Frieserhopper på Stutteri Færch

Rymkje fan 'e Ald Feart
Dryske fan Færch

Sif fan Færch 
Eos fan Færch
Gry fan Færch