Punkter fra Landsorganisationen
Beretninger kongres 2014

    Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde

den 9. marts 2014 i Brædstrup .

Mødet blev åbnet af formanden, Jens Christensen.

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Peter Westenholz (Helsingør Fuglevenner) som dirigent, og han blev valgt.

Ad pkt. 2 – Valg af stemmeudvalg

Til stemmeudvalg blev valgt: Anders Tranberg og Bent Hansen (Helsingør Fuglevenner) samt Peer Jørgensen (Bramming Fuglevenner)

Ad pkt. 3 – Formandens beretning

Der var udsendt beretning på forhånd. Formanden undskyldte dog det sene udsendelsestidspunkt for beretningen, hvilket var sket, da det havde været håbet, at sagerne vedrørende Jesper Møller Hansen og Carsten Christiansen havde været afsluttet, dette havde dog ikke været tilfældet.

Ingen øvrige ønskede ordet. Beretningen blev godkendt.

Ad pkt. 4.a. – Beretning fra Administrationsudvalget

Formanden for Administrationsudvalget havde ikke yderligere kommentarer til den udsendte beretning, og der var ingen der ønskede ordet. Beretningen blev godkendt.

Ad pkt. 4.b. – Beretning fra Bladudvalget

Formanden for Bladudvalget havde ikke yderligere kommentarer til den udsendte beretning, og der var ingen der ønskede ordet. Beretningen blev godkendt.

Ad pkt. 4.c. – Beretning fra Dommerudvalget

Formanden for Dommerudvalget kommenterede beretningen. Kom ind på at der mangler dommeraspirant, specielt i det nordlige Jylland. Derudover kom han ind på et nyt tiltag omkring enkeltfuglsbedømmelse.

Ad pkt. 5 – Fremlæggelse af regnskab og budget

Forretningsføreren fremlagde regnskabet, og knyttede få kommentarer til det. Derudover blev revisorernes kommentar til regnskabet oplæst. Der var enkelte kommentarer til regnskabet, mest af teknisk karakter. Regnskabet blev godkendt.

Forretningsføreren gennemgik budgetterne for Administrationsudvalget og Bladudvalget. Budgetterne afstedkom enkelte spørgsmål, også primært af teknisk karakter. Budgetterne blev godkendt.

Ad pkt. 6.a. – Indkomne forslag fra bestyrelsen

Formanden gennemgik de fire stillede lovændringer. Dirigenten forhørte sig om forsamlingens holdning til at stemme om de fire forslag på én gang, der var ingen indvendinger mod dette, og forslagene blev sat til afstemning.

Af de 70 afgivne stemmer, var alle for forslagene, og forslagene var dermed vedtaget. (Se bilag for de vedtagne ændringer)

Ad pkt. 6.b. – Indkomne forslag fra Dommerudvalget

Dommerudvalgets forslag til ændringer af lovene blev behandlet først. Forslaget blev motiveret af Dommerudvalget. Der blev enighed om, at ændre forslagets tekst, hvor spørgsmålet om seneste betalingsdato var genstand for en vis diskussion. Forslaget blev sat til afstemning: Af de 70 afgivne stemmer var 68 for, og 2 imod. Forslaget var dermed vedtaget. (Se bilag for den vedtagne tekst)

Herefter blev Dommerudvalgets forslag til ændring af vedtægterne for Dommerudvalget behandlet. Formanden for Dommerudvalget motiverede forslaget, og kom ind på at forslaget kom for at få vedtægterne opdateret, og fremover lade dommergruppen selv vælge sin forretningsfører. Forslaget blev sat til afstemning: Af de 70 afgivne stemmer var 69 for, og 1 imod. Forslaget var dermed vedtaget. Se bilag for de vedtagne vedtægter)

Ad pkt. 7 – Fastsættelse af kontingent og bidrag til LDFs dommerudannelse

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent, 100 kr. pr. medlem, blev vedtaget.

Dommerudvalgets indstilling om bidrag til dommeruddannelsen på 330 kr. blev vedtaget.

Herudover blev det fra Dommerudvalget oplyst, at dommernes honorar fortsat er 750 kr., men at kørslen fremover skulle afregnes med statens laveste takst.

Ad pkt. 8.a. – Valg af formand

Jens Christensen blev genvalgt.

Ad pkt. 8.b. – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bo Pedersen blev genvalgt. Som ny til bestyrelsen foreslog bestyrelsen Tom Jensen (Vestsjælland), som blev valgt.

Ad pkt. 8.c. – Valg af suppleanter til bestyrelsen

Kristian Saugbjerg Andersen var villig til genvalg, men gjorde opmærksom på, at hvis han skulle indtræde bestyrelsen ville han komme i en dobbeltrolle, da han også varetager ringsalget. Dette affødte ingen indvendinger, og han blev valgt.

Som ny suppleant blev valgt Mette Bonde (Sønderborg).

Ad pkt. 8.d. – Valg af formand for Administrationsudvalget

Thomas Ø. Jochumsen blev genvalgt.

Ad pkt. 8.e. – Valg af formand for Bladudvalget

Ejvind O. Pedersen blev genvalgt.

Pkt. 8.f. Bortfaldt pga. ændrede vedtægter for Dommerudvalget.

Ad pkt. 9 – Valg af revisorer og suppleanter

Som revisor for 2 år blev Bent Hansen valgt, og som revisor for 1 år blev Kaj Thomsen valgt.

Som revisorsuppleant for 2 år blev Henning B. Larsen valgt, og som revisorsuppleant for 1 år blev Karl Gustav Nielsen valgt.

Ad pkt. 10 – Eventuelt

Steen Samuelsen kom med en orientering om pasningsvejledningerne. Under dette oplyste han, at der fremover vil være honorar når pasningsvejledningen bliver offentliggjort på ldf.dk. Steen takkede forfatterne til pasningsvejledningerne for deres arbejde.

Formanden præciserede at honorar for pasningsvejledninger kun udbetales i form af gavekort til enten bogsalg, ringsalg eller Dansk Fuglehold.

Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt foreningerne må bruge indholdet af pasningsvejledningerne i deres blade. Det blev oplyst at eftersom forfatterne har overgivet rettigheden til teksten til LDF, har bestyrelsen besluttet at foreningerne gerne må bruge pasningsvejledninger i deres blade.

Formanden gjorde opmærksom på, at det er bestyrelsens intention at indkalde til et formandsmøde senere på året.

Formanden for Dommerudvalget gentog sin efterlysning af nye dommeraspiranter, og gjorde samtidig opmærksom på, at der bliver udarbejdet nye elektroniske dommerkort, som foreningerne bør benytte.

Redaktøren for Dansk Fuglehold gjorde opmærksom på, at Dansk Fuglehold mangler artikler.

Formanden lukkede repræsentantskabsmødet.

Således opfattet

Thomas Ø. Jochumsen

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE