Referater fra Generalforsamling

    Referat fra generalforsamling den 9. oktober 2020.          


Til stede: Der var fremmødt 12 medlemmer. 

1. Formanden bød velkommen til den forsinkede generalforsamling. På grund af Corona-krisen er den udskudt og afholdes på Medborgerhuset. 

2. På bestyrelsens forslag valgtes Svend Simonsen til ordstyrer og Niels Eriksen til skriftfører. Ordstyreren takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidig og generalforsamlingen dermed lovlig. 

3. Der blev ikke valgt stemmetællere. 

4. Formanden fremlagde beretning for året 2019. Der var hverken spørgsmål eller kommentarer. 

5. Kassereren gennemgik regnskab for 2019. Det blev godkendt.  

6. Kontingent for året 2021 forblev uændret – 200 kr. for 1 år og 100 kr. for ½ år. 

7. Der var ingen forslag til vedtægtsændringer. 

8. Der var ingen indkomne forslag. 

9. De 3 bestyrelsesmedlemmer (Bjarne Bayer, Mik og Thomas Hvenegaard), der var på valg, blev genvalgt. 

1 0. Den ledige plads som 2. suppleant til bestyrelsen blev besat af Erik Damgaard Isaack. 

11. Birthe Kristiansen blev genvalgt som revisor 1. 

11.A Thomas Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

12. Under eventuelt blev der snakket livligt, men der blev ikke fremsat forslag eller ønsker til bestyrelsen om ændringer. 

13. Formanden afsluttede generalforsamlingen og omtalte det faldende medlemstal, der kunne ende med et spørgsmål om foreningens fremtid. 

Til allersidst overrakte Nina en kurv til Thomas Nielsen som tak for hans indsats som instruktør siden starten i 2000. Derefter orienterede Mik om hans indsats og virke gennem de 19 år.     

  Referat af Generalforsamling den 15. marts 2019:

EDBCAFEPOGHØJ                             

1. Næstformanden bød velkommen.

 Der var fremmødt 12 medlemmer

Bjarne Bayer blev valg som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

  3.  Generalforsamlingen vedtog, at evt. afstemninger foretages ved håndsoprækning


4.   Næstformandens beretning godkendt (bilag 1)


5. Regnskabet blev godkendt (bilag 2). 

          5a. Næste års kontingent fastsættes til kr. 200 helårligt og kr. 100 for halvårlige/kortere kurser.

6. Vedtægtsændringer. Ingen forslag

7. Indkomne forslag. Intet modtaget

  1. Personvalg.
  1. Valgt til bestyrelsen:

Niels A Eriksen genvalgt

    1. Gyda Pedersen (modtager ikke genvalg). Nina Gregersen blev nyvalgt til bestyrelsen
    2. Bjarne Bayer udnævn som formand

Suppleant 1: Bjarne Johansen

Revisor 2: Grethe Bech

9.  Niels A. Eriksen overbragte en tak til Gyda   Pedersen og overrakte en erkendtlighed.

10.  Generalforsamlingen afsluttedes                          

 


Referat af Generalforsamling den 23. marts 2018.

1. Formanden bød velkommen.

Der var fremmødt 12 medlemmer

2. Niels Eriksen blev valg som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

3. Vedr. stemmetællere vælges disse, såfremt der opstår behov derfor.

4. Formandens beretning godkendt (bilag 1)

5. Regnskabet blev godkendt (bilag 2). Næste års kontingent uændret kr. 300

6. Vedtægtsændringer. Ingen forslag

7. Indkomne forslag. Intet modtaget

8. Personvalg.

Valgt til bestyrelsen:

a. MIK

b. Thomas Hvenegaard

c. Bjarne Bayer

Bestyrelsen aftaler senere hvem der skal være formand.

Suppleant: Bakken Hansen

Revisor : Birthe Kristiansen

Revisorsuppleant: Thomas Nielsen

9. Niels A. Eriksen overbragte en tak til den afgående formand Svend Simonsen og overrakte en erkendtlighed

10. Generalforsamlingen afsluttedes.


Referat fra generalforsamling den 3. marts 2017

Dagsorden: 

1.  Generalforsamling åbnedes

2.  Valg af dirigent

3.  Valg af stemmetællere 

4.  Formandens beretning 

5.  Regnskabsaflæggelse 

5 a.  Næste års kontingent Vedtægtsændringer

7.   Indkomne forslag  

8.   Personvalg

9.   Eventuelt

10. Afslutning.

Ad 1. Formanden, Svend Simonsen bød velkommen til

Ad 2. John B Olesen blev foreslået som dirigent og valgt

med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

Ad 3. Anders Møller, Bjarne Johansen og blev valgt som stemmetællere.

Ad 4. Formandens beretning (se bilag 1)

Beretningen blev godkendt med akklamation.

Ad 5. Kasserer Knud Erik Mogensen (MIK) fremlagde og

gennemgik regnskabet (se bilag 2)

Der blev spurgt til afskrivninger, som finder sted hvert

                                                              år.

Ad 5a. Kassereren Knud Erik Mogensen forslår uændret kontingent, 300 kr. for et helt år, nye medlemmer efter sommerferien 150 kr. og enkeltfagskurser 150 kr.

Medlemmer, som deltager i en keltfagskurser skal ikke betale yderligere.

Årskontingent skal være betalt inden 31. januar

i flg. vedtægterne. Forslaget godkendt med akklamation.

Ad 6. Se bilag 3.

Forslaget enstemmigt vedtaget

Ad 7. Ingen indkomne forslag.

Ad 8. På valg:

Næstformand Niels A. Eriksen (genvalgt med akklamation)

Bestyrelsesmedlem Gyda Pedersen (genvalgt med akklamation) Suppleant Bjarne Johansen

Revisor Grethe Bech (genvalgt med akklamation)

Bestyrelsen ser derefter således ud:

Formand Svend Simonsen

Næstformand Niels A. Eriksen

Kasserer Knud Erik Mogensen

Referent Gyda Pedersen

Bestyrelsesmedlem Per Diemer

Ad 9. Kasserer Knud Erik Mogensensen (MIK) gjorde opmærksom på, at der er sket en ændring i adressen til hjemmesiden .

Ad 10. Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden og gav

ordet til formanden, som takkede dirigenten for veludført arbejde.

Formanden erklærede generalforsamlingen for afsluttet 

og som sædvanlig afsluttedes generalforsamlingen med kaffebord.
Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.01 | 16:34

Nem at finde rundt, det er dejlig. hilsen Yrsa

...
07.12 | 20:40
For- og Aktiviteside har modtaget 5
04.09 | 17:27
Bestyrelse + Instruk har modtaget 2
01.04 | 11:23
Vedtægter har modtaget 2
Du kan lide denne side