Grundejerforeningen Fjordparkens Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Fjordparken

 

§ 1.

 

Foreningens navn er “Grundejerforeningen Fjordparken” dens områder omfatter stamparcel matr. nr. 1 - nz Dyrehavegaard, Nyborg Sogn, og dens udstykkede parceller fra tidl. nævnt parcel, samlet benævnt som udstykning “Fjordparken”.

 

Dens hjemsted er Nyborg Kommune.

 

Foreningens værneting er retten i Nyborg.

 

Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse.

 

 

 

§ 2.

 

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklaration tinglyst pr. 07.07.77.

 

Grundejerforeningen har primært til formål i overensstemmelse med tidl. nævnt deklaration og servitutbestemmelser, at varetage med­lemmernes fælles grundejerinteresser såvel indadtil samt udadtil, herunder forstås finansiering, administration, drift og renholdel­se af vejanlæg, stier, hegn, beplantning samt fællesarealer.

 

Sekundært er det ønskeligt at foreningen stimulerer mulige fælles aktiviteter til fordel for udstykningens brugere, herunder bl.a. foranlediger dannelse af evt. underudvalg.

 

I forbindelse med vedligeholdelsen af ovennævnte anlæg, gøres opmærksom på, at anlægget omfatter samtlige vejanlæq, hvortil der ikke er opnået aftale med Nyborg Kommune om dennes overtagelse af ren- og vedligeholdelsespligten med eller uden opkrævning af bidrag hos grundejerne.

 

 

§ 3.

 

Foreningen er upolitisk.

 

Ejere af parceller, der er udstykket af det i § 1 nævnte områder er berettiget og forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen, dog med undtagelse af udstykningsselskabet, som ikke kan være medlem og dermed yde kontingentbidrag til foreningen.

 

Ophører et medlem at være ejer bortfalder medlemsretten og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

 

Medlemspligten for ejere af de omhandlende ejendomme indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer før ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue, nøje svarende til stemmeret i forhold til det samlede antal stemmeberettigede medlemmer. (Se § 15.)

 

 

 

§ 4.

 

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal ske senest ved overtagelsesdatoen. Alle indmeldelser skal fremsendes til foreningen.

 

Medlemskabet er først effektiv, når kontingent er betalt, for et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance er pligtig til at udrede det skyldige beløb samt eventuelt andre restancer og først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket.

 

 

§ 5.

 

Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår.

 

Kontingentet betales halvårligt forud.

 

Restancer med kontingent og andre medlemmerne pålagte bidrag medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og eventuelt i forbindelse med opkrævning påløbende om­kostninger, herunder advokatsalær, behørigt er indbetalt.

 

 

 

§ 6.

 

Fordelinger på de enkelte andele eller parceller faldende bidrag og kontingent i henhold til § 5, skal ske med lige parter til hver parcel, som er medlem af grundejerforeningen.

 

 

§ 7.

 

For dispositioner, foretaget af bestyrelsen indenfor den bestyrelsen nuværende vedtægt givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne solidarisk een for alle og alle for een, dog max. sva­rende til panteret pålydende kr. 2.000,- pr. parcel.

 

 

§ 8.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en to-årig periode, idet der dog skiftevis af­går to og tre medlemmer hvert år, første år efter lodtrækning. Til bestyrelsen vælges endvidere to suppleanter, der vælges for et år af gangen.

 

Der kan finde genvalg sted.

 

Bestyrelsesformand og kasserer vælges direkte ved generalforsamlingen; formand på valg ved lige årstal, kasserer ved ulige årstal. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ved simpel stemmeflerhed.

 

Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

 

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat, landinspektør, arkitekt, ingeniør m.v.

 

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt ydes kassereren, sekretæren og eventuelt andre medlemmer af bestyrelsen et rimeligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

 

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsfor­manden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

 

 

§ 9.

 

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil I enhver hen­seende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.

 

Denne råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

 

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer. Ved salg, køb eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af formanden sammen med to medlemmer af bestyrelsen.

 

Alle henvendelser til bestyrelsen skal meddeles skriftligt.

 

 

 

§ 10.

 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det, dog mindst 1 gang i kvartalet.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formand eller næstformand.

 

Formanden - eller i hans fraværende næstformanden - leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

 

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt ved selvvalg, gældende til næste ordinære gene­ralforsamling, supplere sig selv med en af de ved generalforsam­lingen valgte suppleanter.

 

 

 

§ 11.

 

Kassereren modtager foreningens indtægter, og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

 

Kassereren underskriver alle kvitteringer og kassebeholdningen skal henstå på en konto i bank eller sparekasse eller girokonto, og kontoen skal være klausuleret således, at kassereren kun kan hæve på kontoen i forening med formand eller næstformand. Den kontante kasse­beholdning må normalt ikke overstige kr. 1.000,-.

 

Foreningens regnskabsår er fra 1/1 — 31/12. Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden inden 15/2.

 

Formanden videreekspederer regnskabet til den af generalforsamlingen valgte registrerede eller statsaut. revisor, der har 1 måned til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formand med eventuelle be­mærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 15/3.

 

 

 

§ 12.

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, andre eller ophæve vedtægterne.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

 

Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 2 ugers varsel, og samtidig skal det reviderede regnskab, samt foreningens budget for det kommende år fremsendes.

 

Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller revisor i foreningen.

 

Indkaldelse skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt tilgå medlemmerne inden generalforsamlingen.

 

 

 

§ 13.

 

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det for formålstjenstligt, eller når mindst 1/3 af for­eningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til behandling fastsatte emner.

 

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsendelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.

 

 

 

§ 14.

 

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbene år.

3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.       Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

5.       Forslag fra medlemmerne.

6.       Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7.       Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8.       Valg af registreret eller statsaut. revisor.

9.       Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 4 dage inden den pågældende generalforsamling. Forslagsstilleren skal være til stede på generalforsamlingen og motivere sit forslag. I modsat fald kan forslaget ikke behandles.

 

 

 

§ 15.

 

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skrift­ligt, når 10 % af de tilstedeværende medlemmer eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning. Hver parcel giver to stemmer, og ejere af flere parceller har maksimum to stemmer uanset antal ejede parceller. Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig skriftlig fuldmagt.

 

Til vedtægtsændringer fordres, at så mange medlemmer afgiver stemme, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede deltager i stemmeafgivningen, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer, stemmer for.

 

Såfremt en ordinær generalforsamling ikke er beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer, da er en af bestyrelsen indkaldt ekstraordinære generalforsamling beslutningsdygtig vedr. samme vedtægtsændringer uanset de fremmødtes antal. Forslag til vedtægtændringer kan herefter vedtages med almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 

 

 

 

§ 16.

.

De på generalforsamlings vedtagne beslutninger og behand­lede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der under­skrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og denne har da fuld bevisgyldighed i hver henseende.

 

 

 

§ 17.

 

De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning. Medlemmerne er indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter - det være sig af økonomisk eller anden art — lige­som foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retskridt til forpligtelsens opfyldelse.

 

-------------------------------------------------------------------------
I ovenstående skal der tages forbehold for trykfejl etc.
Vedtægterne forefindes hos bestyrelsens formand.