Rapport fra tilsynsførende

Tilsyn på for skoleåret 2017/18 for Friskolen af 2008, Morsøvej 6, 4700 Næstved

Tilsyn på for skoleåret 2018/19 for Appenæs Friskole (tidligere Friskolen af 2008), Morsøvej 6, 4700 Næstved,

Skolekode 370001

Tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen, rektor emeritus.

Undervisningen på Appenæs Friskole foregår på dansk i alle klasser (0.klasse – 9.klasse) og i alle fag.

Som udgangspunkt skal det pointeres, at tilsynet alene har til mål at vurdere om undervisningen og dens kvalitet på Appenæs friskole står mål med undervisningen i Folkeskolen, hvilket jeg indledningsvis ønsker at konkludere, at det gør den.

Som tilsynsførende er jeg undervisningsministeriets garant for at undervisningens kvalitet er i orden (se venligst note 1 nedenfor).

Om tilsynet.

Mit tilsyn i skoleåret 2018/19 fandt sted fordelt over 4 dage (samtale med skolens leder Anja Padkjær og souschef William Fokdal den 8.2.2019 og samme dag overværede jeg dele af sex-uge-projekt (Uge sex) ,  heldagsbesøg med fokus på besøg i klasserne 0.-6.klasse d.20 2018, og de ældste klasser den 27. og 28.februar 2019.

 

 

Om skolen/ iagttagelser i forbindelse med tilsynet.

Der er pt. 104 elever i skolen (den 5. sept. 2018 var der indskrevet 109) med en max. klassekvotient på 18 elever. Der er ansat i alt 16 personer (cpr. - numre), hvoraf de 11 er lærere.

I øjeblikket anses denne størrelse at være den rigtige for skolen, især set i lyset af de fysiske rammer. Derfor synes der i de kommende år kun at være udsigt til få udsving i elevtallet og i antallet af ansatte.

 

Skolen benytter sig af en holdinddeling, således at et hold består af elever fra to årgange – dette skyldes nok primært en nødvendighed p.g.a. antallet af elever, men anses ud fra samtaler med lærerne også som en pædagogisk fordel for undervisningen, idet eleverne over tid tvinges til at være både de ”små” og ”de store ” på et hold. Det giver udfordringer og selvtillid. Ved samtaler med eleverne kan jeg konstatere, at den sidste iagttagelse synes at kunne bære vand.

Holdinddelingen er også i meget i tråd med de pædagogiske metoder som skolen anvender

Skolen følger i sin undervisning Undervisningsministeriets Fælles mål (trin- og slutmål) og skolen afholder folkeskolens afgangsprøve (FSA).

Skolens hjemmeside er fyldig og overskuelig og ikke mindst afsnittet om værdier må siges at være en god ledetråd for ansøgere til skolen.

På skolens hjemmeside anføres det pædagogiske værdigrundlag (studiemetode), som skolens undervisning baserer sig på.

Som en konsekvens af denne læringsteori (studiemetode) er undervisningen i meget høj grad rettet mod den enkelte elev.

Hver elev skal indenfor det klassetrin han/hun befinder sig på opnå et i forvejen fastsat mål. Det svarer til 100%- undervisningen er så konkret rettet mod at eleven når disse mål, f.eks. ved at eleven arbejder med en række spørgsmål, opgaver og lignende- disse kan både være skriftlige, taktile eller mundtlige. Hver gruppe af opgaver indenfor emnet svarer til en procent- og ingen elev kan gå videre til næste gruppe af spørgsmål før at eleven har ”bestået” en eksamen, som ganske enkelt består i at læreren tjekker at stoffet er indlært og forstået.

 Elevens niveau i alle fag kan følges nøje på tavler i klasselokalet (der er stamlokaler). Og eleverne er meget positivt opmærksom på hvor de er henne i forløbet – og de rigtig gode elever kan arbejde med ekstra stof- og de med større udfordringer kan arbejde i deres tempo uden at føle at de stopper udviklingen i klassen.

Et smart ”rækken-hånde-i-vejret” system, hvor i hvert fald de større elever skrev sig på en liste hos læreren i timer med det individuelle arbejde, gav denne ro og tid til både stærke og svagere fagligt funderede elever.

Set i forhold til holddannelsen og differentieret undervisning giver det god mening.

Og det afspejledes tydeligt i de undervisningssekvenser jeg overværede. Meget høj koncentration, en summen af aktiviteter- og en meget travl lærer.

I den enkelte klasse er der mapper med det stof der er gennemgået og det stof der skal gennemgås på det pågældende klassetrin- opdelt også på elev niveau. Det betyder, at i princippet kan en syg lærer uden større problemer kan afløses af en vikar, der kan overtage undervisningen så at sige fra time til time

Der bruges nationale test (både obligatoriske og frivillige), til at evaluere eleverne ud fra deres klassetrin, så deres faglighed svarer mål til, hvad de skal kunne. Derudover bruges FSA-prøver i udskolingen, så elever, der også går i 7. og 8. klasse, danner sig et billede af, hvad de skal være i stand til at kunne, for at bestå deres afgangseksamener.

Alle undervisningslokaler bærer præg af mange opslag refererende til undervisningen- og bl.a. også opslag til de væsentlige grundtrin i den pædagogiske model, studiemetoden (se ovenfor).

Skolen hører til i en bygning, der ikke oprindelig er beregnet til undervisning- men er tilrettet formålet. Der er derfor ret små lokaler, smalle gange, kontorfaciliteterne beskedne- ligesom lærerværelset er næppe eksisterende.

Jeg noterede mig denne gang at mine råd i min sidste tilsynsrapport om oprydning i skolerummene i høj grad var blevet fulgt, bl.a. via en effektiv dukseordning. Hvilket er meget tilfredsstillende

Det er stadig et problem, at skolen ikke råder over faglokaler. Der lånes, og den sammenhæng fandt et af mine besøg i år sted på Toksværd Skole, hvor Appenæs’ 8. og 9. klasse var på en dags ophold for at gennemgå naturvidenskabelige øvelser, der kun kan foregå i faglokaler

Det er klart et minus for eleverne. Det glæder mig at høre at der i bestyrelsen vil blive arbejde med at søge at finde midler til evt. nybyggeri.

 

Der er naturligvis elevråd på skolen; der er en side på skolens hjemmeside, der omhandler elevråd, men den savner stadig at blive udfyldt

 Jeg fik ved samtaler konstateret at skolen også lever op til kønnenes ligestilling via faglige projekter, m.m. Ikke mindst uge sex-projektet er en klar tilkendegivelse fra skolens side, at dette område er vigtigt, men også via eksempler herpå fra undervisningen og især fra gruppearbejder.

Der er ingen tvivl om at skolen via sin form og indstilling opfylder kravene om, at skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Eleverne fra 6.-8.klasse deltog i den sammenhæng i et valgprojekt, der sluttede med en forældredag, hvor elever præsenterede forskellige partier og hvor der blev afholdt valg- ikke kun for 8. og 9. klasse men for alle de involverede elever, forældre, samarbejdspartnere og ansatte.

 

I min samtale med skolens leder kom vi ind på den placering som skolens indtog i CEPOS undersøgelse om de danske skolers løfteevne. Det resultat der blev nået i 2017/18 var ikke imponerende, men de særlige vilkår som netop den og de følgende årgange har givet, måtte give et sådant resultat. Skolelederen påpegede også at skolens mål måske mere præcist bør ses i at løfte den enkelte elev i forhold til det som elever kom med.

Jeg kan konstatere, at skolen indenfor de sidste 1½ år har fået rigtig meget styr på organisation, lærerkreds, motivation, politikker og ikke mindst glæde, som jeg er overbevist om vil afspejle sig i anderledes gode resultater om nogle ganske få år

Overordnet så jeg undervisning af god karakter i alle klasser, hvor forskellige arbejdsformer med klar planlægning for den enkelte klasse og time fandt sted. Jevf. Tidligere omtalte undervisningsmetode er meget af undervisningen koncentreret om den enkelte elev og denne progression.

Det betyder dog, at der vel er omk. en 80% af undervisningen, der er koncentreret om udarbejdelse af elevopgaver på klassen, og dermed noget mindre tid til en generel gennemgang af stof, samtale og fælles overhøring, og hermed også fælles fejl retning/målretning for klassen.

Jeg vil gerne bede lærergrupperne overveje fordele og ulemper for den enkelte elev, for gruppen og for skolen med det valg af fordeling og brugen af undervisningstiden, der er tale om, ligesom jeg også mener, at elever har brug for at se læreren udfolde sin faglighed i små foredrag, eksempelvisning, m.m. Eksemplets og dermed inspirationens magt er stor.

Personlig savnende jeg elever, der fik tid og mulighed for i længere tid i det åbne rum at formulere sig, selv om jeg ved selvsyn kunne se at der blev arbejdet godt og seriøst.

 

I enkelte klasse og fag var der dog tale om stor mundtlighed (samfundsfag i 8. og 9. klasse) og også lyst til at deltage- dette observeredes også i forbindelse med mit besøg under uge seks (sex-ugen).

Iagttagelser fra undervisningen.

Jeg så denne gang undervisning i 0.klasse, i 1.-og2. klasse (dansk), engelsk og matematik i 5. og 6. klasse, historie og natur og teknik i 7. klasse, samfundsfag og naturvidenskabelige fag i 8. og 9. klasse.

Afslutningsvis vil jeg endnu en gang notere, at skolens undervisning helt bestemt står mål med undervisningen i Folkeskolen, at der er en rigtig god stemning på skolen og blandt eleverne, og at lærergruppen er motiverede og dedikerede- og gode til at skabe godt klima i klasserne.

Det er et kæmpearbejde at være på en lille skole som Appenæs Friskole, både som lærer og som leder-- det er mit klare indtryk, at der arbejdes professionelt  fra alle ansatte for at nå så gode resultater som muligt – jeg fik oplyst, at skolen arbejder ihærdigt på at  få etableret nedskrevne politikker på så mange områder som muligt (det har desværre været delvist forsømt tidligere) - og så efterleve dem - og også klart at få disse politikker kommunikeret ud til nuværende og kommende forældre- og naturligvis til eleverne. Det er en vej som jeg meget påskønner og glæder mig til at følge

Jeg ønsker alle fortsat held og lykke hermed og giver lykønskninger til de mange resultater, der allerede er nået.

 

Klaus Eusebius Jakobsen,

Tilsynsførende ved Friskolen af 2008.

Mail:klauseusebius@gmail.com

40 27 60 97

5.marts 2018

 

Note 1: Alle privatskoler i Danmark skal have en tilsynsførende, som skal aflægge skolen besøg mindst en gang om året. Den tilsynsførende skal overvære undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk samt på skoler, hvor der ikke afsluttes i 9. klasse også i faget historie. Den tilsynsførende skal derudover ved samtaler med lærere, elever og ledelse sikre, at skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder herunder ligestilling mellem kønnene

Besøget skal have en varighed svarende til en hel skoledag- men kan fordeles med flere besøg.

Det således er op til den enkelte friskole, således også Friskolen af 2008, at tilrettelægge og gennemføre en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Den enkelte friskole kan således vælge at benævne fagene anderledes og lade målene for et eller flere af folkeskolens obligatoriske fag indgå i andre kombinationer og forløb.

Den tilsynsførende skal med sin rapport kunne konkludere at skolens undervisning står mål med den undervisning, der finder sted i Folkeskolen.

”At stå mål med” betyder, at elever der forlader 9. klasse i en fri grundskole, må have fået en uddannelse, der giver dem de samme muligheder, som elever der forlader 9. klasse fra en Folkeskole.

 

Skolekode 370001

Tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen, rektor emeritus.

Undervisningen på Friskolen af 2008 foregår på dansk i alle klasser (0.klasse – 9.klasse) og i alle fag.

Som udgangspunkt skal det pointeres, at tilsynet alene har til mål at vurdere om undervisningen og dens kvalitet på Friskolen af 2008 står mål med undervisningen i Folkeskolen, hvilket jeg indledningsvis ønsker at konkludere, at det gør den ubetinget

Som tilsynsførende er jeg undervisningsministeriets garant for at undervisningens kvalitet er i orden (se venligst note 1 nedenfor).

Om tilsynet.

Mit tilsyn i skoleåret 2017/18 fandt sted fordelt over 3 dage (samtale med skolens konstituerede leder Anja Padkjær (tiltrådt 1.december 2017) d. 15.12.2017, heldagsbesøg med fokus på besøg i klasserne d. 14. marts 2018 og et besøg den 20. marts 2018).

Ved mine tilsyn overværede jeg undervisning i alle skolens klasser (alle hold/ se nedenfor) og i fagene dansk, matematik, tysk, fysik, engelsk, kreative fag (praktisk/musiske fag). Jeg havde derudover et morgenmøde med hele lærergruppen, samt et møde med skolens leder Anja Padkjær- og løbende samtaler med elever i klasserne og på gange og i klasserne.

Om skolen/ iagttagelser i forbindelse med tilsynet.

Der er pt 110 elever i skolen med en max. klassekvotient på 18 elever. Der er ansat i alt 20 personer (cpr. - numre), hvoraf de 10 er heltidsansatte lærere.

I øjeblikket anses denne størrelse at være den ideelle for skolen, hvorfor der i de kommende år kun synes at være udsigt til få udsving i elevtallet og i antallet af ansatte.

Skolen benytter sig af en holdinddeling, således at et hold består af elever fra to årgange – dette skyldes både en nødvendighed pga. antallet af elever, men anses ud fra samtaler med lærerne som en pædagogisk fordel for undervisningen, idet eleverne over tid tvinges til at være både de ”små” og ”de store” på et hold. Det giver udfordringer og selvtillid. Ved samtaler med eleverne kan jeg konstatere, at den sidste iagttagelse synes at kunne bære vand.

Skolen følger i sin undervisning Undervisningsministeriets Fælles mål (trin- og slutmål).

Skolen afholder folkeskolens afgangsprøve (FSA).

Skolens hjemmeside er fyldig og overskuelig, og ikke mindst afsnittet om værdier må siges at være en god ledetråd for ansøgere til skolen.

Her anføres også det pædagogiske værdigrundlag (studiemetode), som skolens undervisning baserer sig på, nemlig Ron Hubbards pædagogiske model. Det var vigtigt for skolens leder i en samtale med mig, at understrege, at denne model er grundlæggende for alle skolens klasser, at alle nye lærere måtte sætte sig ind i den, at alle elever introduceres til den både ved skolestart og løbende, og at undervisningen praktisk er tilrettelagt efter denne, men at det var den del R. Hubbard pædagogik – og kun den- der blev anvendt.

Derfor har skolen på sin hjemmeside valgt at tydeliggøre i sit værdiggrundlag, at den ikke har tilknytning til nogen religion.

Som en konsekvens af denne læringsteori (studiemetode) er undervisningen naturligvis rettet mod den enkelte elev, men i øvrigt organiseret således, at elevens niveau i alle fag kan følges nøje, og de tilbud, som den enkelte har behov for, kan opfyldes (elev-sheet (dvs. et ark, der følger hver elev og dennes niveau og avancement i det faglige i alle fag og heraf følgende differentieret undervisning).

 

Alle undervisningslokaler bærer præg af mange opslag refererende til undervisningen- og bl.a. også opslag til de væsentlige grundtrin i den pædagogiske model, studiemetoden (se ovenfor). Selv om det sikkert er vigtigt at fastholde begrebernes navne intakt, vil jeg dog nok anbefale at søge at finde bedre danske ord på de vigtige grundbegreber, der anvendes -al den stund at studiemetoden også introduceres og anvendes i 0.klasse og de øvrige klassetrin for de yngste elever.

Skolen hører til i en bygning, der ikke oprindelig er beregnet til undervisning- men er tilrettet formålet. Der er derfor ret små lokaler, smalle gange, kontorfaciliteterne beskedne- ligesom lærerværelset er næppe eksisterende. Orden og oprydning er en væsentlig del af en skoledag- og det er derfor godt at notere, at denne del af skolelivet er sat i system med dukse, mm.

En udfordring er at skolen ikke har faglokaler (til fysik og biologi og idræt , og må låne sig frem- det går indtil videre, men det forliste byggeprojekt fra nogle år siden spøger stadig – også i skolens økonomi. Der er forhåbentlig på sigt nogle realistiske planer, som jeg ser frem til at følge de næste par år. Jeg anbefaler, at skolens leder tager kontakt til Næstved Kommunes direktør for børne- og skoleområdet, Hanne Dollerup for til stadighed at holde denne problemstilling varm.

Menneskerettigheder har været emnet for et tværfagligt arbejde på hold 5 og skolens vægge på gangene bar præg af dette projekt, som havde fundet sted i januar måned - og sammen med et årligt tilbagevendende projekt om ungdomsvalg er et eksempel på, at skolen lever op til kravene om demokrati.

Der er naturligvis elevråd på skolen; jeg anbefaler, at den side på skolens hjemmeside, der omhandler elevråd, bliver udfyldt, således at det klart fremgår, at det er en naturlig del af skolens liv.

På samme måde fik jeg ved samtaler konstateret, at skolen også lever op til kønnenes ligestilling via faglige projekter, m.m.

Der er ingen tvivl om, at skolen via sin form og indstilling opfylder kravene om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt at skolen udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

 

Fra undervisning.

 

Overordnet så jeg undervisning af fin karakter i alle klasser, hvor varierende arbejdsformer med klar planlægning for den enkelte klasse fandt sted.

I hold 1, hvor faget var dansk i den lektion jeg overværede, var indlæringen af dagens emne: orddannelse.

Timen, som var styret af en erfaren lærer og en hjælpelærer, var et godt eksempel den differentieret undervisning, der praktiseres, idet den ret store faglige forskel mellem eleverne, ikke satte præg på tempo og aktivitet.

På hold 2 (a og b) overværede jeg en blanding af dansk og matematik (pga. sygdom). Klassen arbejdede her i grupper med det formål at fremlægge afslutning af projekt om Ole Lund Kierkegaards forfatterskab til en forældre eftermiddag senere på ugen. Der blev arbejdet med plancher, Power Points, videoer, mmm- og som i alle klasser jeg besøgte var arbejdsomheden stor og målrettet. I den klasse observerede jeg også engelsk og praktisk/musiske fag.

Hold 3 var en sprogtime med tysk på skemaet- - og der blev (old-schoolagtigt) terpet remser – med aktive elever, der fik smagt på ord og sprog.

Holdene 4 og 5 var koncentreret om naturfaglige emner (problemmatematik/klasseundervisning og fremlæggelse af elevopgaver i fysik). Både emner og koncentration bar præg af at vi var i afgangsklasserne- niveau i matematik på hold 4 var ok- og variationen og emnevalget i fysik absolut i orden.

 

Ved mit andet besøg, som lå på en tirsdag overværede jeg spændende og relevant undervisning i kreative fag -  i de såkaldte musisk/praktisk fag. I en klasse var det f.eks. husholdning- bagning og indføring i køkkenhygiejne

 

Afslutningsvis vil jeg endnu en gang notere, at skolens undervisning bestemt står mål med undervisningen i Folkeskolen, at der er en rigtig god stemning på skolen og blandt eleverne, og at lærergruppen er motiverede og dedikerede- og gode til at skabe godt klima i klasserne.

Det er et kæmpearbejde at være på en lille skole som Friskolen af 2008, både som lærer og som leder-- det er mit klare indtryk, at der arbejdes professionelt  fra alle ansatte for at nå så gode resultater som muligt – jeg fik oplyst, at skolen arbejder ihærdigt på at  få etableret nedskrevne politikker på så mange områder som muligt (det har desværre været delvist forsømt tidligere) - og så efterleve dem - og også klart at få disse politikker kommunikeret ud til nuværende og kommende forældre- og naturligvis til eleverne. Det er en vej som jeg meget påskønner og glæder mig til at følge

Jeg ønsker alle fortsat held og lykke hermed og giver lykønskninger til de mange resultater, der allerede er nået.

 

Klaus Eusebius Jakobsen,

Tilsynsførende ved Friskolen af 2008.

Mail:klauseusebius@gmail.com

40 27 60 97

20.marts 2018

 

Note 1: Alle privatskoler i Danmark skal have en tilsynsførende, som skal aflægge skolen besøg mindst en gang om året. Den tilsynsførende skal overvære undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk samt på skoler, hvor der ikke afsluttes i 9. klasse også i faget historie. Den tilsynsførende skal derudover ved samtaler med lærere, elever og ledelse sikre, at skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder herunder ligestilling mellem kønnene

Besøget skal have en varighed svarende til en hel skoledag- men kan fordeles med flere besøg.

Det således er op til den enkelte friskole, således også Friskolen af 2008, at tilrettelægge og gennemføre en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Den enkelte friskole kan således vælge at benævne fagene anderledes og lade målene for et eller flere af folkeskolens obligatoriske fag indgå i andre kombinationer og forløb.

Den tilsynsførende skal med sin rapport kunne konkludere at skolens undervisning står mål med den undervisning, der finder sted i Folkeskolen.

”At stå mål med” betyder, at elever der forlader 9. klasse i en fri grundskole, må have fået en uddannelse, der giver dem de samme muligheder, som elever der forlader 9. klasse fra en Folkeskole.

Note 2: Skolen meddeler mig, at der ikke er modtaget donationer over 20.000 kr. siden udarbejdelsen af sidste tilsynsrapport .

 

Rapport fra tilsynsførende for skoleåret 2016/17

Vedrørende Friskolen af 2008 (370001)

Morsøvej 6, Næstved

 

Antal elever: Det har været stigende gennem hele året

Besøgt skolen d. 28. april samt 19. maj og 15. juni.

Følgende hold/klassetrin er besøgt:

Hold 1 (0.+1.), Hold 2 (2.+3.), Hold 3 (4.+5.), Hold 4 (6.+7), Hold 5 (8.+9.)

 

Holden er observeret i fagene dansk, regning/matematik og engelsk/tysk samt praktisk/musiske fag.

Skolen følger (som angivet på deres hjemmeside) Undervisningsministeriets Fælles mål.

Dansk:

Undervisningen følger trin- og slutmål beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål-Matematik.

Matematik

Undervisningen følger trin- og slutmål beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål - Matematik.

 

Engelsk og tysk

Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Engelsk og tyk

Der henvises til hjemmesiden for en uddybende beskrivelse af undervisningsplaner for skoleåret 2016/2017.: WWW.friskolenaf 2008.dk

Skolen afholder folkeskolens afgangsprøve (FSA), men er fritaget for prøven i kristendomskundskab.

Resultatet for de seneste FSA-prøver er ligeledes beskrevet på hjemmesiden.

Skolen betegner sig som en ikke /religiøs skole.

 

 

Jeg vil i det følgende dele rapporten op som følger:

1. Foreløbig konklusion

2. Generel beskrivelse af skolen:

a. lærer/lærerrelationer

b. lærer/elevrelationer

c. elev/elevrelationer

 

2. Observationer i klassen

3. Emner som skolen bør vurdere

a. Digitalisering af undervisningsmaterialerne

b. Faste og nedskrevne procedurer ved lærers sygdom, opsigelse/afsked samt vikardækning

 

Foreløbig konklusion

Det er mit samlede indtryk, at skolens elever i fagene dansk, regning/matematik og engelsk og tysk samt i de praktisk musiske fag samlet lever op til et tilstrækkeligt niveau i relation til de faglige krav, der er opstillet for de enkelte fag set i lyset af de forventninger, der er til eleverne på det tidspunkt vurderingen foretages.

Det er min klare vurdering, at undervisningen på Friskolen af 2008 står mål med den, der gives i Folkeskolen (§ 1 stk. 2 i Lov om frie grundskoler) dvs. at min vurdering af skolens samlede undervisning, ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Det er ligeledes min klare vurdering, at skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske, med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kundskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Skolens undervisningssprog er dansk

 

Generel beskrivelse af skolen

Ledelsen.

Ledelsen er ny fra dette skoleår. Har et godt indtryk af ledelsen

Lærer/lærer-relation

Der er en åben dialog mellem underviserne, og det i en god og afslappet atmosfære.

Lærerne tilbringer meget korte perioder i lærerrummet.

 

Lærer/elevrelation

Har ikke på noget tidspunkt oplevet, at der bliver talt til eleverne ”med store bogstaver”.

Tiltale og samtale med eleverne er præget af åbenhed og venlighed, men også af tydelighed. Forholdet er præget af stor ro og venlighed. Der gives og modtages en del knus i frikvartererne.

 

Elev/elevrelation

Helt sikker på baggrund af foregående punkter er relationen mellem eleverne præget af ro, glæde og afslappethed. Det er sjældent eller ikke forekommende, at der falder et ukvemsord. Mobning, eller bare noget der minder derom, har jeg ikke observeret.

Roen i frikvartererne, inde såvel som ude, er positivt præget af, at lærerne i høj grad er til stede.

Samme ro genfinder du i timerne.

 Flere forhold spiller ind her. Ønsker man hjælp af læreren skriver man sig op på en seddel. Læreren tager de opskrevne efter tur, og eleverne er opdraget til at lave andet relevant arbejde indtil læreren kommer.

Klassekvotienten er på max 18 og der er ofte 2 voksne til stede i timerne.

Selve ”studiemetoden” måden der undervises bringer i sig selv mere ro i timerne, fordi eleverne klarere ved, hvad de er i gang med og hvad de løbende skal foretage sig.

                     

Indtryk fra timerne under besøget

Udgangspunktet for skolen er den på hjemmesiden beskrevne studiemetode. Grundlæggende for de observede boglige fag, er at man får udleveret et trykt program, som nøje beskriver, hvad eleven skal foretage sig. Til programmet knytter sig forskellige materialer. Programmet er bygget op, så det begynder med det elementære og langsomt udvides til det stadig mere avancerede og komplicerede.

Undervejs er der mindre test/eksaminer, hvor eleven overfor læreren skal dokumentere, at man har forstået stoffet.

I dansk er det fra det enkle - bogstaver, bogstavlyde, som langsomt udbygges med vokaler, konsonanter, lydrette ord - korte sætninger - længere sætninger.

Langsom udvides, ved hjælp af diverse materialer, læseforståelsen og læseevnen. Man gør meget ud af ords og begrebers betydning. Eleven viser og demonstrerer, konkretiserer (ofte med lerdemoer), at det er forstået.

I andre sammenhænge bruger man ordbøger og andre opslagsværker.

Først når læreren har konstateret, at stoffet er forstået, kan man gå videre.

Det sikrer, at eleven ikke efterlades med huller i sin viden.

Højere i klasserne læses forskellige bøger af forskelligt indhold og af varierende sværhedsgrader. Målet er klart at motivere eleverne til at læse bøger. Og dette opnås bedst ved i samarbejde med læreren at finde for den enkelte de bøger som indholdsmæssigt og med hensyn til sværhedsgrad passer den enkelte elev. De både udfordres og hæmmes ikke ved for svære tekster.

Altså: Grundlaget er både teknisk set at bemestre læsning, men også at fremme den ved at finde det der mest motiverer den enkelte.

Umiddelbart var fremgangsmåden den samme i engelsk og tysk. Det suppleres at arbejdet i tomandsgrupper , hvor man læser højt/oversætter for hinanden. Det tjekkes hele tiden af læreren, om altt er korrekt

Grundlæggende og generelt betød denne nærmest ”programmerede" undervisning, at der var en utrolig ro i timerne selvom der tit blev arbejdet to og to sammen, hørte hinanden og dermed talte sammen i timerne.

Læreren havde godt styr på elevernes standpunkt, da de jo løbende blev testet og derved var klar over elevens styrker og svagheder og vidste, hvor de skulle sætte ind.

Det individuelle blev også suppleret med fælles emner. Jeg havde mulighed for at følge et forløb i dansk, hvor man arbejdede med kommunikation, dreng/dreng og pige/dreng.

Hvad der her er beskrevet omkring individuelle forløb vat også gældende for regning/matematik.

Fa de simpleste og grundlæggende regnearter plus og minus gange og dividere til den stadig mere avancerede matematik. Ting skulle vises, demonstreres og forklares.

I alle fag blev der månedsvis udarbejdet en rapport over elevens standpunkt (Hvor langt lang kommet).

Mange timer begyndte med, at læreren spurgte ind til, hvad det var eleverne nu skulle i gang med.

Det var så tydeligt, at lærerens først reaktion på et problem for eleven ikke var at

give dem svaret, men i første omgang at henvise til ordbøger og andre opslagsværker.

 

Digitalisering

Skolen havde i år suppleret opslagsværker med pc-ere.

Der er sket fremskridt, men man bør fortsætte af denne vej

Generelt lever vi jo i en stadig mere digitaliseret verden, som børnene er i, og som de senere skal arbejde videre i.

Det skal i denne forbindelse klart understreges, at skolen besidder en større antal computere, som i de store og større klasser ofte bruges til opgaver og rapporter og anden skriftlig fremstilling

 

Nye lærer

Der er i år ansat nye lærere. Den ene (mandlig) havde jeg ikke mulighed for følge, men fik i samtale med vedkommende et absolut positivt indtryk.

 

Skolelederen

Den nye leder kan i modsætning til den tidligerenkoncentrere sig om ledelse. Også i takt med det stigende elevtal, har det været en nødvendig og positiv ændring

 

Lektiecafeen

Skolen har efter min vurdering fundet en god løsning på fænomenet lektiecafe, et fænomen som jo volder folkeskolen store problemer. Man kan komme i lektiecafeen hver dag. Den søges bredt af eleverne, og der er tilstrækkeligt med lærere til stede, sådan at eleverne til hver en tid kan forvente at få hjælp til deres opgaver og problemer.

Skolens faglige organisering gør det også nemmere for forskellige lærere at overskue materialerne og dermed hjælpe den enkelte elev med at løse elevens specifikke problem.

Lektie aftales med den enkelte elev inden for det område, som eleven magter. Og der bliver fulgt op på det i den næste time.

 

Bevægelse i undervisning

Jeg oplevede i forbindelse med de praktisk/musiske aktiviteter, hvordan det indgik i den øvrige daglidag. Det har jo været et problem i folkeskolen mange steder. Her synes jeg, at man har fundet en god løsning.

 

Anerkendelse.

Jeg omtalte i min sidste rapport anerkendelse. Den særlige og positive måde, man griber det an her skal roses.

 

Praktisk musiske fag.

De indgår i høj grad i skolens samlede hverdag og ikke jun som isolerede fag. En forløb, hvor manlærte at blande acrylfarver og sammen med vand lærte af fremstille forskellige farvenuancer. Det afprøvede man i et forløb, hvor man malede Buddafigurer. Jeg havde efterfølgende mulighed for at se de smukke og færdige figurer. Skolen er i høj grad præget at mange flotte figurer tegninger og figurer, som man ser overalt.

I forbindelse med de sang- og teaterforestiller som skolen i løbet af året producerer er elevernes udarbejdelse af kuliser og øvelse i sang og musik noget der præger hverdagen

 

Samlet og afsluttende konklusion

Det er min klare vurdering og oplevelse, at skolen har meget engagerede, dygtige og kompetente lærere. Det præger deres indbyrdes relationer og først og fremmes deres forhold til eleverne, der fremstår glade, engagerede og flittige.

Dette sammenholdt med den meget organiserede og overskuelige undervisning kan dette ikke undgås at fremme elevernes indlæring.Og omgivet af de kunstneriske frembringelser giver det samlet en fantastisk ramme om hverdagen og undervisningnen.

 

 

Viggo Halling

Tilsynsførende

 


 

Rapport fra tilsynsførende for skoleåret 2015/16

 

Vedrørende Friskolen af 2008 (370001)

Morsøvej 6, Næstved

 

Antal elever: Det har været stigende gennem hele året og nærmer sig ved slutningen 100

Besøgt skolen d. 17. februar samt 26. og 31. maj. Desuden et opfølgende besøg den 22.juni.

Følgende hold/klassetrin er besøgt:

Hold 1 (0.+1.), Hold 2 (2.+3.), Hold 3 (4.+5.), Hold 4 (6.+7), Hold 5 (8.+9.)

 

Holden er observeret i fagene dansk, regning/matematik og engelsk.

Skolen følger (som angivet på deres hjemmeside) Undervisningsministeriets Fælles mål.

Dansk:

Undervisningen følger trin- og slutmål beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål-Matematik.

Matematik

Undervisningen følger trin- og slutmål beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål - Matematik.

 

Engelsk

Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Engelsk.

Der henvises til hjemmesiden for en uddybende beskrivelse af undervisningsplaner for skoleåret 2015/2016.: www.friskolenaf 2008.dk

Skolen afholder folkeskolens afgangsprøve (FSA), men er fritaget for prøven i kristendomskundskab.

Resultatet for de seneste FSA-prøver er ligeledes beskrevet på hjemmesiden.

Skolen betegner sig som en ikke /religiøs skole.

 

 

Jeg vil i det følgende dele rapporten op som følger:

1. Foreløbig konklusion

2. Generel beskrivelse af skolen:

a. lærer/lærerrelationer

b. lærer/elevrelationer

c. elev/elevrelationer

 

2. Observationer i klassen

3. Emner som skolen bør vurdere

a. Digitalisering af undervisningsmaterialerne

b. Faste og nedskrevne procedurer ved lærers sygdom, opsigelse/afsked samt vikardækning

 

Foreløbig konklusion

Det er mit samlede indtryk, at skolens elever i fagene dansk, regning/matematik og engelsk samlet lever op til et tilstrækkeligt niveau i relation til de faglige krav, der er opstillet for de enkelte fag set i lyset af de forventninger, der er til eleverne på det tidspunkt vurderingen foretages.

Det er min klare vurdering, at undervisningen på Friskolen af 2008 står mål med den, der gives i Folkeskolen (§ 1 stk. 2 i Lov om frie grundskoler) dvs. at min vurdering af skolens samlede undervisning, ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Det er ligeledes min klare vurdering, at skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske, med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kundskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Skolens undervisningssprog er dansk

 

Generel beskrivelse af skolen

Lærer/lærer-relation

Der er en åben dialog mellem underviserne, og det i en god og afslappet atmosfære.

Lærerne tilbringer meget korte perioder i lærerrummet.

 

Lærer/elevrelation

Har ikke på noget tidspunkt oplevet, at der bliver talt til eleverne ”med store bogstaver”.

Tiltale og samtale med eleverne er præget af åbenhed og venlighed, men også af tydelighed. Forholdet er præget af stor ro og venlighed. Der gives og modtages en del knus i frikvartererne.

 

Elev/elevrelation 

Helt sikker på baggrund af foregående punkter er relationen mellem eleverne præget af ro, glæde og afslappethed. Det er sjældent eller ikke forekommen   de, at der falder et ukvemsord. Mobning, eller bare noget der minder derom, har jeg ikke observeret.

Roen i frikvartererne, inde såvel som ude, er positivt præget af, at lærerne i høj grad er til stede.

Samme ro genfinder du i timerne.

 Flere forhold spiller ind her. Ønsker man hjælp af læreren skriver man sig op på en seddel. Læreren tager de opskrevne efter tur, og eleverne er opdraget til at lave andet relevant arbejde indtil læreren kommer.

Klassekvotienten er på max 18 og der er ofte 2 voksne til stede i timerne.

Selve ”studiemetoden” måden der undervises bringer i sig selv mere ro i timerne, fordi eleverne klarere ved, hvad de er i gang med og hvad de løbende skal foretage sig.                     

Indtryk fra timerne under besøget

Udgangspunktet for skolen er den på hjemmesiden beskrevne studiemetode. Grundlæggende for de tre fag, er at man får udleveret et trykt program, som nøje beskriver, hvad eleven skal foretage sig. Til programmet knytter sig forskellige materialer. Programmet er bygget op, så det begynder med det elementære og langsomt udvides til det stadig mere avancerede og komplicerede.

Undervejs er der mindre test/eksaminer, hvor eleven overfor læreren skal dokumentere, at man har forstået stoffet.

I dansk er det fra det enkle - bogstaver, bogstavlyde, som langsomt udbygges med vokaler, konsonanter, lydrette ord - korte sætninger - længere sætninger.

Langsom udvides, ved hjælp af diverse materialer, læseforståelsen og læseevnen. Man gør meget ud af ords og begrebers betydning. Eleven viser og demonstrerer, konkretiserer (ofte med lerdemoer), at det er forstået.

I andre sammenhænge bruger man ordbøger og andre opslagsværker.

Først når læreren har konstateret, at stoffet er forstået, kan man gå videre.

Det sikrer, at eleven ikke efterlades med huller i sin viden.

Højere i klasserne læses forskellige bøger af forskelligt indhold og af varierende sværhedsgrader. Målet er klart at motivere eleverne til at læse bøger. Og dette opnås bedst ved i samarbejde med læreren at finde for den enkelte de bøger som indholdsmæssigt og med hensyn til sværhedsgrad passer den enkelte elev. De både udfordres og hæmmes ikke ved for svære tekster.

Altså: Grundlaget er både teknisk set at bemestre læsning, men også at fremme den ved at finde det der mest motiverer den enkelte.

Umiddelbart var fremgangsmåden den samme i engelsk.

Grundlæggende og generelt betød denne nærmest ”programmerede undervisning, at der var en utrolig ro i timerne selvom der tit blev arbejdet to og to sammen, hørte hinanden og dermed talte sammen i timerne.

Læreren havde godt styr på elevernes standpunkt, da de jo løbende blev testet og derved var klar over elevens styrker og svagheder og vidste, hvor de skulle sætte ind.

Det individuelle blev også suppleret med fælles emner. Jeg havde mulighed for at følge et forløb i dansk, hvor man skulle analyserede og debatterede på grundlag af et videofremvist billedmateriale. Elverne gik meget engageret ind i debatten.

I et forløb, som er delvist beskrevet på hjemmesiden, men som jeg ikke fulgte, havde man lavet forskellige politiske oplæg, som man efterfølgende diskuterede med inviterede ungdomsrepræsentanter.

Hvad der her er beskrevet omkring individuelle forløb vat også gældende for regning/matematik.

Fa de simpleste og grundlæggende regnearter plus og minus gange og dividere til den stadig mere avancerede matematik. Ting skulle vises, demonstreres og forklares.

I alle fag blev der månedsvis udarbejdet en rapport over elevens standpunkt (Hvor lang var de kommet).

Mange timer begyndte med, at læreren spurgte ind til, hvad det var eleverne nu skulle i gang med.

Det var så tydeligt, at lærerens først reaktion på et problem for eleven ikke var at

 

give dem svaret, men i første omgang at henvise til ordbøger og andre opslagsværker. 

 

Områder som skolen/lærerne bør tage stilling til/drøfte. 

Digitalisering. Faste og beskrevne procedurer ved sygdom/vikardækning, ved opsigelse eller afsked 

Digitalisering 

Det er min overbevisning, at skolen med fordel (og aldeles uden at kompromittere studiemetoden) i højere grad burde inddrage forskellige digitale fremgangsmåder/hjælpemidler.

 I eksempelvis i dansk og engelsk kunne billeder, lyd, videoklip kunne inddrages ved hjælp af computer eller tablet.

 Jeg er bekendt med, at der med udgangspunkt i de anvendte materialer er lavet digitale fremgangsmåder.

 Specielt i de yngste årgange ville det digitale kunne hjælpe lærerne med bedre tid.

 I engelsk ville lyd/tale/billeder kunne fremme indlæringen.

 Generelt lever vi jo i en stadig mere digitaliseret verden, som børnene er i, og som de senere skal arbejde videre i.

 

Det skal i denne forbindelse klart understreges, at skolen besidder en større antal computere, som i de store og større klasser ofte bruges til opgaver og rapporter og anden skriftlig fremstilling

 Skolen har kun et lille antal lærere. Her kunne vikardækning ved sygdom være en udfordring. Ligeledes ved afsked/opsigelse.

 Skolelederen 

Da skolelederen udover de administrative opgaver også i høj grad underviser, kunne der være behov for at yde hende tid, så hun kunne følge undervisningen på de øvrige hold.

 Jeg bemærker, at man klart er opmærksom på disse forhold og arbejder på at løse dem.

 Skolen har efter min opfattelse fundet en god løsning på lektieproblematiken.  Der gives individuelle lektier for, som står i forhold til, hvad eleven kan magte. Det er opgaver, som den enkelte kan magte. Det bliver ikke afhængigt af, hvad de forskellige forældre magter.

 

Lektiecafeen

 Skolen har efter min vurdering fundet en god løsning på fænomenet lektiecafe, et fænomen som jo volder folkeskolen store problemer. Man kan komme i lektiecafeen hver dag. Den søges bredt af eleverne, og der er tilstrækkeligt med lærere til stede, sådan at eleverne til hver en tid kan forvente at få hjælp til deres opgaver og problemer.

 Skolens faglige organisering gør det også nemmere for forskellige lærere at overskue materialerne og dermed hjælpe den enkelte elev med at løse elevens specifikke problem.

 Lektie aftales med den enkelte elev inden for det område, som eleven magter. Og der bliver fulgt op på det i den næste time.

 Anerkendelse.

 Hver fredag gives der i forskellige emner en elev et særligt ”diplom”. Det kan være som lektiehaj. Emnerne er med til at anerkende elevernes præstationer også udover de snævert faglige.

 Samlet og afsluttende konklusion

 Det er min klare vurdering og oplevelse, at skolen har meget engagerede, dygtige og kompetente lærere. Det præger deres indbyrdes relationer og først og fremmes deres forhold til eleverne, der fremstår glade, engagerede og flittige.

 Dette sammenholdt med den meget organiserede og overskuelige undervisning kan dette ikke undgås at fremme elevernes indlæring.

 

 

Viggo Halling

 

Tilsynsførende

 


 

 

Ny tilsynsførende

 

Som nogle sikkert har bemærket, har skolen fået en ny tilsynsførende. Jeg havde for nyligt et møde på skolen med repræsentanter for forældre, lærere og ledelse. Det var et meget positivt møde, hvor jeg redegjorde for min personlige og faglige baggrund samt fortalte om mine planer og pligter som tilsynsførende.

 

Jeg er uddannet folkeskolelærer og har i over 30 år virket fortrinsvis i folkeskolen på to forskellige skoler, hvorfra jeg nu er pensioneret. På disse skoler har jeg i begynderundervisningen i dansk i to klasser anvendt materiale, som også benyttes på denne skole. Jeg har sideløbende, i en årrække, haft privat hjemmeundervisning, hvor jeg ligeledes har benyttet nævnte materialer. Fra den 6.- 8. november i år har jeg desuden gennemgået den obligatoriske certificeringsuddannelse for tilsynsførende. På denne baggrund føler jeg mig vel klædt på til denne vigtige opgave.

 

Som tilsynsførende er det min overordnede pligt at påse, at skolen kan stå mål med det, som også forventes af folkeskolen. Det vil først og fremmest sige, at skolens elever når de faglige mål, som også forventes i den offentlige skole. Skolen har, som det fremgår af dens hjemmeside, valgt af følge delmål of slutmål som i folkeskolen. Ligeledes skal jeg påse, at skolen oplærer eleverne i at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene. Også dette har skolen på sin hjemmeside forpligtiget sig til.

 

Jeg agter i perioden fra efter nytår og frem til sommerferien at aflægge skolen og dens klasser mindst 3 besøg afsluttende med en tilsynserklæring inden skoleårets afslutning, som rummer min samlede konklusion for perioden. Denne erklæring skal bringes på skolens hjemmeside.

 

Mit fremmøde på skolen sker med skyldig hensyntagen til klassernes skemaer og skolens undervisnings- og årsplaner. Dermed vil der ikke kunne blive tale om uanmeldte besøg. Et sådant besøg ville kunne lægge et pres på lærere og fremkalde nervøsitet hos eleverne. Mine observationer skal jo så vidt muligt være sandheden og dermed afspejle en almindelig dag, hvor jeg ikke var til stede. Jeg vil undervejs naturligvis tale med lærere og ledelse om mine iagttagelser.

 

Jeg går ind til dette arbejde med stor seriøsitet, ligesom det er min foreløbige oplevelse, at det klart modsvarer lærernes og ledelsens indstilling til deres arbejde.

 

 

 

Viggo Halling

 

Tilsynsførende

 

 


 

Tilsynsrapport 2014/2015

 

Jeg har ved mine besøg på skolen mødt elever, som stråler af at være tilfredse.

Deres tilgang til nyt materiale, er meget positivt og de er meget vide begærlige. Alle har en succes oplevelse som de gerne vil dele.

Der er altid en fantastisk stemning, og ro på skolen. Dette er et godt grundlag for at lære nye kundskaber.

Skolen lever til fulde op til de krav der stilles fra Undervisningsministeriet.

 

Michaela Ilskov Falk Heller-Njor, tilsynsførende.

  

 

 


 

Tilsynsrapport 2013/2014

 

Mit navn er Michaela Ilskov Falk Heller-Njor. Jeg er uddannet ved Haslev seminarium og har arbejdet som lærer i Albertslund. Jeg er nu invalidepensionist pga. en bilulykke.

Jeg blev i april 2012 valgt som tilsynsførende ved et forældremøde/generalforsamling.

Jeg har senest været på besøg på skolen i november 2013 og har snakket med en del af eleverne, som var glade for at gå på skolen.

Jeg er glad for at se, hvor godt eleverne lærer, hvilket kan aflæses i deres karakterer.

Ved mit besøg oplevede jeg elever, som var positive og glade for at lære og glade for det overskud, der hersker på skolen.

Miljøet på skolen er fremragende, ingen larm og stress, hvilket giver den enkelte elev arbejdsro til fordybelse af det faglige arbejde.

Socialt er alle børn meget hjælpsomme overfor hinanden, uanset om det er store eller små. De udviser stor respekt for hinanden og for hinandens ting.

Alle børn virker meget selvstændige.

Det, som jeg blev meget glad for at se, var den væg, hvor eleverne hænger deres succeshistorier op på. Det giver en god styrkelse af selvtilliden at vide, at man er god til noget og selv kunne se, at man bliver bedre.

Undervisningen lever fuldt op til det, der kræves af folkeskolen.

Michaela Ilskov Falk Heller-Njor, tilsynsførende.

 

(Siden er opdateret 17.8.2017)

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE