Undervisningsplan for geografi 2017/2018

Undervisningsplaner for geografi 2017/2018

Fagformål for faget geografi (link)

Eleverne skal i faget geografi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan geografi – og geografisk forskning – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i geografi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden med vægt på forståelse af grundlæggende geografiske begreber, sammenhænge og samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.

Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på deres egne iagttagelser og undersøgelser blandt andet ved feltarbejde og brug af geografiske kilder. Elevernes interesse og nysgerrighed over for natur- og kulturgeografi, naturvidenskab og teknologi skal udvikles, så de får lyst til at lære mere.

Stk. 3. Eleverne skal tilegne sig forståelse af fremmede kulturer og opnå erkendelse af natur- og kulturgeografiens bidrag til vores verdensbillede. Elevernes ansvarlighed overfor naturen og brugen af naturressourcer og teknologi skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.

 

Undervisningens udformning

Eleverne har som grundbog: Geotoper. Derudover: film, hjemmesider, YouTube klip, kopier af artikler nyheder og nettet. Undervisningen vil have en praktisk og teoretisk del der bruger Studiemetoden.

 

Kompetencemål

Kompetenceområde

Mål

Undersøgelse

Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi

Modellering

Eleven kan anvende og vurdere modeller i geografi

Perspektivering

Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

Kommunikation

Eleven kan kommunikere om natur faglige forhold med geografi

 

 

                            

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Demografi og erhverv

 

7. klasse

x uger1

Eleven lærer

at undersøge befolkninger

og byers strukturer

samt befolknings

og erhvervs-udviklings

betydning for

levevilkår.

 

 

Eleven forstår og kan bruge viden om...

... demografi af rige og resourcestærke lande.

...BNP

... om levevilkår.

... befolknings og erhverv-sudvikling.

... den geografisk

regionalisering.

...beliggenhed af lokalområder, lande og verdensdele.

...bæredygtighed.

... demografi af ikke fornybare energikilder og forbrug.

.. EU og dets virke.

 

 

Geotoper 1:

Energi, s. 8-17

Den rige verden, s. 18-25

Verdens befolkning, s. 26-35

 

Projekt: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget, uge 17, 23-26. april 2018

 

Projekt: Teknologisk betydning for sundhed og levevilkår ,uge 36, 4-8. september 2017

 

Projekt: Livet efter kunstig intelligens, uge 9, 26. februar-2. marts 2018

Introducere eleven til fordeling af resourcer, rigdom og mennesker i verdenen, samt skabe interessen for at lave undersøgelser og observationer.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven kender fagtermer.

 

 

Demografi og erhverv

 

8. klasse

x uger1

Eleven får en bredere forståelse for rig og fattig, befolknings-fordeling, fordeling af ressourser og produktivitet.

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...hvad er fattigdom.

...demografi af fattigdom.

...sammenhæng mellem økonomi og fattigdom.

...sammenhæng mellem fattigdom og sygdom.

...det globale marked.

...fordeling af fattig, mellemindkomst og rig.

Geotoper 2:

Den fattige verden, s. 38-47

 

3 Hjemmeside: Dollar Street (https://www.gapminder.org/dollar-street/)

 

Projekt: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget, uge 17, 23-26. april 2018

 

Projekt: Teknologisk betydning for sundhed og levevilkår ,uge 36, 4-8. september 2017

 

Projekt: Livet efter kunstig intelligens, uge 9, 26. februar-2. marts 2018

 

Projekt: Teknologisk betydning for sundhed og levevilkår, uge 36, 4-8. september 2017

Træne elevens evne i at forstå mekanismer der flytter resourcer, rigdom og mennesker i verdenen, samt fokus på træning i at læse og skabe modeller.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt tolke en model og forklare ud fra egne modeller.

 

Eleven bruger fagtermer.

 

Eleven kan beskrive hvor han/hun selv befinder sig i det globale billede som rig eller fattig.

Demografi og erhverv

 

9. klasse

x uger1

Eleven lærer at analysere

befolknings- og erhvervsforhold på forskellige geografiske

niveauer.

 

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...overgangen til industriland.

...fordeling af resourcer.

...aluminium som råstof, industri og anvendelser.

...råstoffer og tilhørende erhverv.

...elementer i et lands økonomi.

 

Geotoper 3:

Kina, s. 32-39

Aluminium, s. 46-51

Analyse af et land, s. 52-55

 

3 Hjemmeside: Gapminder (https://www.gapminder.org)

 

Projekt: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget, uge 17, 23-26. april 2018

 

Projekt: Livet efter kunstig intelligens, uge 9, 26. februar-2. marts 2018

Gøre eleven selvstænding i at anvende informationer om landes resourcer, rigdom og mennesker til at forstå landets muligheder, samt fokus på kommunikation og perspektivering af viden.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan debatere emnet i diskusioner.

 

Eleven kan designe eksperimenter og kan foreslå forbedringer.

 

Eleven bruger fagtermer.

 

Kan bestå Gapminder test om fakta om verdenen i dag: (http://forms.gapminder.org/s3/test-2017)

             

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

3 Integreret i checksheets.


 

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Jorden og dens klima

 

7. klasse

x uger1

Eleven lærer om de grundlæggende naturkræfter der ligger til grund for vores klima og dets forandringer.

Eleven forstår og kan bruge viden om...

... klimazoner, hvad der skaber dem og hvad der beskriver dem.

...globale luftstrømme.

 

Geotoper 1:

Klima, s. 36-43

 

 

Introducere eleven til de globale klima, samt skabe interessen for at lave undersøgelser og observationer.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven kender fagtermer.

 

Eleven kan formulere hvordan klimaets forandringer både har relevans for hvor vi kommer fra, vores nutid og fremtid.

 

Jorden og dens klima

 

8. klasse

x uger1

Eleven lærer om de ekstreme kræfter i naturen og de udfordringer mennesker står overfor når de møder dem.

Eleven forstår og kan bruge viden om...

... naturens kræfter og deres indflydelse på vores levevis.

Geotoper 2:

Naturens stærke kræfter, s. 26-37

 

 

Træne elevens evne i at forstå sammenhængen mellem store naturkræfter og menneskers levevis, samt fokus på træning i at læse og skabe modeller.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt tolke en model og forklare ud fra egne modeller.

 

Eleven bruger fagtermer.

 

Jorden og dens klima

 

9. klasse

x uger1

Eleven lærer om hvordan elementerne cirkulerer i naturen og hvordan klimaet ændrer sig naturligt og på grund af menneskets indgriben.

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...pladetektonik.

...kontinenternes, bjerges, og dybhavsgrave skabes.

...bjergarter.

...forvitring og erosoin.

...metaller og mineraler i undergrunden.

...råstofudvinding.

...sammenhæng mellem befolkning, forbrug, bevoksning og klima.

Geotoper 3:

Geologi og mineraler, s. 18-21

Det geologiske kredsløb, s. 22-25

Klimaændringer, s. 40-45

 

Video: Jorden hvis al isen smeltede (https://www.youtube.com/watch?v=VbiRNT_gWUQ)

 

 

Gøre eleven selvstænding i at anvende informationer om jordens resourcer, kredsløb og hvordan globale klimaændringer inflydelse på vores levevis, samt fokus på kommunikation og perspektivering af viden.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan debatere emnet i diskusioner.

 

Eleven kan designe eksperimenter og kan foreslå forbedringer.

 

Eleven bruger fagtermer.

 

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

3 Integreret i checksheets.


 

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Globalisering

 

7. klasse

x uger1

Eleven lærer om hvad globalisering betyder for mobilitet.

 

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...hvad geografi bruges til.

...menneskers mobilitet.

 

Geotoper 1:

Vi arbejder med geografi, s- 4-7

 

Video: Fly per dag (https://www.youtube.com/watch?v=Si4WG7TW70U)

Hjemmeside: Verdens skibstrafik (https://www.marinetraffic.com/)

 

Introducere eleven til hvad geografi dækker og kan bruges til og hvordan store bevægelser der sker af mennesker, samt skabe interessen for at lave undersøgelser og observationer.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven kender fagtermer.

 

At eleven kan formulere både fordele og ulemper ved mekanismerne i globalisering.

Globalisering

 

8. klasse

x uger1

Eleven lærer om at læse kort og fordeling af befolkninger gennem tiden.

 

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...målestoksforhold.

...kortforklaringer.

...længde- og breddegrader.

...befolkningstilvækst.

Geotoper 2:

Kortlære, s. 48-51

 

Video: Udvikling af befolkning gennem tiden (https://www.youtube.com/watch?v=PUwmA3Q0_OE)

 

 

Træne elevens evne i at navigere og bruge kort, samt fokus på træning i at læse og skabe modeller.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt tolke en model og forklare ud fra egne modeller.

 

Eleven bruger fagtermer.

 

Globalisering

 

9. klasse

x uger1

Eleven lærer om hvordan  globalisering har haft effekt på økonomi og befolknings-strømme.

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...det globale marked.

...bevægelser af befolkninger og hvad der driver dem.

Geotoper 3:

Real Madrid, s. 10-13

Pres på Europa, s. 14-17

 

Hjemmeside: The Flow Towards Europe (https://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/)

 

Projekt: Teknologisk betydning for sundhed og levevilkår, uge 36, 4-8. september 2017

Gøre eleven selvstænding i at anvende informationer om hvordan globalisering driver økonomi og befolkningsbevægelser, samt fokus på kommunikation og perspektivering af viden.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan debatere emnet i diskusioner.

 

Eleven kan designe eksperimenter og kan foreslå forbedringer.

 

Eleven bruger fagtermer.

 

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

3 Integreret i checksheets.


 

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Naturgrundlag og levevilkår

 

7. klasse

x uger1

Elven lærer om hvordan naturlige og menneskeskabte ændringer kan påvirke vores og andre leveformers levevilkår på kort og langt sigt.

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...hvordan biodiversitet er grundlæggende for overlevelse.

Geotoper 1:

Hjemmeside: Biodiversitet

(http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/biodiversitet/)

 

Hjemmesie: Den sjette masseuddøen: Jordens liv forsvinder lidt efter lidt (http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/den-sjette-masseuddoen-jordens-liv-forsvinder-lidt-efter-lidt)

 

App: Naturtjek app.

(http://www.biodiversitet.nu/)

 

Projekt: Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer, uge 48, 27-30. november 2017

 

Ekspedition i vandets verden, tur til Næstveds rensningsnlæg, 21. november 2017 kl. 11:45-14:45

Introducere eleven til biodiversitet som fundament for levevilkår, samt skabe interessen for at lave undersøgelser og observationer.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven kender fagtermer.

 

At eleven føler et medansvar for beskyttelsen af vores fælles naturgrundlag.

Naturgrundlag og levevilkår

 

8. klasse

x uger1

Elven lærer om hvordan vands kredsløb og hvordan den livsnødvendige ressource skaffes som drikkevand og fordeles.

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...vands kredsløb.

...befolkningers adgang til vand.

...metoder til at skaffe drikkevand.

...aftagere og fordeling af vand.

...vand som forretning.

...vand som menneskerrettighed.

Geotoper 2:

Vand, s- 4-15

 

Video: Flow – For the love of water. (https://www.youtube.com/watch?v=n6nXCphwzcQ)

 

Projekt: Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer, uge 48, 27-30. november 2017

 

Ekspedition i vandets verden, tur til Næstveds rensningsnlæg, 22. november 2017 kl. 9:30-12:30

Træne eleven i at tænke på begrænsningerne af vores fælles ressourcer med eksempel i vands kredsløb, samt fokus på træning i at læse og skabe modeller.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt tolke en model og forklare ud fra egne modeller.

 

Eleven bruger fagtermer.

 

At eleven kan formulere ting man selv kan gøre for at beskyttelsen af vores fælles naturgrundlag.

Naturgrundlag og levevilkår

 

9. klasse

x uger1

Eleven lærer om hvordan mennesker spiller en rolle i både ødelæggelsen og genopretelsen af naturen og levevilkår.

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...hvorfor naturgenopretning er nødvendig.

...balancen mellem landbrug og natur.

...synlige og usynlige miljøproblemer.

...skoves rolle i beskyttelsen mod naturkatastrofer.

...erosion.

...katastrofer skab at klimaændringer.

...mennsekets rolle i naturkatastrofer.

Geotoper 3:

Naturgenopretning, s. 4-9

Menneskeskabte katastrofer, s. 26-31

 

Video: TED talk: How to restore a rainforest (https://www.ted.com/talks/willie_smits_restores_a_rainforest)

 

Hjemmeside: Change.org (https://www.change.org/start-a-petition)

 

Projekt: Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer, uge 48, 27-30. november 2017

 

Ekspedition i vandets verden, tur til Næstveds rensningsnlæg, 22. november 2017 kl. 9:30-12:30

Gøre eleven selvstænding i at anvende informationer om hvordan mennesker ødelægger vores naturgrundlag og hvordan vi kan løse disse problemer, samt fokus på kommunikation og perspektivering af viden.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan debatere emnet i diskusioner.

 

Eleven kan designe eksperimenter og kan foreslå forbedringer.

 

At eleven kan planlægge græsrodstiltag for at beskyttelsen af vores fælles naturgrundlag.

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

3 Integreret i checksheets.

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetition

 

9. klasse

Uge 15-17

 

Eleven lærer at bruge de elektroniske eksamensformer

Eleven forstår og kan bruge viden om...

..den skriftlige prøve i geografi

Online prøveeksaminer

Gøre eleven selvstænding i at anvende elektroniske prøveformer

Eleven består eksaminer.

 

Eleven finder huller i egen viden og læser op.

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

3 Integreret i checksheets.

 

(Opdateret 25.8.2017)

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE