R E G L E R


Reglement for Sørlandsappellen Revidert 21.11.2021
Endret rulleringsplan pkt 22

NB!  «SA» benyttes videre i reglementet i stedet for Sørlandsappellen.

1.        SA er en uoffisiell cup som består av Arendal hundeklubb, Lillesand hundeklubb, Kristiansand hundeklubb, Vennesla hundeklubb og Kragerø hundeklubb. ( Tvedestrand hundeklubb kan tiltre etter søknad )

  1. SA består av 4 stevner i sesongen. Cuprunden fordeler seg slik:

Oktober – November – Mars – April. Tidspunkt avgjøres på Utvalgets siste møte som bør avholdes sammen med siste runde i cupen.

  1. SA utvalget (SAU) består av en representant fra hver av deltagerklubbene. Leder av utvalget velges av utvalget. Utvalgets medlemmer har funksjon periode fra mars til og med mars.

Regelendring skal opp i de respektive klubbers styrer og kan da endres ved flertall.

  1. Klasseinndeling er: Rekrutt, Klasse 1, Klasse 2, klasse 3 og FCI klasse3. Alle klassene kjøres etter reglene for lydighetsøvelser NKK.
  2. Man skal helst benytte autorisert dommer i klasse 2,3 og FCI 3. I de to laveste klassene kan det benyttes kvalifisert personell, denne skal da ha en gjennomgang med den autoriserte dommeren før stevnet. Autorisert dommer betales etter NKK sin tariff, kvalifisert person lønnes med halvparten av hva en autorisert dommer får. Kjøregodtgjørelse er lik for begge og følger NKK sin tariff.
  3. Går en klubb i underskudd ved et stevne og denne skyldes dommerutgift kan SAU innvilge et tilskudd på inntil kr 600. For å holde en lik linje for alle klubbene BØR det ikke gis dommergave.
  4. Startkontingent er kr 200. Fra og med hund nr. 2 betales kr 150 pr/hund. Av dette betales kr 25/pr hund til SA. Pengene overføres til konto i sparebanken sør senest 1 mnd. etter stevne. Konto nr.: 2801 51 90169. Kontoen disponeres av utvalgets leder.
  5. Påmelding: Felles påmelding sendes fra den enkelte klubb til kontaktperson for den klubb som arrangerer.

Ved påmelding skal det noteres om hunden skal trene eller konkurrere

Startavgift kan betales til ansvarlig klubb`s konto eller ved henting av start nr. Det gjøres av klubbens kontaktperson eller den som har fått ansvaret. Påmelding er bindende og klubben er ansvarlig for å få inn avgiften.

 9.

Premiering i delkonkurranse er samme som i cup. Ved poenglikhet skal plassen      deles og det blir gitt lik poeng i cup. Premien er det opp til arrangerende klubb å bestemme, men 1 premie skal ikke overstige kr 150 i verdi.

10.
Premiering i cupen: Cup mester og til de 4 neste i hver klasse.  Premie til  cup mester bør ikke overstige verdi på 250 kr. De 4 øvrige gjenspeiler nivået nedover. Den klubb som har siste stevne i cupen står for innkjøp og utdeling. Kostnadene skal dekkes av kassen til SA.

For å oppnå cup premie må ekvipasjen ha deltatt på minst 3 stevner og oppnådd poengsum som tilsvarer 3 premiering eller bedre i henhold til NKK sin premieskala. Klasse 1 og 2 minimum 100p, Klasse 3 og FCIkl3 minimum 192p.

For rekruttklassen gjelder deltagelse på minst 3 stevner.

Poengberegning:

Nr.1         25 poeng

Nr.2         23 poeng

Nr.3         21 poeng

Nr.4         20 poeng

Nr.5         19 poeng

Osv.

For en ekvipasje er det poengsum fra de 3 beste stevnene som teller. Ved like resultater etter tre gjeldende konkurranser: skille mellom høyest oppnådd poengsum på siste gjeldende stevne, fortsatt likhet benyttes 2 gjeldende stevne, fortsatt likhet benyttes første gjeldende stevne.

11.
Klasseinndeling: Følger NKK sitt program
Rekruttklassen (bronsemerket NKK)
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
FCI Klasse 3
12.
Ekvipasjen kan ikke melde seg på i lavere klasse enn de konkurrerer offisielt. Ekvipasjen kan melde seg på i samme eller høyere klasse enn de konkurrerer i offisielt. Ekvipasjen kan delta ut sesongen i den klassen de startet cupen, selv om de offisielt går opp en klasse. Ekvipasjer som ikke konkurrerer offisielt, kan etter en sesong i samme klasse gå opp en klasse neste sesong. De 5 beste i klasse rekrutt må, dersom de har oppnådd 2 førstepremier rykke opp til neste klasse neste sesong. Ekvipasjer i kl. 1, 2 og 3 med minst to 1. premier kan gå 2 sesonger i samme klasse.

13.
Løpske tisper: her følges NKK sine regler. Det vil si tillatt bare i FCI Klasse 3.

14.
Gyldig vaksinasjon: Ansvar legges til egen klubb!!

15.
Cup ekvipasje består av en hund og samme fører. Aldersgrense er 13 år. Hund 9 mnd. i rekrutt, for øvrig NKK sine regler. Det er ikke tillatt å stille i 2 klasser med samme hund

16.
Sørlandsappellen er en uoffisiell konkurranse og arrangeres etter NKK sitt regelverk + lokale vedtak. Det vil si at det er en oppmykning når det gjelder hva som kan tillates inne i ringen osv. Følgende gjelder for trening:

Dersom stevnet benyttes som trening skal dommer og ringpersonell ha beskjed før konkurransen starter. Denne vil da ikke medregnes i cup og skal heller ikke ha karaktersetting av dommer. Det skal gis en muntlig kommentar der dette lar seg gjøre.Godbiter er ikke tillatt.
Benytt leker ol. , verbal belønning og ekstra kommandoer.

17.
Saker som ønskes tatt opp i SAU sendes til leder i SAU.

18.
SAU leder kaller inn til møter. Det bør avholdes minst 2 møter. Alle klubber har møteplikt. Hver klubb har 2 stemmer selv om det stiller bare 1 representant. Ved stemmelikhet har SAU leder dobbeltstemme.

19.
Møtereferat sendes kontaktpersoner senest 14 dager etter møtet. Cupresultat sendes leder som legger disse ut på hjemmesiden til SA.     Det er klubben der hvor møtet avholdes som skal skrive referat

20.
Hvis en ekvipasje av forskjellige årsaker ønsker å gå ned en klasse, kan dette søkes om til styret i SA. Søknaden må inneholde en begrunnelse.

21.
Ved oppløsning av SA skal dette godkjennes av de samarbeidende klubber. Oppsparte midler gis i sin helhet til blindeforbundet øremerket
«førerhund opplæring»

22.
Rullering av cup:

1. Lillesand          2. Arendal   3. Kragerø    4. Vennesla    5. Kristiansand    

 

   2021/22

 2022/23

  2023/24

 2024/25

 2025/26

3

2

1

5

4

4

3

2

1

5

5

4

3

2

1

1

5

4

3

2