Lidøe
Præstefamilien Lidøe

Denne linie stammer fra min mormors slægt (se "Olsen S 3" i menuen).
Ole Larsen (1801-1839) blev gift med Karen Sørensdatter (1805 - efter 1860); hun var datter af gårdmand i Kelleklinte nær Kalundborg Søren Rasmussen (1764-1827) & hustru Else Andersdatter (1785-1829); Søren igen var søn af gårdmand Rasmus Sørensen & degnens datter Sophie Hedvig Lidøe, se her under. Slægten Lidøe er en gammel udtale og stavemåde for byen Ledøje, hvor præstefamilien havde sit udspring. Til venstre ses den specielle kirke i Ledøje, som gav navn til deres slægtsnavn: Lidøe.

Sophie Hedvig Lidøe & Rasmus Sørensen

Sophie Hedvig Lidøe blev født den 13. august 1724 i Ubby, datter af degn Just Valentin Lidøe & hustru Mette Årbye.
Den 12/9 blev hun døbt i Ubby kirke. Den 13. August 1724 blev degnens Just Wallentin Ledøs Sophie Hedvig født og samme dag hjemmedøbt, min kone holdt hende over dåben; fadderne var seigneur Povel Juul, Hr. Hans Spend, monsør Møller, monsør Simon Mand, Salome Rasmus Hansens og Mette Hr. Olufs af Vallekilde.

Rasmus Sørensen blev født ca. 1737, men endnu har jeg ikke fundet ud af hans herkomst.

Til venstre ses et foto af Ubby kirke ved Kalundborg, hvor slægten i denne tid levede.

Ubby kirkebog: Anno 1751 den 20. januar blev Peder Jørgensen, bondemand i Kielleklinte trolovet til degnens monsør Just Valentin Lidøes datter madame Sophie Hedevig. Forlovere: Just Valentin Lidøe. Peder Christensen (begge underskriver med egen hånd). De blev viet den 17. februar s. å.

De eneste 2 indførsler jeg har fundet i kirkebogen er om død:
1755 dominica lætare (9/3) blev Peder Jørgensens spæde Johan af Kielleklinte begravet.
1760 d. 23. maj blev Peder Jørgensen af Kielleklinte begravet, ætatis: (alderen er slidt væk).

Samme år dukker den 13 år yngre Rasmus Sørensen op. Han er ikke døbt i Ubby sogn. Hvorfra kom han? Havde han mon været karl på gården?
1760 d. 17. oktober blev Rasmus Søfrensen, som da nyelig havde fæstet salig Peder Jørgensens gård i Kielleklinte trolovet til hans enke Sophie Lidøe. Forlovere: O. Pedersen. A. Reberg (underskriver egenhændigt). De blev viet d. 27/1 1761.
Ved denne indførsel blev enken ikke tituleret "madame", hendes far var tillige død i 1755, så nu var hun blot en bondekone.

Rasmus & Sophie Hedevig fik følgende børn i Kjelleklinte, som blev døbt i Ubby kirke:
Peder Rasmussen * 9/9 1761, begravet d. 4/10 s. å.; Søren Rasmussen * 2/1 1764; Peder Rasmussen døbt 28/4 1765; en dødfødt søn bgr. 17/8 1766; Martin Torben Rasmussen døbt 15/11 1767, bgr. 20/12 s. å.

I "Oeders folketælling" 1771 nævnes R. Sørensen, gårdmand i Ubby sogn, 34 år, i første ægteskab; hustruen er 48 år og i sit andet ægteskab.

V Allerede d. 14/4 1773 blev Rasmus Sørensen, gårdmand af Kielleklinte begravet, kun 36 år gammel.

Enken blev siddende på gården med sine 2 sønner, og giftede sig ikke igen.

V Hun døde i 1785. D. 5/2 begravet salig Rasmus Sørensens enke, Sophie Hedevig Lidøe af Kelleklinte, 60 år gammel, melder kirkebogen.

Just Valentin Lidøe & Mette Årbye

Just Valentin Lidøe blev født ca. 1688 i Herstedøster præstegård, søn af sognepræst Torben Christoffersen Lidøe & hustru Anna Elisabeth Stemann.
Døbt i Herstedøster kirke (kirkebogen tabt).

Mette Årbye blev født d. 4. marts 1691 i Vallekilde præstegård, datter af provst Morten Jespersen Årbye & hustru Sara Pedersdatter. Døbt d. 12/3 s. å. i Valdekilde kirke.
(Faderen skriver ved dåben:) 1691 den 12. marts blev min datter Mette, som var født natten imellem d. 4. og 5. ditto klokken ca. fem, christnet af den hæderlige mand Hr. Mickel i Vallekilde; båren til dåben af den hæderlige matrone Voldborg Hr. Mickels. Fadderne: Hr. Peder Raer og hans datter Birgitte af Årby (noget helt udstreget) Mette degns i Vallekilde. Gud lade hende opvokse i sin frygt til Hans og vores glæde og egen velfærd.

Just Valentin blev 1707 student fra Frederiksborg skole (hvor hans farbror Jens Christoffersen Lidøe havde været rektor, men døde 1703). Derpå blev han cand. theol. (ved Kbh.s Universitet?), og i 1717 kaldet af etatsråd og amtmand Johan Christopher Schønbach til Birkendegård. Hvorfor Just Valentin ikke blev præst, men kun degn, får vi næppe opklaret.

Mette Årbyes far døde i 1706, og hendes søster Maren blev gift med eftermanden Svend Ryberg.
Mette blev boende i præstegården, indtil hun d. 9/5 1712 blev trolovet med degnen i Ubby, Frantz Pedersen Schytte, en præstesøn fra Bregninge, de blev viet i Vallekilde d. 6/7 af Svend Ryberg.
Hun flyttede formodentlig til degneboligen i Ubby, hvor parret må have fået Margrethe Schytte, som d. 26/9 1733 er fadder på sin halvsøster (se her under). Der er muligvis flere børn (jeg har ikke checket kirkebogen).
V Frantz Schytte døde i august 1717 (dødsfaldene er ikke indført i Ubby kb. i årene 1712-1728).

Mette Årbye blev gift 2. gang mellem 1717 og 1719 med Just Valentin Lidøe, men vielsen er ikke indført i Ubby kb., hvor den burde være 😥
Just Valentin overtog i alt fald herefter degnekaldet i Ubby.

Just Valentin og Mette fik følgende børn i Ubby:
Anne Elisabeth Lidøe * 10/9 1719; Sophie Hedevig Lidøe * 13/8 1724; Salome Lidøe * 17/3 1727, V24/3 s.å.; Anna Margretha Lidøe * 15/2 1728, V bgr. 9/9 1730; Martin Torben Lidøe * 12/1 1731; Anna Margarethe Lidøe * 11/9 1733.

Den 26/9 1736 er Just Wallentin Lidøe forlover, da høreren i Kallundborg, monsør Christen Jacobsen Aarestrup i Ubby blev trolovet med jomfru Johanne von Staven.

V Just Valentin Lidøe døde i Ubby d. 15/3 1755, og blev begravet fra Ubby kirke d. 24/3, 67 år gammel.

V Mette Årbye døde d. 2/9 1763 smst., og blev begravet fra Ubby kirke d. 9/9, 72 år gammel. Præsten kalder hende i kb.: "forrige degn af Ubby seigneur Lidøes enke".

Torben Lidøe & Anna Elisabeth Stemann

Torben Christoffersen Lidøe blev født ca. 1646 Ledøje præstegård, søn af sognepræst Christoffer Hansen Ballerup & hustru Anna Ottesdatter.

Anna Elisabeth Stemann blev født d. 14. april 1659 i Rostock, datter af doctor theol. Just Valentin Stemann & hustru Anna Below.

Torben var født i Ledøje præstegård, som lå netop vest for Ledøje kirke, som ses her til venstre.

Torben blev student fra Roskilde skole i 1666; d. 29/6 1674 blev han kaldet til præst i Herstedøster og -vester.

Han fulgte ikke traditionen med at gifte sig med formandens enke eller datter, men det kan vel have den naturlige forklaring, at der ingen var?
I 1676 giftede han sig (vel i Store Heddinge) med Margrethe Jensdatter Ålborg af St. Heddinge (* 15/4 1658, V 15/4 (på sin fødselsdag) 1681). Derpå giftede han sig 2. gang i 1681 (i Helsingør?) med Anna Elisabeth  Stemann af Helsingør Mariæ kirke. Efter hendes død i 1690 giftede han sig 3. gang (1690? I Stege?) med Bente Maria Hansdatter Gemzøe af Stege (hun giftede sig 2. gang efter 1707 med H. J. Spend i Raklev).

Børn af 1. ægteskab: Jens Torbensen Lidøe * 10/10 1678.
Børn af 2. ægteskab, 9 stk.: Just Valentin Lidøe * 1688; Hans Christopher Lidøe * 1690; ... Torbensdtr. (gift P. G. Møller i Raklev); ... Torbensdtr. (gift O. P. Schytte i Vallekilde); ... Torbensdtr. (gift J. H. Gerner i Tjæreby); m. fl.
Børn af 3. ægteskab: Salome Torbensdtr. Lidøe * 1692; Torben Lidøe * 1693.

Torben Lidøe blev magister (formodentlig fra Kbh.s Universitet) i 1684, og i 1694 blev han provst over Smørum herred.

V 2. hustru Anna Elisabeth Stemann døde d. 18/6 1690 i Herstedøster.

V Torben Lidøe døde d. 2/7 eller 5/7 1707 i Herstedøster.

Christoffer Ballerup & Anna Ottesdatter

Christoffer Hansen Ballerup blev født ca. 1616 i Ballerup præstegård, søn af sognepræst Johan Christoffersen Brøndby & hustru Anna Torbensdatter.

Anna Ottesdatter blev født ca. 1616 i Ledøje præstegård, datter af provst Otto Hansen Hafn & N. N.

Christoffer Hansen blev d. 29/7 1636 kaldet til personlig kapellan for provst Otto Hansen Haffn i Ledøje-Smørum sogn. Hr. Otto døde d. 15/8 1638, hvorpå Christoffer blev kaldet til præst i sognet d. 13/9 s. å.
Bemærk at Christoffer kun er 22 år gammel, da han bliver præst!

Christoffer & Anna blev formodentlig gift, mens han var kapellan 1637, og de må have været nogenlunde jævnaldrende.
Ægteparret skal have fået 11 børn født og døbt i Ledøje, men jeg kender kun de 6:
Otte Christophersen * 1644; Torben Christophersen Lidøe * 1646; Jens Christophersen Lidøe * 1652; Sidsele Christophersdatter * 16...; Anne Christophersdatter * 16...; Sophie Christophersdatter * 16...;


Christoffer Hansen fik sin egen søn, Otto, ordineret til kapellan i 1669, og Otto blev da også hans efterfølger som præst i Ledøje-Smørum.
Christoffer Hansen er vel kendt på grund af de trængsler, han måtte gennemleve under svenskekrigene 1657 til 1660 (skriver man i "Personalhist. tidsskrift" 1946 s. 72, og der må henvises til fakta, der var vel kendt dengang (jeg kender intet til historierne om ham), havde 11 børn og blev gennem dem stamfar til en talrig efterslægt. Ikke få af disse optog efter deres fødested slægtsnavnet Lidøe (Ledøe).

V Anna Ottesdatter døde i Ledøje 1676, hendes skifte blev afholdt d. 23/6 1676 (Smørum herreds provstis skifteprot. 1676-98, pag. 138).

V Christoffer Hansen døde i Ledøje 1679, og hans skifte blev afholdt d. 9/5 s. å. (Smørum herreds provstis skifteprot. 1676-98, pag. 130). Kirkebogen er netop bevaret fra 1679, hvor den eneste afdøde dette år er "min Fader Christopher Hansen" (det er altså sønnen Otte, der skriver), indførslen er imidlertid meget utydelig.

Johan Christoffersen & Anna Torbensdatter

Johan Christoffersen Brøndby blev født ca. 1587 i Brøndby præstegård, søn af sognepræst Christoffer Bentsen & hustru Sidsele Saxesdatter (se herefter linien markeret 1).

Anna Torbensdatter blev født ca. 1600 i Ballerup præstegård, datter af sognepræst Torben Jensen & hustru Salome Melchiorsdatter (se herefter linien markeret 2).

Johan Christoffersen blev kaldet til personlig kapellan i Ballerup-Målev sogn, og ordineret d. 24/8 1610, hos præsten smst. Torben Jensen. Præsten døde d. 14/3 1643, hvorefter Johan Christoffersen blev ordineret som præst i Ballerup-Målev d. 3. søndag efter påske 1643.

På et tidspunkt (hvornår vides ikke, men ca. 1615) blev han gift med formandens datter Anna Torbensdatter.

Johan og Anna fik følgende børn født i Ballerup:
Christoffer Hansen Ballerup * ca. 1616; ... Ballerup levede 1659; Jens Hansen Ballerup, studiosus, * ca. 1627, V ugift d. 2/2 1653. Samt 8 børn, Vder døde omkring 1625. Dette år blev lagt en gravsten i skibets gulv over mindst 7 af Hr. Hans Christophersens børn, hvoraf nogle var døde i 1625. En ny sten blev lagt i skibets gulv ca. 1653 over Jens Hansen Balderup, studiosus, død 2/2 1653, 26 år gammel.

V Endnu en gravsten fortalte, at Hans Christophersen, sognepræst til Ballerup og Molløv, døde d. 6. august 1659 i sin alders 72., og i sit embedes 44. år var begravet i koret, sammen med sin hustru Anna Torbensdatter, død d. 17. oktober samme år, 59 år gammel. De fik tilsammen 11 børn, hvoraf kun 2 overlevede forældrene. Brudstykker af stenen konstateredes i 1926 i Skovlunde.

1. Christoffer Bentsen & Sidsele Saxesdatter

Christoffer Bentsen blev født ca. 1533, søn af tømrer Bent & N. N.

Sidsele Saxesdatter blev født ca. 15..., datter af Saxe ...

Christoffer nævnes, at blive den første lutherske præst i Brøndbyvester og øster i 1558, efter at embedet havde været tomt i en række år. Det må have været mange år (idet reformationen skete i 1536), eller også mangler der noget i præstehistorien (!).

Han var forstander for Helligeisthuset i København 1575-1583.

Han skal have været gift 1. gang med en af navn ukendt kvinde.

Gift 2. gang ca. 1576 med Sidsele Saxesdatter.
Børn født i Brøndby:
Johan Christoffersen * ca. 1587.

V Christoffer døde i Brøndbyøster i 1593.

V Sidsele døde smst. i 1611.

2. Torben Jensen & Salome Melchiorsdatter

Torben Jensen blev født ca. 1566 i Ballerup, søn af sognepræst Jens Bertelsen & N. N.

Salome Melchiorsdatter blev født ca. 1559 i Raklev, datter af sognepræst Melchior Jensen & Katarina.

Salome var måske gift 1. gang med N. N., og 2. gang ca. 1599 med Torben Jensen.

Torben Jensen var kapellan i Raklev 1587-1600.

Gift i Raklev med Salome Melchiorsdatter.
Børn:
Anna Torbensdatter * ca. 1600 (i Ballerup?);

Torben Jensen blev kaldet til sognepræst i Ballerup-Måløv i år 1600; han var præst her i 43 år, men "svag i 33 år".

V Salome døde i Ballerup 1635, "76 år", begravet i kirken.

V Torben døde smst. d. 14/3 1643, "77 år", begravet i kirken.

1. Tømrer Bent & N. N.

Bent tømmermand var født ca. 14..., søn af ?

På skiftet i Herstedøster efter Torben Christoffersen Ledøe 1/8 1707 anføres under "guldsager": en meget gammel filigrans guldring, hvorpå fandtes årstallet 1520, om hvilken enken ved sin ed foregav, at den var foræret hende af hendes gode salige mand, dog med de vilkår, at hun skulle forære den til en af hans sønner, så den ville blive i familien, idet den havde været en af hans salige forfædres, som var en tømmermand, som havde ladet ringen gøre, og hans søn var den første lutherske præst, som prædikede i Brøndby kirke.

Salome Torbensdatter skal have udtalt, "hvor denne ring, om hvilken jeg synes at erindre at min moder har talt, er bleven af, vides ikke".

Bent tømmermand må have været en formuende håndværker, siden han i 1520 havde råd til at lade denne smukke guldring lave, som siden gik i arv i slægten.

Bent tømmermands barn med N. N.
Christoffer Bentsen * ca. 1533.

Bent tømmermand døde efter 1533, men hvor???

2. Jens Bertelsen & N. N.

Jens Bertelsen var født ca. 1535, søn af Bertel ... & ?

Han kone er ukendt.

Jens Bertelsen var kapellan i Ballerup-Målev sogne (Smørum herred) "i nogle år" hos den gamle sognepræst Hr. Laurits, som havde været den første lutherske sognepræst i disse sogne efter reformationen 1535. Hr. Laurits døde omkring 1566, hvorefter Jens Bertelsen blev ordineret som den næste præst i sognet.

Det er uvist, om Jens Bertelsen efter den udbredte sædvane blev gift med en datter af sin forgænger.

Jens Bertelsen & N. N. fik sønnen:
Torben Jensen * ca. 1566;

Hr. Jens døde ca. 1600, som er året, hvor hans søn Torben overtog embedet som præst.


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

ole krogh jensen | Svar 12.06.2013 00.49

Hej!
Mener du Melchior Jensen der byggede Raklev kirke? Han
døde i 1555 og hans kone hed Katarina Laurentsdatter.
Melchior Jensen er min 9xtipoldefar
Salome Melchiorsdatter blev født ca. 1559 i Raklev, datter af sognepræst Melchior Jensen & Katarina.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.10 | 19:10

Hej Sigvard
jeg skriver fordi jeg har nogle spørgsmål til Peder Andersen Dam (1659 - 1707)
som kom fra Christiansø, som jeg vil høre din kommentar til.

...
02.10 | 21:50

Hej
Jeg har et lille stamtræ om Würtz familien af Baron Feltmarskal
Paul Würtz
Du kan kontakte mig på fb.
Hilsen Morten Peter Würtz

...
29.09 | 19:58

Peder Andreasen. Bødtker
Født: 14-12-1804, Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Dåb: 3-2-1805, Gjesing Kirke
Ægteskab (1): Hansine Sørensdatter. Kløve den 21-11-1835 i Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Død: 1887, Marie Magdalene, Sønderhald, Rander

...
29.09 | 19:49

1941-1949 Sankt Morten, Støvring, Randers, opsl. 220.
Døde Kvindekøn
nr. 42, 1947 2 Juli, Sct.Mortens Sogn, De gamles Hjem. Begravet 1947 d. 6 Juli Randers
No

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE