Undervisningsplan for kristendom 2017/2018

Undervisningsplan for historie 2017/2018

Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte:
Fællesmål – Kristendom

 

1-2. klasse

August

Tro og myter (16 lektioner)
Formålet med dette forløb er, at eleverne får kendskab til og kan diskutere forskellige myter samt begreberne tro og viden. Forløbet tager udgangspunkt i menneskers undren over naturen. Eleverne kommer til at arbejde med både bibelske fortællinger og myter fra den nordiske mytologi.

 

September
Tro og myter (16 lektioner)
Forløbet er fortsat fra august.

 

Oktober
Urhistorien (9 lektioner)
Formålet med dette forløb er at give en introduktion til Bibelen og Det Gamle Testamente med særlig vægt på skabelsesberetningen og begrebet synd.
Fokus er på historierne om verdens skabelse, syndefaldet og de første mennesker, og der arbejdes ud fra historierne med grundlæggende følelser som jalousi, vrede, tro og tillid.

 

November
Urhistorien (9 lektioner)
Forløbet er fortsat fra oktober.
Jesus' første tid (10 lektioner)
Formålet med dette forløb er, at eleverne bliver i stand til at svare på, hvem Jesus var, og hvilken betydning han har for den kristne tro. Forløbet handler om Jesus' fødsel, barndom, dåb og disciple, og desuden introduceres eleverne for Helligånden og duen som symbol på Helligånden.

 

December
Jesus' første tid (10 lektioner)
Forløbet er fortsat fra november.

 

Januar
Store følelser (12 lektioner)
I dette forløb arbejdes der med følelser, både som begreb, og som de er beskrevet i bibelske fortællinger. Formålet er, at eleverne kan genkende og samtale om følelser som glæde, had og kærlighed, frygt og angst. De skal kunne forholde sig til de følelser i deres eget liv, men også til, når følelserne optræder i bibelske fortællinger. Eleverne skal desuden arbejde med begrebet tilgivelse.

 

Februar
Store følelser (12 lektioner)
Forløbet er forsat fra januar.
Abraham, Isak og Jakob (8 lektioner)
Formålet med dette forløb er at give eleverne viden om begrebet stamfader og historierne om Abraham, Isak og Jakob. Desuden præsenteres eleverne for sammenhængen mellem patriarkerne i islam og kristendom. Eleverne skal i forløbet arbejde med Det Gamle Testamentes fortællinger.

 

Marts
Abraham, Isak og Jakob (8 lektioner)
Forløbet er fortsat fra februar.
Moses (10 lektioner)
Fokus i dette forløb er jødernes tid som slaver i Egypten, udvandringen, de 40 år i ørkenen og profeten Moses' betydning. Formålet er, at eleverne får et indblik i jødernes historie gennem beretningerne om Moses, som skal genfortælles og diskuteres. Desuden præsenteres De ti bud, som eleverne også skal diskutere.

 

April
Moses (10 lektioner)
Forløbet er fortsat fra marts.

 

Maj
Kongerne (8 lektioner)
Arbejdet med Det Gamle Testamente afsluttes på 1. årgang med dette forløb. Fokus er på de tre store gammeltestamentlige konger: Saul, David og Salomo. Formålet med forløbet er at give eleverne kendskab til de tre største konger og lade dem arbejde med og diskutere, hvad det vil sige at være god, at være stærk samt at være klog.

 

Juni
Kongerne (8 lektioner)
Forløbet er fortsat fra maj.

(Opdateret 23.8.2017)

 

3-4. klassse

Januar
Religiøse bygninger (4 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne får den korrekte viden til religiøse bygninger, således at de bliver i stand til at genkende disse bygninger fra egen og andre kulturer samt kunne definere religiøse bygningers indretning, udformning og religiøse symboler. Fokusset er på synagoger, templer og moskéer, og disse sammenlignes løbende med den danske folkekirke.

Fællesskaber og ritualer (4 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne får den rette kendskab til de forskellige og centrale ritualer inden for kristendom, jødedom og islam, samt kan diskutere betydningen af at være en del af et fællesskab.

 

Februar
Fortsættelse Fællesskaber og ritualer (10 lektioner)

 

Marts
Myter (10 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne skal arbejde med deres kendskab til og forståelse af kristne myter og udbygge deres viden om disse, samtidig med at der fokuseres på ligheder og forskelle mellem de kristne myter og myter i jødedommen og islam.

 

April
Det Gamle Testamente (10 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne kommer til at arbejde med de væsentligste personer, temaer og begivenheder fra ”Det Gamle Testamente”. Her skal eleverne kunne genfortælle de centrale bibelske fortællinger og begynde at udvikle et fagligt sprog i forhold til fagets indhold. Desuden sættes der fokus på Bibelens opbygning, og på hvordan Bibelen og Det Gamle Testamente bruges i forskellige sammenhænge.

 

Maj
Fortsættelse Det Gamle Testamente (10 lektioner)

 

Juni
Fortsættelse Det Gamle Testamente (10 lektioner)

(Opdateret 23.08.2017)

 

5. klasse

August
Hvad er et menneske? (4 lektioner)
Formålet med forløbet er, at introducere eleverne til en filosofisk tankegang omkring, hvad det vil sige at være menneske.

 

September
Engle (10 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne skal arbejde med engle – både som religiøse aktører og som personlige beskyttere. Eleverne skal herigennem får kendskab til englenes opgaver, udseende og betydning i kristendommen, jødedommen og islam.

 

Oktober
Højtider (10 lektioner)
Formålet med forløbet er, at give eleverne kendskab til højtider som allehelgen, mortensaften, hanukka, ramadan og jul.

 

November
Fortsættelse Højtider (10 lektioner)

 

December
Fortsættelse Højtider (10 lektioner)

 

Januar
Velkommen til verden (10 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne får viden om vigtigheden af at markere livets overgange og at byde et nyt barn velkommen til livet – socialt såvel som religiøst. De skal arbejde med nogle af de ritualer, der knytter sig til fødsel og barndom i forskellige religioner og kulturer.

 

Februar
Den nordiske mytologi og religionsskiftet (10 lektioner)
Formålet med forløbet er, at bygge videre på arbejdet med den nordiske mytologi, som eleverne stiftede bekendtskab med i indskolingen. Eleverne får indsigt i den nordiske mytologi og mødet mellem den tro og kristendommen i vikingetiden.

 

Marts
Religiøs kunst (10 lektioner)
Formålet med dette forløb er, at eleverne kan genkende og sammenligne forskellige religioners kunst og symboler og få indsigt i, hvordan kunst kan have betydning for mennesket og religionerne. Der sættes fokus på mange former for religiøs kunst.

 

April
Fortsættelse Religiøs kunst (10 lektioner)

 

Maj
Fællesskaber og ritualer (10 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne opnår kendskab til centrale ritualer inden for kristendom, jødedom og islam og diskuterer betydningen af at være en del af et fællesskab.

 

Juni
Fortsættelse Fællesskaber og ritualer (6 lektioner)

(Opdateret 23.08.2017)

 

7-8. klasse

August

Etik/ De store spørgsmål (6 lektioner)Formålet med forløbet er, at eleverne kan forholde sig til og udtrykke sig om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i et filosofisk og etisk perspektiv. Forløbets omdrejningspunkt er problemstillingerne "Hvad er lykke?" og "Hvordan skal jeg leve for at få et godt liv?", som vil blive belyst fra forskellige vinkler.

 

September
Hvad tror vi på og hvorfor? (4 lektioner)
Hensigten med dette forløb er, at eleverne forholder sig til og diskuterer begrebet tro. Dette sker med udgangspunkt i trosgrundlaget inden for jødedom, islam, buddhisme og hinduisme.
Jødedommen II (6 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne opnår viden om og forholder sig til den jødiske og tro og dens betydning for individ og samfund. Endvidere sigter forløbet mod at udvide elevernes viden om de ligheder og forskelle, der er mellem jødedommen og kristendommen.

 

Oktober
Jødedommen II (6 lektioner)
Forløbet er fortsat fra september.
Overgangsritualer (6 lektioner)
Formålet med dette forløb er, at eleverne kommer til at arbejde med overgangsritualer i forbindelse med pubertet og ægteskab i de tre mellemøstlige religioner. I forløbet arbejder eleverne problemorienteret med inspiration fra processen omkring prøven i kristendomskundskab.

 

November
Overgangsritualer (6 lektioner)
Forløbet er fortsat fra oktober.

 

December
Islam II (7 lektioner)
Hensigten med dette forløb er, at eleverne arbejder med islam og religionens mange elementer i forlængelse af forløbet om islam fra mellemtrinnet. Dette forløb fokuserer i særlig grad på koranen, myter og etik.

 

Januar
Islam II (7 lektioner)
Forløbet er fortsat fra december.
Mindre religiøse grupper (8 lektioner)
Formålet med dette forløb er at give eleverne et indblik i de mange forskellige former for religioner og livsanskuelser, det moderne menneske kan møde i samfundet i dag. Forløbet er struktureret ud fra de samme principper, som er gældende for prøven i kulturfag, og derfor kan forløbet anvendes som en øvelse i denne.

 

Februar
Mindre religiøse grupper (8 lektioner)
Forløbet er fortsat fra januar.
Køn og kultur (temauge)
I uge 6 er det oplagt at arbejde tværfagligt med dansk, kristendomskundskab, historie og samfundsfag med temaet "Køn og kultur".

 

Marts
Projektopgave (uge 10)
Eleverne fordyber sig i det mere problemorienterede arbejde og fremlægger deres nyerhvervede viden for klassen.
Mindre religiøse grupper (8 lektioner)
Forløbet er fortsat fra februar.


April
Mindre religiøse grupper (8 lektioner)
Forløbet er fortsat fra februar.
Kristendom i udvikling (9 lektioner)
Formålet med dette forløb er, at eleverne får indblik i udviklingen mellem tro, kirke og samfund gennem de sidste 400 år. Endelig er det målet, at eleverne på baggrund af denne bevægelse gennem tid kan komme med en kvalificeret forventning til, hvordan kirke og tro vil udvikle sig i fremtiden i Danmark.


Maj
Kristendom i udvikling (9 lektioner)
Forløbet er fortsat fra april.


Juni
Kristendom i udvikling (9 lektioner)
Forløbet er fortsat fra maj.

(Opdateret 23.8.2017)

 

9. klasse

August
Etik/ De store spørgsmål (6 lektioner)Formålet med forløbet er, at eleverne kan forholde sig til og udtrykke sig om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i et filosofisk og etisk perspektiv. Forløbets omdrejningspunkt er problemstillingerne "Hvad er lykke?" og "Hvordan skal jeg leve for at få et godt liv?", som vil blive belyst fra forskellige vinkler.
Problemstillinger
Forløbet er bygget op om følgende problemstillinger:
• Hvad er lykke?
• Hvordan skal jeg leve for at få et godt liv?
Arbejdsspørgsmål
Forløbets bærende problemstillinger kan nedbrydes i nedenstående arbejdsspørgsmål, som med fordel kan inddrages undervejs:
• Hvad er filosofi?
• Hvad er etik?
• Hvad mente Aristoteles om lykke?
• På hvilke måder kan begrebet lykke forstås?
• Hvordan bliver man lykkelig?
• Hvad er pligtetik?
• Hvad er konsekvensetik?
• Hvad er dydsetik?
• Har de forskellige etiske retninger stadig relevans i dag?

 

September
Reformationen (7 lektioner)
I 2017 er det 500 år siden, Luther satte sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, og derfor markeres reformationen i Danmark og mange andre lande. Formålet med dette forløb er at give eleverne indsigt i reformationens årsager, forløb og konsekvenser.

 

Oktober
Arbejde med religioner – de 5 største. Checksheets.

 

November
Arbejde med religioner – de 5 største. Checksheets.
December
Traditioner (6 lektioner)

 

Januar
Folkekirken i dag – udfordringer og muligheder (7 lektioner)
Formålet med dette forløb er, at eleverne får indsigt i nogle af de mange udfordringer, som den danske folkekirke har stået over for de seneste år. Denne indsigt skal gøre dem i stand til at reflektere og diskutere, hvilken rolle folkekirken bør have i det danske samfund.
Bemærk, at forløbet er én lektion længere end angivet i årsplanen.
Projektopgaven (uge 5)
Projektopgaven er en obligatorisk del af 9. klasse. Her fordyber eleverne sig i det problemorienterede arbejde og fremlægger deres projekt for klassen. Placeringen er ikke obligatorisk, men er valgt for at skabe sammenhæng mellem alle Clio Onlines årsplaner. Projektopgavens placering er altså den samme i alle årsplanerne for 9. klasse.

 

Februar

Folkekirken i dag – udfordringer og muligheder (7 lektioner)
Forløbet er fortsat fra januar.

 

Marts
Folkekirken i dag – udfordringer og muligheder (7 lektioner)
Forløbet er fortsat fra februar.
Min tro (8 lektioner)
Meningen med dette forløb er, at eleverne møder religionerne der, hvor de bruges – af de troende. I forløbet møder eleverne derfor en kristen, en muslim, en jøde, en hindu og en buddhist, der fortæller om deres hverdag med religionen og ikke mindst betydningen af det at tro. I forløbet arbejder eleverne problemorienteret med udgangspunkt i processen omkring den selvvalgte problemstilling til prøven.

 

April
Min tro (8 lektioner)
Forløbet er fortsat fra marts.
Prøveudtræk
Hvis faget udtrækkes, starter forberedelsen til prøven. Der findes både en lærervejledning og en elevvejledning til prøven.

 

Maj
Folkeskolens skriftlige prøver
Repetition og evt. forberedelse til udtrukket prøve


Juni
Prøveperiode

(Opdateret 23.8.2017)

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE