Fødslen / Birth

Er hunden drægtig ?.

Hunden går drægtig i 9 uger. De første 4-5 uger vil der ikke kunne ses noget på tæven. Hvis tævens appetit vokser de første 8-10 dage efter parringen, kan det være tegn på, at hunden er drægtig, men man kan ikke være sikker hvis hunden normalt har en god appetit. Hvis det modsatte viser sig skal man ikke være bekymret, man skal bare sørge for, at den smule hunden spiser er rigt på proteiner og kalk. I slutningen af 6 uge vil tæven, hvis hun er drægtig, blive bred over lænden, og derefter bugen, gradvis i omfang. Ca. en uge før fødslen, synker livmoderen ned. Livmoderen og fosterne ligger nu tungt på selve bugvæggen, så huden er stram og spændt over bugen. Der kan nu klemmes mælk ud af de nu vokset mælkekirtler.

Fødselsforberedning

Som forberedelse i den sidste del af drægtighedsperioden, er det vigtigt at man finder ud af hvor man har tænkt sig at hunden skal føde. Det mest praktiske er en fødekasse som skal være akkurat så høj at tæven kan komme op i den, tænk på at hun er tung bagi og derfor kan have besvær med at komme over kanten. Kassen må ikke være for stor, da hun i såfald vil have svært ved at samle sine hvalpe, når de skal die. Det bedste man kan bruge er aviser som underlag da de kan smides ud efterhånden som de bliver gennemblødte under fødslen og fordi det ikke er smart at hunden ligger på puder, lagner, håndklæder osv. da der er risiko for at hvalpene kan komme ind under og blive klemt eller kvalt fordi tæven ikke kan orintere sig om hvor de er. Det er også en god ide at finde en god saks frem, som du skal bruge til at klippe navlestrengene over med, den skal være god det dur ikke hvis den ikke kan klippe ortenligt.


Falsk / indbilsk graviditet

Det sker af og til at tæven ser ud og opfører sig som beskrevet ovenfor og på dagen man forventer fødslen og tror alt er vel, kan man komme ud for at tæven slet ikke er drægtig. Det kaldes falskdrægtighed eller indbilskgraviditet.


Fødslen

Efter parringen kan hvalpene normalt ventes efter 63 dage, dog kan der være udsving på 3-4 dage dage til hver side. Så det er en god ide' at være forberedt i god tid. Et tegn på at fødslen er forestående er at hunden går fra fodret. Det er meget normalt, et ½ til et helt døgn før fødslen. Hvis hun i kke vil æde sin normale mad skal man ikke forsøge at lokke godbider i hende, da det er bedst at maven ikke er for fyldt når hun føder. Under fødslen må man heller ikke tilbyde hende mad. Man må dog godt tilbyde hende vand i starten. Men ikke når det hele er igang. Hvis hun ikke ønsker at drikke er det OK. Forsøg ikke at "tvinge" vand i hende.

Dette skal du have klar til fødselen går i gang !

  • En masse RENE karklude. De gule engangskarklude er rigtig gode. ( mindst 10 stk.)
  • Nogle RENE håndklæder (som du kan ligge under tæven)
  • En god "skarp" saks ( til at klippe navlestrengen over hvis det bliver nødvendigt)

Vigtigt !

Det er vigtigt at du under fødslen tager det helt roligt og bevarer overblikket ( så læs denne step for step vejledning igennem et par gange, til du føler at du har styr på det ). Hvis du viser at du er utryg ved situationen påvirker det hunden. Især en første gangs fødende hund kan let blive påvirket af at du er utryg. Så tag det helt roligt, og prøv at lade som om at det der sker er helt normalt. Hun kan skrige når hun presser, så vær forberedt på det.


If the dog is pregnant?.

The dog is pregnant for 9 weeks. The first 4-5 weeks there will not be seen anything on the bitch. If the female's appetite grows the first 8-10 days after mating, may be a sign that the dog is pregnant, but you can not be sure if the dog normally has a good appetite. If the opposite proves you should not be worried, you just make sure that the little dog eats is rich in protein and calcium. At the end of 6 weeks will bitch if she is pregnant, will be broad across the loins, and then belly, gradually in size. Approximately one week before birth, the uterus is sinking down. Uterus and fetuses are now heavily on the abdominal wall until the skin is taut and tense over the belly.
There can now squeeze milk out of the now grown mammary gland.

Birth Prepare Ning

In preparation for the latter part of gestation, it is important to you find out where you have thought that the dog will give birth. The most practical is a feeder fund which will be just as high that bitch can come into it thinking that she is heavy in the back and therefore may have trouble going over the edge. The box must not be too large since in which case she would have difficulty gathering her puppies when they die. The best you can use the newspapers as a substrate since they can be thrown out as they become soaked during labor and because it's not smart the dog is on pillows, sheets, towels, etc. when there is a risk that the puppies can get under and crushed or suffocated because the female-centered not on where they are.
It is also a good idea to find a good pair of scissors, you'll need to cut the umbilical cord with which it must be good it's no good if it can not rock ortenligt.

False / conceit pregnancy

It happens sometimes that bitch looks and behaves as described above and on days one expects confinement and believe all is well, you can get out of the bitch is not pregnant.
It's called falskdrægtighed or indbilskgraviditet.

Birth

After mating can puppies normally expected after 63 days, however there may be variations of 3-4 days days for each side. So it's a good idea to be prepared well in advance. One sign that birth is imminent is that the dog goes from fed. It is very normal for a half to a full day before birth. If she KKE will eat his normal food, do not try to lure the goodies in her when it is best that your stomach is not too crowded when she gives birth. During birth, you should avoid offering her food. However, one has good offer her water in the beginning. But not when it's all going. If she does not want to drink it is OK.
Do not try to "force" the water in her.

This should get ready for birth Begin!

• A lot RENE dishcloths. The yellow cut-off wipes are really good.
(Minimum 10 pcs.)
• Some clean towels (which you may fall below the bitch)
• A good "sharp" scissors (to cut the umbilical cord if needed)

Important!

It is important to you during childbirth takes it quite calmly and to gain perspective (please read this step by step guidance through a few times until you feel that you have mastered it). If you show that you are uncomfortable with the situation affects the dog. Especially a first-time birthing dog can easily be affected by that you are insecure. So take it steady and try to pretend that what is happening is normal. She can scream when she presses, so be prepared for it.

Step 1

Det første der sker, er at der ses en blære der kommer til syne, det er normalt. Det er for at blokke skeden ud og gøre klar til fødsel. Denne blære kan godt forsvinde ind igen og komme til syne et par gange. Blæren er fyldt med noget grønligt væske og har til formål at smøre skeden når den springer, så hvalpen nemmere glider ud. Forsøg ikke selv at "punktere" den.


The first thing
that happens is that there was a bladder that comes into view , it is normal . This is to block out the vagina and prepare for childbirth . The bladder may well disappear again and come into view a few times. The bladder is filled with some greenish liquid and is designed to lubricate the vagina when it jumps , so the puppy easier sliding . Do not attempt to " deflate " it .

Step 2

Nu skulle hvalpen gerne komme ud, man kan eventuelt hjælpe til ved at trække i den forsigtigt men kun når tæven selv presser. Den lille hvalp er inde i en hinde som er meget glat. Så det kan være meget svært at trække i den. Brug evt. en REN karklud til hjælp. VIGTIGT... træk altid ned af mellem bagbenene ikke lige ud, og KUN når hun selv presser.


Now the pup would come out , maybe you can help by pulling it gently but only when the female even presses . The little puppy is going through a membrane which is very smooth. So it can be very difficult to pull it. Use any . a CLEAN cloth to help . IMPORTANT ... Always pull down between the hind legs not straight , and ONLY when she presses .

Step 3

Når hvalpen er kommet ud er den omsluttet af en hinde og stadig forbundet til moderkagen "efterbyrden" med navlestrengen.When the puppy has come out is enclosed by a membrane and remains attached to the placenta " afterbirth " with the umbilical cord.

Step 4

Nu skulle tæven normalt selv fjerne denne hinde for så at bide navlestrengen over. Hvis tæven ikke straks fjerner hinden skal du hjælpe til. Riv hinden i stykker som vist på billedet.

Step 5

Det er vigtigt at hinden hurtig fjernes fra hvalpens snude, så den kan begynde at ånde. Stik eventuelt en lillefinger ind i munden og rens den for slim. det er en god ide at tage fat i nakke skindet og ryste forsigtigt for at få hvalpen til at pive, så er du sikker på at den ånder.

Step 6

Når hinden er fjernet og du er siker på at hvalpen ånder, er det tid til at tænke på navlestrengen normalt vil tæven selv bide den over, men gør den ikke det tager du en saks og klipper den over ca. 1 til 1½ cm. fra hvalpens mave. Det er normalt at navlestrengen bløder når den er klippet over, tag med to fingre og klem samme om den et minutstid. Hvis efterbyrden er kommet med ud hvilket er normalt vil tæven formindeligt spise den. Det er helt naturligt og man bør ikke forhindre hende i det. Dog er det ikke tilrådligt at hvis tæven får mange hvalpe, at hun æder mere end 3 - 4 efterbyrder. Hvis hun ikke gør tegn til at ville æde den, skal den fjernes.

Step 7

Hvalpen er nu meget våd og det er vigtigt at tæven slikker den, for at sætte gang i blodomløbet og stimulere den. Du kan hjælpe til med at gøre dette ved at massere hvalpen med et frotehåndklæde, eller en karklud hvis havlpen er lille. Hvalpen som nu piver og spræller, er nu klar til at die og skal derfor ned til tævens mave og måske have lidt hjælp til at finde vorten. De næste hvalpe kommer gerne forholdsvis hurtigt efter hinanden. Men et interval på en halv til en hel time eller helt op til 3-4 timer er ikke unormalt.

Fra nyfødt til 8 ugers hvalp

Fra 1 - 3 uger

Lige fra starten er den nyfødte hvalp afhængig af moderens mælk. Den energi de får fra mælken er med til at give dem energi til blandet at modstå kulde. Det er vigtig at man i den første tid vejer hvalpen regelmæssigt "mindst en gang i døgnet" og på den måde holder øje med om hvalpene tager på. Ved cirka 11-12 dagen begynder de at åbne øjnene og kan skimte lys. Deres syn bliver udviklet langsomt gennem de næste 3 uger.

Sørg for at hvalpe og moderen er rimeligt under opsyn de første 3 uger, vær aldrig længere væk end du kan høre om alt er vel hos dem. Tjek om de ligger så de nemt kan komme til en pat og om at moderen ikke ligger så uheldigt at hun klemmer de små, så hun ikke kommer til at skade de endnu sårbare hvalpe.

Fra 3 - 5 uger

Når hvalpene er ca. 3 uger kan du begynde at give dem rigtig mad. Hos din dyrlæge eller der hvor du køber foder, kan du finde tørfoder der er specielt beregnet til at give

som startfoder. Dette foder er som nævnt tørfoder og skal opblødes. Dette gøres ved at du kommer det foder du skal bruge op i en skål og hælder kogende vand over så det lige dækker fodret. Lad det stå og af køle til det er lunkent "finger varmt". Det er en god ide at blende eller mose det opblødte foder med en gaffel i starten. Så kan du servere det for hvalpene. Men lad nu vær med at forstille dig at hvalpene springer over maden og spiser. Det er faktisk et værre svineri i starten, sørg for at have en avis under for alle hvalpe ender med at have både hoved og ben nede i maden, og du skal forvente at skulle hjælpe med at made dem ved at tage en smule på din finger og sætte for munden af hvalpen. For eksempel kan du variere kosten med at give surmælks produkter, så som ymer eller A38. Det er også nu du skal tilbyde dem vand. Det er meget vigtigt at de har adgang til vand lige så snart at de får tørfoder også selv om det er opblødt. Det er også nu "når de er 3 uger" at man skal til at give ormekur for første gang og derefter igen hver anden uge. Ormekur får du ved at kontakte din dyrlæge.

5 - 8 uger

I løbet af de næste par uge vil de lære at spise selv, og moderens mælk vil gradvist aftage. Når de begynder at spise selv vil moderen som regel holde op med at rydde op efter dem og der kommer du til at tage over og skal dermed til at tørre op efter dem når de "taber noget". Det er bedst at du fjerner eventuelle efterladenskaber med det samme, da hvalpene ellers vil træde rundt i det. Nu i 5 uge begynder de så at få de første tænder man kan nu se de små hvide spidser der kommer frem og man kan mærke dem med en finger. Det betyder at de naturligt begynder at gnave og bide i hvad de finder på deres vej dels fordi at gummerne klør og fordi at det er en del af deres naturlige adfærd. Du kan nu også begynde at prøve at give dem tørfoder der ikke er opblødt, men hold øje med at de tygger det så de ikke får det galt i halsen !.

8 uger betyder at de nu er klar til at flytte hjemmefra.

NB

Hvis det er hvalpe fra små racer så som chihuahua , kan det i nogen tilfælde være, at de behøver lidt ekstra tid hos deres mor. Som regel giver man dem ekstra tid hvis de ikke er helt stabile i at spise selv.

Velkommen til vores hjemmeside

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.06 | 10:18
Parring / Pairing har modtaget 3
04.11 | 14:07
Nyheder / News har modtaget 3
13.11 | 20:00
Nyfødt / Newborn har modtaget 1
Du kan lide denne side