Indskrivningsblanket

Indskrivningsblanket til Mariehønen

 

I kan skrive jeres barn op ved at udfylde og aflevere/maile denne blanket til Mariehønen.

Når I har fået tilsagn om plads, kontakter vi jer ca. 2 måneder før ønsket startdato for at aftale et optagebesøg.

 

 

Vi ønsker at skrive vores barn op til en plads i Mariehønen:

 

Barnets navn ____________________________________________ og cpr.nr. _______________________

Forældres navne _________________________________________________________________________

Mor cpr.nr. _____________________ Far cpr.nr. ________________________

Forældremyndighed (far, mor eller fælles?) ______________ Hvis fælles forældremyndighed bedes begge underskrive.

Adresse_______________________________________ Post nr. ___________ By ____________________

Mail adresse ___________________________________

Mor mobil ______________________________ Far mobil __________________________________

Start dato _____________________________

Dato ________________ Underskrift ____________________________________

Dato ________________ Underskrift ____________________________________

Sæt kryds:

Pladstype:

 

Pris: 2022

 

0-2 års plads, fuldtidsmodul

 

2832

 

0-2 års plads, deltidsmodul (30t)

 

1869

 

 

 

 

 

Børnehaveplads, fuldtidsmodul

 

2096

 

Børnehaveplads, deltidsmodul (30t)

 

1383

 

 

 

 

 

Fritidshjemsplads, morgenmodul

Før skoletid

575

 

Fritidshjemsplads, eftermiddagsmodul

Efter skoletid

1370

 

Fritidshjemsplads, heldagsmodul

Før og efter skoletid

1560

JULI MÅNED ER BETALINGSFRI

*Vedr. deltidsmodulet (30 t): Barnet kan være her 6 timer om dagen og skal hentes senest kl. 14,00,

Opskrivning, ind- og udmeldelser samt modulændringer sker ved henvendelse i Mariehønen. Udmeldelsesfristen er en måneds varsel til d. 1.

Vær obs på at barnet skal være udmeldt rettidigt fra evt.kommunal institution/dagpleje eller andet privat tilbud, inden det kan starte her. 

Økonomisk fripladstilskud

Der kan søges økonomisk fripladstilskud som hjælp til nedbringelse af forældrebetalingen vedr.  kommunale dagtilbud, SFO og privatinstitutioner (gælder ikke ved tilskud til privat pasning jf. dagtilbudslovens §80). Ansøgning skal ske med NEMID i Digital Pladsanvisning

En eventuel bevilling på baggrund af ansøgning vil ske fra den 1. i måneden, der følger efter ansøgningen.

Ved flytning til anden kommune OPHØRER bevillingen af fripladstilskud fra Vesthimmerlands Kommune fra flyttedatoen. HUSK straks at søge fripladstilskud i ny kommune. Kontakt pladsanvisningen hvis du ikke får "lov" til at søge digitalt.

Hvis der søges på fælles indkomstgrundlag, skal medansøger logge på digital Pladsanvisning under søg friplads og give samtykke til fripladsansøgning først. Derefter kan ansøger logge på og søge fripladstilskud.

Systemet danner bevilling / afslag straks efter din digitale ansøgning. Find den i postkassen inden du logger ud og se hvor meget du kan få i fripladstilskud. Enkelte digitale ansøgninger går dog videre til manuel behandling på Pladsanvisningen. Det sker ofte på grund af adresse forhold, der ikke stemmer overens med oplysninger i ansøgningen. Pladsanvisningen vil behandle ansøgningen, når adresse forhold og ansøgning stemmer overens.

Hvis du allerede har en bevilling kan du ændre dine indkomstoplysninger ved at lave en ny ansøgning i Digital Pladsanvisning. Hvis din indkomst er oplyst korrekt, vil du ikke modtage genberegninger måned for måned. Hvis der er svingende indkomst fra måned til måned kan genberegninger ikke undgås, men kan måske minimeres ved at justere indkomsten ved en ny ansøgning.

Ikke tilskudsberettiget forældrebetaling ved valg af plads i anden kommune

Vælger du kommunal pasning anden kommune eller flytter du til Vesthimmerlands Kommune og har rådighed over en plads fortsat i tidligere kommune, opkræver Vesthimmerlands Kommune forældrebetalingen for pasningen i anden kommune i henhold til dagtilbudslovens bestemmelser.  Det kan betyde du skal betale en ekstra ikke tilskudsberettiget forældrebetaling, måske med tilbagevirkende kraft. Kontakt Pladsanvisningen hurtigst muligt i disse tilfælde.   

Søskendetilskud

Søskendetilskud tildeles automatisk, når der er mere end 1 indmeldt barn på sagen. Du har ret til søskendetilskud hvis du har børn indmeldt i dagtilbud, SFO og privatinstitutioner eller benytter en privat pasningsordning og får tilskud til privat pasning. Hvis der er sammenbragte børn i husstanden, hvor begge forældre i husstanden modtager opkrævning, kan det dog være nødvendigt at gøre Pladsanvisningen opmærksom på, at der er ret til søskendetilskud.
Søskendetilskuddet beregnes på baggrund af den billigste kommunale nettodriftsudgift og tildeles således, at den dyreste plads (nettodriftsudgift) udløser fuld forældrebetaling, mens øvrige pladser får tildelt 50% søskendetilskud. Søskendetilskud beregnes altid efter fradrag af eventuelle fripladstilskud.

Socialpædagogisk friplads / behandlingsmæssig friplads

Forældre har mulighed for at søge om øvrige fripladstilskud hvis barnet har et særligt pædagogisk eller behandlingsmæssigt behov. Kontakt familieafdelingens sekretariat tlf. 99667705 hvis du ønsker at høre nærmere om mulighederne eller søge.

Søger du socialpædagogisk fripladstilskud, skal du også søge økonomisk fripladstilskud i Digital Pladsanvisning. Det er ikke en betingelse at være berettiget til økonomisk friplads, men muligheden skal være afprøvet. Får du bevilget begge dele helt eller delvist, køre