Vedtægter 2. Maj 2014

 

 

Vedtægter for Grundejerforeningen Fjordparken

 

§ 1.

 

Foreningens navn er “Grundejerforeningen Fjordparken” dens områder omfatter stamparcel matr. nr. 1 - nz Dyrehavegaard, Nyborg Kommune, deraf udstykkede 91 parceller (matr.nr.) hedder nu: “Fjordparken”.

 

Dens hjemsted er Nyborg Kommune.

 

Foreningens værneting er retten i Svendborg.

 

Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse.

 

 

§ 2.

 

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklaration tinglyst den 07.07.1977.

 

Grundejerforeningens formål er, i overensstemmelse med ovennævnte deklaration og servitutbestemmelser, at varetage med­lemmernes fælles grundejerinteresser indadtil og udadtil. Dvs.: finansiering, administration, drift og vedligehold af vejanlæg, stier, hegn, beplantning samt fællesarealer.

 

I forbindelse med vedligeholdelsen af ovennævnte anlæg, gøres opmærksom på, at anlægget omfatter samtlige vejanlæg, hvortil der ikke er opnået aftale med Nyborg Kommune om dennes overtagelse af vedligeholdelsespligten, med eller uden opkrævning af bidrag hos grundejerne. Såfremt bidrag er nødvendigt, skal dette godkendes af Generalforsamlingen.

Medlemmerne kan ikke fritages for pålagte pligter jf. Privatvejsloven.

 

Foreningen vil stimulere mulige fælles aktiviteter til fordel for medlemmerne, herunder bl.a. foranledige dannelse af evt. underudvalg til behandling af Generalforsamlingens vedtagne projekter.

 

 

§ 3.

 

Foreningen er uafhængig af partipolitik.

Foreningen er medlem af Parcelhusejernes Landsforening

 

Ejere af parceller, der er udstykket af det i § 1 nævnte områder er forpligtede til at være medlem af grundejerforeningen. 

 

Ophører et medlem at være ejer bortfalder medlems retten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

 

Medlemspligten for ejere af de omhandlende ejendomme indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted. Indtrådte medlemmer har ret til foreningens formue i lighed med øvrige medlemmer. 

  

 

§ 4.

 

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden af sælgeren og indtræden af køberen skal ske senest ved overtagelsesdatoen. Alle meddelelser skal fremsendes til foreningen.

 

Medlemskabet er først effektivt, når kontingentet er betalt. Såvel sælger som køber hæfter for evt. restancer ejendommen måtte have til grundejerforeningen.

 

 

§ 5.

 

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling, på grundlag af bestyrelsens forelagte budget for det kommende regnskabsår.

 

Kontingentet betales helårligt forud.

 

Alle parceller i ”Fjordparken” har samme forpligtelser og rettigheder, uanset beliggenhed, størrelse, brug o.a.

 

Restancer med kontingent og godkendte bidrag vil medfører, at medlemmets stemmeret bliver suspenderet, indtil alt udestående inklusiv alle eventuelle opkrævnings-omkostninger er indbetalt til foreningens konto.

    

 

 

§6.

 

Medlemmerne hæfter solidarisk.

Pantsikkerhed: kr. 2000,- per parcel Jfr. tinglyst deklaration af  07.07.1977. pkt 11

 

 

§ 7.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en to-årig periode, idet der dog skiftevis af­går to og tre medlemmer hvert år. Til bestyrelsen vælges endvidere to suppleanter, der vælges for et år af gangen.

 

Bestyrelsesformand og kasserer vælges direkte ved generalforsamlingen og afgår skiftevis.

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges ved simpelt stemmeflertal.

 

Der kan finde genvalg sted

 

 

                                                                           § 8.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat, landinspektør, arkitekt, ingeniør m.v.

 Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt ydes kassereren, sekretæren og eventuelt andre medlemmer af bestyrelsen et rimeligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

 

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsfor­manden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

 

 

§ 9.

 

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil I enhver hen­seende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.

 

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

 

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden sammen med et af bestyrelsens medlemmer. Ved salg, køb eller leasing af materialer, maskiner etc. tegnes foreningen dog af formanden og kassereren sammen med mindst et medlem af bestyrelsen.

 

Alle henvendelser til bestyrelsen skal meddeles skriftligt.

 

   

§ 10.

 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det, dog mindst 1 gang i kvartalet.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formand eller næstformand.

 

Formanden - eller i hans fraværende næstformanden - leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

 

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt ved selvvalg, gældende til næste ordinære gene­ralforsamling, supplere sig selv med en af de ved generalforsam­lingen valgte suppleanter.

 

 

                                                                          § 11.

                                                                                 

Kassereren modtager foreningens indtægter, og udbetaler alle af formanden godkendte udgifter. Kassereren fører en af bestyrelsen godkendt kassebog samt medlemsprotokol.

 

Kassereren underskriver alle kvitteringer og kassebeholdningen skal henstå på en konto i bank eller

 

sparekasse.

 

Ved opsparing til vejfond mm. Kan der, efter generalforsamlingens beslutning, ske anbringelse i værdipapirer under iagttagelse af højeste sikkerhed.

 

 Kassereren har fuldmagt til at disponere over foreningens konti.

 

Formanden samt et af bestyrelsens medlemmer (se §9) skal have ”forespørgsels-fuldmagt” til foreningens konti, og derved have tilgang til oplysninger om bevægelser og saldo på kontiene.

Den kontante kasse­beholdning må normalt ikke overstige kr. 3000; (år 2014 kroner).

 

Foreningens regnskabsår er fra 1/1 — 31/12.  Årsregnskabet skal godkendes af bestyrelsen.

 

Kassereren videreekspederer regnskabet til den af generalforsamlingen valgte revisor, der har 1 måned til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til bestyrelsen med eventuelle be­mærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 10/3 eller første hverdag derefter.  

Regnskaber og referater (protokol) arkiveres i min. 7 år, og opbevares hos den siddende formand 

 

 

 

§ 12.

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan ændre eller ophæve vedtægterne.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

 

Medlemmerne skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, vedlagt dagsorden, det reviderede regnskab, samt foreningens budget for det kommende år, samt indkomne forslag.  Referatet af foregående generalforsamling skal være tilgængeligt. (Se§16)

 

Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

 

  

 

§ 13.

 

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af for­eningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til behandling fastsatte emner.

 

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsendelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet. Bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes senest 30 dage efter indkaldelsen.

 

 

§ 14.

 

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.

3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.       Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.

5.       Forslag fra medlemmerne.

6.     Fremlæggelse af næste års budgetforslag til godkendelse

7.       Valg af medlemmer til bestyrelsen.

8.       Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9.       Valg af revisor.

10.     Eventuelt. Herunder opfordringer til bestyrelsen.

 

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 1. Marts. Forslagsstilleren eller dennes fuldmagts-indehaver skal være til stede på generalforsamlingen og motivere forslaget. I modsat fald kan forslaget ikke behandles.

 

 

 

§ 15.

 

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skrift­ligt, hvis 10 % af de tilstedeværende medlemmer, eller dirigenten kræver skriftlig afstemning. Hver parcel har ret til to stemmer.  Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig skriftlig fuldmagt.

 

Til vedtægtsændringer fordres at mindst halvdelen af de stemmeberettigede deltager i stemmeafgivningen, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer, stemmer for.

 

Såfremt en ordinær generalforsamling ikke er beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer, da er en af bestyrelsen indkaldt ekstraordinære generalforsamling beslutningsdygtig vedr. samme vedtægtsændringer, uanset det fremmødte antal. Forslag til vedtægtsændringer kan herefter vedtages med almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 

 

 

 

 

 

 

   

§ 16.

.

De på generalforsamlings vedtagne beslutninger og behand­lede sager indføres i et referat, der under­skrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og dette har da fuld rets- kraft. Referatet vil være tilgængeligt på foreningens hjemmeside og hos formanden.

 

 

                                                                            § 17.

  

 Alle foreningens medlemmer er pligtige at efterkomme de i disse vedtægter optagne og på generalforsamlinger vedtagne bestemmelser, og er i denne henseende også ansvarlig overfor foreningen for husstandens medlemmer samt for brugere af medlemmernes respektive ejendomme.

 

   

§ 18.

 

                                                                                                                                                                               

Forslag om foreningens opløsning, skal behandles efter de i § 12 angivne regler, dog kan forslaget kun vedtages med et flertal på mindst ¾ af samtlige mulige stemmer. Opløsningen skal indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue.

Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resteredde formue mellem til den tid værende medlemmer, med fradrag af eventuel gæld, med mindre generalforsamlingen måtte bestemme andet med rimelig stemmeflerhed.

 

 

Ovennævnte vedtægter erstatter vedtægter af 6. November 1979

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære Generalforsamling den: 2. Maj 2014

 

Dirigent:                                                                                Bestyrelsen: