referat 2007-2008-2009-2010-2012.


Albertslund 6/5-19

Referat for AMC’s Venners Generalforsamling 2019

Sted: AMC, Vridsløsestræde 23B,2620 Albertslund

Dato : 30/4-2019 kl. 1900-2100

Fremmødte: Siddende bestyrelse (dog afbud fra Lars Ørberg og formand Lenette Klose) 4 gæster herunder lederen af AMC Peter Larsen samt 10 medlemmer af AV.

Agenda udsendt 26/3-19 til medlemmer:

Dagsorden ifølge vedtægter:

 • 1) Valg af dirigent & referent
 • 2) Bestyrelsens beretning
 • 3) Regnskabsaflæggelse
 • 4) Behandling af indkomne forslag
 • 5) Valg af bestyrelse
 • 6) Valg af kassere
 • 7) Valg af bilagskontrolant
 • 8) Eventuelt

 

Ad 1.

Michael bød velkommen. Martin (MSJ) sagde ja til at være dirigent og tage referat.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

MSJ konstaterede herefter at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt jf. AVs vedtægter.

 

Ad 2.

Da formanden ikke var tilstede aflagde den øvrige bestyrelses beretning i fællesskab.

Generelt set et godt år trods beskeden om flytningen af AMC, der kom omkring påsken 2018.

Den 26/5-18 afholdte Klub AMC med bistand af venneforeningen en god afdeling af LUKS/Ungdomsringens SM i cross på AMC.  Der blev nævnt og takket for den store indsats fra Adam og Steffen på dagen med pasning af startbom og ligeledes takket for Sørens store arbejde med at klargøre banen til dagen og holde den i stand på dagen.

 

Michael opfordrede AVs medlemmer at deltage og hjælpe til ved det kommende DM løb d. 11/5-19.

 

Michael oplæste dernæst de tre formål for AV (§2) og mindede alle om dette er det vigtigste i AV:

 

  ”Stk. 1. Foreningens formål er at yde støtte til Albertslund Motorsportscenter, således at den unikke sociale ånd, hvor voksne og børn er sammen om motorsportsaktiviteter fastholdes og udvikles.

 

Stk. 2. Foreningen vil aktivt medvirke i arrangementer og aktiviteter, der gør klubbens medlemmer bedre til at indgå i forskellige sociale sammenhænge. Dette kan gøres ved at arrangere løb, fester, ture, spiseaftner, turneringer m.m.

 

Stk. 3. Foreningen vil arbejde på at rejse midler, sponsorer, legater, reklamer etc.

 

Sidse år (2018) præmiefest blev nævnt da den endnu ikke er afholdt af forskellige grunde. Men der var enighed om at holde den snarest i åbningstiden så AMC-klubmedlemerne kan få deres pokaler samt noget is/popcorn og en god burger. Datoen blev sat til torsdag d. 20/6-19 så den holdes før Klubmesterskabet afdeling 1 d. 24/6-19 og inden skolernes sommerferie starter den 29/6-19.

 

AVs Fremtid blev der spurgt til af flere. Flere medlemmer havde grundet usikkerhed om fremtidens AV ikke indbetalt AV-kontingentet. Dette medførte en snak om økonomien i AV, det blev kort nævnt at der er 37 medlemmer af AV og heraf har 14 betalt for 2019. Der skulle være ca kr. 14.000,- på AVs bankkonto + de indbetalte kontingenter dvs. en egenkapital på ca. kr 17.500,-

 

Peter Larsen fortalte at Klub AMC ønsker en aktiv venneforening der laver arrangementer for AMC’ klubmedlemmer.  Det gav lidt dialog omkring frivillige og det løbende relationsarbejde der er med frivillige ift personalet og klubmedlemmer i AMC, samt dialog om det ofte er de samme frivillige der igen og igen støtter op. Der blev efterlyst en mere synlig og aktiv AV-bestyrelse fra flere sider. Der var enighed om at den nye bestyrelse i AV skal have focus på at være synlige og aktive.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad 3.

Da kasseren ikke var tilstede og ikke har afsluttet 2018-regnskabet blev regnskabet ikke fremlagt af den øvrige bestyrelse, regnskab færdiggøres snarest. Se evt. under punkt 2 hvor økonomien er kort nævnt.

Ikke behandlet.

 

Ad 4.

Michael fortalte der ikke var indkommet nogle forslag til behandling.

Dermed ikke behandlet.

 


Ad 5.

Alle i AV-bestyrelsen var på valg. Følgende meldte sig til bestyrelsesarbejdet:

Nadja

Søren

Michael

Steffen

Adam

Gitte

Leila

Anja

Efter generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv jf. AVs vedtægter.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6.

Lars Ørbjerg blev genvalgt som Kassere.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad 7.

Henning Collin meldte sig til at være bilagskontrollant.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad 8.

Under eventuelt fortalte Peter larsen om Klub AMC og det nye AMC:

Generelt går det godt med Klub AMC og forvaltningen er lydhøre overfor Klub AMC ift. den kommende flytning. Politikerne har endda bevilget asfalt-reperationer på go-kartbanen i næste uge. Det er en investering på ca kr. 100.000,-

Fremtiden kendes ikke for Klub AMC der sker en beslutning i Kommunalbestyrelsen i juni måned som vil ligge rammerne fast for det nye AMC. Et scenarie der skal besluttes om i juni måned, er en forslået placering på Stadion. Der vil skulle opføres et klubhus med værksted, en gokart – og en crossbane, og grundet El-drevet maskiner skal bruges er det ikke nødvendigt med store støjvolde.

Planen er at bygge et klubhus med moderne værksted, undervisningslokale, mindre værksted til reparation af Ipads mobiltelefoner o.a

Peter takkede AV for at synliggøre Klub AMC og derved medvirke til at sikre at der kommer nye og gode faciliteter på det nye AMC. 

Peter opfordrede AV til

at have et godt samarbejde løbende med Klub AMC,

at hjælpe til løbende at skaffe Klub AMC medlemmer.

at hjælpe til lørdag 11/5-19 til DM afdelingen. Der er fortsat brug for AVs/din hjælp.

 

Peter sluttede af med at fortælle at den 29/6 til 3/7 holdes der cross-sommerlejr på Djursland og at det måske kunne være noget for AV at deltage i.

 
Referat af generalforsamling i AMC venner 5/5-2015

Pkt. 1 Valg af referent / dirigent
Tommy Friis Petersen påtog sig hvervet
konstaterede at indkaldelsen var korrekt udsendt, og gav ordet til formanden.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning
Michael Petersson fortalte om året der gik. Han mener det er gået godt, og takkede for al den hjælp, som AMC venner bidrager med – ros til alle.
Der blev holdt en præmiefest, som var alletiders, dog indtil nogle røg i totterne på hindanden og festen måtte afbrydes. Dette er meget beklageligt, og absolut ikke i klubbens ånd.
Der blev diskuteret frem og tilbage omkring problemet, og det blev nævnt at en fest uden alkohol har været på tale, dog var de implicerede ikke specielt påvirket af alkohol.
Dato for næste præmiefest sættes umiddelbart til 17/10, men bestyrelsen holder møde herom og vender tilbage.

Pkt. 3. Regnskab
Regnskabet blev godkend.
Udgifter i 2014 = 19928.-  indtægter i 2014 = 23218.-  Kassebeholdning pr 31/12-2014 = 29088.-
Der mangler stadig 6-8 indbetalinger til AMC venner, der er dog pt. ikke i klubbens vedtægter nogen sanktionsmuligheder, så formanden opfordrer til at folk indbetaler, hvis de stadig mener at have lysten til et medlemskab af klubben.
Klubben har et udestående på 1725.- med Tåstrup Gokart, som på et tidspunkt i 2013 har lovet at betale for løbspræmier, og dette er endnu ikke sket. Vil blive nævnt for Tåstrup ledelse ved næste givne lejlighed.

Pkt. 4 Indkomne forslag
Christian Meyer har stillet et forslag, om at få fjernet crossmaskiner / udstyr fra AMC bure, hvis der er inaktivitet, og det bare fungerer som opbevaring.
AMC råder kun over 2 bure for tiden, som begge bliver brugt til cross.
Der blev vedtaget at man ved næste generalforsamling kan blive ekskluderet fra et bur, hvis der skønnes for megen inaktivitet.
Der blev diskuteret en del omkring emnet, private kørere i bure, og Lars Ørbjerg nævnte at der også burde være et tilsvarende antal bure til gokart i AMC regi.
Det er tidligere år besluttet at oprette en venteliste for bure, som pt. Indeholder en 5-6 personer iflg. Formanden.
Der blev stillet forslag om kontigentforhøjelse til 250.- som blev vedtaget, og vil være gældende for 2016.
Den hidtidige pris på 200.- har været gældende siden klubbens start.
Der blev stillet forslag om mulighed for ”aflønning” af udefra kommende personer, som bidrager ved løbsafholdelse. Det blev vedtaget at gøre dette, og bestyrelsen vil diskutere AMC klub bestyrelse om hvorledes dette kan gøres.

Pkt. 5 Valg til bestyrelsen
Formand Michael Pettersson modtog genvalg
Bestyrelsesmedlemmer Nadja, Maja og Anja Larsen blev ligeledes genvalgt.
Jesper Bengtsson fortsætter i bestyrelsen, dog ikke længere som kasserer.
Sussi Meyer blev valgt ind som suppleant
Tonny Kierulff blev valgt ind som suppleant
Tommy Christensen og Rikke Bertelsen valgte ikke at opstille igen.

Pkt. 6 Valg af kasserer
Lars Ørbjerg blev valgt

Pkt. 7 Valg af bilagskontrollant
Flemming Olsen blev genvalgt

Pkt. 8 Eventuelt
Christian Meyer foreslog at crossmaskiner på 450 cc fik mulighed for at deltage i løb. Dette kan ikke besluttes i dette forum, da der ligger nogle begrænsninger mht. støj mm. Dog meddelte Jesper B. at disse maskiner ikke støjer mere end 250 cc som kører i forvejen. Michael P vil undersøge nærmere.

Indkøb af løbspræmier blev diskuteret, og man vil forsøg at skaffe ”brugte” præmier  fra tidligere kørere i klubben, som bare står og samler støv. Det blev ligeledes drøftet hvem som skal uddele præmier til løb, når det nu er AMC venner som betaler og indkøber disse.

Der efterlyses et opslag med løbende stilling i klubmesterskab, Tonny K vil drøfte dette med Peter.

Michael P ønsker stadig mere hjælp fra AMC venner oa. i det daglige, herunder køkkentjans. Der blev talt om at lave en kalender for lørdage, hvor man kan skrive sig på.
Ligeledes ønskes naturligvis hjælp ifm. Løb.
pt. Er der planlagt løb d. 23/5, 23/6 (sankthans) og 12/9

Tommy og Lars informerede om social weekend d. 5-6/9 med spisning og overnatning. Mere om det i nærmeste fremtid via opslag i klubben.

Der blev talt om anskaffelse af slushice- og popcorn maskine  til brug ved løb og fester, men det skal vendes med Peter af hensyn til det sunde køkken. Har i skrivende stund vist sig at klubben har en popcornmaskine,  som dog trænger til lidt rengøring. Og Peter har sagt god for anskaffelse af slushice maskine.

Det oplyses at der er oprydningsdag onsdag i dag 6/5 (lidt sent) da borgmester og skolechef kommer på besøg i morgen 7/5 kl 15:30 – 16:30

Der blev diskuteret et rygte omkring betaling pr deltager ved fremtidige løb. Flere har hørt om det, men beløbet varierer. Og hvad skal pengene gå til.
 

     

 

Referat af generalforsamling tirsdag den 27. maj 2014

Deltagere: Michael Pettersson, Christian Meyer Hansen, Jesper Bengtsson, Peter, Lars Ørbjerg, Tommy Friis Petersen, Jørgen Ilg, Nikita Ilg, Tommy Christensen, Lars Bertelsen, Rikke Bertelsen, Sussi Hellqvist, Nadja Helver Larsen, Maja Helver Larsen. Kl. 20.00 Anja Helver Larsen.

1.Valg af dirigent og referent:

Dirigent: Michael Pettersson. Referent: Maja Helver Larsen.

2. Bestyrelsens beretning:

Nye tiltag i AMC I år: Venneforeningen har fået to bure at disponere over. De er hos de personer der hele tiden har haft dem. Der er en venteliste man kan skrives op på, ved interesse for leje af bur. Hvilken årsag man kun har valgt to crossbure og ikke go-cartbure vides ikke. Peter: Lang forklaring. I løbet af efteråret kommer der gerne flere burer, der vil blive købt for de indkomne ”lejepengene”. Så situationen ser nok anderledes ud næste år.

Sidste år sponsorerede vi pokaler til ungerne heroppe, det formoder jeg, vi fortsætter med. De koster mellem 2000 til 4000 kr. Vi taler om kun at have medaljer til næste år. Ved at spare penge på klubmesterskaberne, kan vi købe store pokaler til klubmestrene ved festen, når året er omme og med medaljer til børnene. Vi kan købe mindre størrelse pokaler, for at spare lidt. Det betyder meget for børnene at få pokaler. Nummer et, to og tre får små pokaler og medaljer til resten.

Nogle lavede frokost ved vores klubmesterskaber - stor tak til dem der stod for det! Det håber vi, at vi kan fortsætte med!? Peter: Det satser vi på at Venneforeningen kan fortsætte med.

Peter: Det behøver ikke kun være Venneforeningen der står for det, der er også andre forældre der kan hjælpe til. Man står i mange timer, så jo flere jo bedre, så man kan stå ca. to timer. Nemlig.com kommer med mad her til klubben tre gange om ugen, så vi kan også til festen bestille mad derigennem, så vi ikke skal bruge tid på det.

Mandag den 23. juni(Sankt Hans) er der klubmesterskaber. Træning begynder kl. 15. og der er mad kl. 20.00 med efterfølgende bål. Klubben står for maden denne gang, med hjælp fra Venneforeningen. De næste to løb, vil Venneforeningen stå for det.

Vi er pt. 23 medlemmer i Venneforeningen som har betalt. 6 har endnu ikke betalt. 1 har meld sig ud.

Taastrup og Venneforeningen deler budgettet for indkøb af pokaler/medaljer. Sussi undersøger en ny kontakt, hvor der er mulighed for at få 30 %. Tommy Friis Petersen og Lars Ørbjerg overtager derefter indkøb af pokaler og medaljer.

 

3. Regnskabsaflæggelse:

Regnskabet er godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse:

Formand: Michael Pettersson modtog genvalg med et kæmpe bifald og hujen ;-)

Bestyrelsesmedlemmer: Anja Helver Larsen, Maja Helver Larsen, Nadja Helver Larsen, Tommy Christensen, Jesper Bengtsson, Jørgen Ilg, Christian Meyer Hansen og Rikke Bertelsen fortsætter alle i bestyrelsen.

6. Valg af kassér:

Jesper Bengtsson modtog genvalg.

7. Valg af bilagskontrollant:

Flemming Olsen

8. Evt.:

Tommy Friis Petersen: Forslag om at have et par kander til benzin stående herover med påskrevet cross på, så crosskørerne kan tage en kande for at gå hen og hente benzin, så man ikke skal trække crosseren hele vejen over til go-cartbanen. Forslaget blev vedtaget til afprøvning og Peter sørger for, at der bliver købt to 5-liters reservedunke.

Rikke Bertelsen: Kan vi få en dato for pokalfest? Lars: Det er svært at finde. Peter: Det bliver start oktober. Klubbens bestyrelse og Venneforeningen kan sammen stå for at arrangere festen.

Nikita Ilg sponsorerer hættetrøjer til klubmestrene. Alle andre kørere får en AMC-klubmesterskab t-shirt, der bliver undersøgt om der kan findes sponsor.

Peter: Nedsættelse af festudvalg? Tommy Christensen, Michael Pettersson, Rikke Bertelsen, Sussi Hellqvist.

Tommy og Lars: Har fået lov at arrangere et go-cart arrangement med overnatning hernede. Det er den 16. august. Cross må gerne deltage. Der bliver tilmelding.

 

 

 

 

Referat af generalforsamling afholdt 23. april 2013 på AMC .

 

Til stede var: Michael Pettersson, Rikke Bertelsen, Lars Bertelsen, Christian Meyer Hansen, Lars Ørbjerg, Tommy Pedersen, Jørgen Ilg , Anja Larsen, Nadja Larsen og Tommy Christensen.

 

Generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig

 

 1. Valg af dirigent og referent

 

Dirigent Michael Pettersson (MP) og referent Lars Ørbjerg (LØ)

 

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

MP bød velkommen. Sidste års referat fra generalforsamlingen 24. april 2012 blev kort gennemgået.

MP forklarede om det sidste år, hvor AMC havde været lukningstruet. Der blev refereret til henholdsvis det fremlagte høringsbrev og det efterfølgende høringssvar til AMC´s Venner. Af dette fremgik det at AMC ikke skulle lukkes.

MP oplyste at der var ansat en ny leder af AMC, han er 42 år og hedder Peter Larsen.

MP forklarede kort om ”Sjov Dag” der tidligere havde været afholdt og om det skulle genoptaget.

 

 

 1. Regnskabsaflæggelse

 

Årsregnskab blev fremlagt.

 

Der var i runde tal kommet 4400 kr. og 2993 kr. ind for kontingent og salg af mad og der havde været udgifter for 4070 kr. som bestod af 3300 kr. til pokaler og 772 kr. til AMC´s venners hjemmeside.

 

Regnskabet var godkendt af bilagskontrollant Flemming Olsen.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 

 1. Behandling af indkomne forslag  

 

Der var indkommet to forsalg fra LØ

 

Første forslag var en hævelse af kontingentet evt. et passivt og et aktivt medlemskab af AMC´s venner.

 

Dette blev nedstemt idet flere mente at der i forvejen blev lagt mange ulønnede arbejdstimer af AMC´s venner.

 

Næste forslag lød på en mulighed for at men som AMC-ven skulle kunne købe en endags-træning til en person der skulle prøve at køre gokart eller cross. Udstyr og materiel skulle selv medbringes og det skulle være helt op til banelederen om personen var ønsket på banen. En sådan endagstræning skulle koste 100 kr. der gik til AMC´venner.

 

Forslaget blev godt modtaget og det blev aftalt at MP ville kontakte den nye leder Peter Larsen og tale med ham om mulighederne.

 

 

 1. Valg af bestyrelse .

 

MP stillede efter kort overvejelse op til genvalg og blev valgt til formand for bestyrelsen.

 

Anja, Nadja, Maja, Tommy C., Jesper Bengtson, Christian M., Jørgen og Rikke blev valgt ind/modtog genvalg til bestyrelsen.

 

 

 1. Valg af kasser.

 

Jesper Bengtson blev valgt til kasser

 

 

 1. Valg af billagskontrollant

 

Flemming Olsen blev valgt til bilagskontrollant.

 

 

 1. Evt.

 

Der blev talt om arbejdsdage evt. faste datoer, men mange mente at de i forvejen lagde meget frivilligt arbejde på AMC.

 

AMC´s venners hjemmeside, skulle den evt. laves til en Facebook-gruppe ? Nu betales der ca. 800 kr. om året for en hjemmeside på 40 sider og 300 billeder.

 

Evt. invitere andre venneklubber, gokartklubber eller crossklubber til et lukket familiearrangement.

 

Sct. Hans løbet den 23/6-13 vil AMC´s venner gerne sælge mad og ønsker ikke at ”konkurrere” med AMC, der også sælger mad samme dag. Leder Peter Larsen kontaktes vedr. valg af madvarer til salg.

 

 

Formanden Michael Pettersson takkede.

 

 

 

                                                                            Referat af generalforsamling tirsdag den 24. april 2012.

 

Konstaterede af generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

 

Tilstedeværende: Michael Pettersson, Jesper Bengtsson, Jørgen Ilg, Christian Meyer Hansen, Anders Hesdam, Tommy Christensen, Anja Helver Larsen og Maja Helver Larsen.

 

1.     Valg af dirigent og referent:

 

Dirigent: Michael Pettersson.  Referent: Maja Helver Larsen.

 

2.     Bestyrelsens beretning:

 

Ove er ikke længere leder af AMC. Hans Luther er konstitueret leder.

Det er endnu ikke vist, om AMC vil fortsætte.

Hans Luther vil indstille ny mødesag til kommunalbestyrelsen om, at AMC´s venneforening skal betale for, at køre på banen. Michael stiller derfor spørgsmål til, om foreningen skal fortsætte,

Vi ligger rigtige mange timer i AMC, på blandt andet at holde cross banen vedlige, ligeledes bruger vi en hel del penge på ture og medaljer/pokaler til klubmesterskaber, det er ikke rimligt at vi skal betale for at køre. Christian synes bestemt, at vi skal fortsætte, men selvfølgelig kæmpe for, at det bliver uden betaling. Christian mener, - men er ikke sikker, - at vi heller ikke vil have mulighed for længere at leje burer.

Disse tiltag, vil under alle omstændigheder først være aktuelle fra næste år.

 

3.     Regnskabsaflæggelse:

 

Årsregnskabet 2011 er godkendt af bilagskontrollanterne Jesper Bengtsson og Jørgen Ilg.

 

4.     Behandling af indkomne forslag:

 

Der er ingen indkomne forslag.

 

5.     Valg af bestyrelse:

 

            Den nyvalgte bestyrelse består af:

            Formand: Michael Pettersson

            Bestyrelsesmedlemmer: Jesper Bengtsson, Jørgen Ilg, Christian    

            Meyer Hansen,  Tommy Christensen, Anja       

            Helver Larsen, Nadja Helver Larsen  og Maja Helver Larsen.

 

6.     Valg af kasserer:

 

Michael Pettersson er valgt som kasserer.

 

7.     Valg af bilagskontrollant:

 

Flemming Olsen er valgt som bilagskontrollant.

 

8.     Evt.:

 

     Anders Hesdam opretter en ny hjemmeside for venneforeningen,

     som vil være billigere end den nuværende. Anders opdaterer og

     redigerer løbende med billeder og andet som bliver sendt fra

     bestyrelsen. Efterfølgende afmelder Michael vores nuværende

     hjemmeside. Der var også bred enighed om at arbejde vider men en

     sjov dag på AMC, det skulle gerne være her i år, en gang til 

     efteråret da vi syntes det var vigtigt at prøve at skaffe nye           

     medlemmer til amc.                                                         

 

Referent: Maja Helver Larsen                                                                                        Albertslund 10 marts, 2007

 

 

Referat fra generalforsamling 24 februar 2007

 

 

1.        Jan blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Jan laver også referat.

2.      Det har været et lidt sløjt og mærkeligt år.

Raceday blev aflyst. HK-Motorsports sponsorat på 15.000,- har AMC ikke indløst. Vi tilbød  at betale 1300,- til fadøl ved præmiefesten, men har ikke set nogen regning. Vi har på et fællesmøde med AMC aftalt at sponsere ca. 10.000,- til et nyt skur eller ligende, men har ikke hørt fra AMC som aftalt.

Vi forstår det ikke helt. Ellers ikke noget at bemærke.

3.      Regnskabet godkendt

4.      Ingen indkomne forslag

5.      Jan W.  Anne-marie og Jan S. ønskede ikke genvalg. Michael F. har vi ikke hørt fra. Den ny bestyrelse, som konstiturede sig, er:

Michael P. formand, Susanne kasserer, Marcin, Jørgen, Michael H. og Lars S.

6.      Niels H. er billagskontrollant.

7.      Lidt snik snak om hvad vi gør for at få et godt samarbejde med AMC. Der blev ikke ført noget til referat.

 

 

 

Venlig hilsen

 

Jan R.Sørensen 

Referat fra generalforsamlingen 31 Marts 2008

 

 

 

1. Michael blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldtog beslutningsdygtig. Michael laver også referat

2 . Der er ikke så meget at berette, det har været et år hvor der ikke rigtig er noget at  fortælle.

3. Regnskabet godkendt.

4. Ingen indkomne forslag

5 . Den nye bestyrelse konstituerede sig, er: MichaelP. Formand. Anja kasserer, Marcin, Jørgen, Michael H, Anne Marie,

6. Bilagskontrollant Nadja Larsen

7. Der blev snakket om at lave en sjov dag på AMC, hvor det ikke bare skulle være race, men en anderledes dag med en masse skæg og ballade.

 

 

Venlig hilsen

Michael Pettersson

 

 

 

 

 

                                                                            

 Referat af generalforsamling 20 Marts 2009

 

 

Antal fremmødte 9.

 

1. Dirigent blev Michael.og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldtog beslutningsdygtig.
 
referant: Claus Jeppesen.

 

2. Bestyrelsens beretning var hurtig overstået, da der desværre ikke er sket noget det forgangne år.

 

3. Regnskabet blev godkendt, da Nadja kom og gennemgik og godkendte det eneste bilag der var.

 

4. Der var ingen indkommende forslag.

 

5. Til den nye bestyrelse blev følgende valgt: Michael - Nadja - Anja - Ann Marie - Allan - Jørgen - Janne - Claus.


6. Valg af Billagskontrollant:
 

7. Under evt. var der flere ting oppe og vende.

1: VF. Har ønske om at stå for klubmesterskab.

2: Forslag om at lave en anderledes " sjov " dag for medlemmer og evt. børn udefra.

3; Finde venne klubber til nogle arrangementer.

4: VF hjemmeside skifter til et nemmere navn som blev vedtaget.

5: Der blev aftalt nyt møde som er 28 Marts kl. 20 i klubhuset.

 

 

 

 

Claus Jeppesen

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

AMC-venneforening

 

 

Referat af generalforsamling den 26. april 2010

konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldtog beslutningsdygtig.

 

Tilstedeværende: Michael Pettersson, Ann Marie Kofoed, Jesper Bengtsson, Anja Helver Larsen, Nadja Helver Larsen og Maja Helver Larsen.

 

 1. Valg af dirigent og referent:

     Dirigent: Michael Pettersson. Referent: Maja Helver Larsen

 

 1. Bestyrelsens beretning:

Der var ikke så meget at fortælle, da der ikke skete så meget i 2009 .
Vores sjov dag gik i vasken, på grund af der ikke var ret mange af klubbens maskiner der virkede.Vi så ikke nogen grund til at afholde
en sjov dag, da det ligesom var for klubbes børn vi ville holde en sjov dag for. 

 

 1. Regnskabsaflæggelse:

Regnskabet er blevet godkendt af bilagskontrollant Nadja Helver Larsen.

 

 1. Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

 

 1. Valg af bestyrelse:

Den nyvalgte bestyrelse består af: Michael Pettersson, Ann Marie Kofoed, Jesper Bengtsson, Anja Helver Larsen, Nadja Helver Larsen og Maja Helver Larsen.

 

 1. Valg af bilagskontrollant:

Nadja Helver Larsen er blevet genvalgt som bilagskontrollant.

 

 1. Evt.:
  1. Forslag om en anderledes ”sjov” dag i AMC. Dette for at give de nuværende medlemmer en god og sjov social oplevelse, samt for at tiltrække nye medlemmer til klubben. Vi vil denne dag gerne kunne tilbyde de interesserede prøveture i udlejnings go-carts, samt ATV´ere (gratis eller for et mindre beløb). I samme forbindelse ønsker vi tilladelse til salg af mad, osv. Vi kunne tænke os at annoncere denne dag med et indlæg i AP. Pt. taler vi om engang i slutningen af august/starten af september.
  2. Forslag om julefrokost for VF.
  3. Planlægge nogle arrangementer med venneklubber i årets løb.
  4. Klubben taler om, at de vil lave en bilbane udenom crossbanen. 
  5. Næste generalforsamling er blevet sat til mandag den 28. marts 2011.  

 

 

 

 

 

 

Referent: Maja Helver Larsen