Standardside

Vedtægter for den private selvejende institution Svalereden

 

 

§1

Den private selvejende institutions navn er Svalereden

Dens hjemsted er Varde Kommune, og beliggenheden er Agersnapvej 1, 6870 Ølgod

 

§2

Det er institutionens formål, at virke som daginstitution for børn. Non-profit jvf. § 7 stk. 4.

 

Stk.2

Daginstitutionen er et tilbud for max 45 børn i alderen 2,9 år og frem til skolestart.

Daginstitutionen skal medvirke til:

At skabe trygge og harmoniske børn, hvor der lægges vægt på kontakt mellem børn og medarbejdere.

At udvikle børn til at være sociale og selvstændige.

At fremme børnenes motorik, sprog, fantasi, leg og kreative evner.

Børnehaven skal have et nært samarbejde med forældrene.

I henhold til dagtilbudslovens § 19 stk. 5.

 

Stk.3

Institutionens pædagogiske målsætning er

At være den lille institution med rummelighed og tid til alle børn.

At styrke det enkelte barns interesser og udvikling, og gennem selvbestemmelse udvikle barnets tro på sig selv og sit eget værd.

At lære barnet at tage hensyn, samarbejde, hjælpe og respektere andre, selvom vi er forskellige.

At det er et godt sted at være for børn, forældre og personale.

 

§3

Den private institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, en leder, der under ansvar over for bestyrelsen varetager den pædagogiske og daglige, administrative ledelse og drift af institutionen.

 

Stk.2

Bestyrelsen fastsætter den daglige åbningstid inden for en ugentlige åbningstid, der som minimum svarer til beregningsgrundlaget for størrelse af det kommunale tilskud. Vi følger ikke Varde Kommunes kommunale lukkedage.

 

§4

Bestyrelsen består af 4 medlemmer.

 

Stk. 2           

Bestyrelsesrepræsentanterne vælges af og blandt forældrene på forældremødet. Et

medlem med tidligere tilknytning til Svalereden kan dog vælges udenfor forældregruppen.

 

Stk. 3           

Valget gælder for 2 år, og repræsentanterne vælges 2 i ulige år og 2 i lige år.

 

Stk. 4           

Hvert år vælges samtidig 2 suppleanter.

 

Stk. 5                   

Bestyrelsen kan sidde deres periode ud, uanset at deres barn ikke længere går i Svalereden, hvis

dette ikke ønskes eller ved fraflytning fra området træder suppleanterne ind.

 

 

Stk.6      

Bestyrelsen skal fastsætte nærmere retningslinier for afholdelse af forældremøder, valg,                  valgprocedure m.v.

 

Stk.7

Institutionens ledelse deltager i bestyrelsens møder. Lederen fungerer som bestyrelsens sagsbehandler.

 

§5

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

 

Stk.2

Bestyrelsesarbejdet er i henhold til Forvaltningsloven og Straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter bestyrelsesmedlemmet er trådt ud af bestyrelsen.

Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at orientere nye bestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt og modtage kvittering for bestyrelsesmedlemmets modtagelse af denne orientering.

 

Stk.3

Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter umiddelbart efter deres valg til bestyrelsen er gjort bekendt med nærværende vedtægt, kommunens vilkår for godkendelse af privatinstitutionen samt bestyrelsens eventuelle skriftlige forretningsorden og øvrige i institutionens gældende retningslinjer.

 

§6

Bestyrelsen påser, at den private institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Bestyrelsen har ret til at undersøge alle forhold, der vedrører institutionen og til at forlange oplysninger af lederen/personalet. Bestyrelsen og dens enkelte medlemmer kan når som helst aflægge besøg i institutionen.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan fastsætte de nærmere regler for den private selvejende institutions ledelse og drift i henhold til kommunens godkendelse af institutionen som privat daginstitution.

 

§7

Institutionen hæfter med sin egenkapital/formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionen påhvilende gældsforpligtelser.

 

Stk.2

Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

 

 

Stk.3

Til at forpligte institutionen overfor tredjemand kræves underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem, eller ved dennes længerevarende fravær tre bestyrelsesmedlemmer og leder.

Dispositioner over fast ejendom eller institutionens lejemål kræver underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer med stemmeret.

 

Stk.4

Et evt. overskud i institutionen anvendes med respekt for formålet til konsolidering af den private daginstitution Svalereden.

 

 

 

§8