Marrondales Diede

Geboren 2 februari 2020
NHSB 3185732

HD A, ED vrij, CD vrij

 

Dauwe Kjeld fan è Grûn Dollers

Kjeld v. Holwerda Sathe

Borke v. Marhé Ke

Imke Fardou v. Holwerda Sathe

Akke fan è Grûn Dollers

Bartelt Boica fan de Moaie Hovingen

Goaitske Roefke fan è Âlde Leane

NJK, NK Marrondales Yldau

Lokke Abe ut it Hounen Hus

Abe fan it Roekebosk

Jetje Teuntje ut it Hounen Hus

NJK, NK Wyke Bente vd Wagenschuur

NJK, NK Marrondales Hessel

Bente Sietske vd Wagenschuur