Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

FRA FO

 

 

Referat fra generalforsamlingen d. 28.marts 2017

 

Sted:

 

Slesvigske Vognsamling                                                                 Simmerstedvej,                                                                                                  6100 Haderslev

 

 

 

Punkt 01: Valg af dirigent og referent.                                                                        

 

                 Som dirigent blev Christian Schulz valgt, Referent blev Hans Erik Mørch valgt.

 

Punkt 02: Bestyrelsens årsberetning:

 

Beretning for året 2016.

 

 

 

Vi har i det forløbne år, 2016, ikke haft det helt store med hensyn til køredage.

 

Det giver sig naturligvis afsmittende virkning på antal passagerer, som kom op på i alt 2.561 passagerer.

 

Dette niveau forventes hævet kraftigt i dette år, hvor oplægget til køredage er som følger:

 

Søndag d. 9. jul:   Diesel (MT 152+2-3 vogne) 3 x Vojens - Haderslev

 

Søndag d. 16. jul:   Diesel (MT 152+2-3 vogne) 3 x Vojens - Haderslev

 

ÅBEN  ÅBEN  ÅBEN  ÅBEN  ÅBEN  ÅBEN  ÅBEN  ÅBEN  ÅBEN  ÅBEN  ÅBEN 

 

Søndag d. 30. jul:   Damp (TKVJ 12+4 vogne) 2 x Haderslev - Vojens

 

Søndag d.   6. aug: Damp (TKVJ 12+4 vogne) 2 x Haderslev - Vojens

 

Søndag d. 13. aug: Diesel (HHJ 11+4 vogne) 2 x Haderslev – Vojens

 

I alt 5 køredage i højsæsonen med hele 3 forskellige spændende oprangeringer og tog. På sigt (2018) er det ønskeligt fra vores side, at køreplanen og udgangs stationen bliver den samme for alle vores tog.

 

 

 

 

 

VTV/SJVT Efterår og jul 2017 på VHV

 

Lørdag d. 14. okt: Damp (TKVJ 12) Haderslev – Vojens

 

Søndag d. 15. okt: Damp (TKVJ 12) Haderslev – Vojens

 

Onsdag d. 18. okt: Diesel (MT 152) Vojens – Haderslev

 

Torsdag d. 19. okt: Diesel (MT 152) Vojens – Haderslev

 

Lørdag d. 9. dec: Damp (TKVJ 12) Haderslev – Vojens

 

Søndag d. 10. dec: Damp (TKVJ 12) Haderslev – Vojens

 

 

 

4 køredage med VtV med Olsen-banden vognen. Diesel

 

6 køredage med damp fra SJVT

 

1 køredag med det såkaldte marcipan-brød fra SJVT. Diesel

 

7 af dagene er søndage heraf 5 i sommerperioden.

 

Altså i alt 11 køredage.

 

Evt. kan der komme ekstrature ind, vedr. firmaudflugter etc. men det må vi nødvendigvis klare som eventuelle forespørgsler kommer.

 

Der arbejdes meget kraftigt med hensyn til ansøgning vedr. den nye veterantogspulje, der er på over 10 mill. kroner og vi satser naturligvis på at vores, selvfølgelig, velunderbyggede ansøgning kommer i betragtning og med et anseeligt beløb tillige.

 

Det vi ansøger om vil bl.a. være til:

 

En opgradering af sikkerheden specielt omkring vore overkørsler, da sikkerhed ligger os meget kraftigt på sinde.

 

Et eventuelt uheld, og selv om veteranbanen ikke er årsagen til uheldet, vil overskriften nok være:

 

Uheld på veteranbanen Haderslev-Vojens

 

og det er ikke nogen særlig god reklame for, hverken VHV eller veterantogskørsel generelt.

 

Det er desværre ofte sådan, at folk IKKE læser så langt, at man konstaterer årsagen til uheldet, men kun at uheldet er passeret.

 

Vi ønsker isolatorer etc. ændret/flyttet, således at det afpasses efter vores hastighed, der er på 40 km/h, den nuværende indstilling er fra da der var almindelig togdrift på banen, hvilket vil sige at de er placeret efter en hastighed på 70 km/h derfor er der relativ langt tid fra overkørselssignaler tænder til vi passerer, og tillige er også sådan, at det efterhånden sådan, uanset tidsforløb, så respekterer man ikke noget rødt lys, det desværre ikke kun ved togkørsel det gør sig gældende.

 

Ligeledes det ret naturlige i forbindelse med vedligeholdelse – svelleudskiftning – vi har indtil nu udskiftet 8 – 900 sveller, men der er ca. 17.500 sveller på den ca. 13 km. lange strækning, så der er nok at gå i gang med.

 

Der arbejdes ligeledes intenst med planer for en opgradering af Haderslev Vest, et omfattende projekt der involverer operatører, firmaer samt Haderslev Kommune.

 

Når vi nu er ved Haderslev Kommune, er det ret træls sagt på jysk, en meget tung partner, i hvert fald på det overordnede niveau.

 

Man føler virkelig ikke det er en samarbejdspartner, hvilket vi finder dybt beklageligt, vi har et helt unikt middel til og for, både turister samt lokale, at en af Danmarks bedste baner ligger lige her mellem Haderslev og Vojens.

 

Det er både kulturarv, historie og indtægtsmuligheder.

 

Når det nye signalprogram sættes i værk, vil kørsel på, det vi kalder den store bane, være endog særdeles vanskelig, måske næsten umulig, for vore operatører, så står Haderslevbanen helt og aldeles klar til at skabe en oplevelse for publikum.

 

Supercykelsti – og den polemik omkring den, hvorfra til hvor? Hvornår?

 

Og så det sidste HVORFOR? Haderslev er trods alt ikke Amsterdam!

 

Der er givet helt seriøse forslag til, hvordan disse trafikanter kan komme sikker genne byen fra vores side, og da også fra andre sider –

 

Kommunen tonser bare der ud ad. Starter arbejde der hindrer tog- og trolje kørsel, uden at den sikkerhedsansvarlige Torben Thy er underrettet f.eks.

 

Så sent som i sidste uge, hvor jeg talte med Banedanmark, var de 5 parceller, der om, endnu IKKE overdraget til Haderslev Kommune.

 

Helt generelt, ville det ikke være en naturlig ting at man eksempelvis kontakter, korresponderer med dem eller den, der har aftale omkring kørsel på strækningen, det synes vi i VHV, som jeg har forstået det, var Banedanmark heller ikke orienteret.

 

I det syd- og sønderjyske arbejdes der med et udvidet samarbejde, f.eks. i et fælles driftsselskab, det omfatter foreningerne VtV i Bramming, SJVT i Lunderskov og VHV. Vi vil den vej igennem opnå både et større sammenhold, mere effektivt kørselsprogram, sammenfaldende sikkerhedsuddanelser m.v. kan effektiviseres. Alle tre foreninger har en mangel på, om jeg så må sige, nok hænder til at klare både drift og vedligehold samt personale til selve det det drejer sig om, nemlig kørsel med veterantog, hvor vi skal hente pengene til drift og vedligehold.

 

VHV arbejder målrettet med et godt og konstruktivt samarbejde med alle parter.

 

Vi har i årets løb fået uddannet vor Baneteam med den såkaldte GRÅ SR, en uddannelse der gør at nu kan flere køre med troljen, passere fra Haderslevbanen til spor 0 – 34 – 35 samt kranspor på Vojens Station, det kræver godkendelse fra FC i Fredericia, hver gang.

 

Det gør at hele arbejdet – arbejdsgangen, er blevet meget mere fleksibelt til de behov der er for køredage.

 

Vi nu skal vi så i gang med at få yderligere uddannelser sat, om jeg så må sige, på skinner.

 

Jeg vil gerne rette en stor tak til vores Baneteam, der udfører et kæmpestort arbejde ude på strækningen, med værkstedsarbejde o.s.v. et utroligt vigtigt arbejde, der også kræver stor fysisk indsats.

 

En stor Tak til Baneteam, det er: Børge Katballe, Preben Nissen, Hans Lorensen og Markus Svendsen, i er et utroligt flittigt team, men meget anonyme i det daglige.

 

En kæmpestor tak til Mogens Duus og Torben for det store arbejde, i forbindelse med al det dokumentationsarbejde der SKAL udføres, over for Trafik og Byggestyrelsen, det er af stor og afgørende betydning for at der kan køres tog i regi af VHV.

 

Tak til den tekniske medhjælp vi har gennem Ole Adamsen.

 

Tak til Visit Haderslev, Helle Schack ved destination Sønderjylland.

 

Til vores vært, Slesvigske Vognsamling med Daniela i spidsen, dejligt at vi altid er velkommen her.

 

Tak til Byggemand BOB for deres medhjælp.

 

Jeg vil også gerne rette en stor tak til Borgerne fra Haderslev Kommune, der er en stor hjælp m.h.t. forskelligt arbejde på banen, men Claus Brenner i spidsen.

 

Men – der skal sandelig også takkes rigtig mange gange til bestyrelsesmedlemmerne, det er også rigtig flittige folk, der virkelig går op i, at tingene kan fungere på en god og konstruktiv måde.

 

Tak for fremmødet til vores generalforsamling.

 

Flemming Elmdal Kramer

 

Formand for VHV

 

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

 

 

 

Punkt 03: Årsregnskab:

 

Kerstin aflagde det reviderede regnskab for regnskabsåret 2016, som er vedlagt referatet. Carsten Ørnsholt oplyste at vi havde 25.000 kr. til gode ved P.J. fonden. Børge Katballe at der skal bruges en del penge på at vedligeholde af vores trolje 160. Finni Rosenberg sagde at SJVT kunne tilbyde at lave service på troljen. Flemming Kramer oplyste at trolje 167 nok skal skrottes. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

Punkt 04: Budget for næste år, herunder fastsættelse af kontingent:

 

Budget for 2017 vedlagt, kontingent uændret. Finni Rosenberg spurgte til markedsføring: Kerstin Petersen oplyste at der bliver lavet Flyers og annoncer.

 

Punkt 05: Indkomne forslag:

 

                 Der var ingen forslag modtaget.

 

Punkt 06: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

Efter tur afgår: Carsten Ørnsholt, Hans Erik Mørch, Kurt Beim Hansen og Torben Thy Christensen – Torben Thy modtager ikke genvalg.

 

Carsten Ørnsholt, Hans Erik Mørch og Kurt Beim Hansen, blev genvalgt. Desværre var der ingen af de fremmødte som ønskede valg, så bestyrelsen fik bemyndigelse til at indkalde et medlem til bestyrelsen,

 

Punkt 07: Valg af suppleanter til bestyrelsen:

 

Desværre var der ingen af de fremmødte som ønskede valg, så bestyrelsen fik bemyndigelse til at Finde nye suppleanter.

 

Punkt 08: Valg af revisor og revisorsuppleanter:

 

                 Her blev alle genvalgt

 

Punkt 09: Eventuelt:

 

Der blev kommenteret angående Haderslev kommunes gravearbejde ved skinnerne i Bredgade, uden at orienterer VHV og Bane Danmark. Bestyrelsen kommer med en udtalelse, og vil presse Haderslev kommune om et møde om banestrækningen fra Haderslev Vest og til Haderslev By

 

 

Dirigent: Christian Schulz                                   Referent: Hans Erik Mørch

 

 

 

Generalforsamling 2016

Veteranbanen Haderslev Vojens holder ordinær generalforsamling
torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00 på Slesvigske Vognsamling, Simmerstedvej,6100 Haderslev.

Dagsorden i følge vedtægterne:
    

1.  Valg af dirigent.
     2.  Bestyrelsens årsberetning.
     3.  Årsregnskab.
     4.  Budget for næste år, herunder fastsættelse af kontingent.
     5.  Indkomne forslag.
     6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
          Efter tur afgår Flemming Elmdal Kramer (modtager genvalg) og Bjarne Seerup
         (modtager genvalg).
     7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
          Suppleanterne Hans Erik Mørch og Kurt B. Hansen (modtager begge genvalg).
     8.  Valg af revisor og revisorsuppleant.
     9.  Eventuelt.
          (Alt kan alt drøftes, men intet besluttes)
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
Ved generalforsamlingen er foreningen vært for kaffe med kage. Vel mødt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

_______________________________________________________

Stiftende generalforsamling i 

Haderslev – Vojens Banen   

Afholdt den 22. september 2010 på    Slesvigske Vognsamling  

    

Haderslev, den 23. september 2010
   

Carsten Ørnsholt bød velkommen til de fremmødte.  Det var en rigtig positiv oplevelse, at så mange mennesker mødte frem – det var helt overvældende.  

I et indlæg fra Carsten Ørnsholt fortalte han kort om banens 144 årige eksistens, hvornår det første tog kørte (1866) – og det sidste i 2004. Håbet er, at der igen i 2011 kører veterantog på strækningen. Der satses på en turistmæssig udvikling – i en kulturarvsmæssig  sammenhæng. Det handler om oplevelses-turisme.  

Torben Thy fremlagde et omfattende visionskatalog  og for turisme udviklings ideer for en lang fremtid med tilknytning til veterantogskørsel – men også vedr. cyklisme(cykler m. toget) udleje af cykler og skinnecykler. Kørsel med gl. busser og meget andet. Han slog meget på helheder og sammenhænge for hele kommunen – fra Årøsund i øst til Gram i vest.  

Jørgen Toft Jessen fortalte om Sønderjylland  omkr. 1920 som den ”jernbanetætteste”landsdel i Danmark. Han fremhævede bl. a de gamle stationsbygninger – hvoraf heldigvis mange er bevarede ellers delvis bevarede. De ligger som rester fra en kulturarv 100 - 150 år tilbage. Visionen om evn. at kunne genskabe stationen i Hammelev blev nævnt!  

Erik Jessen og Ib Johansen Erbs fortalte om den igangværende rydning af sporet for den stærke tilgroning, der er sket gennem de sidste mere end 10 år. Rydningen udføres som sponsorerings  arbejde af Erik Jessen, og påregnes afsluttet om få uger. En foreløbig vurdering af banens tilstand er optimistisk. Jessen antyder, at der måske på en dispensation vil kunne køres juleveterantogskørsel med lav hastighed i december 2010. Når rydningen er overstået kan der laves overslag over nødvendige reparationer og udskiftninger - og rep. af signalsystemer.      

Herefter kommentarer fra forsamlingen:
  - det ser ud til at skinnerne er ryddet henover den førstkommende  søndag!  

- I skal huske på oprydning, kan blive dyrt.  

- husk at søge EU-midler.  

- jeg er modstander, vil hellere have anlagt cykelsti. Bange for mine børn, der leger i haven op til jernbanen.  

- er der basis for drift af veterantog, skinnecykler? Bør undersøges nærmere.  

- tjek cykeludlejning i Hamburg, hvor det foregår via sms  

- spørgsmål til om veterantoget kan køre helt ned til havnen. (det bliver der ikke mulighed for)  

- hvad er økonomien, hvad vil kommunen bidrage med ? (Ingen kommunale økonomiske tilsagn)  

- husk på kombinationen ”Haderslev i bevægelse”.  

- der mangler de hårde facts – grundlæggende tal.  

- husk at inddrage skeptikerne også.  

- der har tidligere været stor succes med juleture i 2004!  

- hvor tit skal der køres? ( det bliver nu forhandlet med DSB museumstog, Kolding afd.)  

- kom så i gang – det er en super ide, fantastisk fint initiativ…  

Der var mange gode tilbagemeldinger og mange spørgsmål, der bliver taget med i det fortsatte arbejde. Vi er jo lige først begyndt, og der er mange ting, der skal undersøges endnu. Mange gode visioner og tanker.   

  Derefter pause.  

  Herefter var det tid for gennemgang af vedtægter.  

De foreslåede vedtægter blev gennemgået, og der kom følgende ændringer:  

  § 1 Foreningens formål er at genåbne og drive Haderslev Vojens jernbane, så den kan godkendes til veterantogskørsel efter den til enhver tid gældende jernbanelov, samt til entreprenørkørsel.  

   § 6 Teksten ”Derudover udpeger Visit Haderslev og den til enhver tid udførende operatør på banen” ændres til ”Derudover udpeger Visit Haderslev og den til enhver tid primære operatør på banen”.     

§7 ”Foreningen tegnes af forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan give prokura til kassereren, til at udføre betalinger vedrørende den daglige drift” ændres til ”Foreningen tegnes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give prokura til kassereren, til at udføre betalinger vedrørende den daglige drift.   

§ 8 Her mangler teksten: Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.     

Vedtægterne blev vedtaget med ovenfornævnte ændringer.  

Herefter stiftende generalforsamling med følgende dagsorden.    

 ad. 1              Valg af dirigent  

                       Mogens Broe-Andersen valgt som dirigent.  

  ad. 2              Bestyrelsens årsberetning  ad.

ad. 3              Årsregnskab  

ad. 4             Indkomne forslag  

ad. 5             Fastsættelse af kontingent        
                        Kontingentet  blev fastsat til  kr. 200,-                       pr.år.   1. indbetaling er gældende   til 31. 12. 2011                                                                                                                           

ad. 6              Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Carsten Ørnsholt Bragesvej 25 6100 Haderslev.  

Torben Thy Vibevej 2 6100 Haderslev.  

Flemming Kramer  Fyrremejsevej 5  6500 Vojens.  

Holger Eskildsen  Kildager 30 Vonsbæk 6100 Haderslev  

Bjarne Seerup Vibestien 4 6500 Vojens  

 Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.  

 ad. 7              Valg af suppleanter  

                        1. suppl.   Jesper Dahl Præsteskovvej  35 Vonsbæk 6100 Haderslev  

                         2. suppl. Jørgen Henneke Museumsgade 7 6070 Christiansfeld.  

ad. 8              Valg af revisor og revisorsuppleant  

Christian Kley, Farrisvej 10,Over Lerte, 6560 Sommersted - valgt som revisor.  

Thomas Hansen, Fælleslykkevej 1, 6100 Haderslev - valgt som revisor-suppleant.  

Referent                                                   Dirigent  

Kirsa Erichsen                                        Mogens Broe-Andersen  

UdviklingsCenter Haderslev                Buch & Baruah             

Bestyrelsen underskriver referatet, når den har konstitueret sig.

Indkaldelse indsat 21.02.2013 kl. 20:37

 

Veteranbanen Haderslev-Vojens

 Ordinær generalforsamling

 

Onsdag den 20. marts 2013 KL. 19:00

 

 Sted:  Slesvigske Vognsamling, Simmerstedvej 1, 6100 Haderslev

 

Dagsorden.

 

1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens årsberetning

 3. Årsregnskab.

 4. Indkomne forslag.

 5. Budget for det næste år herunder fastsættelse af kontingent.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

     På valg er:

     Carsten Ørnsholt: Modtager genvalg.

     Jesper Dahl:         Modtager genvalg.

 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 9. Eventuelt.

 Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

 Indkaldelse indsat 21.02.2013 kl. 20:37 på hjemmesiden.

 

Ad. Punkt 1.

 Valg til dirigent.

 Forslag:  Chr. Schultz

 Chr. Schultz valgt.

 

 Ad. Punkt 2.

 Bestyrelsens årsberetning.

 Veteranbanen Haderslev – Vojens  - Årsrapport for 2012.

 Vi kom ud af 2011 uden en endelig køretilladelse. Dokumentationen for vores sikkerhedsstyring blev forkastet få dage før jule toget 2011. Det måtte følgelig aflyses.

 Beg. af 2012 startede en fornyet intensiveret og kvalificeret gennemgang/beskrivelse af vores sikkerhedsstyring (Mogens Duus, Torben Thy og Fini Rosenberg). I maj 2012 var beskrivelsen færdig og blev godkendt i TS. Den forelå nu i en sådan form, at den i princippet ligger som en paradigme beskrivelse for andre V- baners sikkerhedsbeskrivelser.

 Tilladelsen kunne nu sikre en gennemførelse af de planlagte kørsler i 2012. Tilladelsen gælder som udgangspunkt for en fem års periode. Kørslerne blev gennemført planmæssigt og uden uheld eller ændringer. Det blev i alt til 4.278  passagerer. Jule toget 1. og 2. dec. måtte desværre aflyses p.g.a. et godstogs afsporing v/ Farris – 2 dage før veterantoget skulle køre frem. Alle planlagte fællesaktiviteter m. juletræssalg, julemand der skulle opsamles ud fra engen, kørsel m. hestevogne fra Hammelev til Tørning Mølle m. julemarked de samme dage måtte aflyses. Ca. 800-1000 ekstra passager manglede (der var solgt omkr. 200 billetter forud før aflysningen). Økonomisk kan foreningen for 2011 og 2012 nok gøre et tab på sammenlagt 40-50.000 kr. op, der mangler i kassen. Vi har søgt BD om erstatning for den manglende planlagte fremkørsels-mulighed af veterantoget i 2012 ( godt 30.000 kr.) – men det er nok usikkert om vi kommer i betragtning!

 Infrastrukturen. I 2010 og 2011 fik vi nedskåret det meste af den selv groede vegetation på banen, men den blev ikke fjernet (udkørt) før i foråret/forsommeren 2012. Yderligere beskæringer i frit rums profilen fandt sted i sommeren 2012 – og alt hugstmaterialet (ca. 230 læs m. troljen) blev udkørt til en plads på Harkjærgaard. I løbet af vinteren er det nu enten flis – eller afbrændt og ryddet. Pladsen kan fortsat anvendes som fremtidig lægge plads – for velordnet/retningsvendt kvas, som kan sælges som flis. Brænde kan afhændes som selvskover brænde – efter konkret aftale i hvert enkelt tilfælde med baneholdet /Torben Thy m. fl.

Skilte, signaler, overkørsler er suppleret og repareret via baneholdet + den signalansvarlige ( Ole Adamsen). Sikring af mere permanent afspærring m. pæle/bomme/kæder v/ ubevogtede overkørsler er under implementering i foråret 2013.

Banen er i 2012 blevet sprøjtet to gange med Round - Up, hvilket betyder at den står flot og fri for gammel vegetation her ved indgangen til vækstsæson 2013 – hvor ny sprøjtning skal finde sted.

I juni 2012 fik vi vedligeholdelsesfirmaet Forstas til at sponsorere en nedslåning af vegetationen i siderne og op i frit rummet over 4 dage ( værdi ca. 30.000 kr.) Det blev flot udført. Det kostede os 10-20 fribilletter til deres mandskab. Desværre røg maskinen i to af de lodrette jernskinner, der er anbragt langs hele banen – og som var blevet overset. Alle skinnerne var ellers markeret med farvet minestrimmel. Der blev ødelagt et leje og nogle slagle tænder for ca. 30.000 kr. Beløbet blev dækket af vores forsikring – dog måtte banen udrede selvrisikoen herfor med 5.000 kr.!  Nu har vi fra BD – efter gentagne ansøgninger – fået lov at fjerne disse skinner, så fremtidig påkørsel med slagle klipper kan undgås. Skinnestumperne fjernes af BD i april 2013.

Markedsføringen har været gennemført m. stor støtte fra pressen (JV, Haderslev ugeavis, Lokalavisen/budstikken og Der Nordschleswiger) med gode omtaler interviews og artikler. Sponsoreringer ikke mindst fra Wind Grafik (plakater og flyers) Thys legetøjsforretning har medvirket til udbredelse af køreplanen for toget. Visithaderslev har været en utrolig stor støtte i markedsføringen og med forsalg af billetter, som vi siger rigtig mange tak for. Vores sekretær og Webmaster Fl. Kramer har arbejdet m. PR kontakt til RDO og TV – samt hjemmeside.

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov – ca. 4 per år. De lægges ind på hjemmesiden, når de er godkendt. IT problemer hos webmasteren har medført at et enkelt referat mangler.

Planer for 2013.

Kontanthjælpsmodtagere (4-6 personer) kommer på banen fra ca. medio april til 1. nov. Skal hjælpe med fjernelse af sten, mos og gl. blade på sveller – og lettere rep. opgaver af hegn/tråd grøfter og nedskæring af vegetation o. lign.

 • Reparation af overkørsler m. pæle og bomme/kæder.
 • Visse grøfterenseopgaver.
 • Fjernelse af de lodrette skinnestykker.
 • 2 x sprøjtning af selve banelegemet.
 • Tilbageslåning af vegetationen i siderne.
 • Evn trinbræt v/ Frederik den IX plejehjem + golfbanen.
 • Evn kørsel med Regentparret den 7. juni 2013 fra Haderslev by st. til Hammelev st.
 • Bygning af stationsshelter i Hammelev af træ (LAG-midler + Tips og Lottomidler).
 • LAG-midler ansøgt til opstart af 5- 10 skinnecykler til udlejning fra Elmevej til Hammelev.
 • To lukkede jernbanevogne (Vojens + Haderslev V) til opbevaring/ophold – ej kørsel med passagerer
 • Køreplan med DSB - Museumstog og evn. også med VtV (Bramming). Særtog + åbne tog evn tog til Jazz-festival og sundhedsarrangement i Damparken og golfbanen den 7. sept. 2013.
 • Planer om grænseoverskridende samarbejde med Angeler/Kappeln –banen syd for Flensburg.
 • Tanker om overtagelse af aflagte banearealer og pakhus på Vojens station og rangersporet mod øst og nord i retning af Jegerup. Evt. anskaffelse af selvstændig kørende materiel og bygning af en let remisebygning for ”opbevaring” af indlejet togmateriel fra andre baner – når det ”overnatter fra dag/uge i Vojens, så toget står beskyttet mod vejrlig/tyveri og graffiti.

Særlige PR tiltag – ud over det almindelige:

 Campingpladser.

 • Sommerhuse.
 • Samarbejde med destination Sønderjylland om turisteventsudvikling.
 • Evn visit Danmark
 • Internationale turist-aktører (leje af tog når det i forvejen er i Ha-Vo) og med 2-3 måneds forudbestilling.
 • Særlige arrangementer for medlemmer m. foredrag og videofilm fra banen ( en i TS ansat person er ved at lave en videofilm fra vores start i 2010 og til nu.
 • Én årlig gratis fribillet til medlemmer (personlig) som har betalt kontingent.

Eventuelle forslag til nye aktiviteter – og nye medlemmer. Herunder også ”vækning” af interesse for at være med i arbejdsholdene – for helt selvstændige anlæg - og  vedligeholdelsesopgaver.

Jeg takker alle i bestyrelsen og en række medlemmer ( ikke mindst baneholdet) for en meget stor indsats og et stort engagement.

Spørgsmål til årsberetningen?

Torben: Niels Buch, ansat i trafikstyrelsen, interesseret i banen som sådan, kommer den 11. april.

Ib: Århus stationen, møblement fra ventesalen er foræret til VHV.

Svend Erik: Vedr. Fuglsangs remise, skinnecykler.

Torben og Mogens arbejder med disse ting. Også m.h.t. at tingene skal være i orden fra begyndelsen. Der er ikke arbejdet videre med selve remisen / Fuglsang.

Årsberetning godkendt.

 

Ad. Punkt 3.

Aflæggelse af årsregnskab.

Jesper Dahl aflagde årsregnskabet for foreningen.

Regnskab godkendt.

Regnskabet kan rekvireres hos kassereren.

 

Ad. Punkt 4.

Indkomne forslag

Ingen forslag indkommet

 

Ad. Punkt 5.

Budget herunder kontingent for det kommende år.

Kontingent fortsætter uændret med kr. 250,- pr. person pr. kalenderår.

Budget godkendt.

Budget kan rekvireres hos kassereren.

 

Ad. Punkt 6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

Carsten Ørnsholt: Modtager genvalg.

Jesper Dahl :         Modtager genvalg.

Begge genvalgt.

 

Ad. Punkt 7.

Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Forslag: Ib Erbs og Chr. Kley

Valgt:

1. suppleant: Ib Erbs

2. suppleant: Chr. Kley

 

Ad. Punkt 8.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Valgt:

Revisor:                  Hans Lorentzen

Revisorsuppleant: Thomas Hansen   

 

Ad Punkt 9.

Eventuelt.

Ib omtalte/fortalte om klublokalerne på Vojens Station – sponsoreret af Ib og Torben.

Fini: Opkrævning skal udsendes, ellers går det skævt, medlemmerne betaler ikke af sig selv.

Svend Erik: Triangelsæt fra Randers, er der gang i det?

Torben: Der er gang i forhandlingerne, men den er ikke helt køreklar endnu. Der arbejdes stadig med det.

Mogens: Man skal ikke spekulere i ”moderne”  Y-tog, man skal bibeholde veteranbane-image, det er meget vigtigt.

Thomas Hansen: Betalt kontingent, et synligt bevis på at man har betalt/er medlem ønskeligt.

Udarbejdelse af medlemskort. Medlemmer med mailadresse, fremsendes så man selv skal printe kortet ud. Medlemmer uden mailadresse skal have medlemskort tilsendt, selv om dette er omkostningskrævende.

Carsten omtalte mødet med den nye direktør for DSB Museumstog, samt de planer og forventninger der er til det fremtidige samarbejde. Vi har fra VHV stor tiltro de perspektiver der er blevet lagt for dagen, og går 100 % ind i et konstruktivt samarbejde.

Carsten afsluttede generalforsamlingen, takkede  for god ro og orden og interesse for veteranbanen og dens virke.

Tak til ordstyreren for en fin styring af generalforsamlingen.

Referent: Flemming Elmdal Kramer

 www.veteranbanen-haderslev-vojens.dk

Efter generalforsamlingen mødtes den genvalgte bestyrelse kort, for at fastlægge billetpriserne for kørsel i 2013.

Konklusion:

Voksenbillet:        

Enkeltbillet   kr.   60,-                                 

Returbillet     kr. 100,-

 

Børn under 14 år:

Enkeltbillet   kr.   30,-                             

Returbillet     kr.   50,-

 Børn under 4 år: Gratis

 Cykler, barnevogne og kørestole kan medbringes gratis.