Vedtægter

Vedtægter for foreningen AMC´s venner

 

 

§1. Foreningens navn og hjemsted.

 

Stk. 1. Foreningens navn er AMC´s venner.

 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Albertslund kommune.

 

§2. Formål.

 

Stk. 1. Foreningens formål er at yde støtte til Albertslund Motorsportscenter, således at den unikke sociale ånd, hvor voksne og børn er sammen om motorsportsaktiviteter fastholdes og udvikles.

 

Stk. 2. Foreningen vil aktivt medvirke i arrangementer og aktiviteter, der gør klubbens medlemmer bedre til at indgå i forskellige sociale sammenhænge. Dette kan gøres ved at arrangere løb, fester, ture, spiseaftner, turneringer m.m.

 

Stk. 3. Foreningen vil arbejde på at rejse midler, sponsorer, legater, reklamer etc.

 

§3. Medlemskab

 

Stk. 1.  Som medlemmer i venneforeningen optages fortrinsvis borgere fra Albertslund, som vedkender sig nærværende vedtægter samt klubbens interne ordensregler.

 

Stk. 1.1.  Børn og unge i alderen 10 – 20 år med bopæl i Albertslund henvises til medlemskab af klub AMC.

 

Stk.1.2.  Medlemmer, der er 9 år eller derunder skal ledsages af forælder eller værge.

 

Stk.1.3. Der kan optages medlemmer fra andre kommuner. Optagelsen forudsætter et tilhørsforhold til AMC, samt at man vedkender sig nærværende vedtægter og klubbens interne ordensregler.

 

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til klub AMC.

 

Stk. 2.1.  Al gøren og færden på AMC´s anlæg, foregår på eget ansvar. Herunder også skade på egen eller tredje person.

 

Stk. 3. Medlemskabet er bindende for ét år ad gangen.

 

§4. Medlemskontingent.

 

Stk. 1. Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen.

 

Stk. 2. Medlemskontingentet betales forud for perioden 1. januar til 31. december.

 

§5. Generalforsamling.

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Dog kan der ikke tages beslutninger, som ikke kan indeholdes i de, af Albertslund kommune/kommunalbestyrelse, satte rammer.

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned, og indkaldes med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

 

 

Stk. 3. Dagsordenen skal som minimum indeholde:

 

·        Valg af dirigent og referent.

·        Bestyrelsens beretning

·        Regnskabsaflæggelse

·        Behandling af indkomne forslag

·        Valg af bestyrelse

·        Valg af bilagskontrollant

 

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 5. Medlemmer, der er 9 år og derunder, repræsenteres af forælder eller værge. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.

 

§6. Ekstraordinær generalforsamling

 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning overfor bestyrelsen. Generalforsamlingen skal i sådanne tilfælde afholdes senest 5 uger efter.

 

§7. Bestyrelsen

 

Stk. 1. Bestyrelsens formål er at lede foreningen mellem generalforsamlingerne.

 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Stk. 3. Bestyrelsen består af max. 8 medlemmer samt et medlem som er valgt blandt AMC´s personale. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt flertal.

 

Stk. 4.  Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling ved almindelig flertalsafgørelse.

Bestyrelsesmedlemmet, der er valgt blandt AMC’s personale, vælges én gang om året på et personalemøde umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

§8. Økonomi.

 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk. 2. Bestyrelsen beslutter hvordan foreningens midler fordeles. Regnskabet revideres af bilagskontrollanten.

 

Stk. 3. Bilagskontrollanten må ikke være medlem af bestyrelsen.

 

§9. Tegningsregler og hæftelse.

 

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Beslutninger med økonomisk betydning underskrives af formanden og mindst ét medlem af bestyrelse. Ved optagelse af lån og salg af fast ejendom underskrives af den samlede bestyrelse.

 

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§10. Vedtægtsændringer.

 

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

 

Stk. 2. Ændringer skal holdes inden for de, af Albertslund kommune/kommunalbestyrelse, satte rammer.

 

§11. Opløsning.

 

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

 

Stk. 2. Ved opløsning af foreningen tilfalder eventuelle aktiver AMC.

 

§12. Datering.

 

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 22. oktober 2003.

                      

Senest ændret på generalforsamling 23. marts 2006