Undervisningsplan for historie 2016/2017

Undervisningsplan for historie 2017/2018

Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte:
Fællesmål – Historie

 

Formål:

Stk. 1.

Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse.

 

Stk. 2.

Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Hermed skal de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til egen kultur, andre kulturer samt menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik over og fordybelse i historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring.

 

Stk. 3.

Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handemuligheder. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.

 

Metode

En stor del af undervisningen er individuel og den enkelte elev vil have mulighed for at udvikle sine faglige kundskaber og færdigheder gradvist. Undervisningen er opbygget med særlig opmærksomhed på opnåelsen af fuld forståelse for et hvert givent emne der studeres.

 

 

3-4. klassetrin

August

Hvad er tid? (4 lektioner)
Formålet med forløbet er, at bygge videre på elevernes fornemmelse af, hvad tid og kronologi er samt at introducere begrebet tidslinje og lade dem arbejde med deres egen tidslinje. I forløbet skal eleverne reflektere over begrebet tid og tidsopfattelser og lave forskellige øvelser, der sætter tidsbegrebet i perspektiv.

 

September
Fortsættelse Hvad er tid? (4 lektioner)

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

 

Oktober
Dagligliv i vikingetiden (4 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne får kendskab til og arbejder med vikingernes liv og livsførelse i Danmark ved hjælp af forskellige kilder og historiske fortællinger. Der er i forløbet fokus på hverdag, mad, religion og boligforhold.

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

 

November
Fortsættelse Dagligliv i vikingetiden (4 lektioner)

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

 

December
Jul (10 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne skal få viden om julen som historisk og religiøs højtid, herunder hvorfor de fleste mennesker i Danmark fejrer jul, og hvor højtiden stammer fra. I forløbet indgår forskellige typer aktiviteter, og eleverne kommer til at arbejde med både historiske kilder og fænomener samt kreative opgaver.

 (Opdateret 23.8.2017)

 

5. klassetrin

August

Barndom gennem tiden (4 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne kommer på en rejse tilbage gennem barndommens historie. Med udgangspunkt i deres egen barndom føres de gennem forskellige tiders barndomme og ender til sidst med at have kendskab til børns vilkår fra 1849 og frem til i dag.

 

September
Vikingerne sejler ud (4 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne lærer om de rejser, som vikingerne var involveret i, og at eleverne så småt stifter bekendtskab med at arbejde med at formulere historiske problemstillinger, undersøge forskellige kilder og til sidst vurdere kildernes brugbarhed i forhold til at svare på egne problemstillinger. I forløbet får eleverne indblik i nogle af de opdagelser, der blev gjort, før Columbus tog til Amerika i 1492.

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

 

Oktober
Forsættelse Vikingerne sejler ud (4 lektioner)

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

 

November
Forsættelse Vikingerne sejler ud (4 lektioner)

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

 

December
Jul (10 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne skal få viden om julen som historisk og religiøs højtid, herunder hvorfor de fleste mennesker i Danmark fejrer jul, og hvor højtiden stammer fra. I forløbet indgår forskellige typer aktiviteter, og eleverne kommer til at arbejde med både historiske kilder og fænomener samt kreative opgaver.

 

Januar
Mødet med en ny verden (4 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne får indsigt i mødet mellem europæerne og de syd- og mellemamerikanske kulturer. Forløbet tager udgangspunkt i Columbus og (gen)opdagelsen af Amerika, men fokuserer også på de indfødte og deres kultur.

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

 

Februar
Forsættelse Mødet med en ny verden (4 lektioner)

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

 

Marts
Kolonier og slaver (4 lektioner)
Dette forløb handler om de danske kolonier i Trankebar, Guldkysten og Dansk Vestindien samt Danmarks handel med – og brug af – slaver. Forløbets formål er, at eleverne skal have viden om, forholde sig til og diskutere begreberne kolonier, slaver og racisme, samt at sætte fokus på historiebrug. Forløbet kan fx bruges i forlængelse af forløbet Mødet med en ny verden.

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

 

April
Fortsættelse Kolonier og slaver (4 lektioner)

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

 

Maj
Kampen om magten (4 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne får en forståelse for kampen om Østdanmark (Sydsverige), betydningen af området, samt hvilke konsekvenser disse krige fik for befolkningen, som boede der. Desuden sættes der fokus på den problemstilling, at lande, der erobrer områder i andre lande, ofte forsøger at ændre den oprindelige befolkning.

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

 

Juni
Fortsættelse Kampen om mager (4 lektioner)

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

  (Opdateret 23.8.2017)

 

6. klassetrin

August

Demokrati (4 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne får den grundlæggende introduktion til begrebet demokrati, samt nogle af de vigtige begivenheder i danmarkshistorien, som har haft betydning for landets styreformer.

 

September
Myter (4 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne får kendskab til myter som usande historiske fortællinger samt indsigt i, hvordan historie kan blive brugt til forskellige formål. I forløbet skal eleverne blandt andet diskutere forskellige myter, arbejde kildekritisk med myten om Loch Ness-uhyret og skabe deres egen myte.

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

 

Oktober
Forsættelse Myter (4 lektioner)

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

 

November
Forsættelse Myter (4 lektioner)

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

 

December
Jul (10 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne skal få viden om julen som historisk og religiøs højtid, herunder hvorfor de fleste mennesker i Danmark fejrer jul, og hvor højtiden stammer fra. I forløbet indgår forskellige typer aktiviteter, og eleverne kommer til at arbejde med både historiske kilder og fænomener samt kreative opgaver.

Selvstudie med individuel plan

 

Januar
Sygdomme rammer (4 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne får et indblik i forskellige sygdomme, der har haft stor betydning gennem historien. Forløbet skal give eleverne indsigt i, hvad sygdommene har betydet for de syge, samt hvad datidens samfund gjorde for at bekæmpe dem.

Selvstudie med individuel plan (4 lektioner)

 

Februar
Forsættelse Sygdomme rammer (4 lektioner)

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

 

Marts
Kend dig selv og din familie (4 lektioner)
Formålet med forløbet er, at gøre eleverne klogere på deres egen identitet, de sociale forhold gennem tiden og de forskellige kulturer, som eleverne møder i familien, skolen og samfundet. Elevernes historiebevidsthed styrkes gennem det nære arbejde med familiens fortid, nutid og fremtiden, hvor de jo selv spiller en stor rolle.

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

 

April
Fortsættelse Kend dig selv og din familie (4 lektioner)

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

 

Maj
Mellemøstens riger (4 lektioner)
Formålet med forløbet er, at give eleverne en introduktion til Mellemøstens historie, samtidig med at de træner deres kildekritiske arbejde. Forløbet giver et kort overblik over områdets tidlige historie, men beskæftiger sig ellers med de to store riger Perserriget og Osmannerriget.

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

 

Juni
Fortsættelse Mellemøstens riger (4 lektioner)

Selvstudie med individuel plan (6 lektioner)

 (Opdateret 23.8.2017)

 


7. klassetrin

August

Kildekritisk kursus (8 lektioner)

Formålet med forløbet er, at eleverne styrker deres kritiske sans og kompetencer inden for kildearbejde. Forløbet er tilrettelagt som et grundkursus i kildearbejde, der gør eleverne bevidste om kildekritikkens funktion og gør dem fortrolige med feltets vigtigste begreber. Forløbet ruster eleverne til årets videre arbejde – både i og uden for historieundervisningen.

 

September

Enevælden i Danmark (12 lektioner)

Formålet med forløbet er at gøre eleverne i stand til at forklare, hvordan og hvorfor enevælden blev indført i Danmark. Endvidere sigter forløbet mod at give dem forudsætninger for at vurdere konsekvenserne af enevældens indførelse. Forløbet stiller skarpt på indbyggerne i Danmark – fra den fattige bonde til den enevældige konge. 

Kanonpunkt: Statskuppet 1660

Selvstudie med individuel plan. 

 

Oktober

Enevælden i Danmark (12 lektioner)

Forløbet er fortsat fra september. 

Englandskrigene (8 lektioner)

I dette forløb skal eleverne arbejde med Danmarks rolle under Englandskrigene med udblik til Napoleonskrigene. Eleverne lærer bl.a. om Danmarks forsøg på at holde sig neutral, den uheldige alliance med Napoleon samt de militære, kulturelle, territoriale og ikke mindst økonomiske konsekvenser, som Englandskrigene fik for Danmark. 

Kanonpunkt: Københavns bombardement.

 

November

Englandskrigene (8 lektioner)

Forløbet er fortsat fra oktober. 

Myter i danmarkshistorien (10 lektioner)

Hensigten med forløbet er, at eleverne får indsigt i, at historie består af fortiden og fortællingerne om fortiden. I forløbet møder eleverne forskellige danske eksempler på, hvordan historiske myter kan bruges af senere generationer til at skabe en fortælling om deres nutid. Formålet er desuden, at eleverne fremadrettet kan analysere historiske myter som historiebrug. 

Kanonpunkter: Absalon, Stormen på Dybbøl og Genforeningen 1920.

Selvstudie med individuel plan. 

 

December

Myter i danmarkshistorien (10 lektioner)

Forløbet er fortsat fra november.

 

Januar

Lokalhistorie (10 lektioner)

Formålet med forløbet er, at eleverne får indsigt i deres lokalområdes historie og udvikler deres kompetencer i at lave en præsentation på baggrund af et produkt.

 

Februar

Lokalhistorie (10 lektioner)

Forløbet er fortsat fra januar. 

Projektopgaven – grænser (3 uger)

Formålet med dette tværfaglige undervisningsforløb er, at eleverne får erfaring med projektarbejdsformen. Fokus er på at formulere problemformuleringer og på at blive klar til samt at gennemføre en projektopgave fra start til slut. Uge 10 er sat af til projektuge.

 

Forløbet er egentlig planlagt til at vare fire uger: De to første uger er sat af til introduktion, inspiration og forberedelse til selve projektugen. Den tredje uge er selve projektugen, og den fjerde uge bruges til fremlæggelser.

 

I denne årsplan er der afsat tre uger til forløbet, da forløbets varighed afhænger af, hvor mange lektioner man afsætter til de enkelte faser. Man kan fx selv afgøre, hvor meget tid man vil bruge på inspirationsdelen, eller man kan vælge, at fremlæggelserne i den sidste uge ikke skal ligge i historieundervisningen. Forløbet er altså på den måde fleksibelt.

 

Marts

Dansk Vestindien og kolonitiden (10 lektioner)

I marts 2017 var det 100 år siden, at Danmark solgte Dansk Vestindien til USA. Med afsæt i denne historiske mærkedag vil eleverne i dette forløb arbejde med Danmark som kolonimagt i et forløb, der trækker tråde til en større europæisk historie om kolonier og slaveri. I forløbet skal eleverne bl.a. arbejde med det interaktive spil "Rejsen til slaveøerne".

Kanonpunkter: Columbus og Ophævelse af slavehandlen.

Selvstudie med individuel plan. 

 

April

Dansk Vestindien og kolonitiden (10 lektioner)  

Forløbet er fortsat fra marts. 

USA's historie (10 lektioner)

Formålet med forløbet er, at eleverne får indsigt i USA's tidlige historie med fokus på grundlæggelse, borgerkrig og indvandring fra Danmark. Det er ligeledes forløbets sigte, at eleverne styrker deres kompetencer i at analysere forskellige former for historiebrug, der knytter sig til forløbets fokusområder. 

Selvstudie med individuel plan. 

 

Maj

USA's historie (10 lektioner)

Forløbet er fortsat fra april. 

Oplysningen og den sene enevælde (10 lektioner)

Formålet med forløbet er, at eleverne opnår indsigt i de forandringsprocesser, der førte til enevældens fald rundt om i Europa. For at forstå denne brydningstid vil eleverne arbejde med oplysningstankerne, Struensee, Den Franske Revolution og Stavnsbåndets ophævelse. 

Kanonpunkter: Stavnsbåndets ophævelse, Stormen på Bastillen og Grundloven 1849.

Selvstudie med individuel plan. 

 

Juni

Selvstudie med individuel plan.

 (Opdateret 23.8.2017)

 

 

8. klassetrin

August

De slesvigske krige (8 lektioner)
Formålet med forløbet er at give eleverne indsigt i to markante begivenheder i danmarkshistorien, der begge var med til at ændre måden, hvorpå mange danskere opfattede sig selv og landets rolle som politisk og militær spiller på den europæiske scene. Samtidig fik de to krige stor økonomisk betydning, og ikke mindst betød de, at landkortet over Danmark og Norden skulle tegnes om.
Kanonpunkt: Stormen på Dybbøl 1864.

 

September

Drøm¬men om det gode liv – udvan¬dringen til Ame¬rika i 1800- tallet. Checksheet -
laves som selvstudie.
Med henblik på: kronologi og sammen¬hæng. Eleverne kan på bagrund af et kronologisk
overblik for¬klare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.
Kildearbejde i undervisningen. Eleverne kan vurdere løs¬ningsforslag på historiske
Problemstillinger.

Demokrati – og hvad så? (12 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne bliver fortrolige med, hvordan demokratiet i Danmark udviklede sig fra Grundlovens indførelse og frem til 1. verdenskrigs udbrud. Samtidig fokuserer forløbet på industrialiseringens betydning, arbejderbevægelsen og kvinders kamp for rettigheder.
Kanonpunkter: Grundloven 1849, Slaget på Fælleden, Systemskiftet 1901 og Kvinders valgret.

 

Oktober
Demokrati – og hvad så? (12 lektioner)
Forløbet er fortsat fra september.
Oprør og revolution (6 lektioner)
Formålet med dette tematiske forløb er at give eleverne indsigt i nogle af historiens store brud. Det vil ske med udgangspunkt i reformationen, Den Franske Revolution, Den Russiske Revolution og Den Spanske Borgerkrig.
Kanonpunkt: Reformationen og Stormen på Bastillen.
Afvigerne Checksheet - laves som selvstudie.
Formålet med forløbet er; at eleverne kan beskrive, hvordan opfattelsen af, hvad der har været afvi¬gende, har ændret sig gennem historien. Forklare sammenhænge mel-lem forhold i samfundet og behandlingen af afvigerne. Gøre rede for faktorer, der har ført til ændringer i synet på og behandlingen af afvigere.

 

November
Oprør og revolution (6 lektioner)
Forløbet er fortsat fra oktober.
1. verdenskrig (12 lektioner)
Hensigten med forløbet er, at eleverne får viden om og indsigt i, hvordan historiens gang kan have store konsekvenser for kontinenter, folk og grænsedragninger. Det sker med udgangspunkt i 1. verdenskrig, der varede fra 1914 til 1918.
Kanonpunkt: Genforeningen 1920.

 

December

 

Januar
Krisetid i 30'erne (10 lektioner)
Hensigten med dette forløb er at lade eleverne arbejde med, hvordan Danmark blev påvirket af den økonomiske krise i 1930'erne. Hensigten er ligeledes, at eleverne får indsigt i udviklingen i Tyskland, der leder op imod det videre arbejde med besættelsen og/eller 2. verdenskrig.
Krise og kaos – Danmark i 1930’erne Checksheet - laves som selvstudie.
Formålet er: at eleveerne kan gøre rede for, hvordan bør¬skrakket i 1929 udløste en verdenskrise, og fortælle om, hvordan krisen påvirkede USA. Forklare, hvordan krisen påvir¬kede landbruget og industrien i Danmark. Ydermere kan eleverne
beskrive kanonpunktet ”Kans¬lergadeforliget”, og sætte kanonpunktet i historisk kontekst og gøre rede for dets konsekvenser, samt diskutere forskellige opfat¬telser af Kanslergadeforligets konsekvenser.
Kanonpunkt: Kanslergadeforliget.

 

Februar
Krisetid i 30'erne (10 lektioner)
Forløbet er fortsat fra januar.
Køn og kultur (temauge)
I uge 6 er det oplagt at arbejde tværfagligt med dansk, kristendomskundskab og samfundsfag med temaet "Køn og kultur".
2. verdenskrig (12 lektioner)
Formålet med dette forløb er, at eleverne får indsigt i 2. verdenskrig, så de bliver i stand til at forklare krigens forløb og fortælle om nazisternes jødeforfølgelse og holocaust.
Formålet med forløbet er også, at eleverne får erfaring med at undersøge, belyse og besvare historiske problemstillinger samt at bearbejde og inddrage kilder i deres arbejde. Forløbet lægger sig derfor tæt op ad den arbejdsform, der bruges ved prøven i faget.

 

Marts
Danmark besat Checksheet - laves som selvstudie.
Eleverne kan fortælle, hvad der kendetegner Besættelsen som en historisk periode, og gøre rede for begivenheder nationalt og internationalt, der havde betydning for den tyske besættelse af Danmark. Eleverne kan beskrive kanonpunktet ”Augustoprøret og Jødeaktio¬nen 1943”, og sætte kanonpunktet i historisk kontekst og gøre rede for dets konsekvenser. Eleverne kan med afsæt i kilder fagligt dis-kutere problemstillinger, der knytter sig til samarbejdspoli¬tikken.

 

April
Projektarbejde (uge 16)
Formålet med projektarbejdet på 8. klassetrin er, at eleverne øver projektarbejdet som arbejdsform, så de er klar til projektarbejdet og projektopgaven i 9. klasse. Desuden kan arbejdsformen i sig selv stimulere og forbedre elevernes færdigheder i det at opstille relevante problemstillinger, søgning af information, gruppearbejde og samarbejde. Projektarbejdet er oplagt at lave sammen med fx dansk, samfundsfag og kristendomskundskab.
Hævnens time (4 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne opnår indsigt i, hvordan opgøret med de såkaldte landssvigere blev gennemført efter besættelsen – både i og uden for landets retssale. Det er ligeledes forløbets formål, at eleverne reflekterer over og bliver i stand til at diskutere, om retsopgøret var retfærdigt.

 

Maj
Israel-Palæstina-konflikten (8 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne opnår indsigt i den historiske baggrund for Israel-Palæstina-konflikten.


Juni
Fortiden fra oven: Innovation og historie (8 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne arbejder innovativt med at skabe et produkt, der kan give overblik over større eller mindre dele af historien.
Den kolde Krig Checksheet - laves som selvstudie.

Formålet med dette forløb er, at eleverne kan gøre rede for, hvad der karak¬teriserer Den kolde Krig som periode, og gøre rede for, hvad der adskil¬ler Den kolde Krig som periode fra forudgående og efterføl¬gende perioder. Eleverne kan give eksempler på, hvordan Den kolde Krig kom til udtryk i konflikter og stedfortræder¬krige, og demonstrere indsigt i, hvad Den kolde Krig havde af konsekvenser for Danmark og Europa. Eleverne kan beskrive kanonpunktet ”Mu¬rens fald”, og sætte kanonpunktet i historisk kontekst og gøre rede for dets konsekvenser. Ydermere kan eleverne• anvende tilgængelige kilder til at svare på spørgsmål, der knytter sig til Den kolde Krig og analysere spillefilm om Den kolde Krig og bruge dem som kilder til ophavstiden. Samt eleverne kan mundtligt og skriftligt under¬bygge tolkninger af kilder, der knytter sig til emnet Den kolde Krig.

(Opdateret 24.8.2017)

 

9. klassetrin

August

Den kolde krig (10 lektioner) http://www.clioonline.dk/historiefaget/
Formålet med forløbet er, at eleverne opnår indsigt i den kolde krigs forudsætninger, forløb og afslutning. I forløbet skal eleverne træne deres kompetencer i at undersøge og komme med løsningsforslag til historiske problemstillinger gennem et alsidigt kildearbejde.
Kanonpunkt: Murens fald.
Checksheet ”En hel verden?”:
Omhandler: Materiale/ Handling:
-Frihedskrigen 1776-83
-Revolutionen i Frankrig
-Terrorisme
- Menneskerettigheder
-FN
-Økonomiske skævhed i verden; om rige og fattige lande
-FNs 2015-mål
-Murens fald i Berlin

-Borgerkrig i Rwanda
-Folkemord
-Jugoslavien
-11. september 2001
-Osama bin Laden
-Globalisering Bogen: Historie 9, Gyldendal
Side 144-186 (21 sider)
https://www.youtube.com/watch?v=DXDH6Ol8rhM (menneskerettigheder)

Danmark og Verden 2 side 142-146

Danmark og Verden 3 side 170-173 (menneskerettigheder) Historiefaget.dk (Murens fald)

Danmark og Verden 4 side 118-122

http://www.historiefaget.dk/emner/historiekanon/11-september-2001/

 

September
Den kolde krig (10 lektioner) http://www.clioonline.dk/historiefaget/
Forløbet er fortsat fra august.
Den 12. sep. Uge 37: Etik med selvvalgt problemstilling (6 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne opnår indsigt i hvad ETIK er. Endvidere er det forløbets sigte at styrke elevernes kompetencer inden for arbejdet med problemstillinger og kildearbejde.

 

Oktober
Den kolde krig (10 lektioner)
Forløbet er fortsat fra september.
Ungdomskultur med selvvalgt problemstilling (7 lektioner) http://www.clioonline.dk/historiefaget/
Meningen med dette forløb er, at eleverne får indblik i og erfaring med at arbejde med en selvvalgt problemstilling på samme måde som i forløbet op til folkeskolens prøve i historie. Målet er samtidig, at eleverne får indblik i forskellige ungdomskulturers udvikling fra 1960'erne og frem.


November
Checksheet: Det gode liv?:
Omhandler: Materiale/ Handling:
Om livskvalitet gennem tiderne. Fra vikingetiden til teknologi-tiden.
-Kong Christian den 7.
-Struensee
-Vikingernes liv
-1660
-30 årskrigen 1618-1648
-Livet i 1600 tallet
-Saxo
-Under enevælden
-Hans Egede/ Grønland i 1800-tallet
-Industriens tid fra 1819
-Børn i arbejd, om loven i 1840erne
-1814 lov om Folkeskolen
-På vej til velfærd start 1900-tallet
-Første Verdenskrig 1914-18
-Motion i starten af 1900-tallet Bogen: Historie 9, Gyldendal
Side 8-50
(22 sider)
Historie i Verden s. 120-127

Se filmen ”En kongelig Affære”

 

December
Forløbet er fortsat fra november.
Januar
Danmark og EF/EU (5 lektioner) http://www.clioonline.dk/historiefaget/
Meningen med dette forløb er, at eleverne skal få indsigt i EU og EU's historie, udvikling og betydning – fra Kul- og Stålunionen over fællesskab til union. Forløbets fokus er lagt på Danmark og EF/EU.
Kanonpunkt: Maastricht.
Checksheet: Israel og Palæstina/ konflikten uden ende:
Omhandler: Materiale/ Handling:
Om konflikten; tidstavle fra 63 før vores tidsregning til 2009.
-Baggrund for konflikten.
-Om islam (2 artikler)
-FN i konflikten
-Arabisk/israelske krig 1948-49
-Seksdagskrigen i 1967
-Oliekrisen 1973-74
-Borgerkrigen i Libanon 1975-2000
-USA's kamp for fred
-Oslo aftalen 1993. Bogen: Historie 9, Gyldendal
Side 52-98
(23 sider)

”Kort om islam” fra islam.dk
”De ti vigtigste ting at vide om islam” fra religion.dk/islam

 

Februar
Dansk udenrigspolitik efter Murens fald (8 lektioner) http://www.clioonline.dk/historiefaget/
Formålet med forløbet er, at eleverne opnår indsigt i baggrunden for og konsekvenserne af Danmarks udenrigspolitik i de to årtier efter den kolde krigs afslutning. Hovedfokus er årene efter 11. september. Endvidere er det forløbets sigte at styrke elevernes kompetencer inden for arbejdet med problemstillinger og kildearbejde.

Kanonpunkter: Murens fald og 11. september 2001.
Checksheet: ”Afrika/Europas nabo”:

Omhandler: Materiale/ Handling:
-Afrika
-De første mennesker
-Islam
-Trekantshandlen
-Imperialisme; Europæerne opdeler Afrika
-Jules Verne
-Udnyttelse af Congo
-Den første koloniperiode
-Sydafrika
-Fra koloni til selvstændighed
-apartheid
-Borgerkrige og børnesoldater
-Afrika i dag Bogen: Historie 9, Gyldendal
Side 100-142 (26 sider)

Historie i verden 2, Gyldendal
Side 29-53
Side 113-119

Historie i verden 3, Gyldendal
Side 25-46

 

Marts
Grundloven 1849 med selvvalgt problemstilling: (6 lektioner)
Meningen med dette forløb er, at eleverne får indblik i og erfaring med at arbejde med en selvvalgt problemstilling på samme måde som i forløbet op til folkeskolens prøve i historie. Målet er samtidig, at eleverne får indblik i grundloven.

 

April
Konspirationsteorier i historien (5 lektioner) http://www.clioonline.dk/historiefaget/
Formålet med forløbet er, at eleverne styrker deres kompetencer inden for kildearbejde og historiebrug. I forløbet vil eleverne foretage historiefaglige analyser af flere af historiens udbredte konspirationsteorier. De vil desuden undersøge konspirationsteoriernes natur og søge forklaringer på deres store popularitet i nutiden.
Prøveudtræk
Hvis faget udtrækkes, starter forberedelsen til prøven. Der findes både en lærervejledning og en elevvejledning til prøven.


Maj
Prøveforberedelse
I denne periode forbereder eleverne sig frem mod prøven i historie, såfremt faget er udtrukket.
Kampen om det gode samfund (2-3 lektioner) http://www.clioonline.dk/historiefaget/
Lad eleverne repetere centrale dele af historien med dilemmaspillet "Kampen om det gode samfund", hvor eleverne gennemspiller velfærdsstatens udvikling.

 

Juni
Prøveperiode

(Opdateret 24.8.2017) 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE