Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab

Bekendtgørelsen om hold af fugle i fangenskab pr. 27. juni 2016 med ikrafttræden pr. 1. juli 2016

Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab

I medfør af § 6, stk. 1 og 2, § 49, stk. 1 og 3, § 53 og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, og i medfør af § 30, stk. 1, § 70, stk. 1 og 2, § 72, § 73, stk. 7, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter hold af fugle i fangenskab, når fugleholdet omfatter:

1) en eller flere rovfugle eller ugler,

2) en eller flere fugle af de arter, der er nævnt i bilag 3,

3) tilsammen 5 eller flere fugle af alle arter, der er naturligt forekommende i den danske natur eller

4) tilsammen 40 eller flere fugle af de arter, der er nævnt i bilag 4.

Stk. 2. I opgørelsen efter stk. 1, nr. 3 og 4, medregnes ikke afkom, der er æglagt i samme kalenderår.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke zoologiske haver, der modtager statstilskud, jf. lov nr. 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg, eller er offentligt ejede.

§ 2. En fugl anses for opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation, når såvel fuglen som begge forældre-fugle er æglagt og opvokset i fangenskab.

Kapitel 2

Hold af rovfugle og ugler

§ 3. Rovfugle og ugler af de arter, som fremgår af bilag 1, må ikke holdes i fangenskab.

Stk. 2. Hybrider af rovfugle og hybrider af ugler, der fremgår af bilag 1 eller 2, må ikke holdes i fangenskab.

Stk. 3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra forbuddet i stk. 1.

§ 4. Rovfugle og ugler af arter, som ikke er nævnt i bilag 1, må kun holdes i fangenskab efter tilladelse fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

§ 5. Dispensation efter § 3, stk. 3, kan meddeles, hvis Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning finder det godtgjort, at fuglene er opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation, jf. § 2.

Stk. 2. Tilladelse efter § 4, stk. 1, forudsætter, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning finder det godtgjort, at fuglene er opdrættet i fangenskab.

Stk. 3. I dispensationer efter § 3, stk. 3, og i tilladelser efter § 4, stk. 1, stiller Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning vilkår, herunder om

1) at samtlige fugle skal være mærkede,

2) at der udtages prøve af samtlige fugle, og

3) at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til enhver tid mod forevisning af legitimation uanmeldt har adgang til den eller de ejendomme, hvor fuglene holdes, med henblik på kontrol af at vilkårene er opfyldt.

Stk. 4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning bestemmer, hvordan mærkning skal foretages, og hvordan prøver skal udtages og opbevares.

Kapitel 3

Andre fuglearter

§ 6. Hold af fugle af de arter, som er nævnt i § 1, bortset fra rovfugle og ugler, er kun tilladt, hvis

1) fuglene er opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation,

2) holdet anmeldes til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning inden en måned efter, at fuglene er erhvervet, og

3) ejeren løbende fører en fortegnelse over fugleholdet.

Stk. 2. Fortegnelsen, jf. stk. 1, nr. 3, skal omfatte enhver ændring af holdet, herunder registrering af afkom samt registrering af, fra hvem fugle erhverves, og til hvem fugle overdrages.

Kapitel 4

Dispensationer, tilladelser m.v.

§ 7. Ansøgning om dispensation efter §§ 3 eller 6 eller tilladelse efter § 4 skal indgives på et særligt skema, der fås hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Stk. 2. Dispensation eller tilladelse gives til en person eller en virksomhed.

§ 8. Den person eller virksomhed, der har fået dispensation efter § 3 eller tilladelse efter § 4, skal underrette Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, hvis vilkårene i en dispensation eller tilladelse ikke længere opfyldes, eller hvis der sker ændringer af en virksomheds CVR-nummer eller ejerforhold.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan til enhver tid tilbagekalde tilladelser og dispensationer, hvis vilkårene i en dispensation eller en tilladelse overtrædes, eller betingelserne ikke længere er opfyldt.

§ 9. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning bestemmer, hvad der skal ske med fugle i et fuglehold, hvis en person dør eller en virksomhed ophører, som har fået dispensation efter § 3 eller tilladelse efter § 4, eller hvis fugleholdet af andre grunde ikke længere er lovligt.

§ 10. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning opkræver gebyr for kontrolforanstaltninger i medfør af bekendtgørelsen, herunder udgifter i forbindelse med mærkning og prøver, jf. § 5, stk. 3.

Stk. 2. Gebyret udgør 340 kr.

§ 11. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning påser overholdelsen af denne bekendtgørelse, herunder at vilkår, der er fastsat i dispensationer og tilladelser, overholdes.

§ 12. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Straf og ikrafttræden

§ 13. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 3, stk. 1, § 4 og § 6,

2) tilsidesætter vilkår i afgørelser truffet efter bekendtgørelsen,

3) i strid med § 8 undlader at underrette Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om, at vilkår i en dispensation efter § 3 eller en tilladelse efter § 4 ikke længere opfyldes, eller

4) undlader i strid med § 15, stk. 4, at underrette Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om opdræt af hybrider.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som lovene tilsigter at beskytte, jf. § 1, stk. 1, i lov om jagt og vildtforvaltning, og § 1, stk. 1, og 2, i lov om naturbeskyttelse, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk gevinst.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning bestemmer, hvad der skal ske med fugle, der er konfiskeret i forbindelse med overtrædelse af bekendtgørelsen.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 329 af 19. marts 2013 om hold af fugle i fangeskab ophæves.

Stk. 3. Dispensationer og tilladelser, der er meddelt i medfør af de regler, som er nævnt i stk. 2, og i medfør af bekendtgørelse nr. 216 af 21. marts 1994, bevarer deres gyldighed på de vilkår, der er fastsat, indtil dispensationen eller tilladelsen ophører eller afløses af dispensation eller tilladelse i medfør af denne bekendtgørelse.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Bilag 1

Arter af rovfugle og ugler, som ikke må holdes i fangenskab, jf. § 3, stk. 1, samt hybrider af rovfugle og hybrider af ugler, der ikke må holdes i fangenskab, jf. § 3, stk. 2

 

Aftenfalk (Falco vespertinus)

Blå kærhøg (Circus cyaneus)

Duehøg (Accipiter gentilis)

Dværgfalk (Falco columbarius)

Dværgørn (Hieraaetus pennatus)

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Fjeldvåge (Buteo lagopus)

Havørn (Haliaeetus albicilla)

Hedehøg (Circus pygargus)

Hvepsevåge (Pernis apivorus)

Høgeugle (Surnia ulula)

Høgeørn (Hieraaetus fasciatus)

Jagtfalk (Falco rusticolus)

Kirkeugle (Athene noctua)

Kongeørn (Aquila chrysaetos)

Lille skrigeørn (Aquila pomarina)

Lille tårnfalk (Falco naumanni)

Lærkefalk (Falco subbuteo)

Mosehornugle (Asio flammeus)

Musvåge (Buteo buteo)

Natugle (Strix aluco)

Perleugle (Aegolius funereus)

Rød glente (Milvus milvus)

Rørhøg (Circus aeruginosus)

Skovhornugle (Asio otus)

Slangeørn (Circaetus gallicus)

Slørugle (Tyto alba)

Sneugle (Bubo scandiaca)

Sort glente (Milvus migrans)

Spurvehøg (Accipiter nisus)

Spurveugle (Glaucidium passerinum)

Steppehøg (Circus macrourus)

Stor hornugle (Bubo bubo)

Stor skrigeørn (Aquila clanga)

Tårnfalk (Falco tinnunculus)

Vandrefalk (Falco peregrinus)

Ørnevåge (Buteo rufinus)


Bilag 2

Hybrider af rovfugle og hybrider af ugler, der ikke må holdes i fangenskab, jf. § 3, stk. 2

 

Berberfalk (Falco pelegrinoides)

Dværghornugle (Otus scops)

Eleonorafalk (Falco eleonorae)

Gåsegrib (Gyps fulvus)

Hvidhovedet havørn (Haliaeetus leucocephalus)

Kejserørn (Aquila heliaca)

Laggerfalk (Falco jugger)

Lammegrib (Gypaetus barbatus)

Lannerfalk (Falco biarmicus)

Lapugle (Strix nebulosa)

Rovørn (Aquila rapax)

Slagfalk (Falco cherrug)

Slagugle (Strix uralensis)

Steppeørn (Aquila nipalensis)


Bilag 3

Arter, der kun må holdes i fangenskab efter anmeldelse til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, jf. § 6

 

Alk (Alca torda)

Almindelig skråpe (Puffinus puffinus)

Bjergand (Aythya marila)

Blisgås (Anser albifrons)

Blåhals (Luscinia svecica)

Bramgås (Branta leucopsis)

Brushane (Philomachus pugnax)

Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus)

Dværgmåge (Larus minutus)

Dværgterne (Sterna albifrons)

Ellekrage (Coracias garrulus)

Engsnarre (Crex crex)

Fjordterne (Sterna hirundo)

Stor flamingo (Phoenicopterus)

Fyrremejse (Poecile montana)

Gulhovedet gul vipstjert (Motacilla flava flavissima)

Gulirisk (Serinus serinus)

Havterne (Sterna paradisaea)

Hedelærke (Lullula arborea)

Hjejle (Pluvialis apricaria)

Hortulan (Emberiza hortulana)

Hvinand (Bucephala clangula)

Hvidbrystet præstekrave (Charadrius alexandrinus)

Hvidhalset fluesnapper (Ficedula albicollis)

Hvid stork (Ciconia ciconia)

Høgesanger (Sylvia nisoria)

Isfugl (Alcedo atthis)

Islom (Gavia immer)

Karmindompap (Carpodacus erythrinus)

Klyde (Recurvirostra avosetta)

Lille flagspætte (Dendrocopos minor)

Lille fluesnapper (Ficedula parva)

Lille skråpe (Puffinus baroli)

Lille stormsvale (Hydrobates pelagicus)

Lomvie (Uria aalge)

Markpiber (Anthus campestris)

Natravn (Caprimulgus europaeus)

Nordisk lappedykker (Podiceps auritus)

Odinshane (Phalaropus lobatus)

Pibeand (Anas penelope)

Pibesvane (Cygnus columbianus)

Plettet rørvagtel (Porzana porzana)

Pomeransfugl (Charadrius morinellus)

Pungmejse (Remiz pendulinus)

Ride (Rissa tridactyla)

Rovterne (Sterna caspia)

Rødhalset gås (Branta ruficollis)

Rødrygget tornskade (Lanius collurio)

Rødstrubet lom (Gavia stellata)

Rødtoppet fuglekonge (Regulus ignicapilla)

Rørdrum (Botaurus stellaris)

Sandterne (Sterna nolitica)

Sangsvane (Cygnus cygnus)

Savisanger (Locustella luscinioides)

Silkehejre (Egretta garzetta)

Skarv (Phalacrocorax carbo)

Skestork (Platalea leucorodia)

Skærpiber (Anthus petrosus)

Spidsand (Anas acuta)

Splitterne (Sterna sandvicensis)

Sorthalset lappedykker (Podiceps nigricollis)

Sortspætte (Dryocopus martius)

Sort stork (Ciconia nigra)

Sortstrubet bynkefugl (Saxicola torquatus)

Sortstrubet lom (Gavia arctica)

Sortterne (Chlidonias niger)

Stenvender (Arenaria interpres)

Stor skallesluger (Mergus merganser)

Stor stormsvale (Oceanodroma leucorhoa)

Stor tornskade (Lanius excubitor)

Svaleklire (Tringa ochropus)

Sølvhejre (Ardea alba)

Tejst (Cepphus grylle)

Tinksmed (Tringa glareola)

Turteldue (Streptopelia turtur)

Trane (Grus grus)

Urfugl (Tetrao tetrix)

Vagtel (Coturnix coturnix)

Vandstær (Cinclus cinclus)


Bilag 4

Arter, for hvilke der er fastsat jagttid, og som ikke er nævnt i bilag 3, samt følgende arter

 

Bjergirisk (Carduelis flavirostris)

Dompap (Pyrrhula pyrrhula)

Grønirisk (Carduelis chloris)

Grønsisken (Carduelis spinus)

Gråsisken (Carduelis flammea)

Knarand (Anas strepera)

Knopsvane (Cygnus olor)

Knortegås (Branta bernicla)

Rødhovedet and (Netta rufina)

Skægmejse (Panurus biarmicus)

Stillits (Carduelis carduelis)

Bekendtgørelse nr. 216 af 21. marts 1994

Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab

 

I medfør af § 6, stk. 1 og 2, § 49, stk. 1 og 3, § 53 og § 54, stk. 3, i lov nr. 269 af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning og i medfør af § 30, stk. 1, § 70, § 72, § 73, stk. 4, og § 89, stk. 3, i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse fastsættes:

Kapitel 1

Område m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for hold af fugle i fangenskab, når fugleholdet omfatter

 • 1) 1 eller flere rovfugle eller ugler,
 • 2) 1 eller flere fugle af de arter, der er nævnt i bilag 2,
 • 3) tilsammen 40 eller flere fugle af de arter, der er nævnt i bilag 3, eller
 • 4) tilsammen 5 eller flere fugle af alle andre arter, der er naturligt forekommende i den danske natur.

Stk. 2. I opgørelsen efter stk. 1, nr. 3 og 4, medregnes ikke afkom, der er æglagt i samme kalenderår.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke hold af fugle, der er reguleret med hjemmel i lov om opdræt af vildt og ræve.

§ 2. En fugl anses som opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation, når såvel fuglen som begge forældre-fugle er æglagt og opvokset i fangenskab.

Kapitel 2

Rovfugle og ugler

§ 3. Rovfugle og ugler af de arter, som er nævnt i bilag 1, må ikke holdes i fangenskab.

§ 4. Rovfugle og ugler af arter, som ikke er nævnt i bilag 1, må kun holdes i fangenskab efter tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 forudsætter, at Skov- og Naturstyrelsen finder det godtgjort, at fuglene er opdrættet i fangenskab og er lovligt erhvervet efter de regler, der er nævnt i § 5.

Stk. 3. Ved tilladelse efter stk. 1 skal der stilles vilkår, herunder om

 • 1) at samtlige rovfugle og ugler skal være mærkede,
 • 2) at der udtages blodprøve af samtlige rovfugle og ugler, og
 • 3) at Skov- og Naturstyrelsen til enhver tid mod forevisning af legitimation uanmeldt har adgang til ejendommen med henblik på kontrol af, at vilkårene er opfyldt.

Stk. 4. Mærkningen sker med microchips, medmindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer andet.

Stk. 5. Skov- og Naturstyrelsen bestemmer, hvorledes blodprøver skal udtages, og hvordan de skal opbevares.

Stk. 6. Reglerne i stk. 2 - 5 gælder ikke for zoologiske haver, der modtager statstilskud eller er offentligt ejede.

§ 5. Import, eksport og handel m.v. med rovfugle og ugler er omfattet af Rådsforordning (EØF) nr. 3626/82 af 3. december 1982 om gennemførelse i Fællesskabet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter og den hertil knyttede kommissionsforordning samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 13 af 25. januar 1984 om anvendelse af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (Washington-konventionen).

Kapitel 3

Andre fuglearter

§ 6. Hold i fangenskab af fugle af de arter, som er nævnt i § 1, bortset fra rovfugle og ugler, er kun tilladt under forudsætning af,

 • 1) at fuglene er opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation,
 • 2) at holdet anmeldes til Skov- og Naturstyrelsen inden en måned efter, at fuglene er erhvervet, og
 • 3) at ejeren løbende fører en fortegnelse over fugleholdet. Fortegnelsen skal omfatte enhver ændring af holdet, herunder registrering af afkom samt registrering af, fra hvem fugle erhverves, og til hvem fugle overdrages.

Stk. 2. Fortegnelsen over fugleholdet skal på Skov- og Naturstyrelsens forlangende udleveres eller sendes til styrelsen.

Kapitel 4

Dispensation

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra reglen i § 3. Med mindre der er tale om zoologiske haver, der modtager statstilskud eller er offentligt ejede, forudsætter det, at styrelsen finder det godtgjort, at fuglene er opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation.

Stk. 2. Ved dispensation efter stk. 1 finder reglerne i § 4, stk. 3 - 6, tilsvarende anvendelse.

Kapitel 5

Administration

§ 8. Anmeldelse efter § 6 og § 15 og ansøgning om tilladelse eller dispensation efter § 4, § 7 og § 14 skal indgives på et særligt skema, der fås hos Skov- og Naturstyrelsen.

§ 9. Skov- og Naturstyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde de tilladelser og dispensationer, der er meddelt efter § 4, § 7 og § 14, såfremt vilkårene overtrædes, eller betingelserne ikke længere er opfyldt.

§ 10. Skov- og Naturstyrelsen bestemmer, hvordan der skal forholdes med fugle i fuglehold, der ikke længere er lovlige.

§ 11. Skov- og Naturstyrelsen opkræver gebyr for kontrolforanstaltninger i medfør af bekendtgørelsen, herunder udgifter i forbindelse med blodprøver og mærkning som nævnt i § 4 og § 7.

Stk. 2. Gebyret udgør 340 kr.

§ 12. Skov- og Naturstyrelsen påser overholdelsen af denne bekendtgørelse, herunder at vilkår, der er fastsat i tilladelser og dispensationer overholdes.

§ 13. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 6

Overgangsbestemmelser

§ 14. Skov- og Naturstyrelsen meddeler tilladelse efter reglerne i § 4, stk. 3 - 6, til hold af rovfugle eller ugler, der pr. 1. april 1994 er lovlige i henhold til hidtidige regler, såfremt ansøgning herom indgives til styrelsen inden den 1. juni 1994.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 forudsætter, at Skov- og Naturstyrelsen finder det godtgjort, at fuglene er lovligt erhvervet eller opdrættet i fangenskab.

Stk. 3. Hvis ansøgning ikke indgives inden den 1. juni 1994, er fugleholdet ikke lovligt fra denne dato. Hvis tilladelse efter stk. 1 ikke meddeles, er fugleholdet ikke lovligt fra den dato, Skov- og Naturstyrelsens afgørelse modtages af ansøgeren.

§ 15. De fuglehold, der eksisterer pr. 1. april 1994, og som omfatter fugle af andre arter end rovfugle og ugler, er lovlige under forudsætning af,

 • 1) at Skov- og Naturstyrelsen finder det godtgjort, at fuglene er lovligt erhvervet i henhold til hidtidige regler eller opdrættet i fangenskab,
 • 2) at fugleholdet anmeldes til Skov- og Naturstyrelsen inden den 1. juli 1994, og
 • 3) at ejeren fra 1. april 1994 løbende fører en fortegnelse over fugleholdet, jf. § 6, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Fortegnelsen over fugleholdet skal på Skov- og Naturstyrelsens forlangende udleveres eller sendes til styrelsen.

§ 16. Udgifterne ved den første mærkning og første blodprøve, som foretages af rovfugle eller ugler, der holdes i fangenskab pr. 1. april 1994, jf. § 14, afholdes af staten.

Kapitel 7

Straf og ikrafttræden

§ 17. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) overtræder § 3, § 4, stk. 1, § 6, stk. 1, eller § 15,
 • 2) uden at have indgivet ansøgning om eller opnået tilladelse til bibeholdelse af eksisterende hold af rovfugle og ugler, jf. § 14, stk. 3, ikke afvikler fugleholdet, eller
 • 3) undlader i strid med § 6, stk. 2, eller § 15, stk. 2, at udlevere eller sende fortegnelse over fugleholdet til Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt betydelig skade på de interesser, som lovene tilsigter at beskytte, jf. lov om jagt og vildtforvaltning § 1, stk. 1, og lov om naturbeskyttelse § 1, stk. 1 og 2, eller fremkaldt fare derfor, eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 18. Skov- og Naturstyrelsen bestemmer, hvorledes der skal forholdes med fugle, der er konfiskeret i forbindelse med overtrædelse af bekendtgørelsen.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. april 1994.

Miljøministeriet, den 21. marts 1994

Svend Auken

/ Karen Westerbye-Juhl

 

Bilag 1

Hvepsevåge

Dværgfalk

Lærkefalk

Jagtfalk

Vandrefalk

Tårnfalk

Aftenfalk

Sort Glente

Rød Glente

Havørn

Kongeørn

Fiskeørn

Rørhøg

Blå Kærhøg

Steppehøg

Hedehøg

Duehøg

Spurvehøg

Musvåge

Fjeldvåge

Stor Skrigeørn

Lille Skrigeørn

Slangeørn

Slørugle

Stor Hornugle

Spurveugle

Sneugle

Høgeugle

Kirkeugle

Natugle

Skovhornugle

Mosehornugle

Perleugle

Bilag 2

Rødstrubet Lom

Sortstrubet Lom

Islom

Nordisk Lappedykker

Almindelig Skråpe

Lille Skråpe

Lille Stormsvale

Stor Stormsvale

Skarv

Rørdrum

Silkehejre

Sølvhejre

Sort Stork

Hvid Stork

Skestork

Flamingo

Pibesvane

Sangsvane

Blisgås

Bramgås

Rødhalset Gås

Urfugl

Plettet Rørvagtel

Trane

Klyde

Pomeransfugl

Hjejle

Brushane

Tinksmed

Odinshane

Sandterne

Rovterne

Splitterne

Fjordterne

Havterne

Dværgterne

Sortterne

Natravn

Isfugl

Ellekrage

Sortspætte

Hedelærke

Markpiber

Blåhals

Høgesanger

Lille Fluesnapper

Hvidhalset Fluesnapper

Rødrygget Tornskade

Hortulan

Engsnarre

Hvidbrystet Præstekrave

Drosselrørsanger

Stenvender

Stor Skallesluger

Alk

Bjergand

Dværgmåge

Fyrremejse

Gulhovedet Vipstjert

Gulirisk

Hvinand

Karmindompap

Lille Flagspætte

Lomvie

Pibeand

Pungmejse

Ride

Rødtoppet Fuglekonge

Savisanger

Skærpiber

Sorthalset Lappedykker

Sortstrubet Bynkefugl

Spidsand

Stor Tornskade

Svaleklire

Tejst

Turteldue

Vagtel

Vandstær

Bilag 3

Alle arter, for hvilke der er fastsat jagttid, og som ikke er nævnt i bilag 2, samt følgende arter:

Rødhovedet And

Knortegås

Knarand

Knopsvane

Dompap

Grønirisk

Grønsisken

Gråsisken

Bjergirisk

Skægmejse

Stillits

 

Udkast til ny bekendtgørelse med ikrafttræden 1. april 2013

 Udkast til ny bekendtgørelse med ikrafttræden 1. april 2013

U D K A S T

Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab

I medfør af § 6, stk. 1 og 2, § 49, stk. 1 og 3, § 53 og § 54, stk. 3 og 5, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009, og i medfør af § 30, stk. 1, § 70, stk. 1 og 2, § 72, § 73, stk. 7, og § 89, stk. 3 - 5, i lov om naturbeskyttelse, (jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 som ændret ved lov nr. 1383 af 21. december 2009), fastsættes:

Kapitel 1

Område m.v.

§ 1.

Bekendtgørelsen omfatter hold af fugle i fangenskab, når fugleholdet omfatter: 1) 1 eller flere rovfugle eller ugler,

2) 1 eller flere fugle af de arter, der er nævnt i bilag 3

3) tilsammen 40 eller flere fugle af de arter, der er nævnt i bilag 4, eller

4) tilsammen 5 eller flere fugle af alle arter, der er naturligt forekommende i den danske natur

Stk. 2.

I opgørelsen efter stk. 1, nr. 3 og 4, medregnes ikke afkom, der er æglagt i samme kalenderår.

Stk. 3

. Bekendtgørelsen omfatter ikke zoologiske haver, der modtager statstilskud, jf. lov om zoologiske anlæg, eller er offentligt ejede.

§ 2.

En fugl anses for opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation, når såvel fuglen som begge forældre-fugle er æglagt og opvokset i fangenskab. Kapitel 2

Hold af rovfugle og ugler

§ 3.

Rovfugle og ugler af de arter, som fremgår af bilag 1, må ikke holdes i fangenskab. Stk. 2.

Hybrider af rovfugle og hybrider af ugler, der fremgår af bilag 1 eller 2, må ikke holdes i fangenskab.

Stk. 3.

Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra forbuddet i stk. 1.

§ 4.

Rovfugle og ugler af arter, som ikke er nævnt i bilag 1, må kun holdes i fangenskab efter tilladelse fra Naturstyrelsen. § 5.

Dispensation efter § 3, stk. 3, kan meddeles, hvis Naturstyrelsen finder det godtgjort, at fuglene er opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation, jf. § 2. Stk. 2.

Tilladelse efter § 4, stk. 1, forudsætter, at Naturstyrelsen finder det godtgjort, at fuglene er opdrættet i fangenskab. 2

Stk. 3.

I dispensationer efter § 3, stk. 3, og i tilladelser efter § 4, stk. 1, stiller Naturstyrelsen vilkår, herunder om

1) at samtlige fugle skal være mærkede,

2) at der udtages prøve af samtlige fugle og

3) at Naturstyrelsen til enhver tid mod forevisning af legitimation uanmeldt har adgang til den eller de ejendomme, hvor fuglene holdes, med henblik på kontrol af at vilkårene er opfyldt.

Stk. 4.

Naturstyrelsen bestemmer, hvordan mærkning skal foretages, og hvordan prøver skal udtages og opbevares.

Kapitel 3

Andre fuglearter

§ 6.

Hold af fugle af de arter, som er nævnt i § 1, bortset fra rovfugle og ugler, er kun tilladt, hvis 1) fuglene er opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation,

2) holdet anmeldes til Naturstyrelsen inden en måned efter, at fuglene er erhvervet, og

3) ejeren løbende fører en fortegnelse over fugleholdet. Fortegnelsen skal omfatte enhver ændring af holdet, herunder registrering af afkom samt registrering af, fra hvem fugle erhverves, og til hvem fugle overdrages.

Kapitel 4

Dispensationer, tilladelser mv.

§ 7.

Ansøgning om dispensation efter §§ 3 eller 6 eller tilladelse efter § 4 skal indgives på et særligt skema, der fås hos Naturstyrelsen. Stk. 2.

Dispensation eller tilladelse gives til en person eller en virksomhed.

§ 8.

Naturstyrelsen skal underrettes, hvis vilkårene i en dispensation efter § 3 eller tilladelse efter § 4 ikke længere opfyldes, eller hvis der sker ændringer af en virksomheds CVR-nummer eller ejerforhold. Stk. 2.

Naturstyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde tilladelser og dispensationer, hvis vilkårene i en dispensation eller en tilladelse overtrædes, eller betingelserne ikke længere er opfyldt.

§ 9.

Naturstyrelsen bestemmer, hvad der skal ske med fugle i et fuglehold, hvis en person dør eller en virksomhed ophører, som har fået dispensation efter § 3 eller tilladelse efter § 4, eller hvis fugleholdet af andre grunde ikke længere er lovligt. § 10.

Naturstyrelsen opkræver gebyr for kontrolforanstaltninger i medfør af bekendtgørelsen, herunder udgifter i forbindelse med mærkning og prøver som nævnt i § 4 og § 5. Stk. 2.

Gebyret udgør 340 kr. 3

§ 11.

Naturstyrelsen påser overholdelsen af denne bekendtgørelse, herunder at vilkår, der er fastsat i dispensationer og tilladelser, overholdes. § 12.

Naturstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 5

Straf og ikrafttræden

§ 13.

Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) overtræder § 3, stk. 1, § 4 og § 6,

2) tilsidesætter vilkår i afgørelser truffet efter bekendtgørelsen,

3) i strid med § 8 undlader at underrette Naturstyrelsen om, at vilkår i en dispensation efter § 3 eller en tilladelse efter § 4 ikke længere opfyldes, eller

4) undlader i strid med § 15, stk. 4, at underrette Naturstyrelsen om opdræt af hybrider.

Stk. 2.

Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som lovene tilsigter at beskytte, jf. § 1, stk. 1, i lov om jagt og vildtforvaltning og § 1, stk. 1 og 2, i lov om naturbeskyttelse eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3.

Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk gevinst.

Stk. 4.

Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14.

Naturstyrelsen bestemmer, hvad der skal ske med fugle, der er konfiskeret i forbindelse med overtrædelse af bekendtgørelsen. § 15.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2013. Stk. 2.

Bekendtgørelse nr. 216 af 21. marts 1994 ophæves.

Stk. 3.

Dispensationer og tilladelser, der er meddelt i medfør af de regler, som er nævnt i stk. 2, bevarer deres gyldighed på de vilkår, der er fastsat, indtil dispensationen eller tilladelsen ophører eller afløses af dispensation eller tilladelse i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 4.

Uanset § 3, stk. 3, kan personer eller virksomheder, der pr. dato (bekendtgørelsens ikrafttræden) opdrætter hybrider fortsætte hermed indtil opdrættet ophører, tilladelsen til fuglehold ophører eller virksomheden, der ejer fugleholdet, ophører. Naturstyrelsen skal inden 1. oktober 2013 underrettes om eksisterende hold af hybrider. Naturstyrelsen skal underrettes om ophør med opdræt af hybrider. 4

Miljøministeriet, den

Ida Auken

/Sven Koefoed-Hansen

5

Bilag 1

Arter af rovfugle og ugler, som ikke må holdes i fangenskab, jf. § 3, stk. 1:

Aftenfalk (Falco vespertinus)

Blå kærhøg (Circus cyaneus)

Duehøg (Accipiter gentilis)

Dværgfalk (Falco columbarius)

Dværgørn (Hieraaetus pennatus)

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Fjeldvåge (Buteo lagopus)

Havørn (Haliaeetus albicilla)

Hedehøg (Circus pygargus)

Hvepsevåge (Pernis apivorus)

Høgeugle (Surnia ulula)

Høgeørn (Hieraaetus fasciatus)

Jagtfalk (Falco rusticolus)

Kirkeugle (Athene noctua)

Kongeørn (Aquila chrysaetos)

Lille skrigeørn (Aquila pomarina)

Lille tårnfalk (Falco naumanni)

Lærkefalk (Falco subbuteo)

Mosehornugle (Asio flammeus)

Musvåge (Buteo buteo)

Natugle (Strix aluco)

Perleugle (Aegolius funereus)

Rød glente (Milvus milvus)

Rørhøg (Circus aeruginosus)

Skovhornugle (Asio otus)

Slangeørn (Circaetus gallicus)

Slørugle (Tyto alba)

Sneugle (Bubo scandiaca)

Sort glente (Milvus migrans)

Spurvehøg (Accipiter nisus)

Spurveugle (Glaucidium passerinum)

Steppehøg (Circus macrourus)

Stor hornugle (Bubo bubo)

Stor skrigeørn (Aquila clanga)

Tårnfalk (Falco tinnunculus)

Vandrefalk (Falco peregrinus)

Ørnevåge (Buteo rufinus)6

Bilag 2

Berberfalk (Falco pelegrinoides)

Dværghornugle (Otus scops)

Eleonorafalk(Falco eleonorae)

Gåsegrib (Gyps fulvus)

Hvidhovedet havørn (Haliaeetus leucocephalus)

Kejserørn (Aquila heliaca)

Laggerfalk (Falco jugger)

Lammegrib (Gypaetus barbatus)

Lannerfalk (Falco biarmicus)

Lapugle (Strix nebulosa)

Rovørn (Aquila rapax)

Slagfalk (Falco cherrug)

Slagugle (Strix uralensis)

Steppeørn (Aquila nipalensis)

 

Bilag 3

Arter, der kun må holdes i fangenskab efter anmeldelse til Naturstyrelsen, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, jf. § 6:

Alk (Alca torda)

Almindelig skråpe (Puffinus puffinus)

Bjergand (Aythya marila)

Blisgås (Anser albifrons)

Blåhals (Luscinia svecica)

Bramgås (Branta leucopsis)

Brushane (Philomachus pugnax)

Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus)

Dværgmåge (Larus minutus)

Dværgterne (Sterna albifrons)

Ellekrage (Coracias garrulus)

Engsnarre (Crex crex)

Fjordterne (Sterna hirundo)

Stor flamingo (Phoenicopterus)

Fyrremejse (Poecile montana)

Gulhovedet gul vipstjert (Motacilla flava flavissima)

Gulirisk (Serinus serinus)

Havterne (Sterna paradisaea)

Hedelærke (Lullula arborea)

Hjejle (Pluvialis apricaria)

Hortulan (Emberiza hortulana)

Hvinand (Bucephala clangula)

Hvidbrystet præstekrave (Charadrius alexandrinus)

Hvidhalset fluesnapper (Ficedula albicollis)

Hvid stork (Ciconia ciconia)

Høgesanger (Sylvia nisoria)

Isfugl (Alcedo atthis)

Islom (Gavia immer)

Karmindompap (Carpodacus erythrinus)

Klyde (Recurvirostra avosetta)

Lille flagspætte (Dendrocopos minor)

Lille fluesnapper (Ficedula parva)

Lille skråpe (Puffinus baroli)

Lille stormsvale (Hydrobates pelagicus)

Lomvie (Uria aalge)

Markpiber (Anthus campestris)

Natravn (Caprimulgus europaeus)

Nordisk lappedykker (Podiceps auritus)

Odinshane (Phalaropus lobatus)

Pibeand (Anas penelope)

Pibesvane (Cygnus columbianus)

Plettet rørvagtel (Porzana porzana)

Pomeransfugl (Charadrius morinellus)

Pungmejse (Remiz pendulinus)

Ride (Rissa tridactyla)

Rovterne (Sterna caspia)

Rødhalset gås (Branta ruficollis)

Rødrygget tornskade (Lanius collurio)

Rødstrubet lom (Gavia stellata)

Rødtoppet fuglekonge (Regulus ignicapilla)

Rørdrum (Botaurus stellaris)

Sandterne (Sterna nolitica)

Sangsvane (Cygnus cygnus)

Savisanger (Locustella luscinioides)

Silkehejre (Egretta garzetta)

Skarv (Phalacrocorax carbo)

Skestork (Platalea leucorodia)

Skærpiber (Anthus petrosus)

Spidsand (Anas acuta)

Splitterne (Sterna sandvicensis)

Sorthalset lappedykker (Podiceps nigricollis)

Sortspætte (Dryocopus martius)

Sort stork (Ciconia nigra)

Sortstrubet bynkefugl (Saxicola torquatus)

Sortstrubet lom (Gavia arctica)

Sortterne (Chlidonias niger)

Stenvender (Arenaria interpres)

Stor skallesluger (Mergus merganser)

Stor stormsvale (Oceanodroma leucorhoa)

Stor tornskade (Lanius excubitor)

Svaleklire (Tringa ochropus)

Sølvhejre (Ardea alba)

Tejst (Cepphus grylle)

Tinksmed (Tringa glareola)

Turteldue (Streptopelia turtur)

Trane (Grus grus)

Urfugl (Tetrao tetrix)

Vagtel (Coturnix coturnix)

Vandstær (Cinclus cinclus)

 

Bilag 4

Alle arter, for hvilke der er fastsat jagttid, og som ikke er nævnt i bilag 3, samt følgende arter:

Bjergirisk (Carduelis flavirostris)

Dompap (Pyrrhula pyrrhula)

Grønirisk (Carduelis chloris)

Grønsisken (Carduelis spinus)

Gråsisken (Carduelis flammea)

Knarand (Anas strepera)

Knopsvane (Cygnus olor)

Knortegås (Branta bernicla)

Rødhovedet and (Netta rufina)

 Skægmejse (Panurus biarmicus)

Stillits (Carduelis carduelis)

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE