Ekstraordinær generalforsamling 2014

Veteranbanen Haderslev-Vojens


Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 12. marts 2014 KL. 20:00

Sted:
Slesvigske Vognsamling
Simmerstedvej 1
6100 Haderslev


Dagsorden.


1. Valg af dirigent.
2. Forslag til vedtægtsændringer.
  
Vedtægtsændring for § 6 Foreningens ledelse      

NUVÆRENDE  FORMULERING:

Til at forestå foreningens daglige ledelse vælges af, og blandt medlemmerne, en bestyrelse på 7 medlemmer – hvoraf 2 dog udpeges (se neden for).
Bestyrelsen er sammensat efter følgende retningslinjer. På generalforsamlingen vælges 5 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioder er 2 år hvorfor det vælges 3 medlemmer til bestyrelsen i lige år og 2 i ulige år. Bestyrelsen bestemmer ved konstitueringen hvilke 3 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i 2012. Genvalg kan finde sted.
Derudover udpeger Visit Haderslev og den til enhver tid primære operatør på banen, hver en person til bestyrelsen. Såfremt der skiftes til en anden operatøren, skal det hidtil udpegede medlem til bestyrelsen skiftes til en person udpeget af den nye operatør.
Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg/ad hoc-udvalg. Udvalgsformænd skal altid være et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt det er nødvendigt. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet – med mindre andet er besluttet af generalforsamlingen. 


§ 6 Foreningens ledelse       

NY FORMULERING FOR §6
Til at forestå foreningens daglige ledelse vælges en bestyrelse på 7 medlemmer.
Bestyrelsen er sammensat efter følgende retningslinjer. På generalforsamlingen vælges 6 bestyrelsesmedlemmer blandt foreningens medlemmer. Valgperioden er 2 år, der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen i lige år og 3 i ulige år. Genvalg kan finde sted.
Visit Haderslev udpeger et medlem til bestyrelsen
Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg/ad hoc-udvalg. Udvalgsformænd skal altid være et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt det er nødvendigt. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet – med mindre andet er besluttet af generalforsamlingen


Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 12. marts 2014 kl. 20:00

Ad. Punkt 1:
Forslag til dirigent.
Christian Schulz valgt.
Christian Schulz konstaterede generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Ad. Punkt. 2:
Vedtægtsændringen gennemgået og sat til afstemning.
Vedtægtsændring vedtaget.

Derefter blev den ekstraordinære generalforsamling afsluttet.

Christian Schulz takkede for god ro og orden.

Referant: Flemming Elmdal Kramer