Familiens Hjemmeside

15.11.2016

LDF Administrationsudvalget   formandadm@ldf-net.dk

15. nov. (for 8 dage siden)
til LDF

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Administrationsudvalget

 

Fødevarestyrelsen har i går udsendt nedenstående pressemeddelelse, hvor det påbydes at alt fjerkræ og andre fugle skal være under fast tag. Og det skal bemærkes at der med andre fugle, menes at også fx parakitter, tropefugle mv., skal være under fast tag. Fast tag kan dog godt være i form af presenning. Der findes evt. yderligere information og mulighed for opklarende spørgsmål på fødevarestyrelsens facebook-side.

 

Med venlig hilsen

Thomas Jochumsen

Formand, Administrationsudvalget

 

Pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen:

For at undgå at den fugleinfluenza, som de seneste dage er fundet i vildfugle flere steder i Danmark, spreder sig, bliver det fra midnat lovpligtigt for landets hønse- og fjerkræavlere at have deres dyr enten indendøre eller under hegn og med fast tag. Ænder, gæs og fjervildt, er dog undtaget, da de ikke kan holdes indendørs.

Kravene skal være med til at mindske risikoen for, at den frygtede fugleinfluenza H5N8 spredes fra vildfugle til fjerkræ i både hobbybesætninger og erhvervsfjerkræ. Sker det, står Danmark til at miste eksportindtægter i millionklassen, fordi en lang række lande øjeblikkeligt vil standse deres import af blandt andet dansk fjerkrækød.    


”Uanset om man er privat hobbyavler med fem høns i baghaven eller professionel æg- eller fjerkræproducent, betyder de nye regler, at ejerne fra nu af er forpligtede til at beskytte dyrene mod fugleinfluenzaen”, forklarer souschef Stig Mellergaard, Fødevarestyrelsen. ”Det er meget vigtigt, at alle er med til at leve op til deres ansvar, så vi i fællesskab kan bidrage til at sikre, at H5N8 ikke får en fod inden for i danske besætninger”, siger Stig Mellergaard.  

Også de økologiske fjerkræproducenter er omfatter af Fødevarestyrelsen krav. Det får imidlertid ikke konsekvenser for den økologiske status, at dyrene holdes inde i en begrænset periode. Fødevarestyrelsen kommer med en ny udmelding så snart de økologiske fjerkræ igen kan lukkes ud.

21.11.2016

Fugleinfluenza fundet i andegård i Nordsjælland

Har man tamfjerkræ eller andre fugle i fangenskab indenfor en radius af tre kilometer fra adressen Skibstrupvej 24, 3140 Ålsgårde, skal man nu have gæs, høns, ænder og andet fjerkræ inden døre.

Pressemeddelelse , Publiceret: 21. november 2016
​Der er nu konstateret det første tilfælde af den alvorlige fugleinfluenza H5N8 i en dansk fjerkræbesætning. Det ligger fast, efter Fødevarestyrelsen mandag morgen modtog de endelige prøvesvar fra DTU Veterinærinstituttet. Prøverne stammer fra en hobbyfjerkræbesætning i landsbyen Skibstrup ved Ålsgårde i Nordsjælland. Her døde henover weekenden omkring en tredjedel af de cirka 30 andefugle i besætningen. Prøverne viser, at det er den samme type fugleinfluenza, der de seneste ti dage er fundet i danske vildfugle flere steder i landet, fortrinsvis langs Østersøkysten. Sygdommen er ikke farlig for mennesker. 

-  At der nu er konstateret fugleinfluenza i en dansk hobbybesætning, kan få store konsekvenser for den danske eksport af fjerkrækød, vurderer souschef i Fødevarestyrelsen, dyrlæge Stig Mellergaard. Årsagen er, at mange lande uden for EU nu rutinemæssigt lukker for deres import af dansk fjerkrækød. Da Danmark tilbage i 2006 havde et tilsvarende udbrud, kostede det omkring 200 millioner kroner i tabte eksportindtægter.

-  Vores muligheder for at begrænse skaderne og hurtigt komme tilbage til en normalsituation er meget afhængig af, at både hobbyfjerkræavlere og de professionelle fjerkræproducenter nøje følger Fødevarestyrelsens anvisninger, forklarer Stig Mellergaard. 

Zoner skal begrænse risiko for smittespredning

Har man tamfjerkræ eller andre fugle i fangenskab inden for en radius af tre kilometer fra adressen Skibstrupvej 24, 3140 Ålsgårde, skal man nu have alle sine fugle, gæs, høns, ænder og andet fjerkræ inden døre, fx i en stald eller et hønsehus. Det er inden for trekilometer-zonen ikke tilstrækkeligt at have fast tag eller presenning over sine dyr.

Det er ikke tilladt at transportere hverken fjerkræ eller tamfugle ind og ud af det område, der ligger inden for en radius på ti kilometer fra Skibstrupvej 24. Forbuddet gælder indtil videre.

-  Uden for den tre kilometers beskyttelseszone er reglerne i øvrigt uændrede, men vi anbefaler, at man inden for en radius af ti kilometer fra Skibstrupvej 24 lukker høns, ænder, gæs og andre fugle inde for at forebygge smitte. Uanset hvor man er i landet, handler det om at være meget omhyggelig med hygiejne og desinfektion, så man ikke slæber smitten med ind i hønsegårde og besætninger, understreger Stig Mellergaard. 

Fakta

Mistanken om udbruddet i den danske hobbybesætning ved Ålsgårde opstod lørdag. Besætningen har også høns, kalkuner og gæs, der går adskilt fra ænderne. Her er der ikke konstateret fugleinfluenza.

Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen går her til formiddag i gang med at aflive samtlige fjerkræ i besætningen og rengøre og desinficere området.

Fødevarestyrelsen har oprettet en beskyttelses- og overvågningszone omkring den ramte fjerkræbesætning. Læs mere om zonerne og de regler, der gælder her.

De seneste uger er der fundet døde vilde fugle smittet med den højpatogene fugleinfluenza H5N8 i vildfugle i landene omkring Østersøen og i Mellemeuropa. Der har i Tyskland, Ungarn og Østrig været udbrud af sygdommen i en række fjerkræbesætninger. Der er i november påvist H5N8 hos vildfugle otte steder i Danmark. 

Fødevarestyrelsen opfordrer alle til at holde sig på afstand af besætningen for ikke at forstyrre myndighedernes arbejde og risikere at bidrage til at sprede smitten.​

Læs mere om fugleinfluenza, og hvad du kan gøre, på Foedevarestyrelsen.dk og Fødevarestyrelsens Facebook.​​​​


Yderligere oplysninger 
Fødevarestyrelsens pressevagt, tlf. 22 84 48 34.​

Hvad er Fugleinfluenza

Fugleinfluenza (aviær influenza)

Fugleinfluenza er en smitsom sygdom hos fugle forårsaget af influenza A virus. Fugleinfluenzavirus smitter normalt ikke mennesker. I sjældne tilfælde er der dog påvist sygdom hos mennesker, der har haft tæt kontakt til fugle

Fugleinfluenza har været kendt i over 100 år, og alle fuglearter kan rammes af sygdommen. Høns og kalkuner er mest følsomme, mens svømmefugle generelt er mere modstandsdygtige. De højpatogene former kan give op mod 100 % dødelighed hos fugle.

Fugleinfluenzavirus smitter normalt ikke mennesker. I sjældne tilfælde er der dog påvist sygdom hos mennesker, der har haft tæt kontakt til fugle. Den store opmærksomhed, der for fugleinfluenza af typen H5N1 skyldes, at der fra 2003 har været meget omfattende udbrud af sygdom blandt fjerkræ i mange lande i Asien og Europa. Dertil kommer spekulationer om, hvorvidt den aktuelle fugleinfluenza forandrer sig, så den forårsager en verdensomspændende influenzaepidemi blandt mennesker.

Læs mere om fugleinfluenza via links her på siden.

På portalen fugleinfluenza.com kan du også få et hurtigt overblik over de seneste nyheder og links til dyberegående information om bl.a. de veterinære aspekter. Portalen er en samlet indgangsside til myndighedernes information om fugleinfluenza. Den er etableret af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (nu Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri), Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Fødevarestyrelsen, Danmarks Fødevareforskning, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Nyt

Forebyggelse

Diagnostik

Information til rejsende

Mere om Fugleinfluenza

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt1)

I medfør § 26, § 29, § 30, § 33, § 53, stk. 1, § 62, stk. 1, § 67 samt § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved lov nr. 404 af 1. juni 2005, lov nr. 105 af 20. juni 2006 og lov nr. 402 af 21. april 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen har følgende anvendelsesområde:

1) Kapitel 2 om tidlig varsling for aviær influenza finder anvendelse på alt fjerkræ, opdrættet fjervildt og andre fugle i fangenskab, jf. § 2, nr. 2-4.

2) Kapitel 3 om rutineovervågning for aviær influenza hos fjerkræ finder anvendelse på virksomheder, der er omfattet af § 2, nr. 6-12, samt besætninger med omsætning af fjerkræ, der på omsætningstidspunktet har mere end 100 stk. af sådanne dyr, jf. § 2, nr. 15. Bestemmelserne i kapitel 3 gælder dog ikke for vagtler, duer og strudsefugle.

3) Kapitel 4 om rutineovervågning for aviær influenza hos opdrættet fjervildt finder anvendelse på virksomheder, der er omfattet af § 2, nr. 3 og 13, samt besætninger med omsætning af opdrættet fjervildt, der på omsætningstidspunktet har mere end 100 stk. af sådanne dyr, jf. § 2, nr. 16.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »Aviær influenza«: Influenza A-virus, subtype H5 og H7.

2) »Fjerkræ« eller »fjerkræhold«: Høns, kalkuner, perlehøns, tamænder, gæs, vagtler, duer og strudsefugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg.

3) »Opdrættet fjervildt«: Fjervildt i virksomhed, der opdrætter mere end 100 stk. fjervildt årligt. Ved fjervildt forstås gråænder, fasaner, agerhøns, rødhøns og stenhøns.

4) »Andre fugle i fangenskab«: Fugle, som holdes i fangenskab til ethvert andet formål end de i nr. 2 og 3 nævnte, herunder med henblik på skuer, konkurrencer, udstillinger, avl eller salg.

5) »En flok«: Fjerkræ af samme alder og med samme sundhedsstatus, der udgør en driftsmæssig enhed og holdes på samme CHR-nummer, og som udgør en enkelt epidemiologisk enhed.

6) »Avlsvirksomhed«: Virksomhed med mere end 100 stk. avlsdyr, hvis aktivitet består i produktion af rugeæg eller opdræt til avls- eller formeringsvirksomheder.

7) »Centralopdrætningsvirksomhed«: Virksomhed, hvis aktivitet består i opdrætning af mere end 100 stk. fjerkræ til formeringsvirksomhed.

8) »Formeringsvirksomhed«: Virksomhed med mere end 100 stk. formeringsdyr, hvis aktivitet består i produktion af rugeæg til produktion af konsumsægsproducerende fjerkræ eller slagtefjerkræ.

9) »Opdrætningsvirksomhed«: Virksomhed, hvis aktivitet består i opdræt af mere end 100 stk. fjerkræ til konsumægsproduktion.

10) »Konsumægsvirksomhed«: Virksomhed med mere end 100 stk. konsumægshøner, hvor aktiviteten består i erhvervsmæssig produktion af æg til konsum.

11) »Slagtekalkunvirksomhed«: Virksomhed med mere end 100 stk. slagtekalkuner, der opdrættes med henblik på slagtning.

12) »Slagtefjerkrævirksomhed«: Virksomhed med mere end 100 stk. fjerkræ, bortset fra slagtekalkuner, der opdrættes med henblik på slagtning, eller virksomhed med mere end 100 stk. fjervildt, der opdrættes med henblik på slagtning.

13) »Fjervildtrugerivirksomhed«: Virksomhed, hvis aktivitet består i maskinel udrugning af mere end 100 stk. rugeæg af opdrættet fjervildt.

14) »Omsætning« eller »omsætte«: Salg eller sælge.

15) »Besætninger med omsætning af fjerkræ«: Besætninger med fjerkræ, herunder fjerkræ, som holdes i fangenskab til ethvert andet formål end de i nr. 2 nævnte, herunder med henblik på skuer, konkurrencer, udstillinger, avl eller salg, hvis besætningen på omsætningstidspunktet har mere end 100 stk. af sådanne dyr.

16) »Besætninger med omsætning af opdrættet fjervildt«: Besætninger med opdrættet fjervildt, herunder fjervildt til andet formål end landbrugsmæssigt opdræt, hvis besætningen på omsætningstidspunktet har mere end 100 stk. af sådanne dyr.

17) »Risikoområdet«: Landområder på 3 kilometer

a) fra samtlige kyster og fjorde,

b) rundt om Vorup Enge ved Randers samt Stubbe Sø på Djursland, Tjele Langsø, Brabrand Sø og Årslev Engsø, Solbjerg Sø, Skanderborg Sø, Mossø, Salten Langsø, Tørring-Uldum Kær, Sliv Sø, Arreskov Sø, Nørresø ved Brahetrolleborg, Brændegårdssø, Furesø i Nordsjælland, Arresø, Tissø, Tystrup-Bavelse Søerne, Ulse og Torup Sø på Sydsjælland samt Maribo-søerne,

c) på hver side langs Skjern Å fra Ringkøbing Fjord mod øst til Borris,

d) på hver side langs Omme Å fra Skjern Å mod øst til dambrugene ved Rabæk, og

e) på hver side af de dele af Vidå-systemet, der er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 60 (Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen) samt EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 63 (Sønder Ådal), som afgrænset i bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder).

Kapitel 2

Tidlig varsling for aviær influenza

§ 3. Ejeren af eller den ansvarlige for fjerkræhold eller for opdrættet fjervildt, der skal være registreret i Det Centrale Husdyrbrugsregister i henhold til bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR, skal straks underrette fødevareregionen i tilfælde af en eller flere af følgende hændelser i besætningen:

1) Fald i indtagelse af foder eller vand på over 20% inden for et døgn.

2) Fald i ægproduktionen på mere end 5% udover det normale produktionsniveau i mere end 2 dage.

3) En overdødelighed på 3%-enheder i løbet af 3 dage i forhold til forventet dødelighed for den pågældende fjerkrætype og alder.

§ 4. Ejeren af eller den ansvarlige for andre fugle i fangenskab, der ikke skal være registreret i Det Centrale Husdyrbrugsregister i henhold til bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR, skal straks underrette fødevareregionen i tilfælde af en eller flere af følgende hændelser:

1) Væsentligt fald i foder- eller vandindtagelsen.

2) Væsentligt fald i ægproduktionen.

3) Usædvanlig dødelighed.

§ 5. Personer, der er omfattet af underretningspligten i §§ 3-4, skal efter fødevareregionens anvisninger lade materiale indsende til undersøgelse for aviær influenza.

Kapitel 3

Rutineovervågning for aviær influenza hos fjerkræ

§ 6. Ejeren af eller den ansvarlige for en avls-, centralopdrætnings-, formerings-, opdrætnings-, konsumægs- eller slagtekalkunvirksomhed, jf. § 2, nr. 6-11, skal sørge for, at der fra hver flok udtages og indsendes materiale til undersøgelse for aviær influenza efter reglerne i bilag 1.

§ 7. Ejeren af eller den ansvarlige for en slagtefjerkrævirksomhed med udegående slagtefjerkræ, jf. § 2, nr. 12, skal inden slagtning sørge for, at besætningen indenfor de seneste 3 måneder er undersøgt for aviær influenza med negativt resultat, jf. bilag 1.

§ 8. Fra besætninger med omsætning af fjerkræ, jf. § 2, nr. 15, skal enhver, der omsætter sådanne dyr, inden omsætning sørge for, at besætningen indenfor de seneste 3 måneder er undersøgt for aviær influenza med negativt resultat, jf. bilag 1.

Stk. 2. Undersøgelser for aviær influenza, der er foretaget i en anden besætning end den besætning, hvorfra fjerkræet videreomsættes, kan ikke erstatte de undersøgelser, der er nævnt i stk. 1., jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke, hvor hvert af følgende forhold gør sig gældende i besætningen, hvorfra fjerkræ videreomsættes:

1) Der kun tilføres dyr fra én besætning,

2) der kun tilføres og holdes én fjerkræart,

3) dyrene indsættes i en tom, rengjort og desinficeret stald, og

4) dyrene holdes som indegående.

§ 9. Fjerkræ, der omsættes, skal være ledsaget af en informationsskrivelse udfyldt og underskrevet af sælgeren om, at besætningen indenfor de seneste 3 måneder med negativt resultat er undersøgt for aviær influenza, jf. bilag 2.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke for:

1) Besætninger med omsætning af fjerkræ, der på omsætningstidspunktet er på indtil 100 stk. af sådanne dyr, og

2) daggamle hønse- og kalkunkyllinger, daggamle ællinger og daggamle gæslinger fra godkendte rugerivirksomheder.

Stk. 3. Sælger og køber skal i mindst 2 år opbevare den informationsskrivelse, der er nævnt i stk. 1, eller kopi heraf og på forlangende forevise den for fødevareregionen.

§ 10. Prøver, der med negativt resultat er undersøgt for aviær influenza på grund af mistanke om aviær influenza i besætningen, kan erstatte en prøvning efter §§ 6-8, hvis prøverne er udtaget indtil 3 måneder før, at prøvning efter denne bekendtgørelse skulle være foretaget.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis kravet om prøvning, jf. bilag 1, omfatter andet fjerkræ end det i stk. 1 undersøgte.

Stk. 3. Hvis ejeren eller den ansvarlige for besætningen anvender prøver som nævnt i stk. 1, påhviler det den pågældende senest tre hverdage efter, at prøvning efter denne bekendtgørelse skulle være foretaget, at indberette prøveresultatet til Det Danske Fjerkræraad, så prøveresultatet kan overføres til den database, der er nævnt i § 16, stk. 4.

Kapitel 4

Rutineovervågning for aviær influenza hos opdrættet fjervildt

§ 11. Ejeren af eller den ansvarlige for opdrættet fjervildt, jf. § 2, nr. 3, skal sørge for, at der fra hver besætning udtages og indsendes materiale til undersøgelse for aviær influenza efter reglerne i bilag 1.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke besætninger med fjervildt, der holdes til andet formål end landbrugsmæssigt opdræt, jf. dog § 12.

§ 12. Fra besætninger med omsætning af opdrættet fjervildt, jf. § 2, nr. 16, skal enhver, der omsætter sådanne dyr, inden omsætning sørge for, at besætningen indenfor de seneste 2 måneder er undersøgt for aviær influenza med negativt resultat, jf. bilag 1.

Stk. 2. Undersøgelser for aviær influenza, der er foretaget i en anden besætning end den besætning, hvorfra fjervildtet videreomsættes, kan ikke erstatte de undersøgelser, der er nævnt i stk. 1.

§ 13. Fra besætninger med opdrættet fjervildt skal fjervildt, der omsættes, være ledsaget af en informationsskrivelse udfyldt og underskrevet af sælgeren om, at besætningen indenfor de seneste 2 måneder er undersøgt for aviær influenza med negativt resultat, jf. bilag 3.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke for:

1) Besætninger med opdrættet fjervildt, der på omsætningstidspunktet er på indtil 100 stk. af sådanne dyr, og

2) daggamle kyllinger fra fasaner, agerhøns, rødhøns og stenhøns samt daggamle ællinger.

Stk. 3. Sælger og køber skal i mindst 2 år opbevare den informationsskrivelse, der er nævnt i stk. 1, eller kopi heraf og på forlangende forevise den for fødevareregionen.

§ 14. Ejeren af eller den ansvarlige for en fjervildtrugerivirksomhed, jf. § 2, nr. 13, må kun modtage æg til rugning fra besætninger, der indenfor de seneste 2 måneder har været undersøgt for aviær influenza med negativt resultat.

§ 15. Prøver fra avlsdyr, der med negativt resultat er undersøgt for aviær influenza på grund af mistanke om aviær influenza besætningen, kan erstatte en prøvning efter §§ 11-12, hvis prøverne er udtaget indtil 2 måneder før, at prøvning efter denne bekendtgørelse skulle være foretaget.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis kravet om prøvning, jf. bilag 1, omfatter andet opdrættet fjervildt end det i stk. 1 undersøgte.

Stk. 3. Hvis ejeren eller den ansvarlige for besætningen anvender prøver som nævnt i stk. 1, påhviler det den pågældende senest tre hverdage efter, at prøvning efter denne bekendtgørelse skulle være foretaget, at indberette prøveresultatet til Det Danske Fjerkræraad, så prøveresultatet kan overføres til den database, der er nævnt i § 16, stk. 4.

Kapitel 5

Laboratorieprøver m.v.

§ 16. Materialet nævnt i §§ 6-8 og §§ 11-12 skal indsendes til undersøgelse hos Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet eller et andet af Fødevarestyrelsen dertil godkendt laboratorium.

Stk. 2. Resultater af undersøgelser for aviær influenza fra materiale nævnt i § 5 skal af laboratoriet straks indberettes til fødevareregionen og Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Laboratoriet skal straks indberette positive fund fra materiale nævnt i §§ 6-8 og §§ 11-12 til fødevareregionen og Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Resultater af undersøgelser for aviær influenza fra materiale nævnt i §§ 5-8 og §§ 11-12 skal af laboratoriet efter Fødevarestyrelsens nærmere anvisning overføres til en database i Det Danske Fjerkræraad senest 3 hverdage efter, at prøveresultaterne foreligger.

§ 17. Aviær influenza undersøgelsesresultater af de i §§ 5-8, §§ 10-12 og § 15 nævnte dyr skal af ejeren eller den ansvarlige for besætningen opbevares i mindst 2 år og på forlangende forevises for fødevareregionen.

Kapitel 6

Særligt om zoologiske anlæg

§ 18. Reglerne om tidlig varsling for aviær influenza i §§ 4-5 finder anvendelse for zoologiske haver, dyreparker og lignende (zoologiske anlæg), der kræver politiets tilladelse efter dyreværnsloven.

Stk. 2. Kapitel 3 om rutineovervågning for aviær influenza hos fjerkræ og kapitel 4 om rutineovervågning for aviær influenza hos opdrættet fjervildt gælder ikke for zoologiske anlæg.

Kapitel 7

Betaling, straf og ikrafttræden

§ 19. Udgifterne i forbindelse med udtagning og indsendelse af prøver og laboratorieundersøgelser, der iværksættes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

Stk. 2. Dog afholder fødevareregionen udgifter i forbindelse med udtagning og indsendelse af prøver og laboratorieundersøgelser, der udtages i medfør af § 5, jf. § 4, medmindre prøverne vedrører dyr fra zoologiske anlæg, jf. § 18, stk. 1.

§ 20. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 3-8, § 9, stk. 1 og 3, § 10, stk. 3, § 11, stk. 1, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1 og 3, § 14, § 15, stk. 3, § 16, stk. 1, og § 17.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. februar 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 127 af 26. februar 2008 om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt.

Fødevarestyrelsen, den 11. februar 2011

Per S. Henriksen

/ Birgitte Beck Jørgensen


Bilag 1

Udtagning og indsendelse af prøver til rutineovervågning for aviær influenza, jf. §§ 6-8 og §§ 11-12

Udtagning og indsendelse af prøver

Vejledning til udtagning og indsendelse af prøver til rutineovervågning for aviær influenza kan rekvireres fra Fødevarestyrelsen (via styrelsens hjemmeside www.fvst.dk eller tlf. 7227 6900).

Oplysning om, hvorvidt besætningen ligger i risikoområdet, fås hos Fødevarestyrelsen (via styrelsens hjemmeside www.fvst.dk eller tlf. 7227 6900).

Materiale (blodprøver) til undersøgelse for antistoffer mod aviær influenza og materiale (aflivede ællinger eller aflivede kyllinger fra fasaner eller agerhøns, inkl. rødhøns og stenhøns) til virologisk undersøgelse skal sendes til Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet, Bülowsvej 27, 1790 København V, eller til et andet af Fødevarestyrelsen dertil godkendt laboratorium.

Materialet skal ledsages af en indsendelsesblanket, som kan rekvireres fra Veterinærinstituttet (via instituttets hjemmeside www.vet.dtu.dk eller tlf. 3588 6000) eller fra et andet af Fødevarestyrelsen godkendt laboratorium. På formularen skal samtlige relevante rubrikker udfyldes. Materialet kan i stedet ledsages af stregkoder rekvireret fra Det Danske Fjerkræraad.

Alt materiale skal indsendes hurtigst muligt efter opsamlingen og skal emballeres forsvarligt før indsendelse.

Høns

Undersøgelser i flokke på avls- eller formeringsvirksomheder

For hver flok udtages og indsendes følgende prøver:

1) I risikoområdet: 10 blodprøver to gange om året.

2) Udenfor risikoområdet: 10 blodprøver én gang om året.

Undersøgelser i flokke på centralopdrætnings- eller opdrætningsvirksomheder

Fra mindst 12 uger gamle kyllinger og senest 2 uger før flytning udtages og indsendes 10 blodprøver fra hver flok.

Undersøgelser i flokke på konsumægsvirksomheder

For hver flok udtages og indsendes følgende prøver:

1) Indendørs flokke i risikoområdet: 10 blodprøver to gange om året.

2) Udegående flokke: 10 blodprøver fire gange om året.

Første prøvning udføres omkring æglægningens begyndelse. I udegående flokke udtages de 3 øvrige prøvninger jævnt fordelt over resten af produktionsperioden.

Undersøgelser i besætninger med udegående slagtekyllinger

Der udtages og indsendes følgende prøver:

1) I besætningen, inden dyrene sendes til slagtning: 10 blodprøver eller

2) på virksomheden, der foretager slagtning: 10 blodprøver fra besætningen.

Første undersøgelse skal udføres i besætningen. Herefter kan undersøgelser udføres på virksomheden, der foretager slagtning, hvis første undersøgelse er foretaget med negativt resultat indenfor de seneste 3 måneder.

Prøveresultaterne gælder for besætningen i op til 3 måneder, jf. § 7.

Kalkuner

Undersøgelser i flokke på avls-, centralopdrætnings- eller formeringsvirksomheder

For hver flok udtages og indsendes følgende prøver:

1) I risikoområdet: 10 blodprøver to gange om året.

2) Udenfor risikoområdet: 10 blodprøver én gang om året.

Undersøgelser i flokke på slagtekalkunvirksomheder

For hver flok udtages og indsendes følgende prøver:

Senest 3 uger inden dyrene sendes til slagtning: 10 blodprøver.

Ænder og gæs

Undersøgelser i flokke på avls-, centralopdrætnings- eller formeringsvirksomheder

For hver flok udtages og indsendes følgende prøver:

1) I risikoområdet: 20 blodprøver to gange om året.

2) Udenfor risikoområdet: 20 blodprøver én gang om året.

Undersøgelser i besætninger med udegående slagteænder, herunder gråænder til slagtning, og slagtegæs

Der udtages og indsendes følgende prøver:

1) I besætningen, inden dyrene sendes til slagtning: 20 blodprøver eller

2) på virksomheden, der foretager slagtning: 20 blodprøver fra besætningen.

Første undersøgelse skal udføres i besætningen. Herefter kan undersøgelser udføres på virksomheden, der foretager slagtning, hvis første undersøgelse er foretaget indenfor de seneste 3 måneder med negativt resultat.

Prøveresultaterne gælder for besætningen i op til 3 måneder, jf. § 7.

Opdrættet fjervildt

Undersøgelser i besætninger med gråænder

I besætningen prøves fire gange i sæsonen:

1) Første prøvning: Der udtages 20 blodprøver af avlsdyr inden æglægningens begyndelse.

2) Anden prøvning: Der udtages 10 aflivede, mindst 2 uger gamle ællinger fra første hold.

3) Tredje prøvning: Der udtages 10 aflivede, mindst 2 uger gamle ællinger fra et hold midt i sæsonen.

4) Fjerde prøvning: Der udtages 10 aflivede, mindst 2 uger gamle ællinger af sidste hold i sæsonen.

Hvis der i virksomheden ikke er avlsdyr, bortfalder første prøvning.

Undersøgelser i besætninger med fasaner og agerhøns, inkl. rødhøns og stenhøns

I hver besætning prøves fire gange i sæsonen:

1) Første prøvning: Der udtages 10 blodprøver af avlsdyr inden æglægningens begyndelse.

2) Anden prøvning: Der udtages 10 aflivede, mindst 2 uger gamle kyllinger fra første hold i sæsonen.

3) Tredje prøvning: Der udtages 10 aflivede, mindst 2 uger gamle kyllinger fra et hold midt i sæsonen.

4) Fjerde prøvning: Der udtages 10 aflivede, mindst 2 uger gamle kyllinger af sidste hold i sæsonen.

Hvis der i virksomheden ikke er avlsdyr, bortfalder første prøvning.

I fjervildtbesætninger, hvor der anvendes høns ved opdræt og udsætning af fasaner og agerhøns, udtages og indsendes følgende prøver indenfor 3 uger efter genindsættelse i bedriftens hønsebesætning: 10 blodprøver af høns. Anvendes indtil 10 høns, udtages blodprøve fra hver enkelt høne.

Besætninger med omsætning af fjerkræ

Undersøgelser i besætninger med omsætning af fjerkræ

I besætninger, hvorfra der omsættes fjerkræ, skal der udtages og indsendes følgende prøver:

1) Fra høns, kalkuner og perlehøns: Der udtages 10 blodprøver.

2) Fra ænder og gæs: Der udtages 20 blodprøver.

Prøveresultaterne gælder for besætningen i op til 3 måneder, jf. § 8.

Dog kan negative prøveresultater fra en flok, der er udtaget i henhold til §§ 6-7 eller § 10, anvendes som undersøgelsesresultat, hvis prøverne er udtaget inden for de seneste 3 måneder.

Besætninger med omsætning af opdrættet fjervildt

Undersøgelser i besætninger med omsætning af opdrættet fjervildt

I besætninger med omsætning af opdrættet fjervildt, hvorfra der omsættes fjervildt, skal der udtages og indsendes følgende prøver:

1) Fra fasaner: Der udtages 10 blodprøver.

2) Fra agerhøns, inkl. stenhøns og rødhøns: Der udtages 10 blodprøver.

3) Fra gråænder: Der udtages 20 blodprøver.

Prøveresultaterne gælder for besætningen i op til 2 måneder, jf. § 12.

Dog kan negative prøveresultater fra en flok, der er udtaget i henhold til §§ 11-12 eller § 15, anvendes som undersøgelsesresultat, hvis prøverne er udtaget inden for de seneste 2 måneder.


Bilag 2

Informationsskrivelse til brug ved omsætning af fjerkræ, som er prøvet for aviær influenza

I medfør af § 9, stk. 1, i bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt skal fjerkræ, der omsættes, være ledsaget af en informationsskrivelse udfyldt og underskrevet af sælgeren om, at besætningen indenfor de seneste 3 måneder er undersøgt for aviær influenza med negativt resultat.

Undersøgelser for aviær influenza, der er foretaget i en anden besætning end den besætning, hvorfra fjerkræet videreomsættes, kan ikke erstatte den ovenfor nævnte undersøgelse for aviær influenza, jf. § 8, stk. 2. Dog gælder bestemmelsen i stk. 2 ikke, hvor hvert af følgende forhold gør sig gældende i besætningen, hvorfra fjerkræ videreomsættes: Der kun tilføres dyr fra én besætning, der kun tilføres og holdes én fjerkræart, dyrene indsættes i en tom, rengjort og desinficeret stald, og dyrene holdes som indegående, jf. § 8, stk. 3.

Krav om informationsskrivelser til brug ved omsætning gælder dog ikke besætninger med fjerkræ, der på omsætningstidspunktet er på indtil 100 stk. af sådanne dyr. Endvidere er daggamle hønse- og kalkunkyllinger, daggamle ællinger og daggamle gæslinger fra godkendte rugerivirksomheder samt vagtler, duer og strudsefugle undtaget herfor.

Sælger:
Køber:
Navn:
Navn:
Adresse og evt. tlf.nr. mobil og e-mail:
Adresse og evt. tlf.nr. mobil og e-mail:
CHR nr.:
Evt. CHR nr.:
Dyrets betegnelse:
Art/Race:
Antal:
Laboratorieundersøgelse for aviær influenza:
Angiv Veterinærinstituttets sagsnummer på laboratoriesvaret for undersøgelse for aviær influenza:
Angiv dato for hvornår laboratoriesvaret er besvaret:
Angiv CHR-nr. hvor prøverne er udtaget:
Angiv antal undersøgte prøver:
Angiv om alle prøver blev undersøgt med negativt resultat (sæt kryds):
Jeg erklærer under strafansvar efter straffelovens § 163, at foranstående oplysninger er rigtige. Efter straffelovens § 163 straffes den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
BEMÆRK:
Informationsskrivelsen eller en kopi heraf skal af sælger og køber opbevares i mindst 2 år og på forlangende forevises repræsentanter for fødevareregionen. 
_______________
Dato
__________________
Sælgers underskrift


Bilag 3

Informationsskrivelse til brug ved omsætning af opdrættet fjervildt, som er prøvet for aviær influenza

I medfør af § 13, stk. 1, i bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt skal fjervildt, der omsættes fra besætninger med omsætning af opdrættet fjervildt, være ledsaget af en informationsskrivelse udfyldt og underskrevet af sælgeren om, at besætningen indenfor de seneste 2 måneder er undersøgt for aviær influenza med negativt resultat.

Undersøgelser for aviær influenza, der er foretaget i en anden besætning end den besætning, hvorfra fjerkræet videreomsættes, kan ikke erstatte den ovenfor nævnte undersøgelse for aviær influenza, jf. § 12, stk. 2.

Dette gælder dog ikke besætninger med opdrættet fjervildt, der på omsætningstidspunktet er på indtil 100 stk. af sådanne dyr. Endvidere er daggamle kyllinger fra fasaner, agerhøns, rødhøns og stenhøns samt daggamle ællinger undtaget herfor.

Sælger:
Køber:
Navn:
Navn:
Adresse og evt. tlf.nr., mobil og e-mail:
Adresse og evt. tlf.nr., mobil og e-mail:
CHR nr.:
Evt. CHR nr.:
Dyrets betegnelse:
Art/Race:
Antal:
Laboratorieundersøgelse for aviær influenza:
Angiv Veterinærinstituttets sagsnummer på laboratoriesvaret for undersøgelse for aviær influenza:
Angiv dato for hvornår laboratoriesvaret er besvaret:
Angiv antal undersøgte prøver:
Angiv om alle prøver blev undersøgt med negativt resultat (sæt kryds):
Jeg erklærer under strafansvar efter straffelovens § 163, at foranstående oplysninger er rigtige. Efter straffelovens § 163 straffes den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
  BEMÆRK:
Opdrættede ællinger må ikke indsættes i andre besætninger, men skal udsættes direkte i naturen, jf. bekendtgørelse om opdræt af fjervildt. Informationsskrivelsen eller en kopi heraf skal af sælger og køber opbevares i mindst 2 år og på forlangende forevises repræsentanter for fødevareregionen.  
_______________
Dato
  
__________________
Sælgers underskrift

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Kommissionens beslutning 2005/734/EF af 19. oktober 2005 om biosikkerhedsforanstaltninger med henblik på at reducere risikoen for overførsel af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenzatype A, subtype H5N1, fra vildtlevende fugle til fjerkræ og andre fugle i fangenskab og om et system for tidlig påvisning i områder med særlig risiko, EU-Tidende 2005 L 274, s. 105ff, med senere ændringer, Kommissionens beslutning 2006/605/EF af 6. september 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger vedrørende samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ bestemt til udsætning som fjervildt, EU-Tidende L246, s. 12ff samt Kommissionens afgørelse 2010/367/EU af 25. juni 2010 om medlemsstaternes gennemførelse af overvågningsprogrammer vedrørende aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle, EU-Tidende L 115, s. 3ff.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE