Budsjettjusteringer i DNT

Skrevet av Marius Lundstein,  28.05.2020
 

Som et resultat av bortfallet av statsavgiften har styret i DNT i dag foretatt justeringer i budsjett for 2020.

Selv om det har blitt gitt fritak for statsavgiften på totalisatorspill i 2020 er økonomien til norsk travsport anstrengt og usikker. Signaler om spillgrenser og usikkerhet om hva som skjer med statsavgiften framover forsterker dette. I en usikker tid, spesielt med tanke på fremtidige rammebetingelser, ønsker ikke Det Norske Travselskap (DNT) å bruke penger før de er tjent. DNT er imidlertid opptatt av å gi sporten en så stor forutsigbarhet som mulig. Premier har blitt pekt på av de aktive som det viktigste virkemiddel for ekspansjon og positivitet i sporten. Derfor har styret i DNT i første omgang prioritert midler til premieøkning.

Under styremøtet i DNT i dag ble det fattet vedtak om at 40 millioner kroner settes av til sporten gjennom midler til hesteeier- og oppdretterpremier, samt avlsstimulerende tiltak. Avsetningen til premier fordeles på premiefond og til premiematrisen for 2020 som vil bli forvaltet av Norsk Trav AS.

Det er i tillegg satt av 2,3 millioner kroner til lokale banebidrag i 2020 som forvaltes av DNTs DU-utvalg.

Premieøkninger fra 1. juli

Skrevet av Tron Gravdal,  28.05.2020
 

Under dagens styremøte i Norsk Trav AS ble det vedtatt endringer i premiebudsjett fra 1. juli. 

I tråd med tidligere signaler gitt av styret i Norsk Trav AS blir det iverksatt fire tiltak;

-        Styrking av premienivået i V75

-        Styrking av premienivået i V75-Bonus

-        Sikring av superdager på banene Forus, Bergen og Leangen

-        Bedret premienivå i hverdagstravet gjennom en heving av standard premieskala

I V75 ble premienivået hevet med 120.000 kroner pr løpsdag da V75-stevner på norske baner ble gjenopptatt fra og med lørdag 2. mai. Dette premienivået videreføres ut året.

På V75-Bonus-dager høynes premiebudsjett med kr 24.000 pr løpsdag. Det gir i utgangspunktet to løp med førstepremier på kr 20.000, tre løp med førstepremier på kr 22.000, to med førstepremier på kr 24.000, samt ett ekstraløp med førstepremie på kr 15.000 pr. dag.

Superdager på Forus, Bergen og Leangen sikres ut året. Utover budsjett for normal V65-dag ligger det kr 50.000 ekstra pr. dag på disse løpsdagene. Det legges opp til at det avvikles en superdag pr. måned pr. bane fra og med juli og ut året.

På hverdagstrav (V65) løftes standard førstepremier til kr 15.000. Samtidig legges det opp til breddepremiering på hverdagstravet (i løp med førstepremier på kr 15.000 og mindre), gjennom at eventuelle 7ende- og 8endepremier premieres med kr 2.000.

Det vil gi følgende premieskala; 15.000-7.500-5.000-3.500-3.000-3.000-(2.000)-(2.000).

I løp med kr 15.000 eller mindre brukes det breddepremiering etter følgende oppsett;

8 eller færre startende; 5 premier

9-11 startende; 6 premier

12-13 startende; 7 premier

14-15 startende; 8 premier

Med det nye premieoppsettet legges det opp til seks løp med førstepremier på kr 15.000, samt to løp med førstepremier på kr 12.000. Dette gir ett premiebudsjett pr. løpsdag på kr 292.000. Det er en økning på drøyt kr. 20 000 pr. løpsdag.

Under koronaperioden har det vært avvist mye hest, og i enkelte klasser (grunnlag) har det vært vrient å komme med i løp. Derfor settes det av midler til å kunne dele løp ved behov i tiden som kommer.

Mønstringsløp

Det ble besluttet at det skal avvikles mønstringsløp med godtgjørelse for ett godkjent løp. Denne godtgjørelsen blir på kr 5.000. Hver hest kan starte inntil to løp. Mønstringsløpene avvikles i perioden fra og med 1. juli til og med 30. november.

Informasjon om avlsstimulerende tiltak

Skrevet av Marius Lundstein,  22.05.2020
 

DNT iverksetter strakstiltak for avl av travhester i Norge i 2020. 

Du finner viktig informasjon om tiltakene under "avl" på travsport.no. Trykk her for å gå direkte til siden.

Skjema for søknad om drektighetstilskudd 2020 er lastet opp på siden for "skjemaer og informasjon". 

Har du spørsmål om avl av travhest? Ta kontakt med oss! 
post@travsport.no / 22 95 60 00

Oversikt over proposisjoner juni 2020

Skrevet av Jan-Inge Ringen,  21.05.2020
 

Da det på grunn av korona-situasjonen ikke ble laget løpsbulletin for mai og juni - legger vi her ut både en samlet og en geografisk oversikt over de gjeldende løpsproposisjonene for juni måned

Løpsbulletinen for juli og august er derimot tilbake i sin ordinære form og sendes til trykk ca. den 10.juni med påfølgende distribusjon deretter. Ventelig vil alle abonnenter og andre ha mottatt løpsbulletinen for juli og august, senest 20.juni.

Proposisjonene for juni finner man her:

Proposisjoner for alle Østlandsbanene inkl.Sørlandets Travpark

Proposisjoner for Sørlandets Travpark

Proposisjoner for Bergen Travpark

Proposisjoner for Forus Travbane

Proposisjoner for Leangen Travbane

Proposisjoner for Harstad Travpark

Merk at vedleggene i praksis er utskriftsversjoner av løpsdagene i løpsdagskalenderen, derav henvises det i proposisjonene til antall anmeldte hester i hver av proposisjonenen på det tidspunkt(21.mai) når disse ble hentet ut.

Ponnilandsleiren 2020

Skrevet av Marius Lundstein,  14.05.2020
 

Årets ponnilandsleir var opprinnelig planlagt avholdt av Innlandet Travforbund på Biri Travbane, men på grunn av koronapandemien endres planene.

Ponnilandsleiren er en årlig tradisjon og arrangeres av travforbund i Norge i samarbeid med Det Norske Travselskap (DNT). Ponnilandsleiren er et stort arrangement og samler normalt ca. 450 personer.

Med forbehold om fortsatt begrenset smittespredning i Norge har myndighetene signalisert at de fra 15. juni vil tillate arrangementer med maksimalt 200 personer. Dette er et antall som gjør at en ponnilandsleier ikke vil la seg gjennomføre. DNT har derfor i samråd med Innlandet Travforbund kommet frem til at årets ponnilandsleir avlyses. Derimot ser vi på muligheten for regionale samlinger.

Med forbehold om økning i antall personer fra 15. juni kan det være at det lar seg gjennomføre regionale samlinger med aktiviteter for barn og ponni. DNT jobber derfor nå med et konsept som baserer seg på regionale samlinger med aktiviteter for barn og ponni.

På nåværende tidspunkt kan vi ikke si noe konkret om slike samlinger, da det avhenger av koronapandemiens utvikling og de nasjonale føringene for å redusere spredningen av smitte. Men, vi jobber med saken og vil komme med informasjon så snart vi har dette.    

Alt om ponnitravet får du på www.ponnitravet.no  

 

Nav: Kompensasjon for tapt inntekt

Skrevet av Marius Lundstein,  13.05.2020
 
Selvstendig næringsdrivende og frilansere.
 
 

Gjennom Nav er det opprettet en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere der man kan søke om kompensasjon for tapt inntekt. 

Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere mister inntekter som følge av koronautbruddet. Det er derfor opprettet en midlertidig ordning for å kompensere tapet av inntekt hos Nav. Søknad om kompensasjon sendes etterskuddsvis for hver ny måned med tap av inntekt. 

Les mer om ordningen

Søk om kompensasjon 

Avlsstimulerende tiltak 2020

Skrevet av Marius Lundstein,  12.05.2020
 
Pressemelding: Avlsstimulerende tiltak 2020.

Styret i Det Norske Travselskap har besluttet å iverksette avlsstimulerende tiltak for årets avlssesong.

I forbindelse med fjerning av statsavgiften på totalisatorspill har Norsk Rikstoto (NR), Norsk Jockeyklub (NJ) og Det Norske Travselskap (DNT) kommet til enighet om disponering av de midlene som frigjøres fra statens ettergivelse av avgiften for 2020. Norsk Rikstoto har signalisert ovenfor sporten at en betydelig sum skal benyttes til avlsstimulerende tiltak så raskt som mulig. En solid, norsk løpshestpopluasjon har betydning for NR`s mulighet til å kanalisere spill gjennom sitt ansvarlighetsregime og for de finansielle resultater de kan klare å skape.

DNT har med bakgrunn i dette jobbet med forslag til avlsstimulerende tiltak som kan iverksettes i 2020, og dette ble presentert for styret i DNT 11. mai. Styret i DNT er av den oppfatning at året 2020 representerer en spesielt utfordrende situasjon for avlsarbeidet, og at det må iverksettes strakstiltak for å sikre den fremtidige populasjonen av travhester i Norge.

Styret i DNT vil presisere ovenfor norsk travsport at de avlsstimulerende tiltakene er å anse som en del av en større pakke, når det kommer til disponeringen av statsavgiftens frigjorde midler. Det er allerede gjort et løft i premiene i V75-løpene, der en stor del av premiene tilfaller norskfødte hester. I første rekke må en norsk populasjon av travhester sikres før en kan arbeide videre med travsportens øvrige verdikjeder.

Styret i DNT er også kjent med den vanskelige finansielle situasjonen i organisasjonsleddene, blant annet i forhold til drift og vedlikehold av treningsanlegg. Styret i DNT vil behandle hvordan de resterende midlene som tilføres sporten fra bortfallet av statsavgiften i 2020 skal disponeres under sitt styremøte 28. mai

Avlsarbeidet som berøres i tiltakene bestrebes å videreutvikles til neste år så lenge økonomiske forutsetninger tilsier det. Vedtakene er imidlertid gjennomførbare i 2020 grunnet ettergitt statsavgift.

Tilskuddsordning for avl av norskfødt travhest

Styret diskuterte ulike tilskuddsordninger som handlet om bedekningstilskudd, drektighetstilskudd og følltilskudd.

Styret konkluderte med at et drektighetstilskudd vil ha den ønskede effekt, som også lar seg gjøre gjennomført på en kontrollert måte. De vedtok derfor at når en norskregistrert hoppe er konstatert drektig av veterinær gjennom ultralydundersøkelse i løpet av året 2020, minimum 35 dager etter siste bedekning/inseminering, utbetales kroner 7000 til eier av hoppen. Utbetaling skjer på bakgrunn av innsendt veterinærbekreftelse til DNT. Ved levende født føll er eier av hoppe pliktig til å registrere føllet i DNT. Dersom føllet blir registrert i et annet land enn Norge er eier av hoppe pliktig til å tilbakebetale tilskuddet.

Tiltak for å motvirke innavl på kaldblodshester

DNT har et særskilt ansvar for den norske kaldblodstraveren, som én av fire nasjonale hesteraser. Det er den eneste av disse fire hesterasene som ikke er rødlistet. Grunnen er at vi har funnet et attraktivt bruksområde for hesten.

DNT har imidlertid de senere årene erfart en større og større utfordring med tanke på innavl når det gjelder rasen. Innavlsutfordringen øker betydelig med en lavere populasjon, og populasjonens størrelse har gått gradvis nedover det siste tiåret. Det foreslås derfor en økonomisk stimulans til at oppdrettere kan velge hingster som gir en lavere innavlsgrad for sine føll enn de ellers ville ha valgt.

Tiltaket som foreslås vil gjelde økonomisk stimulans til fødte føll i 2021. Dersom tiltaket skal gjelde ut over dette forutsettes at statsavgiften fjernes permanent.

Styret i DNT har besluttet at norskfødte kaldblodsavkom som registreres som levende født i DNT i 2021 som resultat av parringer der foreldre ikke har felles besteforeldre (ikke tettere parringer enn 3+4 eller 4+3), utløser kroner 3000 i tilskudd til oppdretter.

Klasseløpsauksjonen 2020

I april vedtok styret å tilby oppdrettere av norskfødte travhester en felles salgskanal høsten 2020 og ga administrasjonen i oppgave å finne en tilpasset salgskanal for situasjonen som travsporten befinner seg i.

Med usikkerheten som koronapandemien bærer med seg, vil en fysisk auksjon ha for stor risiko knyttet til både gjennomføring og økonomi. Ved en internettauksjon vil DNT kunne gi forutsigbare rammer for en rimelig salgskanal for oppdrettere av norskfødte travhester i 2020.

Administrasjonen la frem et forslag til gjennomføring av internettauksjon som styret stilte seg bak. Det vil nå utarbeides et påmeldingsskjema og administrasjonen vil beslutte en påmeldingsfrist med det første.

Avlsfond

Høsten 2018 vedtok styret i DNT å etablere et avlsfond med virkning fra og med 2019.

Fondet skulle finansieres med midler fra DNTs andel av startavgiften. Banenes andel ble inntil videre holdt utenom, men med den forutsetning at DNT skulle bestrebe å fullfinansiere fondet også med banenes andel av startavgiften så raskt som mulig.

Styret i DNT har besluttet å finansiere opp fondet med tilsvarende beløp som banenes andel av startavgiften var for 2019 og vil være for 2020. Dette beløpet utgjør 3 millioner kroner.

Før det kan utbetales midler fra fondet må egenkapitalen i DNT styrkes slik at man har stabile likvider over tid til å gjennomføre intensjonen med fondet. Dette kan først være mulig på det tidspunkt hvor statsavgiften på totalisatorspillet er permanent fjernet.

                       

Les DNTs styreprotokoll her. 

Det Norske Travselskap 
Oslo, 12. mai 2020

Nye løpsdager samt info om start-tider

Skrevet av Tron Gravdal,  11.05.2020
 
 

I samarbeide med Norsk Rikstoto har DNT/Norsk Trav nå lagt opp til ytterligere tre nye løpsdager i perioden frem mot 15. juni. Deretter planlegges det å gå tilbake til normal terminliste.

Nye løpsdager:

Den første av disse tre løpsdagene kommer allerede på Bjerke lørdag 23. mai. Da legges det opp til en «Breddeløpsdag» på formiddagen. Sulkyløpene denne dagen vil forbeholdes kusker som kjørte maks 400 løp i 2019. Nesten alle løpene har avvisning etter siste startdato, og poengbegrensning. Løpene går med maks 12 hester pr. løp og sju faste premier. Det kjøres med førstepremier på kr 12.000 denne dagen. Denne dagen vil forhåpentligvis en del av det hestemateriellet som ikke har kommet med i løp den siste tiden kunne få en ekstra mulighet.

Ett lignende opplegg legges det opp til i Bergen mandag 25. mai. Der legges det i utgangspunktet opp til ettermiddagstrav. Løpene vil i noe mindre grad være stengt på poeng, men datoavvisningsprinsippet vil i stor grad benyttes.

Den tredje «nye» løpsdagen kommer som fransk lunsj på Bjerke mandag 8. juni.

Start-tidspunkter:

Det har kommet en del tilbakemeldinger på starttidspunktene i den perioden vi nå er inne i. I perioden med «Koronastengt» travsport har det vært stor interesse for å spille mot norske løp fra utenlandske aktører. For å optimalisere inntektsgrunnlaget har det derfor vært kjørt på litt andre starttidspunkter enn vi er vant til. For noen passer det bra med ettermiddagstrav, mens for andre passer kveldstrav bedre. Klart størst diskusjon knytter det seg til de relativt sene kveldsarrangementene. Når det gjelder V75 har det i den perioden hvor vi kun avvikler sju løp på norsk bane blitt gjort et valg om å legge dette til kveldstid. Dette er planlagt gjort for perioden fra og med 2. mai og frem til og med løpsdagen på Forus 6. juni. Etter dette går vi tilbake til «normalt» stevneavviklingstidspunkt for V7. Dette gjøres samtidig som vi øker antall løp, og dermed har et fullgodt eget spilltilbud på lørdagene.

Søndag 31. mai avvikles Solvallas Elitlopp. Siden Elitloppet i år vil arrangeres uten publikum valgte Svensk Travsport og Solvalla å legge stevnet senere enn normalt. I Norge var det allerede terminfestet to løpsdager denne dagen. Med det prekære behovet for startmuligheter ønsker vi selvsagt at begge disse løpsdagene kan avvikles. Derfor er det besluttet å avvikle en løpsdag i forkant av stevnet på Solvalla og en i etterkant av Solvallas stevne. Det betyr at Biri får spesielt sen stevnestart denne dagen, men vi valgte å gå for den løsningen da det er pinsehelg og fridag for mange på mandag. Ved denne plasseringen av stevnet vil det ligge til rette for unik oppmerksomhet og potensielt svært god omsetning mot løpene på Biri.

De aktive har stilt opp på en veldig positiv måte for å bidra til god inntjening for hestesporten i den tiden vi er inne i. Vi håper derfor også at dette kan gjelde for løpsdagen på Biri 31. mai. En god inntjening sørger som kjent for mere midler tilbake til sporten, og slik det planlegges nå vil vi kunne få til et noe forbedret og stabilt premienivå utover i 2020.

Endring i forskrift om karantene

09.05.2020
 

Helsedirektoratet har varslet DNT om at det er foretatt endring i unntaksbestemmelsene om karanteneplikt.

Siden mars har travsportens utøvere vært underlagt karanteneplikten som har vært gjeldende ved innreise til Norge. Helsedirektoratet har nå varslet at det med virkning fra 7. mai er foretatt endringer i unntaket fra Covid-19-forskiften, noe regjeringen bekjentgjorde under sin pressekonferanse torsdag kveld.

Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge, eller Finland og Norge, under reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene, eller når de er i arbeid, er unntatt fra karanteneplikt i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid.

Endringen betyr at våre næringsdrivende utøvere kan utføre sitt arbeid på travbaner i Norge selv om de har deltatt på travløp i Sverige eller Finland de siste 10 døgn. Forbudet mot å bruke treningsanlegg eid eller finansiert av DNT, dets organisasjonsledd  eller eide aksjeselskaper, oppheves også for denne gruppen.

Det betyr at vi snarest vil foreta endringer i egenerklæringsskjema som gjenspeiler denne endringen.

Dette innebærer også at DNT vil gjenoppta virksomheten med utstedelse av startpapirer til Sverige.

Bestemmelser om smittevern på travbanen

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  05.05.2020
 

Det er utarbeidet egne bestemmelser om smittevern og kontaktbegrensning som gjelder for alle løpsdager som avvikles i denne perioden der samfunnet er pålagt restriksjoner for å bekjempe korona-viruset.

Bestemmelsene om smittevern og kontaktbegresning er en forutsetning for de tillatelser som er gitt for at travsporten kan avvikle travløp i denne perioden. Det er derfor svært viktig at løpsdagene gjennomføres i tråd med bestemmelsene, og at hver og én som er til stede på travbanen etterlever dette.

Det er spesielt viktig å minne om de bestemmelser som omfatter begresning i antallet personer i hesteringen, der det tillates kun én person pr. hest, samt bestemmelsene om henting og overlevering av hest i forbindelse med oppvarming og løp.

I tilfeller der man er to til å transportere hesten, skal den personen som ikke håndterer hesten på banen oppholde seg i eller ved transporten under hele løpsdagen. Det vil si at vedkommende kan hjelpe til med av- og pålessing av hesten på transport, skru hjul på sulkyen ved transporten etc. Men vedkommende kan ikke bære/trille utstyr fra transporten og til hestens påselingsboks, leie hesten rundt i hesteringen eller gå opp til gjerdet for å se oppvarming eller løp etc.
I denne perioden vi nå er inne i, innvilges ingen søknader om å være mer enn én person pr. hest.

Kusk/rytter skal hente og levere alle hester i dennes påselingsboks. Dersom trener/oppasser skal jogge/skritte hesten selv, skal hesten likevel bindes fast, slik at kusk og trener/oppasser kan holde nødvendig avstand til hverandre ved overlevering av hesten. 

Brudd på bestemmelsene om smittevern og kontaktbegrensning vil bli rapportert til banedommernemnden og sanksjonert. Ved svært alvorlige, eller gjentagende overtredelser, kan banedommernemnden i tilegg beslutte å bortvise kusk/rytter og/eller stryke hest fra travløp.

Er du usikker på om du kjenner bestemmelsene om smittevern og kontaktbegresning på travbanen? På temasiden for koronavirus finner du all informasjon du trenger.

Travløp etter normal terminliste fra 15. juni

Skrevet av Marius Lundstein,  30.04.2020
 

Fra og med mandag 15. juni planlegges kjøredagene avholdt etter normal terminliste.

DNT og Norsk Trav planlegger å følge normal terminliste for kjøredager fra og med mandag 15. juni. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det kan komme enkelte endringer. 

Informasjon fra styreleder

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  30.04.2020
 

Styreleder Knut Weum informerer her om notat meddelt landsrådet i DNT onsdag 29.april. 

Økonomi og statsavgift

Etter styremøte 17 april og offentliggjøring av protokoll fra angjeldende møte finner jeg det nødvendig å orientere Landsrådet i detalj bakgrunnen for hvorfor det ble avstemming rundt spørsmålet om å øke premieutbetalingene kortsiktig og under kommando av Norsk Rikstoto. Selv i disse koronatider henger alt sammen med alt. Den hele historien er som følger.

For det første må det slåes fast at vi har fått i gang travet under strengt regime og på tross av det totale strenge smittevern som fortsatt gjelder her i landet. For det andre har vi klart å få ettergitt totalisatoravgiften fra og med 1. januar 2020. For det tredje har vi fått på plass at vi fortsatt skal ha eget spillselskap. Alt dette var bakgrunn da vi fikk til behandling i krisegruppen et forslag fremlagt av administrasjonen om å vurdere et tilbud fra Norsk Rikstoto om en tilleggsytelse der vi skulle få utbetalt premier for 8 løp selv om vi kun hadde tillatelse til å gjennomføre 6. løp pr. dag på det tidspunktet. I krisegruppen er styreleder, nestleder, generalsekretær og daglig leder NT faste medlemmer. Krisegruppen drøftet forslaget der de politiske medlemmene ikke kunne godta tilbudet med de betingelser som NR hadde satt opp. Diskusjonen endte opp med at generalsekretæren krevde saken fremmet for et samlet styre under henvisning til at saken var av politisk karakter. Styreleder henviste til tidligere styrevedtak der han og nestleder hadde fått alle nødvendige fullmakter for å gjennomføre hastesaker. På tross av dette trakk ikke generalsekretæren sitt krav og derved ble møtet avbrutt og styreleder innkalte styret til hastemøte samme dag..

Resultatet av styremøte finner dere i utsendte styreprotokoll nr. 6.

På bakgrunn av flertallsvedtaket i styremøte nummer 6. kan saken summeres opp slik:

Adm. i NR tilbød premiepenger for 8 løp hverdag og 9 løp lørdag, mot at disse ble betalt ut for gjeldende løpsdag. Dette fikk ikke tilslutning av flertallet i styret. Dette ville medført noe høyere premieutbetalinger på samtlige opprinnelige terminfestede løpsdager i perioden. Spesielt ettermiddagstrav på onsdagene ville fått (kunstig) høyt premienivå. Fra 15. Juni ville alle løp gå tilbake til budsjettert premiematrise nivå.

Flertallet ønsket ikke en slik kortsiktig løsning hvor Rikstoto styrer alle detaljer. På bakgrunn av & 7 møte og holdningene i Rikstoto er det særlig viktig å fokusere på at vi ikke godtar diktater, men skal ha en dialog selskapene imellom på hvordan penger skal fordeles. En slik dialog startet rett etter at vi avslo tilbudet fra Rikstoto. Dette ga sett fra vårt ståsted meget positive resultater og førte til at:

Utbetaling av premier i forhold til budsjett 8 løp hverdag og 9 løp lørdag i perioden 19. April til 12. Juni. DNT står fritt til å forvalte bruken av premiepengene, uten tidsbegrensninger.

Dette finansierer:

 • Økte premier V75 i hele perioden
 • Ny V75 omgang 30. Mai
 • 4 stk. Divisjonskvalifiseringer på Leangen
 • Midler i reserve slik at vi kan opprettholde premienivå i V75 videre utover sommeren / høsten

Så er det nødvendig å minne Landsrådet om følgende:

I landsråd på Nannestad høsten 19 ble det presentert modell for premieprofil 2020.

 • Breddepremiering på hverdagstrav
 • Superdager Bergen, Leangen, Forus
 • Oppjustering av V75 premiene

Styrets flertall akter å følge dette oppsettet så snart man får økonomiske forutsetninger, og vi har startet med noe løft i V75.

Så over til pågående drøftinger i §7 møte 24. april. Våre standpunkter i dette møte fulgte samme hovedretning som flertallet la opp i styremøte 17. april. I all hovedsak dreide drøftingene seg om to forhold – egenkapital NR og totalisatoravgiften. Vi ble ikke ferdige, og saken skal opp i styreldermøte i morgen 30 april der også de tre daglige lederne også deltar. Endelig behandling skal skje i nytt §7 møte. Fra DNT sin side vil ikke våre krav endres hvis det ikke kommer ny dokumentasjon på bordet.

Knut Weum, styreleder

Revidert terminliste frem til 15.juni

Skrevet av Tron Gravdal,  28.04.2020   
 

En revidert utgave av terminlisten for perioden frem til og med søndag 14.juni er nå besluttet. Totalt 70 (trav)løpsdager avvikles i perioden fra og med 19.april til og med 14.juni.

Klikk her for alle løpsdagene i perioden fra og med 19.april til og med 14.juni

Det jobbes nå med utarbeidelse av proposisjoner for løpsdagene i denne perioden. Disse vil fortløpende publiseres i løpsdagskalenderen og i løpet av neste uke vil alle proposisjoner være ferdigstilt og tilgjengelige frem til og med søndag 14.juni.

Det vil samtidig ikke produseres løpsbulletin for mai og juni, proposisjonene for hele perioden vil om noe tid legges ut som en enkel pdf-fil på travsport.no. Inntil alle løpsdager er klare vil proposisjoner fortløpende komme i løpsdagskalenderen. Vi minner om at samtlige V75-løp i mai allerede finnes i løpsdagskalenderen.

Løpsdager og løpsutskriving

Skrevet av Tron Gravdal,  28.04.2020
Løpsdager og løpsutskriving. Foto: Hesteguiden.com

Løpsdagene i uke 20 er klare. Proposisjoner vil komme i løpet av dagen. Videre er planen at resten av mai med proposisjoner vil bli klart i løpet av uken.

Dette er løpsdagene uke 20;

Søndag 10. mai                 Jarlsberg + Forus                                                                           

Mandag 11. mai                 Bjerke (Fransk lunsj) + Leangen

Tirsdag 12. mai                  Momarken                                                                                      

Onsdag 13. mai                  Bjerke

Torsdag 14. mai                 Bergen

Fredag 15. mai                   Biri

Lørdag 16. mai                  Jarlsberg (V75) + Harstad (formiddag)                                        

Tidlig i neste uke vil det være en evaluering av de første to ukene med travløp. Da vil også løpsdager for juni besluttes, og løpsutskriving for juni vil ferdigstilles tidlig i uke 20. Det vil ikke produseres løpsbulletin for mai og juni, men løpene vil legges ut som en enkel pdf-fil på travsport.no. Inntil alle løpsdager er klare vil proposisjoner fortløpende komme i løpsdagskalenderen. Vi minner om at samtlige V75-løp i mai allerede finnes i løpsdagskalenderen.

Oppdatering sport pr. fredag 24.april

Skrevet av Tron Gravdal,  24.04.2020
 

Tidligere denne uken ble V75-dagene frem til og med 13. juni publisert. Tidlig i neste uke vil en justert terminliste for hele perioden frem til og med søndag 14.juni presenteres.

Foreløpig er følgende løpsdager besluttet avviklet i uke 19:

Ukedag Dato Bane
     
Mandag 04.mai Leangen
Tirsdag 05.mai Forus
Onsdag 06.mai Bjerke
Torsdag 07.mai Bergen
Fredag 08.mai Biri
Lørdag 09.mai Sørlandet

Starttidspunkter for de enkelte løpsdagene er ikke hundre prosent avklart, men mest trolig vil samtlige hverdagsstevner gå som ettermiddagstrav med første løp kl. 16.20. V75 lørdag kveld på Sørlandet har start første løp kl. 20.00.             

Proposisjoner for de resterende V75-dagene i mai vil publiseres på kveldstid fredag 24.april.

Proposisjoner for løpsdagene frem til og med 5. mai ligger allerede ute i løpsdagskalenderen. Proposisjoner for løpsdagene fra 6. til 9. mai legges ut senest søndag 26.april.

Tidlig neste uke vil hele produksjonsplanen (løpsdager) frem til 15. juni publiseres. Deretter vil det jobbes med proposisjoner fortløpende slik at vi så snart som mulig igjen kan gi de aktive muligheter til bedre å kunne planlegge løp lenger fram i tid. Inntil videre, og i utgangspunkt for hele perioden fram til 12. juni legges det opp til å avvikle seks løp på hverdagene, og sju løp på V75-dager.

Divisjonsløp meeting 1

Det første meetinget i divisjonssystemet ble startet opp i januar. Grunnet løpspausen er det nå satt opp nye kvalifiseringsløp. Antall kvalifiseringsløp pr.divisjon/cup var som utgangspunkt satt til 8 løp pr.klasse i meeting 1. Revidert plan for meeting 1 vil nå gi totalt 6 kval.løp pr.klasse med unntak av Grunncup, Grunndivisjon og Hoppedivisjonen som får totalt 7 kvaifieringsløp.

Hestene som var ute i kvalifiseringsløp i januar og februar beholder de poengene de skaffet seg da. Samtlige kvalifiseringsløp avvikles på V75-stevner med unntak av to kvalifiseringsløp som er satt opp på Leangen mandag 11. mai samt to kvalifiseringsløp på Leangen mandag 18. mai. Disse fire kvalifiseringsløpene på Leangen vil gå med en førstepremie på kr 24.000. De resterende kvalifiseringsløpene går med V75-premiering med førstepremier på 40.000, 50.000 eller 60.000 kroner.

Her er hele listen over kommende kvalifiseringsløp; eksakte proposisjoner for hvert kvalifiseringsløp finner man under den enkelte løpsdag som man finner i løpsdagskalenderen.

Her kan du se poengoversikten over de ulike divisjoner/cuper(oversikten oppdateres med nye datoer senest søndag 26.april).

Avvikling av prøveløp

De som har behov for å kjøre prøveløp melder ifra til sportsadministrasjonen i Norsk Trav.

Send gjerne ønske/prøveløpsinnmelding til: innmelding@travsport.no eller ring på 22 95 61 25.

Hester tilbys prøveløp innenfor «normal» region så snart som mulig og fortrinnsvis innen 15 dager. Ordningen trer i kraft fra 30.04

I praksis legges det inn prøveløpsproposisjoner til samtlige løpsdager(fra og med 30.04) med tekst som uthevet ovenfor.

Så lenge travløpene blir arrangert med begrensninger grunnet koronapandemien anmodes trenere om i så stor utstrekning som mulig å planlegge prøveløp i noe tid før planlagt debut.

Cuper og serier

Første løp i DNTs Unghestserie er planlagt på Bjerke 6. mai, og det legges nå opp til at unghestserien gjennomføres som planlagt.

Her kan du se oppsettet for DNTs Unghestserie

To løp i Veikle Balder Cup skulle vært avviklet i den kjørefrie perioden. Disse to løpene vil erstattes av nye proposisjoner. Utover det kjøres Veikle Balder Cup som planlagt.

Her kan du se(egen fane i) oppsettet for Veikle Balder Cup(dokumentet oppdateres innen 1.mai med de 2 nye proposisjonene som nevnt ovenfor)

 

 

 

Travskolene starter opp

Skrevet av Marius Lundstein,  24.04.2020
Travskolene starter opp. Foto: Hesteguiden.com

Travskolene er gitt tillatelse til å starte opp under strenge restriksjoner. Oppstarten vil skje med grupper på kun fire elever av gangen. 

Alt om ponnitravet får du på www.ponnitravet.no. Her kan du nå lese om oppstart av travskoler og få status for ponnitravets ulike aktiviteter. 

Har du spørsmål om ponnitrav og travskole? Ta kontakt med oss på post@travsport.no

Eget V75-opplegg i mai

Skrevet av Tron Gravdal,  21.04.2020
V75-dager i mai. Foto: Hesteguiden.com

Travløp uten publikum og med restriksjoner er i gang. Lørdag 2. mai planlegges de første V75-løpene under samme regime som for øvrige typer løpsdager.

Inntil videre er det begrensninger i antall løp pr. dag. På V75-dager legges det opp til sju løp, mens øvrige løpsdager fortsatt begrenses til seks løp pr. dag. Norsk Rikstoto, DNT og Norsk Trav har nå blitt enige om en avviklingsplan for V75 i de kommende ukene.

Det er nå besluttet at det første V75-meetinget i divisjonssystemet skal fullføres, og at divisjonsfinalene på Bjerke 13. juni vil avvikles som planlagt. En god del av de planlagte kvalifiseringsomgangene ble naturlig nok ikke avviklet grunnet perioden uten travløp. Derfor legges det opp til en ny plan for kvalifiseringsløp. Hele planen legges ut innen helgen.

På grunn av at det kun skal avvikles sju løp pr. V75-dag legges det i denne perioden opp til at de norske V75-løpene avvikles som kveldstrav på lørdagene, mens det i forkant av dette tilbys V75-spill mot løpsdagene i Sverige.

Dette oppsettet er lagd med tanke på en optimalisering av inntekstgrunnlaget for norsk travsport, og dermed kunne føre mer midler tilbake til formålet. Blant annet gjennom noe forhøyede V75-premier i den angitte perioden.

Norsk Rikstoto kommer til å fastsette gulljackpot på tre av de norske V75-omgangene i mai. Det sikrer gode betingelser for spill til de norske V75-løpene og dermed også god oppmerksomhet mot løpene.

V75-dagene for mai og juni vil se ut som følger;

Lørdag 2. mai     Biri

Lørdag 9. mai     Sørlandet

Lørdag 16. mai  Jarlsberg

Lørdag 23. mai  Bergen

Lørdag 30. mai  Bjerke

Lørdag 6. juni     Forus

Lørdag 13. juni  Bjerke – finaler

Med unntak av finaledagen på Bjerke 13. juni legges det opp til at samtlige V75-dager avholdes på lørdag kveld med start første løp kl. 20.00.

Øvrige løpsdager planlegges i utgangspunkt som hverdagstrav i denne perioden.

Løpsdager uke 18

Skrevet av Tron Gravdal,  20.04.2020
Løpsdager uke 18. Foto: Hesteguiden.com

Løpsdager for uke 18 er vedtatt. I tillegg er det vedtatt å etablere en ny løpsdag i uke 17. Leangen kommer til å avvikle kveldstrav samtidig som Jarlsberg søndag 26. april.

Ny løpsdag uke 17:

Dato                                   Bane                                   Start 1. løp

Søndag 26. april               Leangen                               kl. 18.00

                                         Jarlsberg                               kl. 18.15 (nytt tidspunkt)

 

Dette er løpsdagene som vil bli avviklet i uke 18:

Mandag 27. april             Bergen Travpark              kl. 16.20

Tirsdag 28. april               Momarken                       kl. 16.20

Onsdag 29. april              Jarlsberg                          kl. 16.20

Torsdag 30. april              Forus                               kl. 16.20

Fredag 1. mai                  Harstad                            kl. 16.20

                                        Sørlandet                         kl. 18.55

Lørdag 2. mai                  Biri                                   Tidspunkt avklares tirsdag 21. april

Søndag 3. mai                 Bergen                            kl. 18.00

                                        Momarken                       kl. 18.15

Det tas forbehold om at banene har fått lokal godkjenning for å kunne avvikle løpene.

Det vil jobbes med proposisjoner fortløpende. Førsteprioritet nå er å få ut proposisjoner til løpsdagen på Leangen søndag 26. april. De kommer i løpet av ettermiddagen mandag. Løpene i Bergen (27/4) ligger allerede ute i løpsdagskalenderen. Løpene på Momarken (28/4) og Jarlsberg (29/4) være tilgjengelig i morgen tidlig. I løpet av morgendagen vil proposisjoner for resterende løpsdager i uke 18 ligge ute.

Med dette oppsettet er åtte av ti baner i gang. Videre er det besluttet at det tas sikte på at første løpsdag etter pausen på Bjerke blir onsdag 6. mai, mens Klosterskogen avvikler sin første løpsdag etter pausen torsdag 21. mai. Utover i uken vil det jobbes med videre med justert terminliste. Det vil bli ytterligere noen endringer på den opprinnelige terminlisten i mai.

Vi har forståelse for treneres behov for å kunne planlegge matchingen for sine hester, og det jobbes kontinuerlig med nye proposisjoner. Planen er at vi så snart som mulig etter at vi har en justert terminliste kan gå ut med proposisjoner for kommende løpsdager.

Hvordan støtte travsporten best mulig

Skrevet av Marius Lundstein,  20.04.2020
På nåværende tidspunkt er det totalforbud mot publikum på norske travbaner. Kos dere med god travsport på TV istedenfor! Foto: Hesteguiden.com

Søndag 19. april startet totalisatorløpene opp igjen i Norge. DNT minner om smittevernreglene og deriblant forbud mot publikum på banen.

DNT og Norsk Trav har gjennom samarbeid med nasjonale og lokale helsemyndigheter kunne starte opp igjen totalisatorløpene. Gjennomføring av løpene og stevnet i sin helhet er underlagt strenge regler og retningslinjer for smittevern. Les smittevernreglene her.

DNT presiserer at det på nåværende tidspunkt er totalforbud for publikum på banen. Gjennomføring av stevner uten publikum er blant de vilkår som vektlagt for at travsporten skal få gjennomføre sine totalisatorløp i Norge. Inntil annet er bestemt skal vi forholde oss til dette. 

Vi håper spillere, hesteeiere og øvrige interessenter benytter perioden til å følge travløpene via Rikstoto Direkte sin sending. Nå er det i tillegg tilbud på kanalen og du kan nyte trav- og galoppsport første måneden av RD-abonnement for kun 1 krone. Kos dere med god travsport på TV og underhold dere selv med ansvarlig spill!

Les mer og tegn abonnement på Rikstoto Direkte her.

Da kan vi komme med gladmeldingen om at Bergen Travpark har fått grønt lys for å starte opp igjen med totalisatorkjøringer (dog publikumsfrie og med restriksjoner) og vi kan ønske de aktive velkommen til travkjøring mandag 27. april!

Smittevern på travbanen

Skrevet av Marius Lundstein ,  17.04.2020
Se temasiden "Koronavirus" på www.travsport.no.

Fra 19. april starter travsportens næringsvirksomhet opp igjen med totalisatorløp. Virksomheten startes opp under strenge retningslinjer og vilkår. 

Gjennomføring av totalisatorløp fra 19. april vil foregå under strenge retningslinjer for smittevern. Deriblant vil alle fellesarealer være stengt, være seg på både publikssiden og i hesteringen. Det er kun nødvendig akkreditert personell som vil ha tilgang til hesteringens områder. I hesteringen vil det også være smittevernombud. Smittevernombudet vil overvåke aktiviteten og sørge for at denne gjennomføres i tråd med tiltakene for smittevern. Travløp skal gjennomføres uten risiko for smitte. Da er den enkeltes utøvers ansvarsbevisshet og innsats avgjørende. 

Temaside for koronavirus og situasjonen i travsporten
DNT har laget en egen temaside som heter "Koronavirus". Inngang til siden finner man på forsiden av www.travsport.no. På denne temasiden vil du blant annet finne retningslinjene som nå gjelder, samt skjema for egenerklæring. Skal du reise på travbanen med hest må du sette deg inn i gjeldende regler i god tid før løpsdagen. I tillegg minner vi om at det kan være yttligere restriksjoner lokalt hos den enkelte travbane, og du må derfor følge jevnlige med på banens hjemmeside.

Gå til temasiden her.

Hvor finner du temasiden "Koronavirus"?

Løpsdager neste uke

Skrevet av Tron Gravdal,  17.04.2020
Løpsdager neste uke. Foto: Hesteguiden.com

Nye løpsdager er besluttet, og terminliste for kommende uke ser slik ut. Merk at dette forutsetter godkjenninger fra lokale helsemyndigheter.

Dato                                      Bane                   Avviklingstidspunkt

Mandag 20. april                  Jarlsberg             kveld

Tirsdag 21. april                   Jarlsberg             ettermiddag

Onsdag 22. april                  Leangen              ettermiddag

Torsdag 23. april                  Forus                   ettermiddag

Fredag 24. april                   Biri                       ettermiddag

Lørdag 25. april                  Sørlandet              kveld

Søndag 26. april                 Jarlsberg              kveld

Mandag 27. april                 Bergen        

 

Prøveløp

Onsdag 22. april                   Bjerke                 kl 18.00

Torsdag 23. april                  Momarken           kl 18.00        

 

Obs! Listen er foreløpig, og forutsetter godkjenning av lokale helsemyndigheter.

Proposisjoner for løpene vil komme i løpet av fredag kveld.

Nå kan du melde til travløp

Skrevet av Tron Gravdal,  16.04.2020
Nå kan du melde til travløp. Foto: Eirik Stenhaug / Equus Media

Proposisjonene for løpsdagene på Jarlsberg søndag 19. april, mandag 20. april og tirsdag 21. april er klare. Innmelding og starterklæring blir i morgen fredag 17. april.

Det er mange hester som nå er klare for å komme ut i løp, og det blir naturlig nok ikke plass til alle klasser de første dagene. Det kommer dog nye løpsdager og løp fortløpende.

Dette blir stevnestart/starttidspunkt for 1. løp hver av de tre dagene;

 • Søndag kl 18.15
 • Mandag kl 18.55
 • Tirsdag kl 16.20

Innmelding og starterklæring til alle tre løpsdagene er i morgen, fredag 17. april.

Her finner du løpene

Oppdatering om kommende løpsdager og nye proposisjoner vil komme i løpet av fredagen.

Flere regioner vil få tildelt løpsdager utover i neste uke.

Positivt svar fra Helsedirektoratet

Skrevet av Marius Lundstein,  16.04.2020
Positivt svar fra Helsedirektoratet.

Det Norske Travselskap (DNT) har i dag mottatt svar fra Helsedirektoratet på orientering sendt 31. mars 2020.

31. mars sendte DNT, Norsk Trav, Norsk Jockeyklub og Norsk Rikstoto en orientering til Helsedirektoratet der vi la til grunn hvordan et stevne kan gjennomføres uten å komme i konflikt med de nasjonale føringene for pågående koronaepidemi. Vi ba om kommentarer til den oversendte orientering, og dette har det i dag kommet svar på.

DNT er av den oppfatningen at vi kan avvikle totalisatorløp uten å komme i konflikt med forskrift om smittevernstiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) eller veiledning til denne. Styret i DNT har kommet frem til dette gjennom nøye arbeid med tilrettelegging av stevner etter de gjeldende føringene som myndighetene har satt for koronaepidemien i Norge.

Helsedirektoratet har etter en gjennomgang av den innsendte dokumentasjonen funnet at kontaktbegrensede tiltak iverksettes, det vil ikke være ansamlinger eller grupperinger av personer over det tillatte og deltakere vil ikke dele utstyr eller fasiliteter. De grunnleggende kravene til smittevern kan med det være oppfylt.

Helsedirektoratet slår imidlertid fast at det vil være opp til den enkelte kommune hvor travbanen er lokalisert å gjøre en konkret vurdering av om travbanen kan møte tilstrekkelige kontaktbegrensede tiltak. Det vil være helt avgjørende at kommunen vurderer virksomheten for å kunne drive i samsvar med de gjeldende krav til smittevern. Kommunen kan nekte bruk av banen og eventuelt stenge virksomheten med hjemmel i smittevernloven.

Med dette svaret arbeider DNT og Norsk Trav AS videre opp mot den enkelte kommune, der vi har stor tro på at vi får positive svar fra flere kommuner innen kort tid. Vi vil da komme tilbake med informasjon om når og hvor første løpsdag vil bli avholdt.

Prøveløp

Skrevet av Tron Gravdal ,  14.04.2020
Etablering av rene prøveløpsdager.

Det er besluttet at det etableres noen rene prøveløpsdager. For å begrense antall deltakere på eventuelle totalisatordager fremover vil det inntil videre fortsettes med egne prøveløpsdager.

I første omgang legges det opp til følgende prøveløpsdager;

Jarlsberg torsdag 16/4 kl 14.00    - Innmelding/starterklæring onsdag 15. april 08.00-08.30/09.30-10.00

Bergen fredag 17/4 kl 14.00         - Innmelding/starterklæring torsdag 16. april 08.00-08.30/09.30-10.00

Forus lørdag 18/4 kl 11.00           - Innmelding/starterklæring fredag 17. april 08.00-08.30/09.30-10.00

Leangen søndag 19/4 kl 13.00    - Innmelding/starterklæring fredag 17.  april 08.00-08.30/09.30-10.00

Biri mandag 20/4 kl 19.00            - Innmelding/starterklæring fredag 17. april 08.00-08.30/09.30-10.00

Sørlandet onsdag 22/4 kl 19.00  - Innmelding/starterklæring tirsdag 21. april 08.00-08.30/09.30-10.00

 

Innmelding/starterklæring: 22 95 61 25

Etter evaluering av prøveløpsdagene vil nye dager terminfestes og offentliggjøres fortløpende. Da vil også øvrige baner legges til etter hvert.

Opplegg for gjennomføring av prøveløp:

 • Innmelding og starterklæring gjøres siste virkedag før løpsdagen avvikles.
 • Arrangørbane lager boksliste. Det skal være med minimum en ledig boks mellom hver hest i innendørsstaller (med unntak av flere hester fra samme stall). Nummerdekken henges ut i tildelt boks.
 • Arrangørbane lager navneliste til portvakt – kun maks en person pr. hest har adgang til hesteringen. Samt kusker som skal kjøre prøveløp aktuell dag.
 • Navn på reisende med hest må meldes fra til arrangørbane senest kl 12.00 dagen før løpsdag.
 • I og med at det kun legges opp til prøveløp en slik dag er det ikke noe mål i seg selv å samle så mange hester som mulig i hvert løp. Derfor vil det kun være hester fra en distanse pr. løp. Maks 6 hester pr. løp.
 • For gjennomføring av prøveløp – vil det kunne arrangeres som «Registrert premiekjøring» i henhold til løpsreglementets §3-1. 

Prøveløpene vil fortløpende legges opp i løpsdagskalenderen. 

Retningslinjer for avvikling av prøveløp i Norge under koronapandemien (last ned). 
Egenerklæring for utøvere (last ned). 

Krisepakke til idrett, kultur og frivillighet

Skrevet av Lotteri- og stiftelsestilsynet / Marius Lundstein,  11.04.2020
Informasjon om krisepakke til idrett, kultur og frivillighet fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Foto: Hesteguiden.com

14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona- avlyste, utsatte eller stengte arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.

Over hele Norge har en rekke arrangementer i frivillig- og idrettssektoren blitt utsatt, stengt eller avlyst. Arrangører i frivillig- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset kan få kompensasjon. De kan søke om kompensasjon for tapte billettutgifter, deltakerutgifter og merutgifter for arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.   

Det er satt av 700 millioner kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten (inkludert kulturfrivilligheten). Ordningen blir forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det blir lagt opp til rask søknadsbehandling og utbetaling.   

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for søknader 14. april. Da vil søknadsskjema og informasjon om hvordan man skal søke ligge på www.lottstift.no.   

Det blir før påske lagt ut veiledninger, så søkerne kan forberede seg best mulig før søknadsskjemaet kommer 14. april. Søkerne kan da gå inn og bruke et hjelpeskjema, for å finne riktig søknadsbeløp.    

Søknadsfristen er 21. april, så vi oppfordrer alle til å bruke tiden godt fram til selve søknadsskjemaet kommer 14. april. Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside her.

Hva som kompenseres avhenger av om arrangementet har blitt avlyst, stengt eller utsatt:  

 • Arrangører som har avlyst eller stengt sine arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset vil få kompensert netto tapte billettinntekter og deltakeravgifter samt eventuelle merutgifter som følge av avlysningen eller stengingen.  
 • Arrangører som har utsatt sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset vil få kompensert eventuelle merutgifter som følge av utsettelsen.  

Hvem kan søke om kompensasjon:  

 • Arrangører med hovedvirksomhet i Norge.  
 • Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren som var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020.  Dersom du ikke er registrert i Frivillighetsregisteret skal du søke hos Kulturrådet, dersom du oppfyller vilkårene i ordningen de forvalter.   
 • Arrangører som er under konkursbehandling, kan ikke søke om kompensasjon. 

Krav arrangementene som det søkes kompensasjon for må oppfylle:  

 • Arrangementet var planlagt avholdt i Norge i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.  
 • Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.   

Det kan ikke søkes om kompensasjon for blant annet:  

 • Tapte inntekter fra planlagt salg av mat og drikke.  
 • Tapte reklame/sponsorinntekter.  
 • Kostnader laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av om arrangementet ble avlyst, stengt eller utsatt.  
 • Arrangementer som ikke er åpne for allmennheten.  
 • Arrangementer som organisasjonen ikke selv skulle arrangere.  
 • Tapt billettinntekt og deltakeravgift eller merutgifter som i den gjeldende perioden samlet utgjør mindre enn 25.000 kroner for arrangøren.  
 • Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.  

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside her.

Norsk hestesport: Smitteforebygging i stallen

Skrevet av Marius Lundstein,  08.04.2020
 

Sammen med Norges Rytterforbund, Norsk Hestesenter, Øvrevoll Galopp og Norsk Rikstoto har Det Norske Travselskap laget en plakat med viktige punkter for smitteforebygging i stallen.  

Last ned plakaten i pdf-format her

Last ned plakaten i jpg-format her.  

Status per 3. april 2020

Skrevet av Marius Lundstein,  03.04.2020
 

DNT har samlet opp de viktigste sakene denne uken, og gir her en status per fredag 3. april.

Utenriksdepartementet (UD) viderefører reiserådet
Siden 14. mars har DNT anmodet våre aktive utøvere om å overholde myndighetenes reiseråd. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide opplyser til nasjonale medier (NRK & VG) i dag, fredag 3. april, at de med bakgrunn i den alvorlige koronasituasjonen i mange land vil videreføre dagens reiseråd for nordmenn.

DNT har tidligere undersøkt denne saken på vegne av sporten, og sendte henvendelse til Helsedirektoratet med spørsmål om reise og travsport som næring.
Les Helsedirektoratets tolkning av regelverket og unntak for karantene her.
Regjeringen la 2. april ut rundskriv om karantene ved ankomst til Norge. Les dette her.  

Henvendelse sendt Helsedirektoratet 
Travsporten har vært underlagt det generelle arrangementsforbudet som har vært i Norge siden 12. mars, noe som har medført at vi ikke har kunne arrangere travløp. DNT, Norsk Trav og Norsk Rikstoto har siden den gang jobbet med hvordan travløp kan avvikles med tilpassede «koronatiltak». Tirsdag 31. mars ble det sendt henvendelse til Helsedirektoratet. Vi må naturlig nok beregne noe svartid på denne, og per fredag 3. april har vi ikke mottatt noe svar. Utover dette har flere totalisatorbaner vært i kontakt med lokale helsemyndighetene for å sondere mulighetene. Dette innebærer at vi på nåværende tidspunkt ikke kan antyde noe om når det vil bli avviklet travløp i Norge. Vi jobber intensivt med dette på flere hold nå, og vil komme med informasjon så snart vi har det.

Vi gjør oppmerksom på at når vi får klarsignal til å avvikle travløp vil tiden mellom innmelding og løp kunne være betydelig kortere enn det vi normalt sett er vant til. 

Norsk Rikstoto får fritak for statsavgiften 2020
Torsdag denne uken kom meldingen om at regjeringen foreslår at statsavgiften fjernes for 2020, med tilbakevirkende kraft for januar og februar. DNT, Norsk Trav og Norsk Rikstoto har over en lengre periode arbeidet med å få fjernet denne særavgiften som hestesporten har måtte betale. Statsavgiften på totalisatorspill har eksistert i Norge siden 1927, og den har de siste årene avkrevet Norsk Rikstoto 3,7 % av deres årlige totale spilleomsetning.
Les pressemelding fra Norsk Rikstoto her.

Viderefører organiseringen av hestespill - Norsk Rikstoto forblir eget selskap
Fredag 3. april kunne regjeringen meddele at dagens modell for organiseringen av hestespill i Norge vil videreføres. De skriver følgende på sin hjemmeside (www.regjeringen.no):

I forbindelse med arbeidet med ny pengespillov har regjeringen vurdert om Norsk Rikstotos konsesjon skal videreføres eller om hestespillene bør overføres til Norsk Tipping når Norsk Rikstotos konsesjon utløper i 2021. Konklusjonen er at dagens modell for organisering av hestespill skal videreføres.

– Vårt hovedanliggende er å sikre en ansvarlig og sammenhengende spillpolitikk. I forbindelse med lovprosjektet var det derfor naturlig å vurdere om organiseringen med hestespill i et eget spillselskap er den beste løsning for å gjøre dette. Etter en grundig helhetsvurdering har vi kommet fram til at hestespillene bør forbli hos Norsk Rikstoto. Samtidig vil vi gjøre noen grep i den nye pengespilloven for å øke ansvarligheten og den offentlige kontrollen med hestespillene, sier kulturminister Abid Raja.

Kulturdepartementet skal etter planen sende et forslag til ny pengespillov på høring senere i år, og vil komme tilbake til de konkrete forslagene overfor hestespillene i den forbindelse.

I vurderingen har Kulturdepartementet samarbeidet tett med Landbruks- og matdepartementet. Fokuset har primært vært på hvordan hensynet til ansvarlige spill kan ivaretas på best mulig måte i fremtiden. Samtidig har departementene vurdert de økonomiske og organisatoriske konsekvensene for selskapene og hvordan interessene til hestesporten best kan ivaretas.

– Hestemiljøet er viktig for mange over hele landet, og hesteorganisasjonene har ytret et sterkt ønske om å ha et eget spillselskap dedikert til spill på hest. Vi mener at modellen vi har i dag både er egnet til å sikre en ansvarlig pengespillpolitikk for fremtiden, samtidig som denne løsningen er til det beste for norsk hestesport, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Som en del av arbeidet ba departementene Oslo Economics vurdere markedsutviklingen for totalisatorspill ved videreføring av dagens modell, og en vurdering av synergier og kostnader ved overføring av totalisatorspill til Norsk Tipping. Det har også vært avholdt flere møter med berørte parter, og departementene har mottatt flere skriftlige innspill.

DNT og Norsk Trav har forståelse for at det er mange spørsmål om dagen, og vil presisere at vi arbeider intensivt med å så tidlig som det er forsvarlig kunne starte opp vår virksomhet igjen. Da vi har sterkt redusert bemanning i sentraladministrasjonen, grunnet permitteringer, vil mange oppleve en lengre svartid/behandlingstid hos oss.  Dette beklager vi, samtidig som vi ber om forståelse for at vi har måtte gjennomføre tiltak i en tid med reduserte oppgaver og inntekter.

Vi vil følge opp med nyheter på www.travsport.no så snart vi har dette.  

Ut over dette oppfordrer vi alle våre medlemmer, aktive utøvere, hesteeiere og øvrige interessenter til å følge de rådene og retningslinjene som nasjonale og lokale helsemyndigheter setter.
Folkehelseinstituttet - 
www.fhi.no
Helsedirektoratet - www.helsedirektoratet.no
Regjeringen - www.regjeringen.no

Rikstoto forblir eget selskap

Skrevet av Frode Gjesdal / Equus Media,  03.04.2020
 

Regjeringen viderfører dagens modell for organisering av hestespill etter 2021. - Vi er glade for tilliten regjeringen har vist, sier Camilla Garmann. 

En sammenslåing med Norsk Tipping har vært av tingene som har vært vurdert i arbeidet med ny pengespillov, men konklusjonen er at dagens modell videreføres. 

– Vårt hovedanliggende er å sikre en ansvarlig og sammenhengende spillpolitikk. I forbindelse med lovprosjektet var det derfor naturlig å vurdere om organiseringen med hestespill i et eget spillselskap er den beste løsningen for å gjøre dette. Etter en grundig helhetsvurdering har vi kommet fram til at hestespillene bør forbli hos Norsk Rikstoto, sier kulturminister Abid Raja (V) til NTB. 

Glade for tilliten
- Norsk Rikstoto er glade for tilliten, men samtidig ydmyke i forhold til de utfordringene vi står overfor. Corona-krisen har gitt andre akutte utfordringer og prioriteringer i en periode fremover, men vi er overbevist at vi sammen skal klare å komme oss gjennom dette og gleder oss til å ta fatt på veien videre sammen sier Camilla Garmann.

- Regjeringen ser at hestemiljøet er viktig for hele landet og sportens sentralforbund har ytret ønske om å videres modellen med et eget spillselskap. Det er viktig at disse er blitt hørt. Jeg vil benytte anledningen til å takke sentralforbudene for samarbeidet, sier Garmann.

 

Les meldingen fra regjeringen her. 

Norsk Rikstoto fritatt for statsavgift i 2020

Skrevet av Norsk Rikstoto / Marius Lundstein,  01.04.2020
 

Norsk Rikstoto vil få fritak for Statsavgiften for 2020, også med tilbakevirkende kraft for januar og februar.

Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk Jockeyklubb (NJ) bad i samråd med Stiftelsen Norsk Rikstoto (NR) om at totalisatoravgiften bortfaller i sin helhet fra og med 1. januar 2020 i notat av 24. mars 2020 til Finansdepartementet.

Argumentasjonen var at den ekstraordinære situasjonen knyttet til COVID-19 har ført til et massivt inntektsbortfall som i løpet av 1 - 3 mnd. truer den videre driften ved landets løpsbaner. Situasjonen vil kunne utløse en handlingsplikt for styrene med styrt avvikling eller konkurs som utfall. Følgeeffektene for hestenæringen vil være tilsvarende store. Hestenæringen verdikjede representerer ca. 16000 arbeidsplasser. Mange av disse står nå i fare for å bli borte.

Videre var argumentasjonen at Norsk Rikstoto, gjennom sitt arbeid med ansvarlig spill, er en viktig bidragsyter i arbeidet for den norske enerettsmodellen. Samtidig er Norsk Rikstoto den eneste blant tilbyderne i spillmarkedet som får svekket sin konkurransesituasjon gjennom en betydelig statlig avgift. Bortfall av totalisatoravgiften som forespurt vil derfor styrke norsk spillpolitikk gjennom kanalisering av spill til selskaper med allerede etablerte prosesser for ansvarlighet.

Det er i dag fremkommet fra Landbruks- og matdepartementet at Norsk Rikstoto vil få fritak for Statsavgiften for 2020, også med tilbakevirkende kraft for januar og februar. Gitt den situasjonen vi er i nå hvor det per nå ikke kjøres løp i Norge, og hvor Sverige kjører løp som vi importerer, vil dette utgjøre cirka 80 millioner kroner. Hvis status endres i Norge eller Sverige vil dette kunne påvirke beløpet den ene eller andre veien.

- Dette var svært viktig for Norsk Rikstoto og hestesporten, både for å kunne sikre en ansvarlig egenkapital for Norsk Rikstoto i hht Stiftelsesloven gitt denne uforutsigbare krisen vi er i og sist, men ikke minst, å kunne sikre overføringene til formålet så langt det er mulig i denne kritiske perioden, sier administrerende direktør i Norsk Rikstoto, Camilla Garmann.

Norsk Rikstoto er en frittstående, næringsdrivende stiftelse som ble etablert 24. september 1982 av Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk Jockeyklub (NJ). Stiftelsen har et overordnet ansvar for all totalisatorvirksomhet i Norge. 

Norsk Rikstoto skal være en vesentlig bidragsyter til å sikre utviklingen av hestehold og hesteavl i Norge.

Startpapirer: en presisering

Skrevet av Marius Lundstein,  01.04.2020
 

13. mars informerte DNT om at det inntil videre ikke vil utstedes startpapirer. Dette gjelder fortsatt.

De siste dagene har det oppstått noe usikkerhet rundt hvorvidt DNT skal utstede startpapirer eller ikke. DNT presiserer med dette at det ikke utstedes startpapirer inntil videre.

 Bakgrunnen for at det ikke utstedes startpapirer er følgende:

Informasjon til aktive og hesteeiere

Skrevet av Tron Gravdal,  31.03.2020
 

Som resten av landet har også travsporten stått stille i drøye to uker. Naturlig nok sitter mange aktive og hesteeiere med ubesvarte spørsmål.

Det generelle arrangementsforbudet ble utvidet i forrige uke. Denne uken jobbes det med kontakt mot rette myndigheter for å sondere mulighetene for når det kan avvikles travløp med tilpassede «koronatiltak». En henvendelse angående dette blir sendt tirsdag, og naturlig nok er det oppfølging av dette som får hovedfokus denne uken.

Hva skjer med planlagte løp?

Det kommer en del spørsmål i forhold til løp som er avlyst.

På et generelt grunnlag vil alle løp som blir avlyst i denne perioden ikke bli kjørt på et senere tidspunkt. Dersom vi kommer i gang med travløp innen kort tid vil det gjøres egne vurderinger for helt spesifikke løp. Et løp som det vil kunne være aktuelt å sette opp igjen er HM Kongens Pokalløp.

Samtlige proposisjoner fremover er fjernet fra løpsdagskalender. Det betyr at nye løpsdager vil komme med nye proposisjoner. Som tidligere nevnt vil det også kunne forekomme endringer i terminlisten, antall løp og starttidspunkter i en periode når vi får klarsignal for å starte opp igjen.

Når det gjelder vårens og sommerens storløpsarrangement må det tas en fortløpende vurdering av disse avhengig av lengden på perioden uten travløp, og hvilket regelverk som vil gjelde for publikumsarrangementer utover sommeren. En egen vurdering må også gjøres for de planlagte V75-finalene på Bjerke i juni. Mange av kvalifiseringsløpene er nå innstilt, og det må vurderes om det legges opp til et noe lengre meeting. Dette er naturlig nok også veldig avhengig av lengden på perioden uten travløp.

 

Informasjon til selvstendig næringsdrivende

Skrevet av Marius Lundstein,  27.03.2020
Informasjon til selvstendig næringsdrivende i travsporten. Foto: Eirik Stenhaug / Equus Media

Travsporten gir grunnlag for flere tusen arbeidsplasser. På grunn av koronavirus er alle travsportslige aktiviteter stanset inntil videre og dette medfører mye usikkerhet for selvstendig næringsdrivende i travsporten.

På grunn av koronavirus har nasjonale myndigheter måtte foreta svært strenge restriksjoner i samfunnet for å redusere spredning av smitte. Deriblant er alle kultur- og idrettsarrangementer stengt ned, noe som har medført at travsportens aktiviteter er avlyst inntil videre. Dette medfører utfordringer for selvstendig næringsdrivende i travsporten, som for så mange andre bedrifter i Norge. Det Norske Travselskap (DNT) har i samarbeid med Norsk Travtrenerforening (NTTF) samlet opp viktig informasjon til selvstendig næringsdrivende i travsporten. Norsk Travtrenerforening er travtrenernes organisasjon, og representerer 164 travtrenere og bedrifter i Norge.

Hva gjelder i din situasjon som selvstendig næringsdrivende? Norske myndigheter har iverksatt flere tiltak for å forsøke å begrense de negative virkningene for firmaer og enkeltpersoner. Under har vi samlet opp viktig informasjon som kan gi deg svar på de spørsmål du har. Våre kilder til opplysningene er:

www.nav.no

www.regjeringen.no

www.skatteetaten.no

 

Travtreneren – en arbeidsgiver

Hva er det som gjelder i travtrenerens situasjon som arbeidsgiver? Nav har samlet viktig informasjon til selvstendig næringsdrivende med spørsmål og svar. Les mer her.

Egen næringsvirksomhet 

Du er selvstendig næringsdrivende når du driver enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap. Les hvilke retningslinjer i Nav-systemet som gjelder for personer med egen næringsvirksomhet her.

Økonomiske tiltakspakker 

 Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Les mer om du ulike tiltakene på Skatteetatens hjemmesider ved å trykke her.

Merverdiavgift 

Som tidligere varslet har regjeringen lagt frem forslag på utsettelse av fristen for innbetaling av merverdiavgift. Samme gjelder arbeidsgiveravgiften. Les mer om forslagene her. NB: på nåværende tidspunkt er ikke dette vedtatt i Stortinget enda.

Retting av merverdiavgift og skatt fra 01.01.2017

NTTF har i denne forbindelse fått juridisk bistand til å vurdere det økte merverdiavgiftkravet som kusk/trener har fått i forbindelse med moms-saken. Så langt ser det ikke ut som regjeringens forslag vil omfatte det kravet kuskene/trenerne har fått. Det er imidlertid påpekt av de juridiske vurderingene at kuskene/trenerne bør søke om betalingsutsettelse på dette kravet, hvis dette kan bedre den enkeltes økonomiske situasjon for øyeblikket. Vi presiserer at dette er noe den enkelte kusk/trener må søke om selv.

Hvordan søker man om utsettelse av merverdiavgift?

 • Logg inn på Altinn
 • Trykk på «alle skjemaer» øverst i bildet 
 • Til høyre kommer det opp «Ofte brukte skjema og tjenester» 
 • Trykk på Kontaktskjema skatteetaten - næringsdrivende 

Vi oppfordrer avslutningsvis alle travtrenere og kusker om å holde seg oppdatert på informasjonen som kommer fra nasjonale myndigheter. Situasjonen i Norge endrer seg fra dag til dag, og ting skjer fort. I tillegg ber vi alle om å følge de råd og retningslinjer som gjelder for hindre spredning av koronavirus.

Det Norske Travselskap / Norsk Travtrenerforening

Til informasjon:

Trening ved Bergen Travpark i perioden med smittetiltak grunnet Covid-19 (korona virus).

Gjestestall A stengt.
Ledige bokser i gjestestall B og C er åpen og kan benyttes.
Inntil videre gjelder vanlige åpningstider i banen.

Vi oppfordrer alle våre brukere å følge rådene fra helsedirektoratet;

Vask hendene
Hold avstand
Host og nys i albue
Begrens samhandling med andre
Vis solidaritet
Til slutt; hold dere friske 😊

Koronaviruset: spørsmål og svar

Alle kommende travsportslige aktiviteter i Norge avlyses inntil videre. 

Fredag 13. mars ble alle travsportslige aktiviteter i Norge avlyst med umiddelbar virkning inntil videre. Det Norske Travselskap, Norsk Trav AS og Norsk Rikstoto følger nasjonale myndigheters retningslinjer for å redusere spredning av koronaviruset. Ut over dette oppfordrer vi alle våre medlemmer, aktive utøvere, hesteeiere og øvrige interessenter til å følge de rådene og retningslinjene som nasjonale og lokale helsemyndigheter setter.
Folkehelseinstituttet - www.fhi.no
Helsedirektoratet - www.helsedirektoratet.no

Spørsmål og svar: 

Jeg har meldt hest til travløp, hva gjør jeg nå?

Samtlige løpsdager er innstilt inntil videre. Dette betyr at hester som på nåværende tidspunkt er starterklært til travløp i Norge automatisk vil bli strøket. Det betyr at du som ansvarlig trener ikke trenger å foreta deg noe ovenfor arrangør av totalisatorløp. Strykning som følge av avlyste travløp vil ikke medføre innmeldingsforbud for hesten. 
Løpene på Momarken 21. mars er avlyst, og vil ikke bli flyttet til svensk bane. ATG/ST har besluttet at V75 i Sverige lørdag 21. mars vil arrangeres på Bergsåker, hvor det allerede er terminfestet løpsdag.

Når kan jeg melde hest til løp igjen?

Alle travsportslige aktiviteter er inntil videre avlyst. Derfor kan vi ikke på nåværende tidspunkt svare på når det vil avvikles travløp igjen i Norge. Myndighetene har i første omgang lagt begrensning på aktiviteter til og med 26. mars. Det Norske Travselskap og Norsk Trav AS følger situasjonen fortløpende, og vil informere ved eventuelle endringer.

Kan jeg melde hester til Sverige?

Se Svensk Travsport sine hjemmesider for informasjon om løp i Sverige: www.travsport.se . Hester som har vært meldt til Norge kommende 7 dager vil automatisk bli strøket uten at dette medfører innmeldingsforbud for hesten. Hesten vil heller ikke stå med halvrad. For øvrig må alle våre aktive utøvere forholde seg til de råd og retningslinjer som settes av nasjonale myndigheter.

Hva skjer med treninger og fellestreninger på treningsanlegg?

Med bakgrunn i de nasjonale retningslinjer som er gitt har Det Norske Travselskap og Norsk Trav AS besluttet at alle organiserte travsportsaktiviteter skal avlyses. Dette innebærer at det inntil videre ikke skal avholdes totalisatorløp, lokalkjøringer, rutineløp, Til Start samlinger etc.

For øvrig har ikke Det Norske Travselskap eller Norsk Trav AS gitt pålegg om stenging av anlegg for vanlig trening, heller ikke for tilreisende hester. Det kan imidlertid være lokale restriksjoner og disse må overholdes. Hold deg derfor informert via lokale nettsider og sosiale medier.  For øvrig oppfordrer vi alle om å forholde seg til råd gitt av nasjonale og lokale myndigheter. Er du ilagt karantene skal du ikke benytte deg av våre anlegg.

Organisasjonen DNT: hva skjer med generalforsamlinger/møter i organisasjonen?

DNTs generalforsamling som opprinnelig skulle avholdes i april, ble torsdag 12. mars bestemt utsatt inntil videre. Les mer her: http://www.travsport.no/Nyhetsarkiv/2020/Mars/Koronavirus-Informasjon-til-organisasjonen/

Med bakgrunn i at DNTs generalforsamling er utsatt på ubestemt tid, anbefaler vi at øvrige organisasjonsledd også utsetter sin møtevirksomhet inntil videre. Vi ber imidlertid de respektive styrer i organisasjonens ulike ledd om å følge den kommende informasjonen.

Generelle hygieneråd til alle: 

Vi oppfordrer alle arenaer i travsporten om å være nøye med hygiene. Tiltak for å begrense/unngå spredning av virus er: hyppig håndvask, hostehygiene, unngå håndhilsning og annen nærkontakt. På nettsiden til Helsedirektoratet kan man laste ned informasjonsmateriell og plakater med hygieneråd, og vi anbefaler at disse henges opp som informasjon på baner, treningsanlegg og i staller. Se nettsiden her.

 

Det Norske Travselskap, Norsk Trav AS og Norsk Rikstoto følger situasjonen fortløpende og vil følge opp med oppdateringer.

 

 
 

Støtt klubben vår når du spiller hos norsk tipping:

Vårt organisasjonsnr. er:

 

 

914358094
 
 

 
 

Koronavirus: Viktig informasjon

Skrevet av Marius Lundstein,  11.03.2020
 
 Koronavirus: retningslinjer ved kommende totalisatorarrangementer.

Oppdatert 11. mars kl. 18.55: Det Norske Travselskap følger norske helsemyndigheters informasjon om koronavirus fortløpende, og vurderer dette ovenfor vår aktivitet og virksomhet.

Koronaviruset sprer seg til en større del av verden.Det Norske Travselskap følger norske helsemyndigheters informasjon om koronavirus fortløpende, og vurderer dette ovenfor vår aktivitet og virksomhet. DNT med tilhørende organisasjonsledd og totalisatorbaner må ta sin del av ansvaret for å redusere spredning av viruset, og vi vil her presentere retningslinjer og råd til vår organisasjon. Ut over dette oppfordrer vi alle våre medlemmer, aktive utøvere, hesteeiere og øvrige interessenter til å følge de rådene og retningslinjene som nasjonale og lokale helsemyndigheter setter.
Folkehelseinstituttet - www.fhi.no
Helsedirektoratet - www.helsedirektoratet.no

Helsemyndighetene har per nå kommet med en anbefaling om at det ved arrangementer og samlinger med mange mennesker er nødvendig med en grundig risiko-vurdering og planlegging for å begrense smitterisiko. Les mer her.
Med bakgrunn i dette kommer DNT med retningslinjer for travsportens aktiviteter i Norge, gjeldende fra 11.03.2020. Retningslinjene vil gjelde til annen beskjed er gitt.  
Situasjonen i Norge kan endre seg raskt, og derfor kan det komme oppdateringer og endringer til de rådene vi gir.

Retningslinjer for alle totalisatorarrangementer i Norge

Det er viktig for travsporten at totalisatorløpene går sin gang, men vi må gjøre tilpasninger til smittesituasjonen i Norge. Derfor vil følgende tiltak for gjelde for kommende totalisatorarrangementer:

 • Alle serveringssteder og fellesområder på publikumsområder vil ikke holdes åpent under kommende totalisatorarrangementer. Vi anbefaler publikum å følge løpene hjemmefra via Rikstoto Direkte.
 • Travløpene under totalisatorarrangementer planlegges å gjennomføres etter normale rutiner.
 • Fellesområder i stallringen vil ikke holdes åpne, eksempelvis kuskerom, garderober, kaféer etc.
 • Vi ber alle som befinner seg i stallområdet om å opptre etter helsemyndighetenes anbefalinger om hygiene.

Råd og retningslinjer for organisasjonsaktiviteter i DNT

Gjennom DNT-organisasjonens ledd arrangeres mange ulike aktiviteter hvor mange mennesker samles, i være seg lokalkjøringer, barne-aktiviteter, medlemsmøter etc. I henhold til FHI sine anbefalinger ber vi derfor alle våre organisasjonsledd om foreta en risikovurdering av de kommende aktiviteter, i samråd med de lokale helsemyndigheter.

Informasjon hentet fra www.fhi.no :
Hvis man etter risikovurdering bestemmer seg for å gjennomføre arrangementet, bør man lage en gjennomføringsplan som reduserer risiko for smitte.

Følgende generelle tiltak for å redusere smitterisiko bør være på plass:

 • God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Dette er spesielt viktig ved toalettområder og ved spisesteder
 • Informasjon om generelle hygieneråd (for eksempel plakater)
 • Forsterket renhold (for eksempel på kjøkken, matserveringsområder og toaletter)

Gjennomføringsplanen bør i tillegg inneholde følgende tiltak/vurderinger:

 • Sikre god kommunikasjon med lokale helsemyndigheter
 • Sikre tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring
 • Gi informasjon på forhånd om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal komme på arrangementet. Personer som har vært i områder med utbredt spredning de siste 14 dagene skal være i hjemmekarantene (se områder med spredning av covid-19)
 • Gi informasjon om symptomer på sykdom, hva deltagere/utøvere/publikum skal gjøre hvis de får symptomer og hvor de skal henvende seg (for eksempel plakater)
 • Alle arrangementer bør i samarbeid med lokal helsetjeneste ha en plan for hvordan mistenkt smittede skal håndteres, isoleres og følges opp
 • Påvist smitte hos deltagere/utøvere/publikum vil medføre behov for sporing og karantene av nærkontakter
 • Vurdere konsekvensene for personer som blir syke eller nærkontakter som er avhengig av fly eller offentlig transport for hjemreise. For disse kan det være behov for isolasjon/karantene på hotell eller lignende. Arrangør må ha en plan for gjennomføring av dette i samråd med lokal helsetjeneste.

Generelle hygieneråd: 

DNT oppfordrer alle arenaer i travsporten om å være nøye med hygiene. Tiltak for å begrense/unngå spredning av virus er: hyppig håndvask, hostehygiene, unngå håndhilsning og annen nærkontakt. På nettsiden til Helsedirektoratet kan man laste ned informasjonsmateriell og plakater med hygieneråd, og vi anbefaler at disse henges opp som informasjon på baner, treningsanlegg og i staller. Se nettsiden her.

DNT vurderer situasjonen fortløpende og derfor kan informasjonen i denne artikkelen oppdatere seg.

 


 

 

 

Imorgen, lørdag 29.02, blir det skogsdrift i Hesteløypo. Dette kan det bli enkelte dager fremover, på dagtid. Fra veke 10 begynner utbedringa av rundløypa, frå oppselingsskuret over haugen mot rettbanen. Det er åpent rundt forbi Knutabrua. 

 

FELLES UNGHESTJOGG

Fra og med 1. januar starter vi med felles unghest jogg på Bergen Travpark, hver onsdag kl. 11.00–12.00. Banen blir stengt for annen bruk i dette tidsrommet