Undervisningsplan engelsk 2017/2018

 • Undervisningsplan for engelsk 2017/2018

Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte:
Fællesmål – Engelsk

 

Formål:

Stk. 1

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle.

 

Stk. 2.

Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling.

 

Stk. 3

Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund.

 

Metode:

En stor del af undervisningen er individuel og den enkelte elev vil have mulighed for at udvikle sine faglige kundskaber og færdigheder gradvist. Undervisningen er opbygget med særlig opmærksomhed på opnåelsen af fuld forståelse for et hvert givent emne der studeres.

Fællesundervisningen vil dels bestå af gruppearbejde og projekter, og dels af tavleundervisning med fokus på især grammatik.

Vi benytter serien bl.a. ”Blue Cat” som tekstbog i meget af den individuelle undervisning.

 

 

0. – 6. klassetrin

På dette trin tager en stor del af undervisningen udgangspunkt i elevernes naturlige sprogsans. Indlæringen vil foregå dels gennem lytte- og taleøvelser, leg og visuelle (generelt sanselige) indtryk, og dels gennem individuelt selvstudie. Slutmålet ved færdiggørelsen af dette trin er at eleverne vil have tilegnet sig følgende kundskaber og færdigheder:

 • Forstå og tale et enkelt engelsk i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider
 • Følge med i enkelte lyd- og billedmedier samt forstå korte skrevne tekster på engelsk om nære emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om
 • Deltage i sproglege og små rollespil
 • Stave enkle ord og udtryk
 • Have forståelse for grundlæggende engelsk grammatik som ental og flertal, stedord samt nutid og datid
 • Kende til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA
 • Kende til eksempler på engelsksprogede børnekulturer, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger
 • Give enkle eksampler på forskelle mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur

  

7. – 9. klassetrin

På dette trin vil undervisningen primært tage udgangspunkt i tilegnelsen af bredt, varieret ordforråd på engelsk samt kultur- og samfundsforståelse med særlig fokus på stillingtagen og deltagelse i samtaler/debatter vedr. forskellige emner. Der vil bl.a. blive arbejdet med forskellige slags prosa såsom digte, artikler og forskellige fag- og skønlitterære tekster samt lyd- og billedmedier der skildrer både gamle og nutidige dilemmaer indenfor især samfundsrelaterede emner. Derudover vil der være projektarbejde, som vil være med til at udvikle elevernes samarbejdsevne samt udfordrer deres evne til at gå i dybden med forskellige emner på engelsk. Slutmålet ved færdiggørelsen af dette trin er, at eleverne vil have tilegnet sig følgende kundskaber og færdigheder:

 • Forstå hovedindhold og specifik information inden for forskellige genrer af talt og skreven engelsk om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans
 • Udtrykke sig mundtligt og skriftligt med rimelig præcision, lethed og spontanitet afpasset udvalgte genrer og situationer
 • Udtrykke personlige erfaringer og deltage i samtaler og diskussioner om udvalgte personlige, kulturelle og samfundsmæssige emner i et sprog afpasset situationen
 • Udtale engelsk på en måde, der nærmer sig en af de anerkendte indfødte udtalevarianter
 • Tale og skrive engelsk således at centrale grammatiske regler følges og at stavningen og tegnsætningen er så præcis at kommunikationen lykkes
 • Anvende viden om kultur- og samfundsforhold i kontakten med mennesker, der bruger engelsk som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel
 • Kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer
 • Anvende viden om kultur- og samfundsforhold i arbejdet med engelsk sprog, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it.

 Engelsk og tysk har i år lavet fælles tværfaglig årsplan med 4 emner, som går igen i begge fag. Ligeledes vil historie, kristendom -og samfundsfagene arbejde med de 4 emner.

 

 

 

 

9. klasse:

Mål

Emne/Pensum:

Handleplaner

Materialer

Succeskriterier

Eleven bruger sproget nuanceret og meget bevidst.

Eleverne arbejder efterhånden mere selvstændigt og med større grad af medansvar og medbestemmelse.

Eleven lytter forskellige dialekter af sproget. Samt arbejde med forskellige former for tekster. Ud for de forskellige tekster vil eleven kunne holde foredrag eller debattere synspunkter. Eleven kan analyser en film og snakke om den.

Eleven kan udtrykke sig flydende skriftlig.  

Eleven er med i bestemmelse af valg af fordybelses emner.

Eleven læser en masse forskellige frilæsningsbøger for at give større ordforråd og for at øge læsehastigheden.

 

 

LOVE:

Uge 33-40

Pretty Woman

 

Shakespeare

Romeo &Juliet

 

3 forskellige lovestories.

 

Konflikten i Nordirlands påvirkning blandt de unge.

 MUSIC:

Uge: 43-44

Moby

D12

Eryka Badu

Withering Surface

Manson

Phil Collins

Bryan Adams

Celine Dion

 CULTURE:

Uge: 45-51

Amish

The Witness

Indisk kultur i England

Bend it like Beckham

 CRIME:

Uge: 12-18 

USAs våbenlov

Obama

USAs politiske system

Skoleskyderier: Columbine High School

Brenda Spencer

 

RACISM:

Uge: 18-21

Apartheid

Mandela

Segregation

Martin L. King

Film: Zelma

 

FANTASY

Uge: 3 - 11

Eventyr

Rødhætte

Den grimme ælling

Harry Potter

Star Wars

*At kunne snakke og analysere om en film. Om scenerne, personerne og handlingen.

 

*At gå i dybden med forskellige ormer for kærlighed og problematikker.

*

*At kunne snakke om kærlighed og følelser på engelsk. At få kendskab til Shakespeare.

 

*At udvide ordforrådet med forskellige udtryk som bruges i forbindelse med musik. At kunne analysere en tekst og et stykke musik. Samt give udtryk for egen holdning.

 

*At kende til Canada som land. At kende til det opsplittede Canada med 2 folkefærd som dog kan leve sammen. At kunne sammenligne Irland og Canada.

 

*Udforske forskellige kulturer; og sætte det i perspektiv til elevens egen kultur.

 

 

*At kende til USA's våbenlov.

At kende til skoleskyderier i USA og den amerikanske våbenmentalitet. Kende til kriminalitet i USA. Kende til Obama.

 

*At kende til racisme i Sydafrika og opgøret med Apartheid. Kende til Nelson Mandela og hvad han opnåede.

*At kende til undertrykkelse og ”segragation” i USA.

At kende Martin Luther King.

 

 

*At kunne snakke om magiske væsner og verdener. Give lyst til at fordybe sig med den engelske sprog. Udforske hjemmesider og selv skrive bloggs.

Årsplaner.

 

 

Blue Cat.

 

Atlas.

 

Ordbøger.

 

Spotify.

 

Internettet div. Sider.

 

Youtube.

 

Bloggs.

 

Film:

Pretty Woman.

 

Bend it like Beckham

 

Witnes.s

Se dok. Om the Amish og ”Shunned”.

 

Se dok. Om Columbine High.

 

Se dok. Om Brenda Spencer.

 

Film:

Zelma

 

 

 

 

 

 

 

Harry Potter 1

 

Star Wars 1

 

 

*Eleven forstår talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen.

*Eleven kan deltage i samtaler mellem flere indfødte sprogbrugere.

*Eleven kan deltage uforberedt i samtaler om kendte emner.

*Eleven kan gengive informationer og oplevelser samt redegøre for erfaringer og viden og udtrykke følelser og holdninger i forbindelse med samtaler, debatter og fremlæggelser.

*Eleven kan læse, forstå og referere hovedindholdet af forskellige typer af tekster.

*Eleven har en dybdegående viden om engelske kulturelle forhold.

*Eleven kan vurdere forskellige kilders troværdighed, herunder informationer fra elektroniske medier.

Eleven kan udtrykke sig verbalt og skriftligt meget varieret og grammatisk korrekt. Eleven er selvsikker og udrustet til at begå sig blandt engelsktalende.

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE