.  Men så fortalte han om en festival og selvfølgelig var det "Ringefestivalen" han mente.

Han troede først de andre havde taget pis på ham, men da vi bekræftede at der rigtig nok er noget der hedder "Ringefestivallen" blev han rigtig glad og var nu sikker på han ville gæste Danmark og Ringe året efter. Vi fik fat i et Danmarkskort og viste ham hvor Ringiiii lå på Fyn og glad var han.

HæHæ. Samme sted var der en møntbox ved sengen, som vi absolut måtte putten en 25 Cent i. Du store parmesanost!  Sengen begyndte at knage og knirke mens sengebunden vred sig op og ned. JaJa, jeg vil ikke komme nærmere ind på, hvad det nok er meningen at det skal bruges til. Men nu gjaldt det bare om at få slukket skidtet, men den blev bare ved. Tror lortet havde sat sig i møntboksen, for efter en halv time måtte jeg ned under sengen og rive ledningen ud så vi kunne få noget nattero.

Puha, vi fik en fin nattesøvn og fandt Newark Lufthavnen næste dag og var heldig, at der var plads på DC-10eren hjem til Dannevang og de bløde senge i Hessensgade 48.

Nå, men det varede kun nogle timer, inden vi fandt et godt tilbud i avisen.  Og så afsted i bilen til Polen og byen Stettin. Her bookede vi ind på Hotel Radisson nogle dage, for at se lidt at byen. Utrolig luksus her på hotellet, der stod i råbende kontrast til byen lige udenfor vinduerne.  Vi sad ved veldækkede borde af overflod, mens fattige mennesker sad lige udenfor vinduerne og tiggede.  Det var dælemig en noget mærkelig oplevelse og det fik tankerne igang, om at vi da vistnok var lidt forfordelt her i livet, bare at kunne rejse når vi ville og hvorhen vi ville.  Vi er heldige !

Jeg håber vi en dag finder bare nogle af billederne fra turen, så jeg kan få sat den ind på siden her.  Jeg kigger overalt og måske er heldet med mig en dag.

😎  Hej fra   SvenPå Svenska   :      ( In English below )


.
  Här skulle vilja ha lite olika bilder från platser min Lisa och jag såg och upplevde när vi flög från Köpenhamn till Seattle och körde i hyrbil till Kanada för att besöka våra underbara vänner Iben och Kim som hade inbjudan oss, och när vi året efter besökte USA och Kanada igen, bara från öster.  
I avsaknad av bilder, kommer jag att berätta snabbt bara från dom två resor.

Vi åkte upp genom USA över gränsen och in i Kanada och till Jasper nationalpark, där Iben och Kim väntade oss på ett trevligt hotell där vi kunde njuta av livet i Jasper, innan vi körde vidare norrut och uppleva livet med dem i och runt Edmonton. Vi var med Iben och Kim ungefär en vecka, där vi också besökte och bodde hos Ibens bror Jens, som bodde med sin hustru Alice ute i skogen runt den lilla staden Little Smokey.  Jens var jaktguide för de rika Européer, som skulle på jakt för att hitta grizzly och svart björnar i skogen.
Vi hade en underbar och spännande tid innan vi körde mot syd och så lite av Kanada, innan vi återvände till den Trans-Kanadensiska Highway 1 och körde till USA vid gränsövergången i Sumas.

Några år senare flög vi till Newark på östkusten och körde norrut därifrån i hyrat bil och upp till Buffalo och Niagara Falls och sedan västerut genom Kanada. Vi körde tillbaka till USA öster om Chicago, rundade staden och därifrån upp genom Wisconcin och nådde staden Millwaukee med Harley-Davidson fabriken, som tydligen måste besökes.
Något jag sett fram emot i många år, så var det med ögonen på skaft när anläggningen äntligen ska besökas och examineras för mig själva.

Efter att ha sett dom heliga salar i fabriken, körde vi tillbaka söderut ner genom Chicago och därifrån österut genom de stater, inklusive staden York där Harley-Davidson motorfabrik ligger.
Det var bara ett eldorado för en gammal Harleygut som kommer in och se massor av nya Harley Motors står i ändlösa rader av hyllor och vänta på installationen.

Vi hade en rolig dag innan vi utanför staden hittade ett litet motell för natten. Chefen här var som en från den gamla Chaplinfilm, med skalliga huvud o skurken mustasch och allt. Han lyste upp när vi berättade att vi var från Danmark, eftersom vi kan kanske hjälpa honom? Han hade nyligen haft några andra Danska gäster som hade bjuda in honom till "Ringiiii". Vad sjutton är "Ringiiii" vi tänkte.
Men då han berättade om en festival och naturligtvis var det "Ringe Festivalen" han pratada om.

Först trodde han att de andra hade tagit pissa ur honom, men när vi bekräftat att det verkligen är förmodligen något som kallas "Ringe Festival",  han blev verkligen glad och var nu säker på att han skulle besöka Danmark och byn  Ringe på Fyn följande året.
Vi köbte en karta över Danmark och visade honom var Ringiiii låg på Fyn och glad han var.

HæHæ. Samma plats, var det en myntbox vid sängkanten, som vi absolut var tvungna att putta en 25 Cent i.  Sängen började strax att knarra och gnissla under sängen och botten krängde upp och ner. Visst kommer jag inte på vad som förmodligen tänkt att användas till. Men nu var det bara om att få stoppad det, men det bara fortsatte.
Tänk skit satt i myntbox en halvtimme var jag tvungen att titta ner under sängen och dra ut sladden, så vi kunde få lite lugn och ro.

Puh, vi fick en god natts sömn och hittade Newark flygplatsen nästa dag och var tur att det fanns utrymme på DC-10an och vi återvände till Dannevang och dom mjuka sängar i Hessensgade 48:e

Tja, det varade bara några timmar innan vi hittade ett bra erbjudande i tidningen. Och sedan ut i bilen till Polen och staden Stettin. Här har vi bokat in på Hotel Radisson några dagar för att se på staden. Otrolig lyx här på hotellet, som stod i kontrast till den verkliga verden precis utanför fönstren. Vi satt vid vackert dukade bord i överflöd, medan fattiga människor satt strax utanför fönstren och tiggeri. Det var en något märklig upplevelse och det blev tankar på gång att vi nog var lite sämre i livet, att bara kunna resa närhelst vi ville och var vi ville.
Vi har tur!

Jag hoppas att vi en dag kommer att hitta några av bilderna från resan, så jag kan sätta in den sidan här. Jag ser överallt och kanske det lyckas mig en dag.

Hälsningar från
  SvenIn English  :

It was intended that here should have been slightly different images (but they have disappeared) from places my Lisa and I saw and experienced when we flew from Copenhagen to Seattle and drove in a hired car to Canada to visit our wonderful friends Iben and Kim who had invited us. And the year after we visited USA and Canada again,  just from the east.
In the absence of pictures, I will quickly tell a little from the 2 trips and a short trip to Poland.

We went up through the U.S. across the border and into Canada and go to the Jasper National Park, where Iben and Kim waited for us at a nice hotel where we could enjoy life in Jasper, before we drove further north and  experienced the life with them in and around Edmonton. We were with Iben and Kim about a week and we also visited and stayed with Ibens brother Jens, who lived with his wife Alice out in the woods around the small town of Little Smokey. Jens was a hunting guide for the rich Europeans, who would go on bear hunting to find Grizzly and black bears in the woods.
We had a wonderful and exciting time before we drove on alone and saw a little of Canada, before we returned at the Trans-Canadian Highway 1 and drove into the U.S. at the border crossing at Sumas.

A few years later we flew to Newark on the east coast and went north from there up to Buffalo and Niagara Falls and then west through Canada. We drove back into the United States east of Chicago, rounded the city and from there up through Wisconcin and reached the city Millwaukee with the Harley-Davidson factory.  This
I've been looking forward to for many years, so it was with eyes on stalks when the plant finally should be visited and examined by my self

After seeing the sacred halls of the factory, we drove back south down through Chicago and then eastward through the States, including the town of York where the Harley-Davidson engine plant is located.
It was just an eldorado for an old Harleyman to come in and see loads of new Harley Motors stand in endless rows of shelves and wait for installation.

We had a fun little experience outside the City when we found a small motel for the night. The manager here was like one from the old Chaplin film, with bald head and a big mustache and all. He lit up when we told we were from Denmark, because we could maybe help him? He had recently had some other Danish guests who had invited him to "Ringiiii". What the heck is "Ringiiii"  wewondered.
But then he told of a festival and of course it was the "Ringe-Festival" he ment.

At first he thought the other Dane had taken piss out of him, but when we confirmed that there really is something called "Ringe-Festival", he was really happy and was now sure he would visit Denmark the following year.
We got a map of Denmark and showed him where "Ringiiii" was located on Funen and happy he was.

HaHa! Same place, there was a coinbox at the bedside, which we absolutely had to putt a 25 Cent in.  The bed started to creak and squeak while the bed bottom wriggled up and down.  Sure, I will not dwell on what is probably supposed to be used for, b ut now it was just about to get it stopped, but it just kept on.
Think the shit was blocked in the coin box for half an hour and I had to go down under the bed and pull the cord out so we could get some peace and quiet sleeping time.

Whew, we got a good night's sleep and found the Newark airport the next day and was lucky there was room for us on the DC-10 returning to Denmark and our soft beds at home.

Well, it lasted only a few hours before we found a good offer in the newspaper.   And then off we go in our car to Poland and the city of Stettin. Here we booked into the Hotel Radisson for a few days to see the town. Incredible luxury here in this hotel, which stood in big contrast to the city shouting just outside the windows. We sat at beautifully laid tables in luxury, while poor people were sitting just outside the windows and begging. It was a somewhat strange experience and it got thoughts going on that we probably were a little lucky in life,  just being able to travel whenever we wanted and wherever we wanted.
We are lucky!

I hope one day we will find just some of the pictures from the trip, so I can put it into the page here.
I look everywhere and maybe the luck are with me some day.

Hi from
 Sven


Der er endnu ingen billeder i fotoalbummet.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

08.10 | 01:19

My email: sven-hansen@live.dk

...
08.10 | 01:18

Hi Michael
IF I should to be convinced to sell, the price would be $ 18,000 which is normal in Denmark, due to our high taxes. A NEW Harley costs $ 95-115000

...
07.10 | 01:30

Hello I’d like to buy your motorcycle and I am actually from Chicago IL. My cell is 708 area code 821-3181

...
26.08 | 15:07

Kære Claus
Jeg kan anbefale Facebooksiden "Thule Air Base - past and present". En facebookside med 5300 medlemmer, så måske dér er en chance.. God vind med det.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE