Anine Hansine Mahler
Anine Hansine Mahler

Anine Hansine Mahler blev født den 11. november 1860 i Stokkegade i Åkirkeby, og døbt 2. juledag, datter af Christian Cornelius Mahler & hustru Caroline Kirstine Blom. Båret til dåben af Thora Olsen, gift med barnets farbror sømand Hans Kofoed Rønne, pigefadder var moster Cathrine Blom, og de øvrige: farbror Lauritz Peter Ipsen, moster Kirstine Bloms mand Julius Rasmussen Lerche og faderen.

I 1881 indrettede Christian Cornelius Mahler en modebutik til Anine i deres ejendom i Stokkegade.

Anine blev gift med Christian Dam den 17. september 1890 i Å kirke, forloverne var Christian Cornelius Mahler og gommens bror Lars Juul Erthmann Dam af Nexø (se "Familien Dam S1" i oversigten).

Christian Dam var skibstømrer og havde allerede i mange år sejlet - også på Amerika, hvortil hans bror Otto var emigreret. Han havde været lige ved at emigrere selv, Lars Dam der var forlover ved brylluppet var også emigreret, men kom hjem igen, det kan have været en af grundene til, at Christian ikke også rejste.
På sine gamle dage passede Christian fyret i Rønne - det står endnu - det skulle tændes og slukkes ved håndkraft.

Allerede 3 dage efter brylluppet var en annonce i "Bornholms Tidende" af Anine Dam, at hun åbnede en ny modebutik i guldsmed Haagensens tidligere butik ved Store Torv i Rønne. Parret boede til leje på et værelse i Anthonistræde. Den 28. april 1892 meddeler en anden annonce i avisen, at Anine Dams modeforretning er flyttet til Provstegade i drejer Hjorths tidligere sted. Det var hus nr. 8 og her boede de til huset blev bombet i 1945.

De fik 5 børn: Johanne Karoline Dam 8/8 1891, Anna Marie Dam 25/4 1893 (død 2½ år gl.), Ebba Dorthea Dam 16/3 1895, Peder Christian Mahler Dam 30/6 1898 og Anna Louise Dam 19/5 1901.

V Anine Dam døde den 15. november 1927 af mavekræft.

Christian Cornelius Mahler & Caroline Kirstine Blom

Christian Cornelius Mahler blev født den 19. marts 1831 i Rønne søn af maler Lars Frederik Mahler & hustru Anne Marie Marcusdatter.

Han var i malerlære hos sin far, men mistede ham tidligt i 1847, da han var 16 år gammel. Derpå i lære hos sin farfar, der imidlertid døde i 1850, hvorpå Christian Cornelius i folketællingen samme år nævnes at bo på Store Torv i Rønne hos malermester Ole Boss. Han kom snart efter i lære hos malermester C. F. Schmidt i København, som var bisidder i malerlauget, aflagde svendeprøve i 1853 og fik sit svendebrev udstedt d. 9/8 1854. På vej hjem til Bornholm kunne Cornelius ikke sove, men læste sit svendebrev igen og igen, så han kunne det udenad, og glædede sig til at vise det til sin kæreste i Vestermarie. Grunden til uddannelsen i København var måske, at hans mors familie var flyttet der over, og i sit senere liv havde han også en stor forbindelse med en slægtning, der var urtekræmmer på Christianshavn, fortalte min farfar.

Caroline Kirstine Blom blev født den 3. marts 1835 i Vestermarie datter af Peder Nielsen Blom & hustru Birthe Kirstine Hansdatter.

Chris tian Cornelius og Caroline Kirstine blev gift den 22/5 1856.

De købte hendes forældres hus i Åkirkeby på hjørnet af Stokkegade og Svanekegade. Det var et langt hyggeligt bindingsværkhus med malerværkstedet i den ene ende, og loen med grise, høns og ænder i den anden, og i midten beboelsen.

De fik 5 børn født i Åkirkeby: Ludvig Peter Mahler (* 25/9 1856, U 1867); Laura Marie Christine Mahler (* 13/11 1857); Anine Hansine Mahler (* 11/11 1860); Roberta Dorthea Mahler (* 15/12 1864); Marie Louise Mahler (* 18/1 1868).

Christian Cornelius oparbejdede en malervirksomhed i Åkirkeby sammen med J. P. Due og nogle lærlinge, og han blev kaldt "mâler Mâhler". Han beherskede den svære kunst at "ådre" træ, dvs. male det som om det er træets årer man ser – Ludvig Mahler overværede som dreng, at Cornelius ådrede en kiste og syntes at det var så synd, at kisten blot skulle i jorden efter det store og fine malerarbejde.

 

Han må have været dygtig, for han er hurtigt blevet benyttet, en så fornem opgave som at istandsætte altertavlen og prædikestolen i Åkirke fik han allerede i 1855 (tjente 150 rigsbankdaler), og atter efter en brand i 1858 (tjente 64 rbdlr.), sammen med maleren J. P. Due, deres initialer findes på døren til prædikestolen (”Danmarks kirker”, Bornholm, s. 161, Åkirke). I 1856 malede og forgyldte han timeglassene (4 stykker) som er ophængt ved prædikestolen (”Danmarks kirker”, Bornholm, fig. 22).

 

Det var utroligt, hvad Cornelius kunne overkomme, han handlede med huse og byggegrunde, og han opkøbte jern og messing, bly, zink, klude, ben, tovværk, heste-, svine- og kohalehår med meget mere. I fast rutefart sejlede han med den nye ”66” damper til København med sine opkøbte ting, og vendte tilbage med kobbersager, messinglysestager og andet messing, samt metalmortere og spisebestik. Han var fast opkøber på Assistentshusets auktioner i København.

På et tidspunkt var Peter Christian Trandberg blevet hjælpepræst ved Åkirke, han og Cornelius var jævnaldrende og blev hurtigt venner, idet Cornelius var enig i Trandbergs angreb på folkekirken, og snart blev sidstnævnte smidt ud af kirken. Derpå dannede han sin egen frimenighed ved et ”vækkelsesmøde” Sct. Hans 1863 i Almindingen, og Cornelius meldte sig sammen med tusind andre bornholmere ud af folkekirken og dannede menigheden. Cornelius fulgte Trandberg overalt på øen, og ofte rejste de sammen til møder ovre.

Skønt manden overgik til Trandbergs frimenighed forblev Caroline Blom i folkekirken, dog foregik deres samliv harmonisk, der var ingen uenighed, for i bund og grund gik det ud på det samme. De ”delte” imidlertid børnene mellem sig, sønnen og de 2 ældste døtre fulgte faderen til gudstjeneste i frimenigheden, og de 2 yngste døtre gik med moderen til gudstjeneste i Åkirke.

Trandberg havde længe ønsket at Cornelius skulle begynde en søndagsskole for børn i Åkirkeby, hvilket skete i 1876 i friskolens lokaler. ”Skolen vil ved Guds Naade blive ledet af Malermester Christian Mahler i Aakirkeby med Bistand af flere andre” (Bornholms Avis).

Mahler stod i brevveksling med Trandberg til dennes pludselige død i Amerika i 1896, og han var derpå en af initiativtagerne til at der rejstes et mindesmærke i Almindingen.


Christian Cornelius Mahler var 1876 til 1882 medlem af bystyret i Åkirkeby.

Caroline Kirstine Blom døde d. 27/10 1908, Mahler levede som enkemand i 9 år og døde d. 1/2 1917, og et par dage senere stod der i Bornholms Avis "En af Åkirkebys ældste Borgere, den gamle, agtede og afholdte Malermester Christian Cornelius Mahler begravedes idag under betydelig Deltagelse. Valgmenighedspræst Jespersen talte ved Baaren i Hjemmet … Afdøde ansaas i sin Tid for en af Øens dygtigste Malere".

Ægteparret nød friplads på kirkegården betalt af kommunen, jeg har også selv set gravstenen, men i 1984 var graven sløjfet – måske i forbindelse med Nationalmuseets restaurering af prædikestolen, hvor den blev ført tilbage til et udseende fra FØR Mahler istandsatte den.

Lars Frederik Mahler & Anne Marie Marcusdatter

Lars Frederik Mahler blev født den 19. maj 1798 i Rønne, søn af Frederik Monsen Mahler & hustru Karen Henriksdatter.

Anne Marie Marcusdatter blev født 1798 i Vestermarie, døbt den 11. februar i kirken, datter af Marcus Marcussen & hustru Kirstine Jensdatter.

Lars Frederik & Anne Marie blev gift d. 19. maj 1820 (på gommens 22 års fødselsdag) i Rønne kirke.

De fik 10 børn i Rønne: Hans Ipsen (* 12/10 1820, U 11/2 1821); Hans Kofoed Rønne (* 14/11 1821); Christine Margarethe Mahler & Karen Kirstine Mahler (* 5/12 1823); Laurits Peter Ipsen (* 2/10 1825); Lauritzia Marie Mahler (* 10/8 1828); Christian Cornelius Mahler (* 19/3 1831); Martine Juliane Caroline Mahler (* 7/5 1833); Annias Martin Mahler (* 22/11 1835); Jens Peter Mahler (* 20/11 1838).

Lars Frederik Mahler var konstabel ved 1. artilleri kompagni i Rønne, hvor han tillige var hoboist, dvs. musiker - man kan ikke ud af titlen afgøre hvilket instrument han spillede. Hoboisterne blev fritaget nogle af artilleristernes opgaver indenfor hæren til fordel for musikken. Lars Frederik blev siden musiker ved Rønne teater, hvilket han dyrkede ved siden af sin borgerlige beskæftigelse som maler i Rønne.

Da ægteparret døde tidligt, findes der ingen fotos af dem, men et foto af mig i 1968 foran deres lille hus i Vimmelskaftet, som overlevede bombardementet i 1945. Det er utroligt, at så mange børn kunne leve med forældrene på den lille plads!

Lars Frederik døde i Rønne den 27. august 1847, blot 49 år gammel.

Hans hustru dør den 19. november 1849 som fattiglem, blot 54 år gammel.

Frederik Mahler & Karen Henriksdatter

Frederik Monsen Mahler blev født 1773 i København, døbt den 15. juli i Holmens kirke, søn af Jens Pedersen Werner & hustru Elsebeth Ipsdatter.
Frederik Mahler repræsenterer en person, hvor det har taget  ca. 25 år at finde ud af hvem, han egentlig er!!!
Karen Kirstine Henriksdatter
blev født 1766 i Åker, døbt den 28. september i Å kirke, datter af Henrik Ipsen & hustru Kirstine Ipsdatter
(se videre om denne familie under "Egeby - Bornholm")
Jeg har ikke kunne finde deres ægteskab, hverken på Bornholm eller i København.
Frederik har givet mig og familien besvær!!! Før jeg overhovedet begyndte slægtsforskningen, forsøgte mine forældre forgæves, at finde ud af hvem han var. Ved hans død i 1850, stod i dødsannoncen fra familien "Frederik Larsen Mahler". Familie-notaterne som skulle være ført af min oldemor, Anine Mahler, sagde det samme (fremsendt af Ludvig Mahler, Krølle Bølles far, som nok var pinlig berørt, da jeg betvivlede ovennævnte, idet han havde lavet en del artikler om præsteslægten Mahler, som man indtil jeg kom, havde antaget var Frederik Mahlers slægt!).

Frederik angiver både ved folketællingen i 1845 og 50, at han er født i København.

På trods af familiens angivelser i dødsannoncen i "Bornholm Avis" skriver præsten i kirkebogen "Frederik Monsen" og ovenover er senere tilføjet "Maler".

Ved hans dåb i 1773 kaldes faderen "arbejdsmand ved proviantgården i Michel Bryggersgade". Moderen må have taget et tjenestejob i København efter 1763, og har mødt Jens Pedersen. Senere må han have uddannet sig til rebslager, og familien er taget til Rønne.

I folketællingen 1787 finder vi familien, omend manden synes, at have forladt dem: Storegade 402 (445):
Elsebeth Rebslagers    40 år   gift, bor til leje, manden borte, hun betler.
Friedrich                     13 år           hendes søn, betler.
Inger Tilia                     9 år           hendes datter, betler.
Jeppe Fredrik               7 år            hendes søn, betler.
Christiana                     3 år            hendes datter, betler.

Frederik Mogensen blev gift mellem 1795 og 1798 (ægteskabet ikke fundet, måske har præsten ikke fået det skrevet ind?) med Karen Kirstine Henriksdatter fra Åker sogn.

De fik følgende børn i Rønne:
Lars Frederik Mahler * 19/5 1798; Elsebeth Kirstine Mahler d* 6/4 1801; Frederikke Mahler d* 23/10 1803, bV 30/8 1805; Frederikke Mahler d* 14/12 1806.

I 1824 blev Frederik og Karen Kirstine separeret, og hun flyttede tilbage til Åker, hvor hun levede i fattigdom som spinderske til sin død i 1846.

Frederik Mogensen boede med sin familie til leje i Storegade i 1787; i 1801 bor han og familien i Bakkestræde nr. 351.
I 1840 bor han til leje på Storegade matr. nr. 328; i 1845 og 1850 do. Storegade matr. nr. 338e.

VHan døde d. 1/3 1850 i Rønne, og blev begravet d. 5/3. I kirkebogen står "Frederik Maler", hvorpå efternavnet er overstreget og i marginen er tilføjet "Mogensen, maler og husmand, 78 aar gammel".

I "Bornholms Avertissements Tidende" 1850, nr. 19, d. 5. marts: Dødsfald i Rønne 1. marts maler Frederik Larsen Mahler, 78 aar.

Det  er disse oplysninger, som skulle være gengivne af min oldemor Anine Hansine Mahler, og det er sikkert rigtig nok, men hun var ikke født på dette tidspunkt, og må altså have haft oplysningerne på anden hånd.

Det var dog ikke løgn, at Frederik Monsen Mahler var af præsteslægt, og det må være det man har snakket om efter hans død. Hans mor Elsebeth Ibsdatter var nemlig af en præsteslægt i Østemarie, og man må have talt om denne slægt, og blevet enig med sig selv om, at det må have været Mahler-slægten.

Når man ser på Frederik Mogensens liv helt fra tigger-bunden, så må han alligevel have gjort nogle gevaldige fremskridt, for han underskrift er utrolig flydende og smuk, hvilket tyder på en eller anden uddannelse? Det er ikke blot en "betler-dreng der er begyndt at male", han har virkelig gjort en indsats.

Jens Werner & Elsebeth Ipsdatter

Jens Pedersen Werner blev født    søn af ?

Elsebeth Ipsdatter blev født 1744, døbt d. 7. juni i Østermarie, datter af gårdejer Jep Sørensen & hustru Kirstine Frederiksdatter.

D. 13/5 1763 nævnes Elsebeth 19 år gammel i sin fars skifte, hvor hun arver 10 slettedaler.

Efter 1763 må hun være taget til København at tjene, hvor hun på et tidspunkt har mødt Jens Pedersen Werner.

Jeg har endnu ikke fundet deres ægteskabs indgåelse, som må være sket i København inden sønnen Frederik Mogensens dåb i 1773. Han er den ældste søn ifl. folketællingen 1787.

Børn: Frederik Mogensen (d* 15/7 1773 Holmen); Inger Tilia Jensdatter (* ca. 1778); Jeppe Frederik Jensen (* ca. 1780); Christiane Jensdatter (d* 17/2 1782 Rønne).

Som det ses af barnedåberne er familien bosat i Rønne 1782, hvor manden er rebslager, men han synes allerede at have forladt familien ved folketællingen i 1787, hvor de betler i Rønne, og manden er væk! En hård start for børnene!

Jeg har ikke fundet ud af, hvor Jens Pedersen Werner blev af, men konen blev boende i Rønne, hvor hun nævnes ved moderens skifte d. 3/8 1793: "Elsebeth Ipsdatter, gift med Jens Pedersen i Rønne".

Ved folketællingen i 1801 bor hun i Rønne og kaldes "enke efter første ægteskab", hendes datter Christiane bor der, og de er fattige og ernærer sig ved betleri!

Jens Pedersen Werners død er imidlertid ikke optegnet i Rønne, hvorfor jeg tror, han har forladt familien.

Elsebeth Ibsdatter, enke efter rebslager Jens Pedersen, døde i Rønne d. 27/6 1822, "84 år gammel" meldes det, hvilket er lidt for gammel. Der findes intet skifte bevarer efter hende.

Den 25/5 1838 i Listad afholdes skifte efter hendes afdøde, barnløse bror Lars Ipsen. Det var "helt ovre på den anden side øen", og det er interesant, at man ikke rigtig kendte hendes børn. Man kendte kun maleren Frederik Mogensen Mahler af Rønne, hvorfor man kaldte hans far for "Mogens rebslager" i skiftet. Fredeik Mahler mødte op i Svaneke og inkasserede arven efter sin morbror med oplysningen om, at han var det eneste barn efter Elsebeth Ibsdatter. Var det rigtigt og var hans 3 søskende døde, eller løg han? Det har jeg endnu ikke fundet ud af.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.10 | 19:10

Hej Sigvard
jeg skriver fordi jeg har nogle spørgsmål til Peder Andersen Dam (1659 - 1707)
som kom fra Christiansø, som jeg vil høre din kommentar til.

...
02.10 | 21:50

Hej
Jeg har et lille stamtræ om Würtz familien af Baron Feltmarskal
Paul Würtz
Du kan kontakte mig på fb.
Hilsen Morten Peter Würtz

...
29.09 | 19:58

Peder Andreasen. Bødtker
Født: 14-12-1804, Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Dåb: 3-2-1805, Gjesing Kirke
Ægteskab (1): Hansine Sørensdatter. Kløve den 21-11-1835 i Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Død: 1887, Marie Magdalene, Sønderhald, Rander

...
29.09 | 19:49

1941-1949 Sankt Morten, Støvring, Randers, opsl. 220.
Døde Kvindekøn
nr. 42, 1947 2 Juli, Sct.Mortens Sogn, De gamles Hjem. Begravet 1947 d. 6 Juli Randers
No

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE