Referater og Indkaldelser fra Generalforsamlinger
Referat Generalforsamling 30/5-2018
Referat af ordinær generalforsamling i Ørby Bylaug
30/05-2018 kl. 19:30 på det grønne område på Ørby Gade.

1: Valg af dirigent
Kim Wolff er enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Dirigenten konstaterer også at  generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Da generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, fortsættes dagsordenen.

2: Valg af referent
Rita Jakobsen er enstemmigt valgt.

3: Valg af stemmetæller
Henrik Egetved er enstemmigt valgt

4: Bestyrelsens beretning
I 2017 har der været afholdt 2 bestyrelsesmøder. Planen var, at der skulle afholdes 4 bestyrelsesmøder, men da det har knebet med tiden for flere bestyrelsesmedlemmer, har der kun været afholdt 2 møder.
Samarbejdet har fungeret godt i bestyrelsen.
I 2017 holdt vi en dejlig høstfest med god deltagelse. Vi tog et nyt koncept i brug, idet deltagerne medbragte egen mad og også havde mulighed for at grille eget kød på den fælles grill. Det nye koncept så ud til at fungere godt.
Annelise var tovholder for festudvalget i 2017, og hun er villig til at gentage succesen. Datoen for årets høst er fastsat til:

Lørdag den 25. august 2018.

Høstfesten 2017 gav et godt overskud, som bl.a. dækkede vores juletræstænding.
Der er endvidere indkøbt nye borde.
I 2017 var der 35 (betalende) medlemmer af Ørby Bylaug. Det er betydelig flere medlemmer, end der har
været tidligere.
I foråret var vi på skovtur i Aggebo Hegn med Torben Nielsen som guide og livlig fortæller. Selv om der
ikke var så mange med på skovturen, var det en god dag for deltagerne, som sluttede med grillning af
medbragt mad på den hyggelige Kulsvierplads i Aggebo Hegn.
Bylauget har skiftet bank, hvilket fungerer. MobilePay-løsningen er endnu ikke kommet på plads, men der
arbejdes på sagen.
Dirigenten konstaterer herefter, at beretningen er godkendt.

5: Regnskab
Revisor Annette Aaskilde fortæller, at et revideret regnskab endnu ikke foreligger. Det skyldes, at Annette ikke har modtaget bilag til regnskabet. Annette har anmodet om adgang til kasseregnskab og bilag, men altså ikke modtaget dette. Det aftales, at kasserer Bo Søe Saltzstein afleverer materialet til Annette i indeværende uge (uge 22/2018).
Det blev herefter diskuteret, hvordan vi kommer videre med hensyn til godkendelse af regnskabet.
Der var enighed om, at der i forbindelse med afholdelse af høstfesten 2018 afholdes en ekstraordinær generalforsamling, således at regnskabet kan godkendes dér.
Annette oplyser, at regnskabet kan være færdigrevideret senest 01/08-2018.
Regnskabet blev omdelt.

6: Forslag fra Bestyrelsen
Forslag fra bestyrelsen om, at alle, der har folkeregisteradresse i Ørby, kan optages som medlemmer, jf. vedtægternes § 3, blev enstemmigt vedtaget med følgende ordlyd:
Medlem af foreningen er ejere og lejere af en ejendom i Ørby, som ønsker medlemskab af Ørby Bylaug.
Vedtægternes § 3 skal ændres i overensstemmelse med ændringen.

7: Forslag fra medlemmerne
Der er ikke indkommet nogen forslag.

8: Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
P.t. er gebyret på 0 kr. og kontingentet på 50 kr. om året pr. husstand. Bestyrelsens anbefaling er, at kontingentet på 50 kr. pr. husstand fortsætter. Forslaget vedtages.
Det har været svært at finde ud af, hvordan man skal betale.

9: Valg til bestyrelsen
Ingen er på valg i år, og alle bestyrelsesmedlemmer vil gerne fortsætte. Bestyrelsen fortsætter derfor deres arbejde som hidtil.

10: Valg af intern Revisor
Anette Aaskilde stiller op til genvalg og vælges enstemmigt.

11: Eventuelt
Roar Sæther nævnte under sin beretning, at det er nødvendigt snart at købe et nyt telt til festen. De fremmødte havde ingen kommentarer hertil, udover at kompetencen til sådanne indkøb ligger hos bestyrelsen.
Hjertestarter i Ørby: Kim fra Frændekilde oplyser, at Frændekildes Venner for ca. ½ år siden har søgt Trygfonden om penge til en hjertestarter. Der går formentligt 2-3 måneder yderligere, før end der kommer svar fra Trygfonden.
Der var enighed om, at vi afventer og ser, hvad der sker med Frændekilde Venners ansøgning, herunder hvor hjertestarteren skal hænges op.
Det er muligt, at Trygfonden – hvis de bevilger penge – kræver, at hjertestarteren hænges op på Frændekilde.
Medlemmerne af Bylauget ser helst, at en evt. hjertestarter placeres centralt i byen. Fiskemanden på hjørnet af Maglebjergvej/Askemosevejen har tidligere givet tilsagn til, at han gerne vil have hjertestarteren hængende.
Kim fra Frændekilde oplyser, at der vil blive oprettet Førstehjælpskurser på Frændekilde.
Annette Aaskilde spørger, om man kan få et elektronisk hint, hvis de sker noget nyt på hjemmesiden? Spørgsmålet skal besvares af Anders Trolle, som ikke var til stede.
Roar opfordrer i øvrigt til, at man sender spørgsmål til bestyrelsen.
Torben Nielsen opfordrede til, at flere committer sig til at hjælpe til ved opsættelse og nedtagning af telte,oprydning m.v., når der skal holdes høstfest.
Der blev talt om, at en revideret ”flyer” skal omdeles for at få flere/nye medlemmer af Bylauget. Det blev aftalt, at vi lægger en opfordring ud på Facebook.
Der blev talt om den nye persondatalov, som trådte i kraft 25/05-2018. Det blev aftalt, at der lægges information ud på hjemmesiden i henhold til den nye persondatalov.
Kim fra Frændekilde fortalte om Frændekildes virke:
- Der vil blive afholdt fælles spisning for Ørby, Vejby og Tisvilde med langborde.
- Der sigtes mod at afholde 5 årlige arrangementer på Frændekilde, som skal involvere Ørby.
- Kim er åben for afholdelse af arrangementer på Frændekilde og modtager gerne forslag hertil.
- Der vil være bål til Sct. Hans på Frændekilde.

Til sidst slutter Roar Sæther af med at opfordre til at sprede ordet, så vi kan få flere medlemmer og mere aktivitet bl.a. om høstfesten og takker for alles tilstedeværelse.
Referat

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling i Ørby Bylaug

22/06-2017 kl 19:00 på det grønne område på Ørby Gade.


1: Valg af dirigent

Leif Jakobsen er enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Dirigenten konstaterer også at GF er beslutningsdygtig. Da den Ekstraordinære Generalforsamling er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, fortsættes dagsordenen.


2: Valg af referant

Anders Trolle er enstemmigt valgt


3: Valg af stemmetæller

Morten Westergaard er enstemmigt valgt


4: Bestyrelsens beretning

Dirigenten giver ordet til Formand Roar Sæther.

I 2016 var ikke meget aktivitet i foreningen, der blev ikke opkrævet kontingent men der blev afholdt en virkelig god sommerfest og tænding af juletræet. 1. Januar 2017 var vi 1 gyldigt medlem og har med den nye bestyrelses aktiviteter opnået stor medlemstilgang. Vi fik ikke holdt en Generalforsamling i Maj da regnskabet ikke var færdigt. Leif valgte at træde tilbage og 11. Maj holdt vi bestyrelsesmøde og fik Roar Sæther som Formand, Anders Trolle som næstformand og fik Morten Westergaard og Torben Nielsen som bestyrelsesmedlemmer. Vi fik lavet brochure, og blev enige om en ny dato til Generalforsamlingen i dag, så vi kunne få regnskabet færdigt og få det revideret. Vi opdagede at regnskaberne fra 2013 - 2015 heller ikke var klar, så de blev lavet via en stor indsats fra Hanne. Vi fik oprettet en MobilePay løsning så det er lettere at betale kontingent. Vi er også blevet registreret på ny  i CVR registeret som foreninger skal. Vi har endvidere fået opdateret de formaliteter som en forening er pålagt,  inklusive e-boks konto.

Foreningens prokura er også opdateret, og tegningsberettigede er Roar Sæther, Hanne Pedersen og Anders Trolle. Vi har fået et tilbud fra Arbejdernes Landsbank som er meget billigere end vores tidligere bankforbindelse. Formanden beder alle tænke over bankskifte.

Sommerfesten er en af de vigtigste aktiviteter, og festen trænger til hjælp..

Leif fortæller at han ikke er enig i alt fra beretningen, men han ønsker ikke at kommentere på det, medmindre nogen gør indsigelser. Ingen gør indsigelser, og dirigenten konstaterer at beregningen er godkendt.

-

5: Regnskab

Revisoren fortæller om regnskaberne for 2013, 2014, 2015 og 2016. Revisionen har konstateret at regnskaberne er i fornuftig stand. Regnskabet er opstillet og revideret ud fra de fremlagte oplysninger, og alle registrerede indtæger og udgifter stemmer med transaktionerne på bankkontoen. Medlemmerne ønsker regnskabet for 2016 gennemgået. Revisoren gennemgår alle posterne. Kassedifferencen blev forklaret med en ”åben” bar til høstfesten hvor ikke alle drikkevarer var blevet betalt. Dirigenten sørger for at spørgsmål fra medlemmerne bliver afklaret. Regnskabet erklæres for godkendt. Dirigenten anbefaler at referatet fra denne ekstraordinære generalforsamling sendes til vores bank.

-

6: Forslag fra Bestyrelsen

Der er ikke indkommet nogen forslag.

.

7: Forslag fra medlemmerne

Der er ikke indkommet nogen forslag.

.

8: Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens anbefaling er at kontingentet på kr. 50,- per husstand fortsætter. Forslaget vedtages.

.

9: Valg til bestyrelsen

Roar Sæther stiller op som formand og vælges enstemmigt

Bo Søe Saltzstein stiller op som kasserer og vælges enstemmigt

Martin Røssell ønsket at deltage i bestyrelsen og vælges ind ved at Morten Westergaard erklærer at det er ok for han at går ud af bestyrelsen og  give plads til Martin Røssell.

Torben Nielsen og Anders Trolle stiller op som bestyrelsesmedlemmer og vælges enstemmigt

Morten Westergaard og Rita Jakobsen stiller op som suppleanter og de vælges enstemmigt.

.

10: Valg af intern Revisor

Anette Aaskilde stiller op til genvalg og vælges enstemmigt.

.

11: Eventuelt

Det foreslås at arbejde for at få sat en hjertestarter op i Ørby. Leif oplyser at fiskemanden har tilbudt at en hjertestarter gerne må hænge på væggen til hans garage, som ligger centralt i Ørby.

Det diskuteres også om  Bylauget skal lave venlige anbefalinger til hvornår man bør slå græs. Dette diskuteres frem og tilbage. Snakken ender med at det er bedst at tage snakken med naboen, samt selvfølgelig tage gensidigt hensyn til hinanden.

.

Det besluttes at indkalde til brainstorm-møde omkring Ørby Byfest. Jytte Skov Sørensen, Martin Røssell, Sus Søe Saltzstein, Louise Trolle, Bo Søe Saltzstein, Annelise Saltzstein, Anette Aaskilde, Henrik Egetved, Ole og Alice Oxholm, Morten Westergaard, vil gerne deltage i brainstorm møde. Annelise indkalder til dette møde.

.

Torben rejser et spørgsmål om hvorfor man skal være ejer af en ejendom i Ørby, for at være medlem. Der er mange lejere i bla. mejeriet som måske gerne ville være medlem. Dette kræver en vedtægtsændring, hvilket nemt kan gennemføres på førstkommende generalforsamling ved at indsende dette som forslag inden generalforsamlingen.

.

Dirigenten konstatere at der ikke er flere punkter til eventuelt.

Han takker for relativt god ro og orden, og erklærer generalforsamlingen afslutttet. Han overgiver ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

.

Roar Sæther slutter af med at opfordre til at sprede ordet, så vi kan få flere medlemmer og mere aktivitet bla. om byfesten, og takker for alles tilstedeværelse.

Dagsorden til Ekstraordinær Generalforsamling
Dagsorden til Ekstraordinær Generalforsamling d. 22/6 2017 kl. 19:00

- Valg af dirigent
- Valg af referant
- Valg af stemmetæller
- Bestyrelsens beretning
- Fremlæggelse af regnskab
- Forslag fra bestyrelsen
      Der er ikke indkommet forslag fra bestyelsen
- Forslag fra medlemmer
      Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
- Valg til bestyrelsen
- Valg af intern revisor
- Eventuelt

Kun medlemmer der ikke har kontingentrestance ved afholdelse af generalforsamlingen har stemmeret.
Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling
[16/5-2017]
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ØRBY BYLAUG

Da vi desværre var nødsaget til at udsætte den ordinære generalforsamling, indkaldes der herved til ekstraordinær generalforsamling i Ørby Bylaug

Torsdag d. 22. juni, kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes på Frændekilde, Askemosevejen 30, Ørby.

Medlemmer af Ørby Bylaug har stemmeret på generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmer som ønskes behandlet sendes/afleveres til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen (1. juni).

Dagsorden vil blive fremsendt gennem mail og være tilgængelig på vor hjemmeside (www.ørbybylaug.dk), senest 2 uger før generalforsamlingen.

Regnskaber og vedtægter for foreningen er tilgængelig på vor hjemmeside.

Med venlig hilsen
Roar Sæther


Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 2016
Ekstraordinær generalforsamling 28-08-2016

Mads er ordstyrer - vedtaget

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Anders er referant - vedtaget
Morten er stemmetæller - vedtaget

Leif lave formandens beretning
Der laves loppemarkeder, ørby fest og juletræ
Oprindeligt stod der, at medlemmer kun kunne være ejere af en bolig som anvendes som helårsbolig. Nu kan alle som ejer en ejendom være medlem.

Kan denne generalforsamling bruges til noget? Der er i princippet kun 4 medlemmer som har betalt kontingent, og 50% af dem er fremmødt. Det er nok ikke en god måde at gøre det på.

Vi har heller ikke et revideret regnskab, eller noget regnskab overhovedet.

Fremlæggelse af regnskab: Der findes ikke et regnskab.

Forslag fra bestyrelsen: Der er ikke nogen forslag fra bestyrelsen

Forslag fra medlemmerne: Der er ikke nogen forslag fra medlemmerne

Ændring af kontingent: 
I 2015 fik vi tilskud fra kommunen ca. kr. 4000. 

Kontingentet er vedtaget til kr. 50,- pr år. Indmeldelsesgebyret er kr. 0,-

Opstilling til bestyrelsen:
Følgende opstiller: 

Leif opstiller som formand og er enstemmigt vedtaget
Roar opstiller som næstformand og er enstemmigt vedtaget
Hanne er valgt som kasserer og er enstemmigt vedtaget
Torben opstiller som bestyrelsesmedlem og er ensemmigt vedtaget
Anders opstiller som bestyrelsesmedlem og er ensemmigt vedtaget
Morten og Rita opstiller som suppleanter og er enstemmigt vedtagne
Valg af intern revisor: Anette

Eventuelt:

Container, skal bylauget købe en?
Roar: lav prioritet
Kan Mærsk sponsorere en container?
Container drøftes på GF

Maria: om festen
Beboere i Mejeriet tror ikke de er inviteret til byfesten. Annelise har dog selv lagt invitationer i alle postkasser i Mejeriet.
Det bør tydeliggøres i vedtægterne (og invitationer) at beboere i Mejeriet er velkomne.

Revision: Regnskabet skal revideres ifht. vedtægterne. Regnskabet afsluttes i løbet af januar og revision sker i løbet af februar. Ovlevering til Leif 1. Marts.

Reklame
Morten: Vi kan lave en "intern" fest kun for medlemmer, f.eks i Marts måned, sammen med kontingent-indbetaling. 

Torben: Torben omdeler Vejbynyt. Maria laver brochure med information om foreningen.
vi skal have materiale som fortæller om fordelene ved medlemskab.

Vedtægter: opkrævningen skal være nem og smidig. 
Forslag vedr. kontingent og betalingen skal sendes til bestyrelsen.
Bestyrelsen skal udforme forbedringer til vedtægterne inden generalforsamling i Maj.

Indmeldelsesproceduren skal være entydig, og det skal være klart hvem/om man er medlem.


Bestyrelsen skal snarest afholde bestyrelsesmøde. der skal udmeldes en status på de punkter som er drøftet på denne ekstraordinære generalforsamling ved julearrangementet, som er ca. halvvejs inden generalforsamlingen.
Referat 11-6-2014

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling i Ørby Bylaug 2014

Den ekstraordinære Generalforsamling blev afholdt d. 31. Maj 2014 kl. 14:00 under åben himmel på græsarealet på Ørby Gade.

 

Formand Leif Jakobsen startede med at byde alle velkommen til ekstraordinær generalforsamling og takke for fremmødet.

 

Valg af dirigent

Henrik Hansen fra Ørkildevej 4 stillede op og blev enstemmigt valgt til dirigent, og Leif gav ordet til Henrik som konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt.


Valg af referent

Anders Trolle fra Farvergårdsvej 7B stillede op og blev enstemmigt valgt til referent.

 

Valg af stemmetæller

Mads Krarup fra Ørby Gade 4 stillede op og blev enstemmigt valgt til stemmetæller.

 

Bestyrelsens beretning

Formand Leif Jakobsen fik ordet, og fortalte om foreningens virke de sidste par år. Ørby Bylaug har været god til at afholde sommerfester, juletræ og loppemarked med success, men har ikke været så god til at holde generalforsamlinger eller inddrive kontingenter. Derfor denne ekstraordinære generalforsamling for at få etableret en lovformelig bestyrelse.

 

Fremlæggelse af regnskab

Da den tidligere kasserer har ønsket at udtræde af bylauget, fandtes der på datoen for den ekstraordinære generalforsamling, ikke et revideret regnskab for 2013. Formand Leif Jakobsen fremlagde en økonomisk oversigt, samt en anbefaling om at den ny bestyrelse skal fremlægge et revideret regnskab for 2013 ved førstkommende generalforsamling. Dette blev enstemmigt vedtaget.


Forslag fra bestyrelsen

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen.


Forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 

Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

Den generelle holdning blandt de fremmødte var, at det er at foretrække med et relativt lavt kontingent, og i stedet lade aktiviteterne generere lidt overskud. Det blev foreslået at sætte kontingentet til kr. 100,- pr år gældende fra og med 2014 samt at indmeldelsesgebyret fastholdes på kr. 0,-. Kontingent og indmeldelsesgebyr blev enstemmigt vedtaget.

 

Valg til bestyrelsen

Alle bestyrelsesposter var til genvalg og resultatet blev følgende:

 

Formand: Leif Jakobsen

Kasserer: Hanne Pedersen

Næstformand: Roar Sæther

Bestyrelsesmedlem: Anders Trolle

Bestyrelsesmedlem: Torben Nielsen

Bestyrelsessuppleant: Sara Grabow

Bestyrelsessuppleant: Ann Carlsen

 

Alle ovenstående blev enstemmigt valgt.

 

Valg af intern revisor

Henrik Hansen blev enstemmigt valgt som intern revisor.

 

Eventuelt

Ørby deltager i Lokalforeningsrådet d. 11. Juni på rådhuset. Læs mere om dette på hjemmesiden.

 

Dirigenten afsluttede den ekstraordinære generalforsamling med at takke for god ro og orden.

 

Efter generalforsamlingen fortsatte de fremmødte med en gennemgang af et forslag til at gøre noget aktivt med Møllebjerggård grunden.


Mvh.
/Anders

Ekstraordinær Generalforsamling 31-5-2014

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling Lørdag den 31 maj kl. 14.00

 

 

Da vi ikke har holdt generalforsamling i flere år  indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling, hvor alle er på valg.

 

 

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:


- Valg af dirigent


- Valg af referent


- Valg af stemmetæller


- Bestyrelsens beretning ( kort beretning udsendes)


- Fremlæggelse af regnskab ( status udsendes)


- Forslag fra bestyrelsen


- Forslag fra medlemmer


- Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr ( Hvis vi ikke har investeringsplaner vil jeg foreslå 50 kr. nogen har ønske om at fjerne kontingent )


- Valg til bestyrelsen ( hvem vil fortsætte)


- Valg af intern revisor


- Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen drøftes:

 

-           I juni-juli udsendes bevarende lokalplan for Ørby i høring.

-           Beboerne i Ørbygade ønsker gaden lukket for gennemkørende Bil trafik

-           Der er en  gruppe beboer der arbejder med planer for at påvirke udviklingen af Gl. Møllebjerggård Ørbygade 3, med ønske om et fælles hus og fælles område.

-           Der er i øjeblikket mulighed for at søge midler i Landsbypuljen til nye tiltag i Landsbyer.

 

Generalforsamling afholdes i vores telte på ”Festpladsen”

Skal der være loppemarked samme weekend ?

 

 

Med venlig hilsen

Leif Jakobsen, Torben Nielsen og Roar Saether

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Ørby Bylaugs øverste myndighed, og afholdes en gang om året. Herunder kan du se referater fra de afholdte generalforsamlinger.

Indkaldelse til Generalforsamling 2011: Se forsiden.
Referat Generalforsamling 2011

Generalforsamling 6. April 2011, Skt Helene Skole

10 fremmødte
Formanden byder velkommen til den tredie Generalforsamling.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår William som dirigent. Enstemmigt vedtaget. William konstaterer at GF er lovligt indkaldt. Ingen protesterer.

2. Valg af referant
Anders Trolle er valgt enstemmigt.

3. Valg af stemmetæller
Annelise melder sig frivilligt og bliver enstemmigt valgt.

4. Bestyrelsens beretning
Leif resummerer foreningens bestyrelses sammensætning. Fortæller at der har været bestyrelsesmøde ca. hver anden måned og ladet arbejdsgrupperne råde. Festudvalget har lavet aktiviteter, som vi gerne vil gøre til traditioner, særligt fastelavn, sommerfest �1C;og juletræstænding. Vi forsøger os med en Skt.Hans fest i år.
Byforskønnelsesprojektet har plantet påskeliljer mange steder i byen sidste år, så inden længe kan vi forhåbentlig nyde synet.

Trafikgruppens arbejde nævnes, opsummering af kommunen som stadig ikke er særlig indstillet på at tage konkret handling. Vi er blevet lovet en trafiktælling i 2011 for trafik ud ad Ørby med retning mod Holløse.

Det foreslåes at holde en liste med punkter der ønskes opnået for hvert år, og opdatere denne hvert år.

- Besøg på vingård
- Bondegårdsbesøg for børn evt. med fortælling om gårdene for voksne.
- Flere vandreture
- Loppemarked
Det diskuteres om der er et reelt behov for den mængde aktiviteter der arrangeres. Bestyrelsen efterlyser ansvarlige for aktiviteterne.

5. Fremlæggelse af regnskab
Kasseren fremlagde regnskabet. Under gennemgangen blev der advaret om at der i året 2011 kan komme til at mangle penge, da kommunens tilskud er frafaldet. Desuden er der en væsentlig kontingent restance hos medlemmerne. Det er besluttet at leje teltene ud til medlemmer af bylauget for kr. 250,- pr stk. Der var ingen bemærkninger til regnskabet.


6. Forslag fra bestyrelsen
6a: "Anvendes til helårsbeboelse" fjernes. 9 stemte for, 1 blank, ingen imod. Forslaget er vedtaget.

6b: Paragraf 7 ændres til "Generalforsamling afholdes i maj". 8 stemmer for. 0 stemmer imod. 1 Blank. Forslaget er vedtaget.

7. Forslag fra medlemmer
Der er ikke indkommet forslag

8. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
Indmeldelsesgebyret ændres til 0 kroner. Forslaget enstemmigt vedtaget.
Kontingentet på kr. 200 pr år. Forslaget er enstemmigt vedtaget.

9. Valg til bestyrelsen
Anders og Roar er på valg og modtager genvalg. Begge genvælges enstemmigt.
Kirsten er ligeledes på valg men ønsker ikke genvalg. Torben Nielsen stiller op som kandidat til bestyrelsen og vælges enstemmigt.
Flemming Trøjel er på valg. Rita stiller op som suppleant og vælges enstemmigt.

10. Valg af intern revisor
Henrik Hansen stiller atter op som revisor og vedtages enstemmigt.

11. Eventuelt
Der efterlyses medlemmer til arbejdsgruppen. Det opfordres til at spørge bekendte og naboer i Ørby om at slutte sig til en en af udvalgene. Festudvalget består f.eks af to personer i øjeblikket, og de savner selskab.

Benny nævner at han har ansøgt om to "trafikpiger" som er en orange plast-silhuet af en pige der vinker, som kan stilles op langs vejene. Det opfordres til at alle går ind og ansøger om en sådan til placering i Ørby.

Der spørges til busdriften, og om den kommer tilbage til Ørby. Leif svarer at busbestillingerne for 2012 er ved at blive lavet og at der ikke er bestilt ny busdrift til Ørby. Benny fortæller at en underskriftindsamling kan rykke en hel del. Flere vil hellere have fuld togdrift i stedet for som nu, hvor hvert andet tog ikke standser i Ørby. Leif mener at det er blandt ønskerne til den fremtidige drift, at toget standser hver gang i Ørby.

Det spørges til vejenes tilstand samt Ørby Stien. Leif anbefaler at anmelde hullerne til kommunen via deres hjemmeside. Jo flere der gør det, desto bedre.

William erklærer Generalforsamlingen for afsluttet og takker for god ro og orden.


Mvh.
/Anders
Generalforsamlingen 2010
Ved generalforsamlingens start taltes 17 fremmødte.
Formanden byder velkommen.

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Ole Oxholm som dirigent og han bliver enstemmigt vedtaget. Ole takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Ingen protesterer.

2. Valg af referant
Anders Trolle stiller op og er valgt enstemmigt.

3. Valg af stemmetæller 
Morten Vestergaard melder sig frivilligt og bliver enstemmigt valgt. Dirigenten giver ordet til formanden.

4. Bestyrelsens beretning 
Bylaug stiftet i 2009. Der blev valgt en bestyrelse på stiftende generalforsamling. Leif resummerer foreningens bestyrelses sammensætning.

De forskellige arbejdsgrupper gennemgåes. Trafikgruppens arbejde nævnes, opsummering af kommunen som ikke er særlig indstillet på at tage konkret handling. Ingen ønsker uddybning.
Festudvalget fremlagde aktiviteter.
Roar efterlyste flere medlemmer til byforskønnelse.
Leif fortæller om kommunalt bokseri om at få lov til at holde byfest og sætte skilte og juletræ op. Der fortælles om Lokalforeningsrådets fire årlige møder, hvor Ørby's sager vil blive taget op 1. Juni. Der takkes for juletræ og strøm, og begge givere har tilbudt at træde til igen til næste jul.

5. Fremlæggelse af regnskab 
Kassereren fremlagde regnskabet, og der var ingen spørgsmål eller kommentarer.


6. Forslag fra bestyrelsen 
   6a: Bestyrelsen foreslår at der oprettes en arbejdsgruppe som har til formål at afholde loppemarked i Ørby.

Ole Oxholm melder sig til gruppen. Morten Vestergaard tilbyder at spørger kæresten, som er loppemarkedsinteresseret. Gruppen er hermed oprettet med Ole som tovholder.

7. Forslag fra medlemmer
Der er ikke indkommet forslag

8. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 
De nuværende priser består uændret og er således: Indmeldelsesgebyr kr. 100,- og årligt kontingent kr. 200,-

9. Valg til bestyrelsen 
Dirigenten efterlyser en frivillig til suppleant i bestyrelsen. Ole Oxholm opfordres til at stille op, accepterer og vedtages enstemmigt.

10. Valg af intern revisor 
Henrik stiller atter op som revisor og vedtages enstemmigt.

11. Eventuelt 
Ann fra Ørby Gade 2 efterlyser regler for afbrænding af haveaffald, da det ofte generer. 
Leif mener man Max må afbrænde 200 liter brændbart materiale i en vis afstand fra hus. Der findes en pjece et sted hos kommunen som beskriver reglerne, ellers kan man kontakte kommunens brandinspektør. Bylauget rekvirerer informationen og sørger for at denne bliver sendt ud via mailing-listen.

Henrik efterlyser om der er nyt omkring gården midt i Ørby. Leif fortæller at den har været på tvangsauktion for nyligt og nu ejes af en bank i nordjylland. Den oprindelige udflytningstilladelse løb over 2 år, men denne er for længst udløbet. Det er ukendt hvad status på gården ellers er.

Det spørges til status for busstoppestedet. I følge Leif har kommunen sagt at de vil fjerne busskuret, men det står der endnu. Der er utilfredshed med at kommunen nedlægger busruten, men at bussen fortsat kører gennem Ørby, nu står der bare "Ikke i rute" på bussen.

Ole erklærer Generalforsamlingen for afsluttet og takker for god ro og orden.
Efter den officielle del af generalforsamlingen, er der efterfølgende hyggesnak med kaffe og kage blandt de fremmødte.
Generalforsamlingen 2009

Ørby Bylaug afholdte den årlige generalforsamling Mandag d. 25. Maj 2009 klokken 19:00. Der var ca 42 fremmødte deltagere.

Referat fra Generalforsamling i Ørby Bylaug
25. Maj 2009 på Skt. Helene Skole i Vejby

1. Valg af dirigent
Formanden, Leif Jakobsen, bød velkommen, og foreslog Ole Oxholm, Ørbygade 11b, til aftenens dirigent. Oxholm blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten startede med at fastslå at  generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Én fremmødt havde ikke modtaget den omdelte indkaldelse men klager ikke.

2. Valg af referent
Bestyrelsens sekretær Anders Trolle blev enstemmigt valgt som referant.

3. Valg af stemmetæller
Claus Lindegaard blev foreslået som stemmetæller og accepterede forslaget. Herefter blev Claus enstemmigt valgt.

4. Bestyrelsens beretning
Dirigenten overlod ordet til formanden. Formanden fortalte hvordan initiativet til foreningen var startet som landsbytema som medførte den Stiftende Generalforsamling. Vedtægterne blev justeret til. Der har hele vejen igennem været en positiv stemning om bylauget. Herefter fulgte en kort gennemgang af vedtægterne. Kommunen har givet bylauget et starttilskud til kontorhold på kr. 2000,-. Foreningen bruger internettet til kommunikation ud til medlemmerne for at spare penge. Formanden gjorde opmærksom på at foreningen er ikke en grundejerforening som kan pålægge borgerne noget, men derimod har til formål at skabe sammenhold i landsbyen. Nævner nedlæggelsen af busruten gennem Ørby som eksempel på emner hvor bylauget kunne spille en rolle – kun få af de tilstedeværende havde hørt om dette. Der er ingen kommentarer til beretningen.

5. Fremlæggelse af regnskab
Kassereren, Peter Albertsen, fik ordet og fortalte at dette punkt normalt indeholder en gennemgang af sidste kalenderårs regnskab, men da fandtes foreningen ikke, så der er intet regnskab at godkende. Klaus brugte lejligheden til at nævne at indmeldelsesgebyret på kr. 100,- kan betales på stedet.

6. Forslag fra bestyrelsen
Herefter fulgte en gennemgang af de fire projektgrupper som bestyrelsen havde foreslået. Projektgrupperne blev motiveret af gruppemedlemmerne. Kay Nielsen, Damhaven 4: Foreslår dannelse af et samlingspunkt. Evt ved kastanietræet på hjørnet. Der spørges af flere til om Ørby Bavn er offentlig. Formand Leif svarer at Bavnen er i privat eje og fredet. Fredningen betyder dog at der er offentlig adgang. Det er besluttet at rydde en sti så man kan komme op på den. Selina, Karens Bakke 4: Spørger til gården overfor mejeriet (Møllebjerggård). Gården ejes af et  investeringsfirma i Århus. Firmaet har ikke lyst til at investere i nye ejendomme for tiden, så formanden tror desværre ikke at der vil blive gjort noget ved ejendommen foreløbig, selvom den er stærkt i forfald. Der bliver spurgt til færdselsretten på Vejby-stien. Det oplyses at stien er privat ejet og fungerer som indkørsel til gården, men at stien selvfølgelig er til fri afbenyttelse.

7. Forslag fra medlemmer
Der er ikke modtaget forslag inden generalforsamlingen, og der kom ingen forslag fra de fremmødte.

8. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
Bestyrelsens forslag om kontingent for 2010 er kr. 100,-. Det foreslåes at hæve kontingentet til 200,- og der skrides til afstemning:
4 stemmer for kontingent a' kr. 100,-
Ca. 20 stemmer for kontingent a' kr. 200,-
Forslaget om kr. 200,- i kontingent for 2010 er vedtaget med meget stort flertal. Indmeldelsesgebyret på kr. 100,- fortsætter uforandret.

9. Valg til bestyrelsen
Da der før generalforsamlingen havde været udtrykt kritik i forbindelse med den stiftende generalforsamling, havde den samlede bestyrelse tilbudt at træde tilbage, hvis nogen krævede en ny bestyrelse valgt. Der var ingen som krævede omvalg af bestyrelsen. Den siddende bestyrelse fortsætter som bestyrelse. Heidi, Laugøvej 1, spørger hvorfor der kun er 5 mand i bestyrelsen og savner en mere geografisk spredt bestyrelse. Formanden svarede at der til den stiftende 
generalforsamling var valg mellem en 5 mands bestyrelse og en 7 mands bestyrelse og at flertallet på den stiftende generalforsamling valgte 5 mand plus suppleanter. 

10. Valg af intern revisor
Henrik Hansen, Ørkildevej 4 blev foreslået, og enstemmigt valgt som revisor.

11. Eventuelt
Pernille, Maglebjergvej 30, gør opmærksom på et hus på Maglebjergvej 24 som er øde og i forfald, og at der måske bor nogen uvedkommende i huset – samt at det pga knust glas og rod er farligt at færdes omkring huset. Vi bør have opmærksomhed på huset.
Der snakkes om hvorvidt huset kan bruges som forsamlingshus og om der mon er basis for at opføre noget i landsbyen. Formanden spørger om nogen tror at det i praksis er muligt at oprette og drive et fælles hus – men der er ikke den store opbakning.
Det foreslås at fjerne begrænsningen om helårsbeboelse for at kunne blive medlem. Dette skal indsendes som forslag til vedtægtsændring inden næste generalforsamling. Til slut blev deltagerne opfordret til at tilmelde sig projektgrupperne.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen af med på egne vegne at takke bestyrelsen for dennes indsats, samt at takke de fremmødte for god ro og orden.