Vedtægter

Vedtægter for Fyn’slands Frieser, lokalafdeling.

 

 

§1

Foreningens navn er Fyn’slands Frieser. Dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

Foreningen er en lokalafdeling under Dansk Frieser Forbund.

 

§2

Foreningens formål er at fremme hygge og sammenhold blandt frieserejere og personer med interesse for frieserhesten på Fyn og omliggende øer, samt fremme anvendelsen af frieserhesten til ride- og kørebrug.

 

§3

Enhver der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlemmer.

Registrering og kåring kan kun opnås ved medlemskab af Dansk Frieser Forbund og ikke ved medlemskab af lokalforeningen alene.

 

§4

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

 

§5

Generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned.

Generalforsamlingen behandler følgende punkter:

1.      Valg af dirigent og stemmetællere.

2.      Beretning af foreningens formand.

3.      Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

4.      Fastsættelse af kontingent.

5.      Indkomne forslag.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.      Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8.      Valg af revisorer og suppleanter.

9.      Eventuelt.

Til ovennævnte punkter finder skriftlig afstemning sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller bestyrelsen bestemmer det.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§6

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

 

§7

Stemmeret til generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

 

§8

Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender en skriftlig begæring herom til formanden, og samtidig indsender en skriftlig redegørelse om de sager der ønskes behandlet. Generalforsamling afholdes senest 3 uger efter begæring herom er modtaget.

 

§9

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, så den består af formand og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, formand og kasserer kan ikke være på valg samme år. Suppleanter til bestyrelsen, revisor og suppleant er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

 

§9a

Bestyrelsen har mulighed for at udpege PR-ansvarlig, opvisningsansvarlig eller andre ansvarlige for et område, hvis der er behov for det.

 

§10

Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet skal føres i en let og overskuelig form, og skal foreligge i revideret form på den ordinære generalforsamling.

Kassereren fører kassebog og medlemsliste. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol.

 

§11

Foreningen kan ikke opløses, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle den blive opløst tilfalder dens ejendele og kapital Dansk Frieser Forbund.

 

 

Ændringslog

Dato for ændring

Vedtægtsændringer

Juni 1995

Vedtægter for Fyn’slands Frieser vedtaget på stiftende generalforsamling

December 2003

§5 ændret på den ordinære generalforsamling

November 2006

§5, 7 og 9 ændret og §9a tilføjet på den ordinære generalforsamling