Øster Hassing Gamle Kirke

Øster Hassing Gamle Kirkegård

Kirkegården er et stykke græs med store gamle træer og nogle sten, ikke natur, men indviet jord, hvor beboerne i Øster Hassing Sogn igennem mindst 6 århundreder har begravet deres døde.

Stenene er knyttet til personer, der er stedt til hvile her, deres navne er nævnt og mejslet i stenene, som det sidste minde. Når stenene ikke mere kan læses, er navnene også borte og personerne glemt.

For at man stadig skal kunne fornemme, at stedet er en kirkegård, vil jeg forsøge at fastholde historierne om de personer, hvis gravsten er tilbage på kirkegården.

Mennesker, hvis slægt har været knyttet til egnen, kan have aner, måske 20 slægtled tilbage, begravet her.

Måske er det det, der giver én en følelse af tilknytning til og dragning mod stedet.

Støbejernskors på Øster Hassing forladte kirkegård (Broby-Johansen, R: "Med Broby i Vendsyssel og Hanherrederne" side 48)

Lidt historie

Øster Hassing gamle Kirkegård ligger ensomt og forblæst udenfor byen op ad den nu ubeboede gård ”Kirkegård”. Det er lidt køligt i skyggen under de store gamle træer. Den gamle kirkes placering er markeret med en lav hæk.  Der er tradition for, at der holdes friluftsgudstjeneste her en gang hver sommer. Efter gudstjenesten nyder man så eftermiddagskaffen i det grønne på medbragte tæpper eller klapstole .

Nogen går også rundt og betragter de gamle gravsten; men de er næsten alle sammen fra før 1900 og de er alle mærkede af tidens tand. Et smedejernskors, som nu er borte, er blevet foreviget i Broby-Johansens kunstvejviser ”Med Broby i Vendsyssel og Hanherrederne” side 48.

Indtil Øster Hassing nye Kirke blev indviet i 1880 var dette kirkegården i Øster Hassing Sogn, det smalle sogn som mod nord stopper ved Geråen og mod syd ved Limfjorden. Efter 1880 var der stadig begravelser på den gamle kirkegård f.eks. hvis en ægtefælle allerede var begravet her. I kirkebøgerne var det angivet ved ”g.k.” I alt har jeg optalt imellem 10 og 20. Både i 1899 og 1900 var der en begravelse. Poul og Elisabeth Olesen ”Kirkegaard”   blev efter særlig tilladelse begravet her i henholdsvis 1996 og 2001.

På kirkegården var der plads til 782 grave (se kortet i Henrik Gjøde Nielsen: ”Øster Hassing Kirke” side 62). En løselig sammentælling i Øster Hassing kirkebøgerne fra 1831-1908 af døde fortæller, at dødstallet årligt var på 20-40 personer. Aldersmæssigt var de meget mere fordelt på alle aldre, end det er almindeligt nu.

Det har sikkert kun været de sidste år, at der har været så ordnede forhold på kirkegården, som kortet antyder. Provstesyn og regler vedrørende regulering af kirkegårdene er først kommet sidst i 1800 tallet og starten af 1900 tallet.

Begravelser i selve kirkerummet var forbeholdt slægten på Øster Aslund. C. Klitgaard fortæller i ”kjærulfske studier:  bidrag til en vendsysselsk  bondeæts genealogi og historie” :

” Bertel Kjærulf døde som ovenfor nævnt 1672 og skal være bleven begravet i den for en Del Aar siden nedrevne Ø. Hassing Kirke. Fru Roesdahl paa Ø. Aslund har meddelt mig, at hun erindrer, at der lige ud for Aslund Kirkestol tæt neden for Alterafsatsen i nævnte Kirke laa en Gravsten med Navnet Bertel Kjærulf Laursen, Øster Aslund, men efter hvad jeg har kunnet faa oplyst paa Egnen, er nævnte Gravsten tillige med en anden over en Jens Kjærulf sandsynligvis bleven hugget i Stykker og anvendt til Beton af den Mand, der købte Kirken til Nedrivning.”

 Endvidere fortæller C. Klitgaard at Birgitte Nielsdatter i Ø. Aslund i 1717 blev begravet nedenfor prædikestolen i Ø. Hassing Kirke, hvilket kostede 2 Daler og at Thomas  Thomsen i Ø. Aslund i 1742 blev begravet under kirkens altergulv (Klitgaards kilde er kirkens regnskabsbog).

 I 1805 blev det bestemt, at der ikke måtte indrettes nye gravsteder i kirkerne. Det kan være svært at forestille sig den stank af lig, der til tider har været i kirken.

Jeg har forsøgt at læse, hvad der stod på de ca. 40 gravsten, der er bevaret på den gamle kirkegård. Nogle få har været helt umulige at læse. De fleste har jeg kunnet læse noget af. Ved at søge i kirkebøgerne og folketællingerne har det været muligt at finde historien bag nogle af navnene. Jeg har også fundet mange familieforbindelser.

Det har været et meget tidkrævende projekt, men også meget meningsfyldt.

Med tiden bliver teksten på gravstenene mere og mere utydelig, men ved at se de røde gravstensnumre  på billederne vil det være muligt at knytte tekst og gravsten sammen.

Hvis der er nogen, som har oplysninger om de gravsten, hvor jeg har måttet give op, modtager jeg dem gerne.  

 

Øster Hassing gamle Kirkegård fra østindgangen ved Føltvedvej. Den 4.9.2010

De 6 store liggende sten mod nordvest

  

 

De 6 store liggende sten mod nordvest


 


Fra syd mod nord:


1.


7251: Herunder hviler Simon Peter Nielsen født i Poulstrup 25. januar 1827 død i Egen 11. novbr 1870 gift 1. august 1856 med Ane Johanne Svendsen som med veemod lagde dette minde. Sov sødt i hellig fred!


[KB Ø. Hassing 1813-1831 Fødte] [KB Ø. Hassing 1865-1873 Døde, heri: Peder død 43 ¾ år]


[DDD FT 1870: Anne Johanne Svendsen 40 år født Ø. Hassing Sogn] [KB Ø. Hassing 1813-1831 Fødte, heri: Ane Johan Svendsdatter f. [?] januar 1830 på Egen] [KB Ø. Hassing 1855-1865 Copulerede opslag 6: Simon Peder Nielsen 29 år viet til Ane Johanne Svendsdatter 26 år 1. august 1857 [1857 må være en fejl, bemærk deres alder].


 


2.


7252: Her hviler støvet af gaardejer Søren Christensen født i Østerneisig [?] april 17[95] død sammesteds i sin alders  … 9. august 1878  efter et virksomt og    elsket og velsignet af de som…   hjerter .. om deres   .Han vandrede  i     Gud  var med ham.


[KB Ø. Hassing 1873-1891 Døde: født samme sted 1795 april maaned død 83 år gammel].


[KB Ø. Hassing 1813-1831: Vielser: Heri står at Søren Christensen blev viet til Marie Jensdatter 26 år af Ø. Aslund  29. april 1824 i kirken. Senere 14. marts 1828 blev Marie Jensdatter 30 år af Ø. Aslund viet til Enkemand Jens Thomsen 33 år af Kraghede. Det første ægteskab blev opløst].


Søren Christensen var ejer af slægtsgården Øster Neisig (Mellem Neisig). Han forblev ugift, men havde i mange år Ane Frederikke Olise Carstens som husbestyrerinde.


 


3.


7253: Herunder hviler Ane Frederikke Olise Carstens født i Kollerup Sogn


28. marts 1812 død i Østerneisig 28. marts 1873. Troskab har forjettelse baade her og hisset. Gud velsigne dit minde.


[KB Ø. Hassing 1865-1873 Døde: 28. marts 1873]


Hendes forældre havde Poppelgaard vist fra 1827 [DDD FT 1834: I 1834 bor de der]. I FT 1834 bor Ane Frederikke  Olise Carstens i Øster Neisig, alder 21 år. I DDD Nygaards sedler står der ved hendes død 28. marts 1873, at hun var ”husbestyrerinde  hos Søren Kristensen i Ø. Nejsig, Øster Hassing”.


Hendes søster Kathrine Margrethe Carstens var gift med Ole Fjeldgaard Christoffersen ”Wolle Faarbak” som døde lige nord for gården Engholm, der ligger ved landevejen mellem Bouet og Vodskov i 1856. Her står stadig det granitkors som enken lod opstille ved vejkanten. Det er vist aldrig blevet opklaret, om det var rovmord eller en ulykke.


Se gravsten 18


Litt.: Dalsgaard, Elmer: Glimt 2 af Østvendsyssels lokalhistorie side 107-109: Der står et kors ved den alfare vej


 


4.


6474-6478, 6484-6485:


Stenen  er fint dekoreret i begge sider med en ca. 10 cm bred bort og i hvert hjørne en slags cirkeludsmykning. Teksten er meget utydelig. Kirsten Rytter, Vester Hassing har i ca. 1990 forsøgt at tyde skriften . Jeg har sammenholdt de navne og steder, der fremkommer ved hendes tydning, med mine egne oplysninger, hvorved jeg mener, at det må være nogenlunde sådan her:


Herunder hviler Margrethe Nielsdatter Vester Nejsig født i Sulsted og indgik ægteskab med Jens Larsen Holt. Hvil i fred kjære moder. 1842.


Kilder: KB Ø. Hassing 1830-1855 opslag 174: Margrethe Nielsdatter døde på Vester Nejsig 21. november 1842. Hun var gift med Jens Larsen.


Slægten fra Holtegård i Dronninglund Sogn: Om Jens Larsen, født 1804, og hustruer, deres forfædre og efterkommere.- Nordisk Slægtsforskning, 1984.


Heri om Jens Larsen, Holtegaard, Dronninglund Sogn der blev gift med Margrethe Nielsdatter , Vester Nejsig. Efter hendes død giftede han sig med Johanne Amalie Larsdatter, Dødskov, Vester Hassing Sogn. I 1854 flyttede familien til Nr. Rottrup i Ulsted Sogn, og Jens Larsen og den sidste ægtefælle er begravet på Ulsted Kirkegård.


 


5.


6479-6482, 6484, 6486: Her hviler det hæderlige ægtepar g[aar]deier Jens Laursen født i Gandrupgaard d. 23. marts 17[63]. Død i Ø. Aslund d. 18. juli [1846]. Hustru Johanne Marie Olesdatter født i Serritslev Sogn d. 10. april 1767. Død i Ø. Aslund d. [21] oktbr. 185[0].


 


Der er mere tekst nedenunder, som jeg ikke kan læse.


Kilde: Kirsten Rytter, Vester Hassing: Fred med eders støv.


[DDD FT 1801: født ca. 1763]


[KB Vrå-Emb-Serridslev 1765-1814 Fødte, heri opslag 263 (i sa.dk) døbt Palmesøndag 1767]. [Ifølge Bauer: Calender var 12. april palmesøndag 1767].


[KB Ø. Hassing 1831-1855 Døde 1846: 18. juli ”83 aar” ”død af alderdom”  begravet 26. juli 1846 ”aftægtsmand i Østeraslund”]


[KB Ø. Hassing 1839-1862 Døde 1850: 21. oktbr. Begravet 29. oktbr. ”gaardmand Jens Larsens hustru af Østeraslund”  ”83 aar” ” alderdom”.


Litt.: Klitgaard, C.: Serreslev Sogn side 37.


 


 


6.


6483-6484, 6487, 7257-7258:


Foroven skulle der være en navnetavle, som er borte. Nedenfor er følgende tekst:


Trofast i venskab som ud i manddomskraft stod du med pligten for øje. Kjærlighedssæden den du har lagt. Velsign din flid og din møie!


De 6 store liggende gravsten i det nordvestlige hjørne af kirkegården (4.9.2010)

Den store samling gravsten 1-7

     

Billednummer i parentes


Gravsten 1 (8942)


Herunder  hviler Else Marie Pedersdatter født i Ulsted 15. juni 1807 død i Hedegaard 12. juni 1882 gift 9. juli 1836 med gaardeier Christen Jensen.


Fred med dit støv. Din aand er hos Gud. Vi samles igen på hans naadige bud.


[KB Ø. Hassing 1873-1891 Døde: 1882: 12. juni: begravet 17. juni Else Marie Pedersdatter enke efter gaardmand Christen Jensen af Hedegaard i Østerhassing. 2det ægteskab. Født på Krabbesbro i Ulsted 1806. 76 aar. Druknet. [På gravstenen født 1807]]


[KB Ulsted 1684-1808 side 272: Døbte 1807: Else Marie [datter af] Peder Andersen og hustru af Broen


[KB Ø. Hassing 1831-1855 Viede: Ungkarl Christen Jensen af Hedegaard 33 aar. Enkekone Else Marie Pedersdatter af Hedegaard 29 aar. Forlovere: gaardmand Christen Nielsen af Elsnap og Simon Jensen i Søndergaard. 9. juli 1836 i kirken]. 


Se gravsten 4


 


Gravsten 2 (8944)


Anders Larsen f. Paa Østerheden i Hals 27. aug. 1804 d. Paa Øster Hassing Kjær 9. okt. 1894. Farvel kjære fader.


Anders Larsen var gift 1. gang med Ane Margrethe Willasdatter (+ 1850). 2. ægteskab var med Gyde Jensdatter (+ 1885). Konerne er sikkert begravet på henholdsvis den gamle og den nye kirkegård. Anders Larsen blev begravet på den nye kirkegård (+ 1894).Hans gravsten står nu i 2012 på den gamle kirkegård.


[KB Ø. Hassing 1892-1908 Døde 1894: 9. oktober paa Kjæret i Øster Hassing Sogn begravet 15. oktober paa Øster Hassing ny Kirkegaard Anders Larsen aftægtsmand paa Øster Hassing Kjær. Født på Østerheden i Hals Sogn 27. august 1804. Gift 2. gang med afdøde Gyde Jensdatter i Øster Hassing].  


 [KB Ø. Hassing 1839-1862 døde 1850 opslag 77: 6. ogtbr. 60 år Ane Margrethe Willasdatter af Øster Hassing, boelsmand Anders Larsen Kjærs hustru. Alderdom].


[KB Ø. Hassing 1873-1891 Døde 1885: 30. april Gyde Jensdatter. Aftægtsmand Anders Larsen Kjærs hustru i Ø. Hassing. Født i Hou, Hals Sogn . 79 aar].


Litt.: Værnfelt, Kr.: Hekseri i Øster Hassing.- i: Fra Himmerland og Kjær Herred.- 1948.- side 276-280. Om hekseri på gården Boelholt i 1850erne. Netop i denne periode ejede Anders Kjær Larsen gården.


 


Gravsten 3 (8945)


Her hviler Jens Larsen


                 [Catrine Larsdatter]


                 [Thomas Peter Smidt Larsen]


                 [Johanne Marie Larsdatter]


                 Karen Larsdatter


[KB Ø. Hassing 1831-1855 Døde opslag 174 (sa.dk) heri: Karen Larsdatter gaardejer Lars Jensens datter af Øster Aslund 10 [maa] død 23. februar 1842]


[KB Ø. Hassing 1831-1855 Døde opslag 176 (sa.dk) heri: 14. januari 1846 Johanne Marie Larsdatter gaardmd. Lars Jensens datter i Østeraslund  12 aar død af [?].


[KB Ø. Hassing 1831-1855 Døde opslag 167 (sa.dk) heri: 18. januari 1848 Thomas Peter Smidt Larsen gaardmand Lars Jensens søn  af Østeraslund 10 maa.


[KB Ø. Hassing 1831-1855 Døde opslag 177 (sa.dk) heri: 30. januari 1848  Catrine Larsdatter gaardmand Lars Jensens datter i Østeraslund 4 aar  død af kighoste]


[KB Ø. Hassing 1830-1855 Døde opslag 167 (sa.dk) heri: 1. april 1848 Jens Larsen gaardmand Lars Jensens søn af Østeraslund 12 ¾ aar død af meslinger og [kighoste]


Forældrenes gravsten står i Mindelunden på Øster Hassing Kirkegård. Den noget bemærkelsesværdige tekst på deres gravsten  har hermed fået en forklaring.


5053:” Ejer af Ø. Aslund Lars Jensen * paa Ø. Aslund 11. juli 1801 + samst. 26. januar 1872 Og hustru Maren Jensen f. Larsen * paa Holtegaard 8. juni 1809 + paa Ø. Aslund 26. marts 1897 5 forudgangne børn Karen 1 aar Marie 12 aar Thomas 1 aar Catrine 5 aar og Jens 13 aar 3 efterlevende børn mindes eder i kærlighed”


 


Gravsten 4 (8946)


Herunder hviler gaardejr Christen Jensen født i Gandrup 1[9] . august 1802 død i Hedegaard 20. septbr 1871. Gift 9. juli 1836 med Else Marie Pedersdatter hvilket ægteskab velsignedes med 4 børn heraf 1 forudgangen.


Hist i Jesu navn hjertet trøst for tunge savn


Kirsten Rytter, Vester Hassing: I hviler sød i Jesu navn. I mødet hist i Jesu navn. Fader hjertet Trøst for tunge Savn.


[KB Ø. Hassing 1865-1873 Døde heri: dødsdag 20de sept. 1871 begravelsesdag 29de septbr Christen Jensen gaardeier aftægtsmand i Hedegaard født i Gandrup søn af gmd. Jens Ovesen i Gandrup alder 69 død af brok]


Se gravsten 1


 


Gravsten 5 (8947)


Jeg tror at bagsiden vender opad. Da stenen ligger ned, er det ikke muligt at se teksten. Undersøgt igen den 28. august 2015 og det ser ud til, at den vender rigtigt; men teksten kan ikke ses.


 


Gravsten 6 (8948)


Her hviler Poul


d. 12. august 1890


Alt hvad Herren gjør er vel


 


Marmorsten, der er revnet, med utydelig tekst. Det er dog lykkedes at tyde ovenstående.


[KB Ø. Hassing 1873-1891 Døde opslag 245 (sa.dk) heri: død 12. august 1890 i Aarhus begravet 19. august Povl Svendsen søn af forhv. Gmd Svend Jørgen Nielsen i Uggerhalne i Horsens født samme sted 18/9 67 22 aar begravet fra Ryborg paa g.K.]


[DDD FT 1890 Øster Hassing  Ø. Hassing by en gaard Poul Svendsen tyende 22 år tjenestekarl født Horsens Sogn Aalborg Amt. På gården er desuden husfader Jens Sørensen 64 år, husmoder Inger Marie Christensen 63 år og datter Johanne Jensen 32 år]


[KB Ø. Hassing 1852-1891 Fødte heri: Johanne Jensen datter af gaardbestyrer Jens Sørensen og hustru Inger Marie Christensdatter af Ryborg født 27. novbr. 1857]


Poul Svendsen fra Uggerhalne tjente på gården Ryborg, der ligger nogle hundrede meter nordvest for den gamle kirkegård. Han døde i Århus. Hvorfor han befandt sig i Århus og hvordan han døde, ved jeg ikke. Begravelsen foregik fra Ryborg, og han blev begravet på den gamle kirkegård, selv om den nye kirkegård var taget i brug 10 år tidligere.


Kilde : Kirsten Rytter: konstabel [hvilket måske giver svaret på, hvorfor han opholdt sig i Århus].


 


Gravsten 7 (8949)


Her hviler Johanne Marie Sørensdatter født i Lunden Vester Hassing Sogn 1. novbr. 1810. Gift 8. april 1834 med Kresten Jensen af Vesterhassing. Gud velsignede dem med 1 datter. Død i Skindbjerg 2. Septbr 1889


Jeg takker dig kjære moder og velsigner dit minde.


[KB Ø. Hassing 1873-1891 Døde opslag 264 heri: død 2. september 1889 begravet 7. september enke efter gaardmand Christen Jensen i Egetved død i V. Skindbjerg født i Lunden i V. Hassing 1. novbr. 1810 78 år]


Se gravsten 12 og gravsten 24.


 


Den store samling gravsten. Den sydligste trediedel. Den 4.9.2010

Den store samling gravsten 8-14

   

   

Gravsten 8 (8950)


 


Ane Kirstine Andersdatter født d. 23. april 1815 død d. 27. debr. 1860 gift d. 15. debr. 1841   [?] med Christen Thrudesen som med 2 smaa børn begræder tabet af en øm og kjærlig hustru og moder 3 modtog hende hisset.


Salige er de rene af hjertet thi de skulle se Gud  Math 5.8


[KB Ø. Hassing 1813-1831 Fødte opslag 51 (sa.dk) født april 23de 1815 Anne Kirstine]


[KB Ø. Hassing 1852-1891 Døde opslag 85 (sa.dk) død 27. decbr. 1859 begravet 1. januar 1860 huusmand Christen Trudesens hustru af Østerhassing 44 år sygdom [?]


[DDD FT 1855 Christen Trudesen gift 42 år husmand tømmermand f. Dronninglund Sogn, Hjørring Amt, Ane Kirstine Andersdatter gift 40 år hans kone f. Øster Hassing Sogn, Aalborg Amt]


I DDD FT 1860 var der kun to børn: Thrude  [KB Ø. Hassing f. 25.5.1851] og Sine Elisabeth [KB Ø. Hassing f. 28.4.1856]


Af de 3 der modtog hende hisset er Anders f. 13de  febrari 1847 [KB Ø. Hassing 1831-1855 Fødte opslag 34] og Andersine f. ca. 1853  [DDD FT 1855 2 år]. Den 3. har jeg ikke kunnet finde.


 


Gravsten a (8951)


Stenen vender forkert, skal læses nedefra og op. Teksten lyder:


Stenhugger Jacob Olesens datter


Øverst er der et hjerte (når stenen vender rigtigt)..


[DDD FT 1855 heri Jacob Olesen husmand og stenkløver født Horsens Sogn Aalborg Amt. Hans kone Marie Christensdatter født i Ulsted Aalborg Amt børnene Helene Jacobsdatter 5 år og Ole Jacobsen 1 år].


[KB Ø. Hassing 1831-1855 Fødte opslag 81 (sa.dk) født 11te januar 1851 Helene Bergitte Jacobsdatter]


I DDD FT 1860 her har ægteparret 3 børn Ole Jacobsen og 2 yngre; men Helene Jacobsdatter er her ikke. Jeg konkluderer, at hun nok er det barn, som faderen har lavet en gravsten til. Jeg kan dog ikke finde hendes dødsdag i kirkebogen.


[KB Ø. Hassing 1852-1891 Døde opslag 87 (sa.dk) død 30te  januar 1862 Marie Christensdatter huusmand Jacob Olesens hustru af Østerhassing 36 år bemærkninger [?]


Jacob Olesens hustru er altså død i 1862.


[DDD FT 1870 Jacob Olesen har fået en ny hustru Johanne Marie Larsdatter f. Horsens Sogn Aalborg Amt. Kun det yngste barn bor stadig hjemme] Jeg kan ikke finde vielsen i kirkebøgerne for Øster Hassing og Horsens. I FT1880 bor de alene i  et hus i Øster Hassing, men ifølge gravstenen er deres sidste adresse i Nørresundby.


I  Mindelunden på Øster Hassing Kirkegård står deres gravsten:


  4921: ”Stenhugger Jacob Olesen f. i Horsens 4. novbr. 1812 d. i N. Sundby 4. marts 1897


Og hustru Johanne Marie f. Larsdatter f. i Horsens 26. april 1819 d. i N. Sundby 26. decbr. 1896”


 


Gravsten 9 (8962)


Herunder hviler støvet af ungkarl Ditlev Peter Jensen, født Ulsted oktober 1856. Død Gaaser april 1875.


[KB Ulsted 1851-1874 fødte: Ditlev Peter Jensen født 2. okt. 1856]


[KB Ø. Hassing 1865-1873 konfirmationer opslag 46: konf. 1. S efter Paaske 1870, søn af gmd. Søren Chr. Jensen Skov og hustru Cecilie Christiansdatter, Gaaser * 2. oktober 1856 i Ulsted, døbt 26de decbr 1856]


[KB Ø. Hassing 1873-1891 døde opslag 234: Ditlev Peter Jensen + 10. april 1875, søn af gmd. Jens Pedersen og h. Cecilie Christensdatter, tømmerlærling, født i Ulsted, confirmeret i Øster Hassing. 19 aar.


 


Gravsten 10 (8952)


Herunder hviler Margrethe Pedersdatter født den 18. september 1832 død den 8. juli 1879


[KB V. Hassing 1825-1843 Fødte opslag 44 (sa.dk) heri: Magrethe Pedersdatter født septembr 18de 1832]


[KB Ø. Hassing 1873-1891 Døde opslag 254 (sa.dk) heri: død 8. juli 1879 Margrethe Pedersdatter  husmd. Lars Peter Andersens hustru på Ø. Hassing Kjær født Brønden i V. Hassing 8/9 1832 46 år [skulle være 18/9 ifølge KB i Vester Hassing (fødslen)]]


 


Gravsten 11 (8953)


Laura Christine Larsen født på Holtet 1873 død sammesteds april 1874


Herrens navn være lovet


Laura Christine Larsens tvillingsøster Maren Margrethe Larsen døde 1 dag gammel. Hendes gravsten er nr. 21.


[KB Ø. Hassing 1873-1891 opslag 84 fødte og opslag 252 døde]


Kilde: Kirsten Rytter, Vester Hassing, vedrørende navnet.


 


Gravsten 12 (8963)


Her hviler gaardejer Christen Jensen født i Raunskou 21. marts 1800. Han boede i Egetved Øster Hassing Sogn og døde sammested 5. august 1874. Ægtede april 1834 Johanne Marie Sørensdatter af Lunden Vester Hassing Sogn. Gud velsignede dem med en datter som tilligemed moderen begræder hans tab. Velsigne hans minde.


Sov sødt i Jesu favn


[KB Ø. Hassing 1873-1891 Døde opslag 228 (sa.dk) heri: død 5te august 1874 begravet 12te august Christen Jensen Ravnskov gaardmand i Egetved i Ø. Hassing Sogn].


Se gravsten 7 og gravsten 24.


 


Gravsten 13 (8964)


Herunder hviler støvet af gaardeier Anders Jensen i Gaaser født 8. oktober 1810 død 20. juni 1872


Farvel kjære broder fred med dit støv.


[KB Ø. Hassing 1755-1814 Fødte 1810 opslag 132 (sa.dk) heri: Jens Rasmussen gaardeier af Gaaser og hustru Kirstine Andersdatter en søn Anders født den 8. octbr hjemmedøbt den 16de fremvist [?] i kirken 4. novbr.]


[KB Ø. Hassing  1865-1873 Døde 1872 opslag 72 (sa.dk) heri: død 20. juni begravet 27de juni gmd. Anders Jensen gaardmand i Gaaser alder 62 år].


[DDD FT1855 Heri hans mor: Ane  Kirstine Andersdatter 73 år enke. Birthe M. Jensdatter 30 år, hans søster, husholder].


 


Over gravsten 13 (8954)


Pladen med tekst er borte


 


Gravsten 14 (8955)


Christian Iver Pedersen født i Ø. Hassing 2[7]. Januar 18[32]


død samme sted 20. decbr. 1869 [Kilde Kirsten Rytter, Vester Hassing]                                  


          +


Fred med dit støv


[http://verner-asholt.dk heri Christian Iver Pedersen født 27. Januar 1832]


[KB Ø. Hassing 1831-1855 Fødte 1832 opslag 7 (sa.dk) heri: 27. januari forældre gaardejer Peder Christian Christoffersen og hustru Ane Mari Iversdatter af Østerhassing]


[KB Ø. Hassing 1865-1873 Døde 1869 opslag 70 (sa.dk) heri: død 20de december 1869 Christen Iver Christoffersen søn af gaardmand P. Christian Christoffersen i Ø. Hassing ugift 36 år]


[http://ole-munk.dk heri hans far Peder Christian Christoffersen var nr.2 i søskendeflokken, hvor Ole Fjeldgaard Christoffersen var nr. 8, se gravsten 18]


 Den store samling gravsten. Den midterste trediedel. 4.9.2010

Den store samling gravsten 15-21

     

Gravsten 15 (8965)


Her hviler Søren Jensen.


Marmorplade i stenen med meget utydelig tekst. På selve stenen er der også lidt meget utydelig tekst.  


Alt hvad Herren gjør er vel


Kilde: Kirsten Rytter, Vester Hassing


 


Gravsten 16 (8956)


Her hviler Anders Christensen født den 10. ju[l]i 185[3] død den 1. juni 18[6]3


[KB Ø. Hassing 1831-1855 Fødte 1853 opslag 47 (sa.dk)født 10de juli søn af gaardmand Christen Andersen og hustru Ane Margrethe Rasmusdatter 38 aar af Østerhassing]


[KB Ø. Hassing 1852-1891 Døde 1863 opslag 97 (sa.dk) heri: søn af gaardmand Christen Andersen af Østerhassing 10 aar sygdom [?]]


 


Gravsten 17 (8966)


Marmorplade, meget udtydelig tekst.


 


Gravsten 18 (8957)


Olenius Jacob Olesen født Føltved Ø. Hassing Sogn 2. april 1850 død i Gammelkjirk 21. juni 1868


Elsket i livet savnet i døden


[KB Ø. Hassing 1831-1855 Fødte 1850 opslag 40 (sa.dk) heri: født 2. april søn af gaardmand Ole Fjellegaard Christophersen af Føltved og hustru Cathrine Margrethe Carstens, blandt fadderne er moderens søster Ane Frederikke Olise Carstens, hvis gravsten er en af de beskrevne]


[KB Ø. Hassing 1865-1873 Døde 1868 opslag 69 (sa.dk) heri: død i Dronninglund søn af afdøde gaardmand Ole Fjeldgaard Christoffersen i Dronninglund 18 år].


Olenius Jacob Olesen var fætter til Christian Iver Pedersen (gravsten 14). Deres fædre var brødre.


 


Gravsten 19 (8967)


Herunder hviler skolelærer og kirkesanger i Ø. Hassing Niels Pe[d]er Bagge født 30. ju[l]i 182[6] d. 21. dcbr. 1864


Han var en kjærlig ægtefælle og fader en kjærlig og god søn og en højt elsket broder. Send trøsten Gud Fader i det høje.


(der er 5 linjer tekst mere nederst på stenen (utydelig)]


[DDD FT 1850 heri: fødested Grenaa ugift 24 år]


[KB Grenå 1816-1836 Fødte 1826 heri: 30. juli , faderen tobaksfabrikør Jesper Bagge Grenaa]


[KB Ø. Hassing 1831-1855 Fødte heri: hustruen hedder Andrea Trier]


[KB Ø. Hassing 1851-1891 Døde 1864 heri: 21. debr begravet 29. debr 1864 Niels Peder Bagge skolelærer og kirkesanger i Ø. Hassing 38 år.


[DDD Nygårds sedler (sa.dk) heri: 1/3 1849 kaldet til medlærer ved Hals Skole. 2/9 1849 kaldet til skolelærer og kirkesanger i Ø. Hassing kollats 3/9 s.a. f. 1826]


 


Gravsten 20 (8958)


Nogle bogstaver som ikke giver nogen mening for mig:


BGPF


LABHK


 


Gravsted 21 (8968)


Maren Margrethe Larsen født paa Holtet 12. dec. 18[73] død samst. 13. dec. 18[73]


Herren gav Herren tog Herrens navn være lovet


[KB Ø. Hassing 1873-1891 Fødte 1873 opslag 84 (sa.dk) heri født 12te december hjemmedøbt, død før dåben, 13. december gmd. Esben Larsen og hustru Johanne Nielsdatter Holte moderens alder 30 år].


På opslag 84 ses at Maren Margrethe var tvilling. Hendes tvillingsøster var Laura Christine Larsen som også blev hjemmedøbt 13. december 1873. Hendes gravsten er nr. 11.


[KB Ø. Hassing 1873-1891 Døde 1873 opslag 252 (sa.dk) heri:  Maren Margrethe Larsen død 13de december begravet 18de december datter af gmd. Esben Larsen Torpetgaard Holte 1 dag]


Der er en fejl i kirkebogen angående Torpetgaard.


Tvillingsøsteren Laura Christine Larsen døde 4 måneder gammel 8. april 1874 (KB Ø. Hassing 1873-1891 Døde 1874 opslag 247 (sa.dk)]


[KB Ø. Hassing 1873-1891 Døde 1889 opslag 243 (sa.dk) heri Esben Larsen død 13. februar  Nørresundby forhen gaardejer på Holtet nu partikulier i Nørresundby gift født  i Rottrup 9de november 1828 60 år]


[KB Ø. Hassing 1907-1926 Døde 1909 opslag 135 (sa.dk) heri død 24. januar i Holtet Johanne Nielsdatter født i Sulsted Torpegaard 6. marts 1843 datter af gaardejer Niels Jensen Torpegaard og hustru Else Marie Andersdatter. Enke efter f.h.v. gaardejer af Holtet Esben Larsen som døde 13. februar 1889. Sidste fælles bopæl i Nørresundby 65 aar]


Ægteparrets gravsten står i Mindelunden på Øster Hassing Kirkegård. Her står, at Johanne Nielsdatter døde på Holtegaard.


I DDD FT1870 og 1880 har de ikke andre børn, i 1880 dog en plejedatter.


 


Den store samling gravsten. Den nordligste trediedel. Den 4.9.2010

Den store samling gravsten 22-28

 

   

   

Gravsten 22 (8959)


Her hviler Anders [D] Larsen * i Tylstrup + i Ø. Hassing og hustru Dita [J] Larsen * i Sverrig + i N. Sundby


Det har ikke været muligt at verificere oplysningerne.Opdatering vedrørende gravsten 22

En mail fra Annemette Jensen 13-6-2020 har ført mig på sporet af, hvem der er nævnt på gravstenen

Her hviler Anders O. Larsen * i Tylstrup + i Ø. Hassing og hustru Neta J. Larsen * i Sverrig + i N. Sundby.

Efter søgning i kirkebøger og folketællinger er jeg overbevist om at have fundet de rigtige personer.

KB Øster Hassing Sogn 1892-1908 opslag 291. Anders Otto Larsen død 1904 – 12. maj Ø. Hassing Kær og Sogn, Kjær Herred. Begravet Ø. Hassing Kirkegaard 20. maj 1904. Husmand på Ø. Hassing Kær. Født i Vrensted Sogn, 30. september 1837. Søn af ugifte Maren Kristensdatter af Sundsted [Vrensted Sogn]. Gift med Johanne Karoline Karlsdatter, som overlever ham. 66 år. Begravet af  sognepræst Darre.

KB Øster Hassing Sogn 1892-1908 opslag 325. Nete Johanne Larsen f. Karlsdatter. Død 1907 – 24. juni  Nørre – Sundby – Nørregade 11. Begravet Ø. Hassing Kirkegaard 1907 – 30. juni. Født i Sverrig den 4. oktober 1829. Død under et ophold i N. Sundby. Hendes bopæl var Kibsgaards Hede, Dronninglund Sogn. Enke efter husmand Anders Otto Larsen, som døde den 12. maj 1904. Sidste fælles bopæl Ø. Hassing Kær. 78 år. Begravet af pastor Agersted.

FT 1880. Aalborg Amt, Kær Herred, Ajstrup Sogn, Tylstrup Hede, et hus, Egemose, familie nr. 2.

Anders Otto Larsen, mand, 42 år, gift, lutheran, født Vrensted Sogn, Hjørring Amt, husfader

Nete Johanne Andersen født Andersdatter, kvinde, 51 år, gift, lutheran, født Klæstrup Sogn, Varberg, Sverrig, hans hustru

Marie Andersen, kvinde, 11 år, ugift, lutheran, født her i sognet, deres børn

Ole Chr. Andersen, mand, 6 år, ugift, lutheran, født her i sognet, deres børn.

FT 1901. Aalborg Amt, Kær Herred, Øster Hassing Sogn, Matrikel-nr. 23d, husliste no. 112, opslag 368

Anders Otto Larsen, mand, født 29-9-1837, gift, medlem af Folkekirken, født i Vrensted Sogn, Hjørring Amt, Flyttet til sognet 1884 fra Ajstrup Sogn, Aalborg Amt, husfader, husejer. Gift 1858. Antal levende børn i ægteskabet 6, Antal døde børn i ægteskabet 1

 Agnegta Johane Larsen, kvinde, født 4-10-1829, gift, medlem af Folkekirken, født i Sverrig, Flyttet til sognet 1884 fra Ajstrup Sogn, Aalborg Amt, husmoder, gift 1858.

Ole Kristian Karlsen, mand, født 28-1-1886, medlem af Folkekirken, født i Dronninglund Sogn, Hjørring Amt, plejebarn

I kirkebogen står, at de to er begravet på Øster Hassing Kirkegård. De døde i henholdsvis 1904 og 1907, så det ville også være underligt, hvis de er begravet på den gamle kirkegård. Stenen er imidlertid ret lille og ville nemt kunne flyttes. Det skete for Anders Larsen (+1894)'s  gravsten.

 


Gravsten 23 (8969)


Her hviler gaardejer Jens Nielsen født i Hals sogn 7. juni 18[00] død i Gaaser 19. janr. 18[75] gift 29. juni 1820 med Maren Jørgensen født i Dronninglund Sogn 1. febr. 1799 død i Gaaser 1[4] febr. 1875.


De efterlode en datter og fire sønner af hvilke en i [?] skjenkte dem dette minde.


[KB Ø. Hassing 1873-1891 Døde 1875 opslag 228 (sa.dk) heri: død 19. januar Jens Nielsen aftægtsmand gift med Maren Jørgensdatter i Gaaser 74 aar]


[KB Ø. Hassing 1873-1891 Døde 1875 opslag 248 (sa.dk) heri: død 14. februar Maren Jørgensdatter enke efter aftægtsmand Jens Nielsen Gaaser 75 aar]


[KB Ø. Hassing 1831-1855 Fødte opslag 13 (sa.dk) Niels Jørgen Jensen 20de februar 1835]


[KB Ø. Hassing 1831-1855 Fødte opslag 16 (sa.dk) Peter Andreas Jensen 13de Januari 1837]


[KB Ø. Hassing 1831-1855 Fødte opslag 22 (sa.dk) Bertel Andreas Jensen 26. juni 1840]


I DDD FT Ø. Hassing Sogn 1855 nævnes et plejebarn Julius Olesen 6 aar.


I DDD FT Ø. Hassing Sogn 1860 nævnes en plejesøn Julius Olesen 10 aar.


I DDD FT Ø. Hassing Sogn 1870 er Jens Nielsen og Maren Jørgensdatter aftægtsfolk hos en søn Søren Chr. Sørensen, Gaaser 49 år


Den omtalte datter på gravstenen har jeg ikke kunnet finde i kirkebøgerne.


 


Gravsten 24 (8960)


Gaardeier Alexander Jensen * Dalsgaard 21. dec. 1826 + Egetved 5. april 1880 og hustru Birgitte Krestensen * Egetved 26. juli 1834 + i V. Skindbjerg 8. juni 1899  Hvil i fredag


Birgitte Krestensen er datter af Johanne Marie Sørensdatter (gravsten 7) og Christen Jensen (gravsten 12)


[KB Dronninglund 1813-1829 Fødte 1826 heri 21. decbr. Alexander Jensen]


[KB Ø. Hassing 1873.1891 Døde opslag 234 (sa.dk) heri 5. april begravet 13. april Aleksander Jensen indsidder i Egetved gift født i Dronninglund 21. december 1826]


[KB Ø. Hassing 1892-1908 Døde opslag 306 (sa.dk) heri: død 8. juni 1899 i Skindbjerg i Øster Hassing Sogn Kjær Herred begravet Østerhassing gamle kirkegaard 13. juni 1899. Husejerinde i Vester Skindbjerg enke efter gaardmand Alexander Jensen i Egetved født  Vesterhassing 26. juli 1834 64 aar]


 


Gravsten 25 (8970)


Her hviler Christian Jacobsen født i Pallisgaard 21. juli 1850 død sammest. 23. august 1867


[KB Ø. Hassing 1830-1855 fødte, heri opslag 42]


[KB Ø. Hassing 1865-1873 døde, heri opslag 69]


Kilde: med hjælp fra Kirsten Rytter, Vester Hassing


Gravsten 26 (8961)


Marmorplade med meget utydelig tekst.


 


Gravsten 27 (8971)


Sidste farvel kære Jens fra søster og svoger


Hvid marmorplade med meget utydelig tekst.


 


Gravsten 28 (8972 og 8973)


Herunder hviler egtefolkene gaardmand Svend Jørgensen födt i Ø. Hassing d. 15. aug. 1794 död samme sted d. 12. octbr 1864 og hustru Ane Mortensdatter födt i Ø. Hassing d. 7. febr. 1798 död samme sted d. 15. mai 1882. De bleve viede i Ø. Hassing Kirke d. 7. decbr. 1823 og egteskabet velsignedes med en søn der hædrer og velsigner deres minde.


[KB Ø. Hassing 1755-1814 Fødte 1794 opslag 94 (sa.dk) heri: Dom 10 p. Trin. Jørgen Jensen og Else Marie Nielsdatter af Østerhassing barn baaret til daaben af Else Christendatter Christen Jensen Langtveds hustru ibid.  Og kaldet Svend]


[KB 1813-1831 Ø. Hassing Viede 1823 opslag 115 (sa.dk) heri: ungkarl Svend Jørgensen af Østerhassing 29 aar og pigen Anne Mortensdatter af Østerhassing 25 aar. Forlovere: gaardmand Anders Gregersen og Jörgen Jensen af Østerhassing. Den 7ende december i kirken]


[KB 1813-1831 Ø. Hassing Fødte 1824 opslag 30 (sa.dk) heri: 8. novbr. Søren Svendsen søn af Svend Jørgensen og hustru Anne Mortensdatter af Ø. Hassing]


[KB 1852-1891 Ø. Hassing Døde 1864 opslag 100 (sa.dk) heri: 12te october begravet 21ende  Svend Jørgensen aftægtsmand i Ø. Hassing 70 år]


[KB Ø. Hassing 1873-1891 Døde 1882 opslag 258 (sa.dk) heri: 15. mai begravet 24. maj Ane Mortensdatter enke efter gaardmand Svend Jørgensen i Ø. Hassing født s.s. 7/2 1798 84 år.


Deres søn er den Søren Svendsen som købte Øster Hassing Gamle Kirke til nedrivning. Se yderligere her:


 


http://aalborgstift.dk/kirker/aalborg-nordre/oster-hassing-kirke/


 


Kirsten Rytter, Vester Hassing har yderligere disse tekster til gravsten på Den gamle Kirkegård


 


 Den hvide sten der er i stykker:


Søren Larsen død 2. decbr. 1854 og hustru Malene Jensen født 15. oktbr. 1809, død 10. marts 1862. Sov i fred.


[KB Ø. Hassing 1839-1862: døde opslag 74: Søren Larsen Gaden død 2. decbr 1854. Gaardmand i Ø. Hassing. 47 aar.]


[KB Ø. Hassing 1855-1865 døde opslag 88: Malene Jensdatter, gaardmand Poul Larsens hustru af Øster Hassing + 10. marts 1862, 53 aar.


Malene Jensdatter giftede sig som enke med den 19 år yngre Poul Larsen [DDD FT 1860]


 


KR nr. 21


Peder Sørensen [søn af ] Søren Mikkelsen og hustru [Maren Pedersdatter], født i Østerhassing [1853], død sammested 1875.


[KB Ø. Hassing 1830-1855 fødte opslag 49 f. 21 octbr. 1853]


KB Ø. Hassing 1873-1891 døde opslag 234: død 5/5 1875, søn af gaardmand Søren Mikkelsen i Øster Hassing. Født samme sted]


[DDD FT 1860 Peder Sørensnes forældre er Søren Mikkelsen og Maren Pedersdatter]


 


KR nr. 5


Navneplade mangler.


[Tekst nederst:] Alt hvad Herren gjør er vel


 


Jeg har ikke kunnet læse teksten på gravsten 17 og 26 det er måske her ovenstående tekster hører hjemme.


 


 


 Den store samling gravsten på Øster Hassing gamle Kirkegård. Den 4.9.2010

Gravstedet med jernstakit omkring

6489,7233-7235:

Gravstedet er indrammet af jernstakit.

2 ens gravsten. Englemotiv i rund marmorplade foroven.På gravstenen egeløvdekoration. Marmorplade med teksten.

Gravstenen mod syd, mest velbevaret:

7233: Minde over Ane Christine Christensdatter født i Østerneisig 180[2] [KB Ø. Hassing 1755-1814]. Død i Gandrup 27. mai 1843 efter 11 aars ægteskab med Peder Christensen af Gandrup. Sov sødt i Herrens fred. [Navn:Anne Kirstine Christensdatter KB Ø. Hassing 1755-1814 døbte]

7234: Minde over gaardejer Peder Christensen født i Gandrup 27. oktb. 1804. Indgik i ægteskab 1832 med pige Ane Kirstine Krestensen. [Død i Ga]ndrup 28. april 189[1] [KB Ø. Hassing 1873-1891 Døde. Heri også navnet: Peder Christensen Glad ]

Østerneisig kaldes nu Mellemneisig eller Neisig.  

Gravsted for Peder Christensen Glad og hustru Ane Kirstine Christensdatter "Baalen" i Gandrup (den 9.9.2010)

Olesen familien på gården "Kirkegaard"

7237-7240:

7237: Poul Olesen * 25.6.1920 + 9.4.1996 [KB Ø. Hassing 1908-1921 Fødte, født på Kirkegaard, Øster Hassing Sogn]

Elisabeth Olesen * 22.4.1920 + 3.9.2001 [KB Ø. Hassing 1907-1926 Fødte, f. Nielsen i Holtet, Øster Hassing Sogn]
 

Poul Olesens forældre

7238: Oluf Frode Olesen * 24.5.1884 + 18.4.1955 [KB Voer 1881-1890 Fødte, har samme forældre som Alma Marie Olsen]

Laura Marthine O[le]s[e]n

* 28.6.1887 + 2.8.1968   [KB Ø. Hassing 1908-1921 Fødte, under Poul Olesen f. Sørensen]

[KB Ø. Hassing 1960-1968 opslag 72 * Hallund 28.6.1887]


 

Poul Olesens faster:

7239: Alma Marie Olsen [Olesen] F. i St. Endelt 14-12-1900 [KB Voer 1892-1898 Fødte: født 1898]. D. i Ø. Hassing 21-4-1928 [ KB Ø. Hassing 1922-1933 Døde: fødselsår 1898] 

7240: Kærligt farvel til Alma Marie Olsen fra venner i Ø. Hassing

Poul og Elisabeth Olesen "Kirkegaard", nabo til den gamle kirkegård. Elisabeth Olesen er den senest begravede på kirkegården. Hun blev begravet her i september 2001. (Den 9.9.2010)

Mindesten for slægten på "Søndergaard"

Mindesten af rød/grå/sort blank sten. Teksten er store typer ridset ind i stenen.

7236: Dette hvilested gjemmer støvet af vore kjære forfædre i mange slægtled i flere hundrede aar tilbage.

Dette mindesmærke er bekostet aar 1883 af forhv. ejer af Søndergaard i Ø. Hassing Jens Christian Pedersen og hustru Ane Marie Simonsdatter .

 

Hvil sødt i Herrens fred.

 

[KB Ø. Hassing 1873-1891 Døde: Particulier i Søndergaard i Ø. Hassing Jens Christian Pedersen død 23. maj 1884 72 år gammel].

[KB Ø. Hassing 1892-1908 Døde: Anne Marie Simonsdatter født i Søndergaard i Øster Hassing by og sogn 25. novbr. 1813, død 2. decbr 1893 i Søndergaard, begravet på Øster Hassing gamle Kirkegaard 12. decbr. 1893. 80 år. Enke efter particulier Jens Christian Pedersen i Søndergaard. 1ste ægteskab.

 

Søndergaard slægtens mindesmærke på Øster Hassing gamle Kirkegård (den 9.9.2010)

En gåde

Stenen ligger nord for familien Olesens sten omkranset af buske på syd-, vest- og nordsiden. Teksten er meget utydelig på grund af mos og forvitring. Skriften ligner mere runer end det latinske alfabet.
Hvad den betyder, hvorfor den ligger der, og hvornår den er placeret der, er mig en gåde.

Jeg er kommet i besiddelse af et brev dateret Ulsted, den 6/6 1943 fra Aa. Kristensen til Oluf Olsen, den daværende ejer af gården Kirkegård. Aage Kristensen har været på besøg på Kirkegård og takker for den modtagne gæstfrihed. Hans ærinde var at tyde skriften på den omtalte sten. Jeg kan takke Kirsten Rytter, Vester Hassing for, at gåden nu er løst.

 

Stenens tekst (billede nr. 8974 og 8975):

 

HER UNDER HVILER TO NU

SALIGE MENESKER SOM BODE

I SCKROLDE 43 AAR OG VAR I VE-

STER NEISI HOS DIERIS DATER OG

SVOGER 6 ÅR DERIS FØDSELS ÅR VAR

MANDENS 1699 NIELS ANDERSØN

SOM VAR BARNFØD I ØSTER LAEN

AF ÆRLIG FORELDRE KONEN ELIN

IBS DATER ER FØD VED STARBEK AF

ÆRLIG FORELDRE 1692 OG DØDE 1773

MANDEN DØDE 1774 GUD GIV DEG OPSTANDELSE

Uden om rammen på overfladen, og fortsat på kanterne står:

FRØGT EI FOR GRAVEN MEN GAK UD

FRA VERDENS MEGEN IAMMER

OM ORME GNAVE SKAL DIN HUD

UDI DIT SOVEKAMMER

DU SKAL OPRESES UDEN MEEN

NAAR IESUS OBENBARES

OG DINE LEMER HVER OG EEN

VED HANEM SKAL FORKLARES

FAR VERDEN      VIL JEG DIG SIGE

KOM SØDE HIMMERIGE

Deres datter var Margrethe Nielsdatter * 1729 [ca.]. hun blev gift 1. gang med Hans Andersen Vester Nejsig. De fik to børn Niels Hansen døbt 24-8-1766 og Elin Cathrine Hansdatter døbt 18-12-1768. Bemærk deres navne. Hans Andersen døde 1772, begravet 10-7-1772 i Øster Hassing. Hun blev gift 2. gang 16-4-1773 med Peder Christensen fra Elsnab i Ulsted; men allerede i 1774 døde hun, begravet 1-6-1774 i Øster hassing. Børnene mistede i løbet af 2 år begge forældre og mormor og morfar.

Kilde: Torben Schæfer: Vendelbobønder og andet godtfolk.- 2012.- (Min slægtshistorie bind 2).- Heri: Kapitel 13 side 112.

Denne sten er placeret nord for familien Olesens gravsten (4.9.2010)

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Verner | Svar 19.10.2019 19:42

Interessant side. Har søgt efter stedet efter at have set det for MANGE år siden.
Fandt det endelig i dag, og har taget en det billeder.

monica | Svar 06.03.2018 20:20

Hej super fin side du har lavet, men har du et billede af Tegner Emil Jakobsen Sten da jeg sider med noget Slægtforskning mvh monica

Sverri | Svar 01.04.2013 14:00

Spændende læsning.
Ved du hvem der ejer gården "Kirkegaard" idag?

Kirsten Sønderkær Brix 02.04.2013 13:47

Kære Sverri
Ejer: Niels Kirkegaard Olesen, søn af de tidligere ejere. Han bor Fjeldgårdsvej 9, 9750 Østervrå tlf. 98951410.
Venlig hilsen Kirsten

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.10 | 17:56

Hvordan finder Niels Thuen Gravsted

...
29.07 | 17:05

Send mig venligst billeder af flg gravsten
fra Gaaser kirkegård

6125-26
6173-74
6175
6176-77
6181
6215

VH

...
19.12 | 11:04

Hej. Ja Helmer og Elly Lyhne-Nielsen boede i "Ploughuset" Sønderskovvej 214 i Gaaser. Han døde 2-3-1987. Hun ses sidst i vejviseren for 88/89.

...
16.12 | 14:12

Meget flotte sider,måske min faster hedder elly Lyhne,boede i gåser

...
Du kan lide denne side