om fugle- og hønsehold
gældende i Struer kommune

Fugle- og hønsehold

Regulativ


Dette regulativ er udfærdiget i henhold til Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr. 1517 af 14/12/2006.

Regulativet gælder for ikke-erhvervsmæssige fuglehold og hønsehold, dvs. hønsehold under 30 stk. høns eller tilsvarende størrelse fuglehold.


1.     
Gyldighedsområde

1.1.   Regulativet er gældende for alle ikke-erhvervsmæssige fuglehold og hønsehold beliggende i byzone og sommerhusområder i Struer Kommune.

1.2.   Såfremt der i gældende byplanvedtægt eller lokalplan er bestemmelser med forbud mod fuglehold eller hønsehold, er disse dog fortsat gældende. Ligeledes gælder lokale grundejers-, andels- og lejerforeningers regler og lignende, samt regler udtrykt i skøder og servitutter om fuglehold eller hønsehold, såfremt de er skærpede i forhold til dette regulativ.

2.      Regler for indretning og drift

2.1.   Fuglehold og hønsehold skal etableres med hus og evt. indhegnet gård, der sikrer, at fuglehold og hønsehold ikke kan færdes udenfor grundejers ejendom.

2.2.   Hus og gård til fuglehold og hønsehold skal etableres mindst 2,5 meter fra skel, med mindre der er etableret et fast og skærmende plankeværk, hegn eller hæk i skellet.

2.3.   Hus til fuglehold og hønsehold skal opfylde krav om placering på grunden jf. Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2008 (BR08).

2.4.   Fuglehold og hønsehold må ikke give anledning til lugtgener. Gødning fra dyrene skal enten fjernes fra ejendommen, opbevares i lukkede beholdere eller umiddelbart nedgraves i jorden på et egnet sted.

2.5.   Fuglehold og hønsehold skal holdes i mørklagt hus fra solnedgang til kl. 7.00 på hverdage og kl. 8.00 på lørdage, søndage og helligdage, hvis det omfatter hanfugle, haner, hanekyllinger eller efter Kommunalbestyrelsens vurdering medfører støjgener i nat- og morgentimer.

2.6.   Kommunalbestyrelsen kan kræve hus til fuglehold og hønsehold støjisoleret.

2.7.   Hvis fuglehold og hønsehold giver anledning til væsentlige gener, kan Kommunalbestyrelsen påbyde afhjælpende foranstaltninger.

2.8.   I tilfælde, hvor fuglehold og hønsehold trods afhjælpende foranstaltninger stadig giver anledning til væsentlige gener eller hvis påbud overtrædes, kan Kommunalbestyrelsen nedlægge forbud, herunder kræve fuglehold og hønsehold fjernet.

3.      Dispensation og klage

3.1.   Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan Kommunalbestyrelsen efter ansøgning dispensere fra reglerne i pkt. 2 i dette regulativ.

3.2.   Kommunalbestyrelsens afgørelse i medfør af dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.


4.     
Overtrædelse af regulativet

4.1.   Overtrædelser af pkt. 2 i dette regulativ kan straffes med bøde.

4.2.   Undlades det at efterkomme påbud eller forbud udstedt i henhold til pkt. 2 i dette regulativ kan dette straffes med bøde.

 

 

5.      Ikrafttrædelse

5.1.   Regulativet træder i kraft 24. november 2010, dog skal eksisterende fuglehold og hønsehold overholde regulativet senest 1. marts 2011.

Gode råd

Struer Kommune anbefaler, at kommende ejere af fuglehold og/eller hønsehold altid orienterer naboer om det påtænkte fuglehold og/eller hønsehold samt den forventede placering af hus og evt. gård. 

Struer Kommune fraråder dog af hensyn til naboer at holde eller anskaffe hanfugle eller haner, inden for byzone eller sommerhusområde.

  

Har du spørgsmål omkring hold af høns kan du kontakte:

Struer Fjerkræklub, Voldgade 12 c, 7600 Struer, Tlf. 60653702,

E-mail: thomas.poulsen@webspeed.dk eller

Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, Nørreport-Centret, Postboks 1327, 7500 Holstebro, Tlf: 97405844

E-mail: dffr@racefjerkrae.dkDette regulativ er udfærdiget af:

Natur og Miljø

Østergade 11-15, 7600 Struer, Tlf: 96848484

E-mail: teknisk@struer.dk - Hjemmeside: www.struer.dk

Overholdes bestemmelserne i dette regulativ forventes hold af fugle og/eller høns ikke at give anledning til gener for de omkringboende, dog kan evt. klage over fugle- og/eller hønsehold medføre skærpede bestemmelser.

Fugle- og

Fugle- og hønsehold

Regulativ

 

 

 hønsehold

Regulativ

 

 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE