Vedtægter "Veteranbanen Haderslev-Vojens"

Vedtægter for Veteranbanen Haderslev-Vojens.

§ 1 Navn

Foreningens navn er "Veteranbanen Haderslev-Vojens." Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune.


§ 2 Formål

Foreningens formål er at genåbne og drive Haderslev Vojens jernbane, så den kan godkendes til veterantogskørsel efter den til enhver tid gældende jernbanelov, samt til entreprenørkørsel. Endvidere at vedligeholde og udvikle banen – i en turist- og kulturarvsmæssig sammenhæng. Foreningen skal sikre, at en kompetent baneoperatør står for den praktiske kørsel – og at kørslen sker efter regler udstukket af foreningen i overensstemmelse med Trafikstyrelsens krav (i henhold til Jernbaneloven).


§ 3 Medlemmer

Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være medlemmer – både bosat inden for og uden for kommunen.§ 4 Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.                         
                                           

§ 5 Udelukkelse

Hvis et medlem ikke fornyer/indbetaler sit årskontingent, opløses medlemskabet. Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.


§ 6 Foreningens ledelse

Til at forestå foreningens daglige ledelse vælges en bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsen er sammensat efter følgende retningslinjer. På generalforsamlingen vælges 6 bestyrelsesmedlemmer blandt foreningens medlemmer. Valgperioden er 2 år, der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen i lige år og 3 i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Visit Haderslev udpeger et medlem til bestyrelsen

Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg/ad hoc-udvalg. Udvalgsformænd skal altid være et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt det er nødvendigt. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet – med mindre andet er besluttet af generalforsamlingen


§ 7 Tegningsret

Foreningen tegnes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give prokura til kassereren, til at udføre betalinger vedrørende den daglige drift.


§ 8 Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret. Det første regnskabs år går fra stiftelse af foreningen til 31. december 2011.


§ 9 Forpligtelser

For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.


§ 10 Revision               

Den ordinære generalforsamling vælger en revisor for 1 år ad gangen. Der vælges også en revisorsuppleant.


§ 11 Generalforsamlingen
 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Første ordinære generalforsamling afholdes i januar kvartal 2012.

Generalforsamlingen bekendtgøres pr. mail eller brev til alle foreningens medlemmer – samt på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1.       Valg af dirigent.

2.       Bestyrelsens årsberetning.

3.       Årsregnskab.

4.       Budget for næste år, herunder fastsættelse   af kontingent .

5.       Indkomne forslag.  

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.       Valg af suppleanter til bestyrelsen

8.       Valg af revisor og revisorsuppleant

9.       Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal finde sted, når mindst 20% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling skal varsles mindst 14 dage forud.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.

§ 12 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenterede på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2 Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, jf. stk. 1, og er forslaget ikke vedtaget med den nævnte stemmeflerhed, er det bortfaldet.

Stk. 3 Såfremt forslaget er vedtaget af en sådan ikke-beslutningsdygtig generalforsamling, men med den nævnte stemmeflerhed, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til de mødte medlemmers antal.

 

§ 13 Foreningens opløsning.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på – en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for opløsningen på 2, på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger – der finder sted med mindst 14 dages mellemrum.

Foreningens formue skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål – herunder til tilsvarende foreninger, der driver veterantogskørsel.

                                                       ---------------------------------------------

Vedtægterne er således godkendt ved foreningens stiftende generalforsamling den 22. september 2010 i Haderslev.

Vedtægterne ændret på ekstraordinær generalforsamling, den 1. marts 2012.
Vedtagne ændringer indført i ovenstående vedtægter den 2. marts 2012.


(Den nyvalgte bestyrelse - 2010:


Carsten Ørnsholt                                     

Torben Thy
                                              

Flemming Elmdal Kramer

Holger Eskildsen                                      

Bjarne Seerup
                                         

Jesper Dahl
  

Jørgen Henneke


De to udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Visit Haderslev og fra den udførende baneoperatør:

Flemming Hansen            
Visit Haderslev     
                                                                    
        
Sv. E. Brodersen  
          
DSB muesumstog-Kolding afd.

Ordstyrer på den stiftende generalforsamling:

Mogens Broe-Andersen
dirigent )