Tillæg til CITES januar 2017

I EU og dermed også Danmark ændres CITES-listerne den 4. februar 2017. Ændringerne berører især møbler og musikinstrumenter, jagttrofæer, en række hobbydyr og akvariefisk. Ændringerne blev vedtaget på den seneste CITES-partskonference i Sydafrika i efteråret 2016. Partskonferencer er møder, som finder sted hvert tredje år hvor lande, der er medlemmer til CITES, mødes og bl.a. beslutter ændringer af CITES-listerne. Listerne omfatter alle de arter, der er omfattet af CITES-reglerne. Der eksisterer 3 lister. Liste I, som er de stærkt truede arter, liste II, som er de truede arter og liste III, som er lokalt truede arter. I EU har man en strengere lovgivning på CITES-området end selve CITES konventionen. I EU modsvares CITES-listerne af fire bilag, som i store træk svarer til CITES-listerne. Bilag A omfatter de stærkt truede arter, bilag B omfatter de truede arter, bilag C omfatter de lokalt truede arter og bilag D er en liste med arter, hvor man ønsker flere oplysninger om import til EU, hvorfor importen overvåges. 
Uden for EU er listeændringerne trådt i kraft 2. januar 2017. Det betyder, at der har været en kort periode, hvor ændringerne har været gældende i landene uden for EU, men ikke i EU. 
Miljøstyrelsen er den myndighed i Danmark, der administrerer CITES-lovgivningen. 
For arter, som 29. januar 2017 bliver omfattet af bilag A i EU (bilag A omfatter de stærkt truede arter), skal der ved handel indenfor EU foreligge et såkaldt CITES-certifikat, for at køb og salg vil være lovligt. Du kan finde mere information om reglerne her: http://svana.dk/natur/internationalnaturbeskyttelse/handel-med-truede-arter/koeb-og-salg/hobby-og-kaeledyr/
 
Tømmer
Alle arter af palisander (Dalbergia spp.) og bobinga ( Guibourtia spp.) omfattes af liste II/bilag B. I praksis betyder det, at der ved indførsel af disse arter til Danmark (og EU) nu skal foreligge en CITESimporttilladelse og en CITES-eksporttilladelse fra eksportlandet. Der kræves dog ikke efter CITES-reglerne tilladelser for følgende:
a) blade, blomster, pollen, frugt og frø 
b) ikke-kommerciel import og eksport med højst 10 kg samlet vægt (f.eks. musikere, der medbringer egne instrumenter)
c) dele og afledte produkter af Dalbergia spp. med oprindelse i og eksporteret fra Mexico, dog ikke hele stammer, opsavet træ, finér samt krydsfinér  
Der skal i udgangspunktet altid foreligge CITES-tilladelser ved import og eksport.
Handel i EU kan ske uden tilladelse, hvis effekterne er lovligt importeret til EU. Det vil sige, at de enten skal være indført før de blev omfattet af reglerne eller for effekter, der er indført efter reglerne trådte i kraft skal sælger være i besiddelse af en CITES-importtilladelse.
Rio palisander er fortsat omfattet af liste I/bilag A, og de nuværende procedurer for denne art er uændrede.
Jagttrofæer
Tur (Capra caucasica) bliver omfattet af liste II/bilag B. Import af jagttrofæer af denne art kræver derfor en CITESeksporttilladelse udstedt af det land, hvor dyret er nedlagt.
 
Bjergzebra (Equus zebra zebra) flyttes fra liste I/bilag A til liste II/bilag B. Import af jagttrofæer kan ske med en CITES-eksporttilladelse udstedt af det land, hvor dyret er nedlagt. Indtil ændringerne er trådt i kraft i EU vil import kræve en CITES-importtilladelse.
 
Skovbison (Bison bison athabascae; nordlig underart af amerikansk bison) vil ikke længere være omfattet af CITES-bestemmelserne. Import vil derfor kunne ske uden forelæggelse af CITES-tilladelser. Import vil derfor kunne ske uden forelæggelse af CITES-tilladelser efter ændringerne er trådt i kraft i EU.
 
Hobbydyr
Papegøjer
Gråpapegøje/grå jaco (Psittacus erithacus) er flyttet fra liste II/bilag B til liste I/bilag A. Dette gælder både for rødhalet og brunhalet gråpapegøje. Fra at have været meget talrig i det centrale Afrika, har årtiers fangst betydet en massiv tilbagegang i store dele af udbredelsesområdet. F.eks. er den i Ghana, hvor der for få år siden var mange gråpapegøjer, nu tæt på at være udryddet. 
Gråpapegøje er meget almindelig som hobby- eller kælefugl i Danmark. De strengere bestemmelser, som træder i kraft 4. februar 2017 vil omfatte køb og salg, men ikke fugle, der ikke skal skifte ejer. Køb og salg af gråpapegøje i EU og Danmark vil kun være lovlig, hvis fuglen følges af et gyldigt CITES-certifikat. Du kan finde mere information her: http://svana.dk/natur/international-naturbeskyttelse/handel-med-truedearter/koeb-og-salg/hobby-og-kaeledyr/ 
Der er ikke krav om CITES-certifikat for gråpapegøjer, der holdes som kæledyr og som ikke yngler eller ikke skal sælges. 
Særligt for opdrættere:
Ved regelmæssigt opdræt af gråpapegøje kan det være en fordel at få certifikater på forældredyrene, da det letter ansøgningsproceduren, når der skal ansøges om certifikater til unger af eget opdræt. For at kunne få et certifikat skal fuglen være entydigt mærket. Det betyder, at fuglen skal være mærket med en sømløs lukket ring. Åbne ringe accepteres ikke som mærkning. Opdræt skal, med mindre ganske særlige forhold gør sig gældende, altid mærkes med sømløs lukket ring. Fugle uden lukket ring som er fra før 2017 skal mikrochippes før der kan opnås certifikat. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for, at fuglen er lovligt erhvervet. Dokumentation kan være en erklæring fra opdrætter, henvisning til importtilladelse eller en kvittering for købet, hvor navnet på sælger fremgår. 
CITES-certifikater, der udstedes til fugle med lukkede ringe, kan benyttes til et ubegrænset antal salg af samme fugl, hvorimod certifikater til chipmærkede fugle skal ombyttes før hvert salg. 
Særligt for dyrehandlere
Du bør sikre, at gråpapegøjer i din forretning fra 4. februar 2017 har et gyldigt CITES-certifikat. Hvis du efter denne dato anskaffer nye gråpapegøjer, skal du sikre dig, at fuglene er fulgt af gyldige certifikater, og at de stammer fra mindst anden generations fangenskabsopdræt. Det skal af certifikatet fremgå, at fuglen må handles. Husk at det originale certifikat skal følge fuglen ved salg.
Der skal i udgangspunktet foreligge CITES-tilladelser ved import og eksport.
 
Krybdyr og padder
En del krybdyr og padder, som i EU holdes som hobbydyr, omfattes nu af CITES. 
Følgende arter opføres på liste I/bilag A:
- Fem arter af alligatorøgler (Abronia anzuetoi, A. campbelli, A. fimbriate, A. frosti og A. meledona) - Kinesisk krokodilleøgle (Shinisauris crocodilurus) - Psykedelisk gekko (Cnemaspis psychedelica) - Blå gekko (Lygodactylus williamsi) - Titicaca vandfrø (Telmatobius culeus)
Køb og salg af disse arter vil fra 4. januar 2017 kun være lovligt, hvis dyrene følges af et gyldigt CITEScertifikat. Dyrene skal, så vidt det er muligt for den pågældende art, være mikrochippet.
Der skal i udgangspunktet foreligge CITES-tilladelser ved import og eksport.
 
Følgende arter opføres på liste II/bilag B: 
- Dværgkamelæoner (Rhampholeon spp. og Rieppeleon spp.) - Alligatorøgler (Abronia spp.), undtagen arterne Abronia anzuetoi, Abronia campbelli, Abronia fimbriate, Abronia frosti og Abronia meledona, som er opført på liste I/bilag A - Masobegekko (Paroedura masobe) - Øreløse varaner (Lanthanotidae spp.) - Tomatfrøer (Dysophus antongii, D. guineti og D. insularis). D. antongii var tidligere opført på liste I/bilag A. - Frøer fra Madagascar (Scaphiophryne boribory, S. marmorata og S. spinosa)  - Art af salamander (Paramesotriton hongkongensis) (ingen danske navne.) - To arter af afrikanske hugorme (Atheris desaixi og Bitis worthingtoni) - Seks arter af blødskildpadder (Cyclanorbis elegans, C. senegalensis, C. aubry, C. frenatum, Rafetus euphraticus og Trionyx triunguis) -  
Hvis man ejer dyr af disse arter betyder det, at man ved salg skal kunne dokumentere lovligheden af dem. Det vil sige, at hvis en CITES-myndighed beder om det, skal man kunne bevise, 1) at dyrene enten er importeret før de blev omfattet af CITES, 2) at de er lovligt importeret efter de blev omfattet af CITES (dvs. henvise til en CITES-importtilladelse) eller 3) at det er opdræt fra lovlige forældredyr. Information om lovligheden bør altid oplyses til nye købere.
Der skal i udgangspunktet altid foreligge CITES-tilladelser ved import og eksport.
 
Akvariefisk
Ferskvandsrokker bliver omfattet af liste III/bilag C. Det betyder, at der ved import skal forelægges en såkaldt import-meddelelse til Skat ved indfortoldning.
Desuden omfattes Clarion kejserfisk (Holacanthus clarionensis) af liste II/bilag B. Det betyder, at man ved salg skal kunne dokumentere lovligheden af fisken. Det vil sige, at man skal kunne bevise, 1) at dyrene
enten er importeret før de blev omfattet af CITES, 2) at de er lovligt importeret efter de blev omfattet af CITES (dvs. henvise til en CITES-importtilladelse) eller 3) at de er opdræt fra lovlige forældredyr.
Ved import og eksport ud af EU for denne fisk skal der foreligge CITES-tilladelser.
 
Øvrige ændringer
Følgende arter omfattes af liste I/bilag A:
- Alle arter af skældyr (Manidae spp.) - Berberabe (Macaca sylvanus) - Cubanske landsnegle (Polymita spp.)
Følgende arter flyttes fra liste 1/bilag A til liste II/bilag B:
- 2 underarter af puma (Puma concolor coryi og P. c. couguar).  - New zealandsk høgeugle (Ninox novaseelandiae undulata)  - Art af honningæder (Lichenostomus melanops cassidix) - Spidskrokodille (Crocodylus acutus), lokal bestand fra Columbia - Deltakrokodille (Crocodylus porosus), fra Malaysia
Nautilus-blæksprutter (Nautilidae spp.) omfattes af liste II/bilag B. De har ikke tidligere været omfattet af CITES

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE