referater m.v.

Blad nr. 3 - 2022

Referat fra Generalforsamling mandag d. 7. februar

 

Vi blev ikke helt fri for Covid-19, idet formand Søren var i isolation (Johanne havde Covid-19) og det havde vores sekretær Niels også.

Næstformand Dorthe bød velkommen og foreslog Knud Erik Krøjgaard som dirigent.

Dorthe havde fået nogle notater fra Søren og fortalte om årets gang i 2021, med de mange udfordringer der havde været grundet Covid-19, men der havde heldigvis også været gode oplevelser som skovturen, udemødet i Præstegårdsparken i Borbjerg, besøget i Sønder Omme hos familien Nissen. Åben volieredag hos Charles og Niels, foredrag fra Australien ved Claus Nielsen, udstillingen i Struer, Jørgen Møller Hansen som fortalte om farvefinkerne samt noget om pragtfinkerne. Det sidste møde med spisning, præmieuddeling og bankospil var også rigtig fint besøgt.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Så fremlagde Klaus regnskabet som udviste et underskud på små 2.800,- kr., som hovedsageligt skyldtes manglende annonceindtægter.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Der var ingen indkommet forslag.

Kontingent er uændret 300,- kr. – junior 150,- kr.

Diæter for bestyrelsesmedlemmer ved LDFs repræsentantskabsmøde blev uændret d.v.s. faktiske udgifter.

Vederlag til bestyrelsesmedlemmer er uændret 0 kr.

Søren Galmstrup blev genvalgt som formand.

Søren Nielsen og Kristian Saugbjerg Andersen blev genvalgt for de kommende to år.

1. suppleant Kim Højer og 2. suppleant Knud Erik Krøjgaard blev begge genvalgt.

Kaj Borgholm blev genvalgt som revisor for de kommende to år. Per Kirkeby blev genvalgt som revisor suppleant.

Som 1.Opdrætskontrollanter var der genvalg til alle.

Lemvig-området: Per Kirkeby og Jens Andersen.

Struer-Thyholm-området: Kim Højer og Kaj Borgholm.

Holstebro-området m.v.: Henry Kreilgaard og Kristian Saugbjerg Andersen.

Da vi ikke længere selv trykker bladet, er Bladudvalget p.t. lagt i ”mølpose”.

Lasse Noer Mathiesen, Charles Matthiesen blev genvalgt og Jon Pedersen blev nyvalgt til Udstillingsudvalget de kommende 2 år.

Under eventuelt fortalte Charles, at det havde været en rigtig god oplevelse, at kunne vise et mindre fuglehold frem i forbindelse med åben volieredag.

Det har været på tale at vi godt ville forsøge med en weekendtur til Nordjylland i maj måned, og Niels ville godt have haft en endelig tilkendegivelse fra interesserede denne aften, men da han var syg, blev vi enige om at der skulle gives besked, senest i forbindelse med mødet d. 7. marts.

Kristian fortalte at der i 2020 var gået corona i flere ting, bl.a. skulle der have været uddelt et diplom for 25 års medlemskab til Henry Kreilgaard. Det blev så uddelt denne aften.

Derefter takkede Knud Erik for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen.

Derefter kunne de 18 fremmødte gå i gang med smørrebrødet, og snakken gik livligt hen over bordene i en times tid, før vi brød op.

Ref. Kristian Saugbjerg Andersen

Blad nr. 2 - 2022

Ordinær Generalforsamling

Mandag den 7. februar 2022 kl. 19.30

Ungdomsborgen - Kirkestræde 9 i Holstebro

 

DAGSORDEN:

1. Valg af Dirigent.

2. Valg af Stemmeudvalg.  

3. Formandens beretning    

4. Kassererens beretning.   

5. Indkomne forslag.           

6. Kontingent for næste år. 

7. A) Diæter for bestyrelsesmedlemmer ved Danske Fugleforeningers Repræsentantskabsmøde.

     B) Vederlag bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg til bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

     A) Formand: Søren Galmstrup

     B) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

        Søren Nielsen

        Kristian Saugbjerg Andersen

9. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er:

    A 1.suppleant: Kim Højer

    B: 2. suppleant: Knud Erik Krøjgaard

10. Valg af 1 revisor samt suppleant.

    A) På valg for 2 år er revisor: Kaj Borgholm

    B) Revisorsuppleant (1 år): Per Kirkeby

11. Valg af udvalgene:

      A) 6 personer til 1. Opdrætsudvalget - Nuværende kontrollanter:                                                   

Lemvig området: Per Kirkeby og Jens Andersen        

Struer-Thyholm området: Kim Højer og Kaj Borgholm               

Holstebro området m.v.: Henry Kreilgaard og Kristian S. Andersen

B) 3 personer til Bladudvalget. Nuværende medlemmer:

C) 3 personer til Udstillingsudvalg valgperiode 2 år. På valg er

Lasse Noer Mathiesen, Charles Matthiesen

12. Eventuelt.

 

 

FORÅRSUDFLUGT

Vi har før talt om at foreningen skulle undersøge interessen for en faglig og social udflugt. Sidste år satte corona en stopper for planlægningen, så nu genoptager vi undersøgelsen.

Et foreløbigt program kan se ud som følger.                                                     

Man mødes et sted i Himmerland ved 1. voli-erebesøg til formiddagskaffe - næste stop ved Nellemanns Have i Sæby, stor park med 200 forskellige arter paradisæbler, her indtages medbragt madpakke - derefter til Skagen Træk-fuglecenter, Det Grå Fyr evt. guidet tur - Danhostel Skagen - fælles spisning og socialt samvær, sted ikke undersøgt  --    

Næste dag indledes med fælles morgenkaffe -- volierebesøg i Hjørring-området med formiddagskaffe -- sidste stop Hune, her frit valg mellem Skulpturparken og/eller Anna Justa Have. Herfra er tiden fri til selv at disponere over tiden.

Der planlægges med kørsel i egen bil, samkørsel må man selv arrangere.

Anslåede udgifter ca. 500 kr. pr. deltager for overnatning og 2 x entre.

Al fortæring for egen regning.  

Tidspunkt  21-22 maj 2022

Intet er endnu aftalt så ønsker/ forslag modtages gerne.

Sidste frist for bindende aftale er 10. januar. Kun ved tilstrækkelig til-slutning vil der arbejdes videre med endelig planlægning.

Januar mødet var sidste frist for foreløbig tilmelding til en eventuel 2 dages sommertur. Nu blev mødet udsat, så tilmeldingsfristen forlænges til generalforsamlingen 7. februar.

Niels                                                                                   

Blad nr. 1 - 2022

Referat juleafslutning 6. december 2021.

Søren bød velkommen til de 39 fremmødte deltager til et af årets højdepunkter, og takkede for det store fremmøde. Det er vigtigt for en forenings virke at medlemmerne støtter positivt op om arrangementerne.

Det er nu blevet en tradition at årets sidste arrangement indledes med fælles spisning, efterfulgt af præmieoverrækkelse til de dygtige fugle-udstillere, og sidst men ikke mindst bankospillet.

Skæg havde dækket op med det store præmiebord. Alle de præmi-erede fik en efter en overrakt poka-ler og præmier. Tak til dem.

Derefter blev gløggen og småka-ger serveret, mens folket stod på nakken af hverandre for at sikre sig pladerne med de rette numre, det var næsten som at se det store nytårsudsalg.

”The winner takes its all”

Da der var faldet ro over feltet star-tede bankospillet med Askil som nummeropråber med høj og klar stemme og med Kristian som bisidder og kontrollant. De sædvanlige 10 spil, med ænder og købmandskurve som hovedgevinster, rækkegevinsterne var smørpakker i lange baner.

5

Nogen har bedre held i kærlighed end andre, nogen havde helt sikkert bedre held i banko end andre. Jeg var ikke klar over, at man havde valgt navnet JOHN som årets bankospiller, under alle omstændigheder løb 2 x John med hovedparten af alle gevinster. Hvad bliver navnet mon næste år?

Kaffe og Klaus`s  æblekage blev nydt, mens skålene med lodderne i det amerikanske lotteri gik rundt, der var 5 farvede serier at vælge imellem.  Dorthe havde på forhånd udpeget sig selv som nutarius publicus. Det var jeg ikke helt tryk ved, for jeg bemærkede, at efter hun havde åbnet sine lodder checkede  hun sine numre med gevinstlisten.(hun fik kun en pose fuglefrø ud af det ). Der var mange gevinster, så forhåbentlig havde alle haft en hyggelig aften.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

TAK FOR I ÅR

Vi ses til forhåbentlig mange gode mødeaftener og ture

Niels Pedersen

Blad nr. 10 2021

 

Blad nr. 10 indeholder:                       

                                                           s. 18: Amherst fasan

s. 3: Næste møde                                 s. 19: Kinesisk skadedrossel

s. 4: Årskalender                                 s. 19: Brandvæver

s. 5: Siden sidst                                    s. 20: Rødhovedet aratinga

s. 6: Julehilsen fra formanden           s. 21: Sortvinget stær

s. 7: Kontingent 2022                          s. 22: Lille wasapapegøje

s. 7: Nyt om navne                              s. 22: Tigerfinke

s. 8: Fødselsdag                                   s. 28: Storm gav suler

s. 9: Julebanko m.v.                            s. 30: Medlemsservice

s. 10: Blåkindet og Blå rosella               s. 30: Bestyrelsen

 

Siden Sidst

 

Referat medlemsmøde 1.november 2021

Søren bød 17 medlemmer velkommen til Jørgen Møller´s foredrag om farvefinker.

Takkede medlemmerne for deres store opbakning til at vi igen kunne afholde en vellykket fugleudstilling.

Der kom 200 voksne betalende og ca 15 børn. Det er på niveau med de seneste år.

Søren reklamerede for vores næste møde som er bankospillet i december. Aftenen indledes med smørrebrød ( se andet steds ), og præmieuddeling.

Jørgen Møller indledte med at fortælle, at der kun er 7 arter farvefinker, som alle er hjemmehørende i USA og Mellemamerika, hvoraf kun et par stykker er tilbage i fugleholdet. De er ret vanskelige at opdrætte og er tilligemed dyre at indkøbe. Det er meget farvestrålende og smukke fugle, føden består helt overvejende af insekter.

Så blev der uddelt et smukt billedark med de 7 farvestrålende fugle, og et oversigtskort med udbredelsesområder. Så skulle hver enkelt af os navngive fuglene  og henføre dem til deres udbredelsesområde. Det viste sig hurtigt at vores kendskab til disse smukke fugle var meget begrænset.

Hver enkelt art blev derefter gennemgået med udbredelse, yngleforhold, føde m.m. Ungerne går af reden efter 10-13 dage og bliver kun fodret 2 uger herefter. Jørgen Møller har registreret antal tilmeldte udstillingsopdræt i perioden 2008-2018. (Jørgen har skrevet og udgivet et meget digert og smukt værk kun omhandlende disse fugle)

Lazulifinke: Igennem årene har der været flere opdræt, i ovennævnte periode 1 opdræt.

Koboltkernebider: ikke udstillet, og ikke registreret som opdrættet i Danmark.

Indigofinke: flere opdræt, 2 udstillingsnumre 2008-2018 – 1.opdræt 1939

Pavefinke: 1 opdræt 2008-2018,   1.opdræt 1936

Mangefarvet finke: 0 opdræt 2008-2018,  1.opdræt 1978

5

Orangeblå finke: enkelte opdræt gennem tiden, 0 opdræt 2008-2018,  -  1.opdræt 1979

Rosenbrystet finke: meget sjælden – aldrig opdrættet

Efter gennemgangen af farvefinkerne tog han hul på Pragtfinkerne. Det er en stor og blandet gruppe, som er repræsenteret på næsten alle kontinenter. Den indeholder 148 arter. Der blev vist mange smukke billeder. Der kan nævnes fra Afrika, amaranter, forskellige astrilder, skadefinker, sommerfuglefinker m.m.  – fra Asien broncefinker, nonner, tigerfinke, papegøjeamadiner m.m. – fra Australien spidshalede- og  korthalede bæltefinker, ceresastrild, malet astrild, ringastrild m.m.

En meget interessant aften og en oplevelse at få et lille indblik i Jørgens kolossale viden om alverdens fugle.

Stor tak til Jørgen

Niels

d

Glædelig Jul

Kære alle

Jeg vil gerne ønske  jer og jeres  familie en rigtig  glædelig  jul , samt et godt nytår. 

Tak for året  som går på hæld.

Vi håber vist alle, at 2022bliver et åbent  år hvor

      vi kan mødes frit

Mvh Søren Galmstrup 

 

Invitation til juleafslutning den 6/12

Med spisning, præmieoverrækkelse og julebanko

 

Aftenens program:

Kl. 18.00: Spisning (smørrebrød - uspeciferet)

Kl. 18.45: Præmieoverrækkelse

Kl. 19.30: Bankospil

Efterfulgt af kaffe og æblekage samt amerikansk lotteri

 

I forbindelse med bankospillet serveres gløg og småkager.

 

Som nævnt er der tilmelding til spisningen til Søren Galmstrup

20 87 38 50 – senest onsdag d. 1. december.

 

Man oplyser antal personer og hvor mange stk. smørrebrød man ønsker.

 

Prisen er:

2 stk. smørrebrød + 1 øl/vand + kaffe:   75,- kr.

3 stk. smørrebrød + 1 øl/vand + kaffe; 100,- kr.

 

For de som ikke ønsker at spise, koster kaffen som sædvanligt 25,- kr.

 

Kl. 19.30 er der bankospil og som sædvanligt afvikler vi 10 spil med ænder + vin samt købmanskurve + rækkegeinster og sidegevinster.

 

Pris for plader: 10,- kr. pr stk. / 3 for 25,- kr. / 4 for 30,- kr.  

 

Mvh

Bestyrelsen

 

KINESISK SKADEDROSSEL

(Garrulax chinensis)

Af Kristian Saugbjerg Andersen, Borbjerg

 

Kommer fra det sydlige Kina, Hainan, det meste af Thailand, Vietnam, Laos og Hong-kong. Her træffes den i tæt krat, bambus-tykninger, tørre lavlandsskove og underskov under 1350 m.o.h. Ses af og til i flok, når de roder rundt på jorden eller på træstammer efter føden der mest består af insekter, desuden frugt, bær og måske lidt halvmodent frø. De bygger en åbent skålformet rede af plantedele, den lægger 3-4 æg som udruges på ca. 12 dage, og ungerne bliver knapt et par uger i reden. De efterfodres i et stykke tid.

Som volierefugl: De trives bedst i en stor voliere, og skal de gå sammen med andre fugle, så skal det være store volierer. De er hårdføre og kræver ikke nogen særlig varme om vinteren, men de skal gå tørt og trækfrit. Som foder bør de tilbydes et  groft insektfoder (evt. med fedt om vinteren). Dette foder kan af og til tilsættes lidt magert kød. Desuden piller beregnet til frugt- og in-sektædere. Insekter som melorme, "kæmpemelorme", myrepupper, larver (evt. fluelarver), biller, samt hvad de el-lers vil æde. Som tilskud masser af frugt, bær, evt. halvmodent frø og til opmad-ning evt. et tilskud af æggefoder.

Blad nr. 9 2021

Blad nr. 9 indeholder:                             

s. 3: Næste møde                                 s. 16: Infostand i Lemvig

s. 4: Årskalender                                 s. 18: ”Vadefugle søges”

s. 5: Siden sidst                                    s. 19: Kasuar tæmmes

s. 5: Tak fra formanden                     s. 20: Forårsudflugt

s. 6: Udstilling 2021                             s. 21: Opdræt af sangtimalie

s. 7: Køb & salg                                   s. 25: Verdens sjældneste kakadu

s. 8: Præmieliste 2021                         s. 27: Lidt fra min store voliere

s. 10: Lokalt førsteopdræt                 s. 28: Stormåger  bytter plads

s. 11: Fødsesdage                                s. 30: Medlemsservice

s. 12: Nyt medlem                               s. 30: Bestyrelsen

 

Siden Sidst

Referat af medlemsmøde 27. september 2021

 

Denne aften var helliget tilmelding til udstillingen og ellers hyggeligt samvær.

Søren bød de 17 fremmødte velkommen og håbede på mange tilmeldinger, så vi også i år kan få en stor og smuk udstilling. Det er helt afgørende for udstillingen at vi støtter op om et sådant arrangement. Flere foreninger har måttet aflyse deres udstilling på grund af for få tilmeldinger, det skal vi nødigt opleve.

Søren har deltaget med en stand  i Lemvig Kommunes Frivilligsheds-center. Der var 10 udvalgte foreninger som præsenterede sig.

Der blev omdelt lister, som man kunne skrive sig på som hjælper. Der kan godt bruges flere hænder til opstillingen om fredagen.

Ved mødets afslutning havde Skæg sammentalt tilmeldingsskemaerne og kunne oplyse, at der er tilmeldt ca. 70 numre til voliere og ca 50 numre til kulturfugle, lidt færre end 2019.

Tak for en hyggelig aften

Niels

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Tak

 

Så oprandt weekenden for udstillingen og der skal lyder en stor tak herfra for en vel afviklet udstilling.

Mange tak for at I var med til at gøre udstillingen muligt og alt forløb perfekt.

 Endnu en gang tak til alle som hjalp med store som små opgaver også jer som kom med fugle uden jer var der ingen udstilling.

 

Med venlig hilsen

Søren Galmstrup

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Udstilling 2021

Atter i år kunne vi fremvise en fantastisk flot udstilling takket være stor opbakning fra medlemmerne, sponsorer og Dahl Biler. Det er et meget stort arbejde at få stablet en sådan udstilling på benene. Forud er gået 3 forberedende udstillingsmøder, stemme dørklokker for gevinster til tombola, indkøb af rosetter, dommere, katalog, presse, indkøb af køkkenvarer m.m.

Torsdag aften før udstillingen mødtes 8 friske medlemmer i laden hos Per til læsning af alt volierematerialet, det tog 3 timer så var containeren godt pakket.

Fredag morgen  mødtes ca 15 til morgenkaffe og rundstyk-ker, hvorefter der blev knoklet med opstilling af voliererne og tombolaen og der blev pyntet op med træer og grene fra have og skov. Klokken 15 var alt klar til udstillingen, og hoved-personerne -fuglene, - ankom mellem 18 og 20.

Lørdag morgen mødte dom-merne op til morgenkaffe, hvorefter bedømmelserne gik i gang, og de præmierende numre blev udpeget.

Kl 14 blev døren åbnet. Stor tilstrømning i begyndelsen med kødan-nelse. Udstillingen blev besøgt af godt 200 mod ca. 180 ved sidste udstilling.

Udstillingen høstede stor anerkendelse både hvad angik de udstillede fugle, og ikke mindst den smukke pyntning. Intet kan dog hamle op med Dorthe og Askild´s imponerende tombola. Jeg er sikker på, at mange lod sig lokke til et ekstra køb af lodder.

Og Klaus med stor hjælp fra fam. Galmstrup bød på stort kagebord med bagværk fra den store bagedyst,  tarteletter m.m.

Søndag kl 15 lød startskuddet til indfangning af fuglene, nedtagning af voliererne , oprydning og rengøring. Kl 18.15 var man klar til fælles aftenspisning.

Mandag aften tømte 6 raske gutter containeren og materialerne blev på ny stablet i laden på Refskovej 42.

På ny tak til alle for hjælpen. Det er helt afgørende med medlemmernes store opbakning og hjælp, uden den ingen udstilling.

Vi ses i 2022

Niels

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Præmieliste fra udstillingen

 

Græsparakitter

   

Vandrepokal:

Klaus Johansen

for

Elegant

Ærespræmie:

Ole Mundbjerg

for

Elegant

1. Præmie:

Klaus Johansen

for

Elegant

1. Roset:

Klaus Johansen

for

Elegant

2. Roset:

Klaus Johansen

for

Rødbrystet

 

Dværgpapegøjer

   

Vandrepokal:

Kaj Borgholm

for

Sorthovedet

 

Tropefugle

   

Vandrepokal:

Søren Nielsen

for

Rødmasket frøknækker

Ærespræmie:

Agnethe Nielsen

for

Grårygget drossel

Ærespræmie:

Askil og Dorthe Sloth Bäck

for

Dompap

1. Præmie:

Niels Pedersen

for

Rødmasket astrild

2. Præmie:

Niels Pedersen

for

Helenaastrild

1. Roset:

Kristian Saugbjerg Andersen

for

Husfinke

2. Roset:

Kristian Saugbjerg Andersen

for

Cubafinke

 

Australske pragtfinker

   

Vandrepokal:

Klaus Johansen

for

Spidshalet bæltefinke

Ærespræmie:

Askil og Dorthe Sloth Bäck

for

Diamantfinke

1. Roset:

Kristian Saugbjerg Andersen

for

Spidshalet bæltefinke

 

Duer og Vagtler

   

Vandrepokal:

Tove Pedersen

for

Harlekinvagtel

Ærespræmie:

Ole Mundbjerg

for

Kinesisk dværgvagtel

1. Præmie:

Kristian Saugbjerg Andersen

for

Diamantdue

1. Roset:

Henry Kreilgaard

for

Gulnæbbet spurvedue

2. Roset:

Henry Kreilgaard

for

Vagtel

 

Australske Parakitter

   

Vandrepokal:

Henry Kreilgaard

for

Australsk kongeparakit

Ærespræmie:

Klaus Johansen

for

Svaleparakit

1. Præmie:

Askil og Dorthe Sloth Bäck

for

Mangefarvet

1. Roset:

Søren Galmstrup

for

Gedeparakit

2. Roset:

Søren Galmstrup

for

Bjergparakit

8

 

Papegøjer & Parakitter

   

Vandrepokal:

Kaj Borgholm

for

Buru kongeparakit

Ærespræmie:

Kaj Borgholm

for

Ambon kongeparakit

1. Præmie:

Svend Overby

for

Sandia klippeconure

1. Roset:

Tove Pedersen

for

Citronparakit

2. Roset:

John Munk Pedersen

for

New Guinea Ædelpapegøje

 

Kanarier

   

Vandrepokal:

Askil og Dorthe Sloth Bäck

for

Fife fancy

Ærespræmie:

Askil og Dorthe Sloth Bäck

for

Fife fancy

1. Præmie:

Askil og Dorthe Sloth Bäck

for

Fife fancy

 

Undulater

   

Vandrepokal:

Askil og Dorthe Sloth Bäck

for

Turkis

Ærespræmie:

Askil og Dorthe Sloth Bäck

for

Blå hvidvinget

1. Præmie:

Askil og Dorthe Sloth Bäck

for

Blå med gul hoved

 

Zebra- & mågefinker & Risfugle

   

Vandrepokal:

Klaus Johansen

for

Grå

Ærespræmie:

Kristian Saugbjerg Andersen

for

Lysrygget

1. Præmie:

Klaus Johansen

for

Lysrygget

2. Præmie:

Klaus Johansen

for

Lysrygget

Diplom

Klaus Johansen

for

Lysrygget

Diplom

Klaus Johansen

for

Lysrygget

Diplom

Svend Overby

for

Isabel

Diplom

Svend Overby

for

Sortmasket

1. Roset:

Klaus Johansen

for

Hvid m. tegn.

2. Roset:

Klaus Johansen

for

Grå

 

Vandrepokal 

for Skuets Bedste Nummer

og

Vandrepokal

for Bedste Opdræt i Store

 
 

Papegøjer & Parakitter

og

LDF's Diplom

for Bedste Volierenummer

 
 

Kaj Borgholm

 

                          for Buru kongeparakit

 

9

Vandrepokal

for bedste nummer i

 

Tropefugle

 

Søren Nielsen

   
 

for Rødbrystet Frøknækker

   

Vandrepokal

for Bedste

 

Konditionsnummer

 

Tove Pedersen

   
 

for Citronparakit

   

LDF's Diplom

for bedste

 

Kulturfugl

 

Klaus Johansen

   
 

for Grå Zebrafinke

   
       
 

Stiklingekonkurrence

   

Ærespræmie

Marianne Johansen

   
       
 

Publikumskonkurrence

   

 

Publikum kårede nr. 61- Guinea ædelpapegøje til deres favorit, så

John Munk Pedersen får tildelt vandrepokalen.

 

Der blev trukket lod blandt der der havde stemt på dette nummer og vinderen blev: Laurids, Saugmandsvej 11, 7660 Bækmarksbro.

Tegnekonkurrence

Blev fter lodtrækning vundet af: Cecilie, Lindenborgvej i Hjerm

d

 

Lokalt Førsteopdræt 2021

Søren Nielsen har opdrætte 3 unger af

Rødbrystet frøknækker(Spermophaga haematina)

 

Tillykke med resultatet

 

Der har tidligere i år været tre førsteopdræt

Agnete Nielsen har opdrættet 2 unger af grårygget drossel

                          samt 4 unger af topmaina

          John Philipsen har opdrættet 2 unger af irislori

Blad nr. 8 2021

Blad nr. 8. 2021

Bladet indeholder:           

s. 3: Næste møde                                 s. 24: Irislori

s. 4: Årskalender                                 s. 25: Gråastrild

s. 5: Siden sidst                                    s. 26: Smaragdglansstær

s. 8: Udstilling                                      s. 27: Snehvid huldue

s. 8:Lokalt førsteopdræt                    s. 28: 78 nye arter i Danmark

s. 9: Citronparakit                              s. 30: Medlemsservice

s. 19: Brunirisk                  s. 30: Bestyrelsen

 

Siden Sidst

Åben volieredag 5. september 2021

 

Også i år deltog Nordvestjysk Fugleforening i Landsforeningens landsdækkende åben volieredag.

 Charles Mathiesen, Struer og Niels Pedersen Bækmarksbro var så venlige at stille sig til rådighed. De 2 fuglehold viser at fuglehold kan indrettes under meget forskelligartede forhold

Dagen var velsignet med det mest fantastiske efterårsvejr.

Charles kunne fremvise et smukt og spændende fuglehold indrettet på terrassen i hans rækkehus, i dette tilfælde bestående overvejende af kanariefugle. Efter en lidt stille start på dagen kom der hul på bylden, ca

25 mødte frem. Omkring halvdelen af gæsterne var nogle af foreningens medlemmer, resten var fremmede. Nogle gav udtryk for overraskelse over, at det er muligt at tilbyde fuglene så gode betingelser selvom pladsen er lille. Der var nogle der fik lidt at tænke over. En god og positiv dag.

 

Niels har et nybygget fuglehus med store udendørs beplantede voliere, og det udgør en del af haveanlægget. Fugleholdet består overvejende af afrikanske pragtfinker. Huset er indrettet med 3 indendørs voliere med hver sin tilhørende udendørs voliere. En god dag med 20 gæster jævnt fordelt over dagen. 1.gæst lige efter ”åbningstid” og sidste gæst ved ”lukketid”. Ca halvdelen var besøgende fra foreningen. 3 gæster kom for at blive inspireret både til voliere byggeri og også til fuglevalg. Det gav en god snak og forhåbentlig fik de svar på nogle af deres spørgsmål. De blev budt på kaffe, småkager, snacks, øl og vand. Når dagen er gået står man med en god fornemmelse ved at føle, at man har været med til at hjælpe folk med at træffe den rigtige beslutning for dem.

 

P.S. Et sådandt arrangement kan være med til at skabe interesse for vores hobby, og samtidig vise omverdenen de gode betingelser vi tilbyder fuglene. Derfor denne OPFORDRING: STIL DIG TIL RÅDIGHED SOM VÆRT. (tilmelding til undertegnede)

Niels Pedersen

 

Referat af medlemsmøde 6. september 2021

Søren bød velkommen til de ca 20 fremmødte. Orientering om forløbet af åben volieredag om søndage. Herefter bød han velkommen til Claus og takkede ham for at tage den lange tur herover for at underholde os.

Foredrag ved Claus C. Nielsen     

Claus indledte med at fortælle at baggrunden for hans foredrag er adskillige rejser til Australien. Han havde markeret på et kort de steder som  han gennem årene har besøgt, og det var helt overklistret med markeringer over hele Australien. Det var indtil nu blevet til 6 rejser, 1. gang i 1982 og senere i 86-88-93-2011 og 2013. En planlagt rejse måtte udsættes grundet covi.  Australien er 176 gange så stor som Danmark og med 23 millioner indbyggere. Claus rejser uden guide, så der ligger et stort forberedelses arbejde forud for at finde de lokaliteter, hvor de fuglearter han ønsker at finde lever.

Foredraget er sammensat af rejserne i 2011 og 2013. Det er en blanding af rejseoplevelser, billeder og video af blandede arter.

Nord Australien meget varmt og småt befolket. Det er meget  øde med lange afstande (advarselsskilt 354 km til næste tank) og advarsel om lastvognstog på 54 meter (stor lastbil med 2-3 store hængere), perioder med meget høje temperaturer, og perioder med regntid med lukkede veje.

Foto og film af parakitter, lorier og flere arter kakaduer, uglepapegøjer, honningædere, endvidere småfugle som goulds amadiner, spidshalede bæltefinker, maskebæltefinker, solastrilder, ringastrilder m.fl.

Optagelser fra besøg hos flere fugleholdere og mange fantastiske natur-optagelser. Claus nævnte at emuen var forsvundet i nord australien p.g.a. en giftig kæmpetudse som i 1935 blev importeret for at hjælpe bønderne med bekæmpelse af  skadedyr i sukkerrørsmarkerne.  Desværre breder tudserne sig sydpå.                

En spændende aften med mange fantastiske optagelser af Australiens rige og farvestrålende fugle og natur.

Niels                                                                                                                                                                 

 

d

 

 

 

7

Tilmelding af fugle og planter til udstillingen

i Struer d. 16-17 oktober

 

Der udleveres tilmeldingsblanketter til mødet d. 6. September, er man forhindret i at møde op denne aften, bedes man aftale med Redaktøren, om man skal have dem tilsendt enten pr brev eller mail.

d

   

Gevinster til Tombola

Vi skal som sædvanlig gerne have en flot tombola med mange gode ge-vinster, så har I mulighed for af skaffe nogle, vil de være velkomne. De bedes afleveret til Dorthe Sloth Bäck.

Vi kan også bruge lidt flere annoncer i kataloget, så I må gerne finde nogle nye. HUSK dog at de annoncører der var med i kataloget 2019 bliver kontaktet af Udstillingsudvalget, så dem skal I ikke kontake.

 

Hjælpere til udstillingen

Der skal bruges rigtig mange hænder i forbindelse med årets udstilling, både til små og store opgaver. Der bliver mulighed for at give tilsagn på medlemsmøderne, eller ved kontakt til udvalget.

d

 

Grønt til udstillingen

Er der nogle som skal have fjernet en busk eller to, eller måske har noget bambus, elefantgræs eller lign., som skal væk her til efteråret, så kan vi sagtens bruge lidt forskelligt til at pynte med. I må gerne  lige sige til på forhånd.

Udstillingsudvalget

Blad nr. 7. 2020

Blad. Nr. 7. 2021

 

Bladet indeholder:           

s. 3: Næste møde                                 s. 14: Skægskadedrossel

s. 4: Årskalender                                 s. 12: Indigofinke

s. 5: Referat fra generalfors.             s. 19: Guineadue

s. 7: Udstilling                                      s. 26: Nyt fra vadehavet

s. 8:Lokalt førsteopdræt                    s. 30: Medlemssevice

s. 8: Åben volieredag                          s. 30: Bestyrelsen

s. 10: Opdræt af tirikaparakit          

 

Referat fra generalforsamling 9. august 2021

i Nordvestjydsk Fugleforening

 

1 - Første punkt var valg af dirigent, hvor den erfarne dirigent Knud Erik Krøjgaard blev valgt, som kunne meddele at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne.

2 - Der blev besluttet først at nedsætte et stemmeudvalg, såfremt dette imod sædvane, skulle vise sig nødvendigt. Dette blev det ikke..

3 - Formanden Søren Galmstrup kunne herefter afgive sin beretning, med redegørelse over aktiviteter der havde været i foreningen det forgangne år. Formandens beretning blev godkendt.

4 -Kasseren Klaus Johansen fremlagde regnskabet for 2020, behørigt underskrevet af foreningens 2 revisorer. Regnskabet udviste et underskud i 2020, som bl.a var forårsaget af udgifter vedr. udstillingen i 2019, bilag som ikke var modtaget inden 2019 regnskabet blev afsluttet. Resultatet skyldes også at vi desværre ikke kunne afholde vores udstilling grundet covid, en aktivitet som hvert år giver et overskud, vi desværre måtte undvære i 2020. Det blev endvidere besluttet at meddelelsen om at aflyse vores årlige udstilling skulle annonceres i lokalaviserne, hvilket heller ikke var helt billigt.

Men dog noget som vores trofaste annoncører var glade for at blive orienteret om af denne vej. 

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer

5 - Efter disse fremlæggelser overgik vi til indkomne forslag. Besty-relsen fremlagde et forslag om deling af viden omkring hvilke fugle vi holder i foreningen. Motiveringen herfor er at det skulle være muligt i højere grad inden for foreningen, at kunne handle indbyrdes og interessetilkendegive overfor hinanden, hvilke fugle der tænkes solgt/ønskes købt og byde ind på evt. unger i forbindelse med et opdræt. Der skal således være en der koordinerer dette, og udsender oplysningerne internt i foreningen til de foreningsmedlemmer der har indsendt oplysninger om deres egen bestand. Dette skulle ske i september, således evt. køb og salg fandt sted efter udstillingen.

Konklusionen blev at bestyrelsen arbejder videre med dette.

6 - Kontingent blev fastsat uændret for 2022.

7 - Det blev besluttet at diæter ved deltagelse i LDF repræsentant-skabsmøde fortsætter uændret, samt at vederlag til foreningsbestyrelsen udgøres af deltagelsen og det hyggelige samvær i sig selv. 

8 - Klaus Johansen blev genvalgt som kasserer og Dorte Beck Sloth blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for en ny toårig periode. Kim Højer og Niels Pedersen byttede rolle i bestyrelsen, således at Kim Højer fremover er suppleant og Niels Pedersen indgår i bestyrelsen. 

9 - Knud Erik Krøjgaard fortsætter som 2. suppleant og Kim Højer som nævnt 1. suppleant.

10 - Jens Andersen genvalgt som revisor for en ny toårig periode med Per Kirkeby som revisorsuppleant for en etårig periode.

11 - Kontrollanterne i de geografisk opdelte opdrætsudvalg blev gen-valgt. Foreningsbladet trykkes nu af trykker, hvorfor bladudvalget pt. er uden medlemmer.

Medlemmerne Per Kirkeby, Carsten Jensen og Svend Overby blev genvalgt til udstillingsudvalget.

12 -  Under eventuelt fremlagde Niels Pedersen en mulig plan for en weekendtur i egne biler i maj 2022. Niels ønskede en ikke bindende forhåndstilkendegivelse af om man ønsker at deltage. Med evt. partner blev det til ca. 16 forhåndstilkendegivelser.

Der arbejdes videre med planlægningen.

Det blev debatteret hvem der i forbindelse med udstilling skal have gratis adgang. Konklusionen blev at udstillere, hjælpere ved opsætning og bestyrelsen har gratis adgang. Der udleveres en badge til gratister, således det er tydeligt for de der sidder ved kassen.

 

Risici for papegøjesyge i forbindelse med udstilling blev drøftet. Der blev henvist til artikel i seneste nummer af Dansk Fuglehold, som var tilgængelig på mødet.

Endvidere blev efterlyst og orienteret om evt. muligheder for kommende foredrag.

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen, og det indkøbte smørrebrød kunne indtages af de 19 deltagere.

 

Referent: Søren Nielsen

 

 

SKÆGSKADEDROSSEL

 

 (Garrulax cineraceus)

 

Fra naturen: Den stammer fra Indien, Burma og store dele af Kina, hvor den  især træffes i tropiske eller subtropiske regn-skove. Her holder de mest til i underskoven, og de holder meget til på jorden, eller i bevoksningen under ca. 3 m. Om vinteren trækker de af og til ned i lavlandet. Ses af og til i flok, når de roder rundt på jorden eller på træ-stammer efter føden der mest består af insekter, desuden frugt, bær og måske lidt halvmodent frø. De bygger en åbent skålformet rede af plantedele, de 3-4 æg udruges på ca. 12 dage, ungerne bliver knapt et par uger i reden. De efterfodres i et stykke tid.

 

Som volierefugl: De trives bedst i en stor voliere, og skal de gå sam-men med andre fugle, så skal det være store volierer. De er hårdføre og kræver ikke nogen særlig varme om vinteren, men de skal gå tørt og trækfrit. Som foder bør de tilbydes et groft insektfoder (evt. med fedt om vinteren). Dette foder kan af og til tilsættes lidt magert kød. De tager også oftest et pillefoder som dækker deres behov for proteiner m.v. Insekter som melorme, "kæmpemelorme", myrepupper, larver,  flue-larver, biller, og hvad de ellers vil æde. Som tilskud masser af frugt, bær, evt. halvmodent frø - til opmadning evt. et tilskud af æggefoder.

 

INDIGOFINKE

(Passerina cyanen)

Fra naturen: Findes fra det sydøstlige Canada ned gennem USA til Florida og det sydlige Texas og vestpå til Oklahoma og Kansas. Trækker om vinteren sydpå til Mexico og Mellemamerika indtil Panama samt på Cuba og andre øer i Caribien. Ses i parker, haver og andre steder med buske hvor den kan bygge sin lille fine rede i en grenkløft i en tæt busk. Et kuld består af 3-4 æg som udruges på 13-14 dage. Ungerne forlader reden efter 11-13 dage, hvorefter hannen oftest overtager resten af opmadningen alene, idet hun ofte vil gå i gang med et nyt kuld. De æder frø af græsser, ukrudt m.v., knopper, bær, frugt samt insekter som små orme, larver, biller, edderkopper m.v.

Som volierefugl: De går bedst i lune beplantede volierer og om sommeren også i en udendørs lidt beskyttet voliere. I en mindre voliere bør de holdes parvis. De tager gerne trope- og ukrudtsblanding evt. tilsat frø af rybs, tidsel, div. ukrudts- planter, fuglegræs, knopper, frugt som æble, pære, vindrue og banan samt div. bær. Melorme, myrepupper, bladlus o.m.a., universalfoder, hårdkogt æg eller opmadningsfoder (måske tilsat fintrevet gulerod).  

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE