Frieserhopper på Stutteri Færch

Rymkje fan 'e Ald Feart
Dryske fan Færch

Sif fan Færch
Zahra fan Færch