Arbejdsområde

Formål

Forsøger at nedbringe mængden og hastigheden på trafikken gennem Landsbyen

Sidste nyt

Efter vores møde med Jan Ferdinandsen efterfulgt af åstedsmøde har vi modtaget følgende fra forvaltningen:

Vedr. de konkrete trafiksikkerhedsproblemer:
Vedr. trafikmængde gennem Ørby og hastighed, er der bestilt trafiktællinger. Disse vil blive lavet i 2010 og når de foreligger, vender vi tilbage.
Vedr. farlige situationer langs gadekærret og forbindelsen mellem Vejbystien og stien til Helsinge, samt bekymringer for bløde trafikanter på især Farvergårdsvej, kigger Jan Levring og undertegnede på, om der er noget, der kan gøres ved afmærkningen. Ørby er p.t. ikke prioriteret til trafiksanering i Trafiksikkerhedsplanen, men jeg har tilføjet sagen til fremtidig evaluering af trafiksikkerhedsplanen.
Med venlig hilsen

Lovisa Glerfoss
Trafiksikkerhedskonsulent

Gribskov Kommune
Team Vej og Park
Tlf. 72 49 63 87
Hvad gør vi nu.

Til Teknisk udvalg i Gribskov kommune.

 

Da TVF tilsyneladende ikke er positive over for en dialog med  os, anmoder vi herved om et møde med Teknisk udvalg  om trafikforholdene i Ørby.

 

På alle de møder kommunen har afholdt med borgerne i Ørby, i forbindelse med projektet Ørby som projektlandsby, er der gentagende gange gjort opmærksom på at der er alt for meget trafik gennem Ørby samt at der køres alt for stærkt.

Dette budskab bliver nu gentagende gange påpeget over for Ørby Bylaug.

Der skal gøres noget ved trafik og hastighed gennem Ørby.

 

Af kommunens trafikplan fremgår det, at Krydset hvor Askemosevejen udmunder i Kildevej er et af de farligste kryds i Gribskov. Der bør udføres hastigheds nedsættende tiltag i Ørby og Laugø således at det gøres attraktivt at benytte Kildevejen i stedet for, når man skal fra Helsinge til Tisvilde.

 

Specielt er Askemosevejen ved Ørby Gadekær (Branddammen) og Vejby stien et farligt område.

Da det er skolevejen fra Ørby til Vejby bør dette område gøres mere sikkert.

 

Der er ligeledes en stor trafikmængde der køre fra Kildevej, drejer af ved Tågerup og køre gennem Ørby til Vejby. Vejen gennem Ørby er for smal til denne trafikmængde, så der bør gøres tiltag for at det gøres mindre attraktivt at køre gennem Ørby til Vejby.

 

Ørby Bylaug anmoder der for snares om et møde med Teknisk Udvalg, eller med nogle af jer for at drøfte hvad i vil hjælpe os med i Ørby, hvis i bliver valgt til det nye byråd.

 

Med Venlig hilsen

Ørby Bylaug

Leif Jakobsen

Formand.


Den eneste der har svaret er Lasse Røssel.

På grund af det forestående valg er det aftalt at vi mødes umidelbart efter valget.

Svar fra TVF 15-9-09

Fra: lgler@gribskov.dk [mailto:lgler@gribskov.dk]
Sendt: 15. september 2009 16:31
Til: leif.jakobsen@mail.dk
Emne: Vs: Vedr.: Vs: Vejbelægning og Trafik i Ørby.

 

Hej Leif Jakobsen
Tak for din henvendelse. Jeg vil hermed besvare spørgsmålet vedr. trafiksikkerhed og hastighedsmålinger:

I din henvendelse nævner du at vi tidligere har foretaget hastighedsmålinger i Ørby og at disse er lavet i vinterhalvåret.
De tællinger, du henviser til, er lavet i forbindelse med arbejde på byport i Ørby. Tællingerne er fra i september 2007 og jeg gør i den forbindelse opmærksom på, at med i vores vurdering af hastighedsmålinger medtages betragtning om årstiden. Vi ved nemlig, at der er store sæsonudsving på trafikmønsteret i kommunen, grundet vores mange sommergæster.

Vi foretager ellers ca 70 målinger pr. år. De målinger, der laves, prioriteres ud fra et hensyn om at lave et overordnet billede på trafikudviklingen i kommunen.
Der tælles således årligt på gennemfartsveje, hvert andet år på fordelingsveje og efter behov på lokalveje. I den forbindelse er vejen gennem Ørby klassificeret som lokalvej
('Efter behov' kan eksempelvis være i konkrete sager vedr trafiksaneringer)

Trafiktællinger laves ikke som udgangspunkt med det formål at have hastighedsdæmpende effekt.
De laves primært for at give et reelt billede af trafikmængde og hastighed. Til gengæld anvender vi 'fartvisere', der viser 'din fart' og blinker til bilisten, hvis denne kører hurtigere end tilladt.
Disse opsættes i en uge ad gangen og anvendes som præventiv fartdæmpning. Vores erfaring er, at fartviseren har en virkning mens den står oppe og en lille effekt i det første stykke tid efter, at den er taget ned igen.
Første prioritet for opsætning af fartvisere er kommunens skoler. I sommerperioden prioriteres desuden strækninger langs strandvejene.

Administrationen laver planer for trafiktællinger og opsætning af fartvisere for ét år ad gangen. I år figurerer Ørby ikke i vores planer, men jeg vil notere jeres ønske til næste års plan.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen at tage kontakt til mig
Med venlig hilsen

Lovisa Glerfoss
Trafiksikkerhedskonsulent

Gribskov Kommune
Teknik, Vej & Forsyning
Tlf. 72 49 63 87

Til TVF

Til TVF Gribskov.

På hjemmesiden kan man læse om på hvilke veje der er planlagt nyt asfalt, men hvad med cykelstierne.
Der er en del beboer i Ørby der har henvendt sig til Bylaug og lokalråd for at få afklaret med kommunen om hvornår stien mellem Ørby og Vejby bliver repareret. Den er i meget dårlig stand, med mange store huller. Stien er en meget vigtig forbindelse som skolevej mellem Ørby og Vejby, da vejen fra Ørby mod Vejby er meget smal og derfor farlig at gå og cykle på.

Ørby Bylaug ønsker en dialog med kommune angående trafiksikkerhed og hastighed gennem Ørby.
Hvem skal vi kontakte.

Der køres meget stærkt gennem Ørby, der er meget gennemkørende trafik til vejby, og det virker unaturlig at man med GPS bliver sendt gennem Ørbygade.

Der er tidligere foretaget trafikmålinger på Askemosevejen, men i vinter halvåret.
Det er min opfattelse at hastigheds målinger som tidligere er blevet udført med kommunens anlæg, har en præventiv virkning.
Hvem skal vi kontakte for at få udført hastighed måling.


Med venlig hilsen
Leif Jakobsen
Ørby Bylaug.