Gry fan Færch

Gry fan Færch

Race: Frieser
Kåringsstatus: Vb M
Køn: Hoppe
Født: 11.04.2018
Far: Jehannes 484 (Tsjalle x Oepke)
Mor: Sif fan Færch, Ster (stam 143)
MF: Olrik 383 Sport

Gry fan Færch (Jehannes x Olrik)

Afkom:

2021 - Insemineres m/ Menne 496 (Norbert 444)

Gry fan Færch (Jehannes x Olrik)
Gry fan Færch